Zápisnica č. 05/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 8.9.2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 05/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 8.9.2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva
– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová
Neskorší príchod nahlásili:
– Mgr. Klára Štroffeková

Neprítomní:

Ospravedlnení:
Mgr. Alexander Sekaj

Prizvaní a hostia:

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrne a informačné centrum v Kremnici

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik Kremnica

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia Kremnica

Bc. Peter Grosch, vedúci,  oddelenie technických služieb, Mestský úrad Kremnica

Mgr. Štefan Durbák, riaditeľ, Centrum voľného času v Kremnici

Veronika Chrienová, kultúrne a informačné centrum

1) k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:01 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 5. v tomto roku, 16. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (11) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

2)  k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu. Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Návrh programu:
1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh plánu kontrolnej činnosti pre 2. polrok 2016
5) Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
6) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
7) Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30.6.2016 a Monitorovacia správa za rok 2016 k 30.6.2016
8) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.6.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica
9) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.6.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
10) Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2016 k 31.7.2016
11) Konsolidovaná výročná správa mesta Kremnica za rok 2015
12) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.8.2016
13) Majetkové veci:
a) Žiadosť o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica – Katarína Virčíková, Bratislava
b) Žiadosť o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica – Boris Hrúza
c) Zrušenie uznesenia MsZ č. 134/1409 zo dňa 18.9.2014
d) Žiadosť o odplatný prevod pozemkov v katastrálnom území Turčianske Teplice po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku – LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Žilina
e) Odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica mestom – Rudné bane, š.p. Banská Bystrica
f) Zverenie  majetku do správy – Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
g) Zverenie majetku do správy – Základná škola, Angyalova ulica
h) Zverenie majetku do správy – Mestský bytový podnik Kremnica
14) Blok informácií a správ
a) O uzatvorených nájomných zmluvách
b) Zrušenie uznesenia MsZ č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 o správach o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za príslušný štvrťrok kalendárneho roka
15) Rôzne
16) Interpelácie
17) Záver


Ing. Mgr. Ferenčík
– 16:03 konštatoval, že prišla Mgr. Štroffeková

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.

Slašťan – požiadal o stiahnutie bodu z majetkových vecí, žiadosť o zrušenie uznesenia MsZ č. 134/1409 zo dňa 18. Septembra 2014.

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal poslancov o hlasovanie za zmenu programu MsZ.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 ( Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská,  MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Iveta Ceferová)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že bod 13c bol stiahnutý z programu MsZ. Opýtal sa či má ešte niekto návrhy alebo pripomienky k programu.

Ceferová – požiadala o doplnenie programu v bode 4 o správu o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky mesta Kremnica a v bode 14c správu o vybavení sťažností za I. polrok 2016.
Ing. Mgr. Ferenčík  – požiadal o hlasovanie za doplnenie programu MsZ.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že zmena programu bola jednohlasne schválená.

Ing. Mgr. Ferenčík – navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:
mandátová komisia – Mgr. Ing. Martin Novodomec, Jaroslav Slašťan
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.
návrhová komisia – MUDr. Dana Blahyjová, Bc. Martin Kapšo
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.
Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa     24. 11. 2016 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Klára Štroffeková
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 24. 11. 2016 bolo jednohlasne zvolené.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa     08. 09. 2016 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Klára Popová
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ivana Petráša a Maroša Kramla.

3) Kontrola plnenia uznesení

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo    110 /1609 

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

4) Návrh plánu kontrolnej činnosti pre 2. polrok 2016

Uznesenie číslo     111 /1609 

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 2. polrok 2016.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 2. polrok 2016.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.
Uznesenie číslo      112 /1609

vo veci správy hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o vykonaných kontrolách , ktorá bola predložená v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
predloženú správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o vykonaných kontrolách , ktorá bola predložená v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

5) Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Uznesenie číslo       113 /1609

vo veci  návrhu VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.


Ing. Mgr. Ferenčík
– opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.
Ing. Popová – v pondelok som pripomienkovala, že nemáme zhodnotenie pripomienkového konania vo veci návrhu VzN o nakladaní s odpadmi. Nebolo nám dodané.  Ceferová – pripomienkové konanie bolo. Bol tam jediný pripomienkovateľ a to bola pani Ing. Klára Popová. A išlo o dramatické úpravy. Ing. Popová – boli tam aj iné pripomienky, čo sa týka aj triedenia odpadov.  Bc. Grosch – do žltých nádob plníme už asi 10 rokov, nevymyslel som si to ja. Keby sme ich chceli separovať zvlášť, potrebujeme ďalšie nádoby. Nie sme také veľké mesto, že by sme ich potrebovali. Dokážeme to vyseparovať aj na zbernom dvore. Zbytočne by sme kupovali nádoby, ktoré by sa vyvážali možno raz za mesiac. Preto je to v Kremnici takto zavedené. Ing. Popová – to je v poriadku, ale máme nové VZN, preto som sa na to pýtala, nebola som asi jediná koho to zaujímalo.  Nebolo mi ešte jasné, čo sú to viacvrstvové obaly. Bc Grosch – bolo to tam napísané. Sú to krabice  z mlieka, džúsov a také veci.  Na strane 11 § 14 je to spomenuté.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

6) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

Uznesenie číslo      114 /1609  

vo veci návrhu VZN č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica   v znení všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/s c h v a ľ u j e
VZN č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica   v znení všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015.

B/p o v e r u j e
vedúcu oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení termín: do 30.09.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

7) Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30.6.2016 a Monitorovacia správa za rok 2016 k 30.6.2016

Uznesenie číslo      115 /1609    

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30. 06. 2016

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30. 06. 2016 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy:     2 331 196,32 €, t.j.    56,52 %
výdavky:  1 880 900,00 €, t.j.  46,75 %
saldo:           450 296,32 €
Kapitálový rozpočet:príjmy: 289 105,42 €, t.j.    102,52 %
výdavky: 23 648,00 €, t.j.        3,81 %
saldo:     265 457,42 €
Finančné operácie: príjmy:      87 159,53 €, t.j.   22,38 %
výdavky:   75 986,64 €, t.j.   49,69 %
saldo:         11 172,89 €
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo      116 /1609    

vo veci Monitorovania programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30.6.2016.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
predloženú Monitorovaciu správu za rok 2016 k 30.6.2016.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

8) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.6.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica

Uznesenie číslo      117 /1609    

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica
(v eurách)
Výnosy:    HČ  73 325   VČ   1 590     spolu     74 915        plnenie HČ 52,7 %
Náklady:  HČ   72 798  VČ   1 469     spolu      74 267        plnenie HČ 52,3 %
Saldo:       HČ       527    VČ      121    spolu              648
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

9) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.6.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

Uznesenie číslo      118 /1609

vo veci  plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.6.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e
predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:

Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %
Výnosy:                                       79 426          50,75              76 416                     51,08      155 842        50,86
Náklady:                                     83 046          51,95              65 248                    43,63      148 294        49,20
Výsledok hospodárenia:   -3 620                              11 168                                        7 548
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

10) Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2016 k 31.7.2016

Uznesenie číslo      119 /1609    

vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2016 k 31.07.2016.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2016 k 31.07.2016 podľa predloženého návrhu.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

11)   Konsolidovaná výročná správa mesta Kremnica za rok 2015

Uznesenie číslo     120  /1609    

vo veci Konsolidovanej výročnej správy mesta Kremnica za rok 2015.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e   n a   v e d o m i e
1. Konsolidovanú výročnú správu mesta Kremnica za rok 2015
2. Dodatok správy audítora o overení súladu spojenej konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou a konsolidovanou účtovnou závierkou.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

12)  Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.8.2016

Uznesenie číslo     121  /1609    

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2016 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2016 pre oblasť kultúra v celkovej výške 373,66 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu úhrady nákladov na energie pre Dychovú hudbu Minciar vo výške 73,66 €.
2. z Fondu kultúrnych podujatí pre Knižnicu Jána Kollára vo výške 300 €.

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 30.09. 2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

Uznesenie číslo      122 /1609    

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2016 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
1. presun finančných prostriedkov  vo výške 4.768,34 € do 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016 nasledovne:
z programu 005 podprogram 00504 do programu 008 podprogram 00803.
2. pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2016 pre oblasť telesná kultúra vo výške 400 €  pre TJ Kremnica.

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba  Ďurčová
termín: 30.09.2016.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

13) Majetkové veci:

Uznesenie číslo     123  /1609    

vo veci žiadosti Kataríny Virčíkovej, Herlianska 4, 821 02  Bratislava o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/n e s ch v a ľ u j e
odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 2220/1  – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 21 m² v katastrálnom území Kremnica, Kataríne Virčíkovej, Herlianska 4, 821 02 Bratislava.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke  podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín:  30.09.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že Jaroslav Slašťan je dočasne neprítomný.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo     124  /1609    

vo veci žiadosti Borisa Hrúzu, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku  v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ b e r i e   n a    v e d o m i e
žiadosť Borisa Hrúzu, Ulica Československej armády 261/52, 967 01  Kremnica o odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 130 m2 v katastrálnom území Kremnica, za účelom výstavby garáží.

B / u k l a d á
1. mestskému úradu vypracovať štúdiu realizovateľnosti výstavby garáží tak, aby bola časť z pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 130 m² v katastrálnom území Kremnica využitá čo najefektívnejšie,
2. mestskému úradu, po spracovaní štúdie realizovateľnosti, rokovať so žiadateľom o ďalšom vybavovaní jeho žiadosti
zodpovedný: Ing. Marián Sikorai
termín:  31.10.2016.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hronová, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.
Uznesenie číslo     125  /1609  

vo veci žiadosti – spoločnosti LESY Slovenskej republiky odštepný závod Žilina Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45  Žilina, IČO: 36 038 351  o odplatný prevod pozemkov v katastrálnom území Turčianske Teplice po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/r u š í
uznesenie MsZ č. 18/1602 zo dňa 11.02.2016.

B/s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Turčianske Teplice, v obci Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, a to:
– parcelné číslo CKN 510/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 197 m²
– parcelné číslo CKN 510/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 114 m²
– parcelné číslo CKN 511/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 308 m²
– parcelné číslo CKN 511/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou  97 m², spolu pozemky s výmerou 716 m², vytvorených z pozemku  parcelné číslo EKN 290 – orná pôda s výmerou 702 m², zameraných geometrickým plánom č. 12/16 zo dňa 19.05.2016 spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45  Žilina, IČO: 36 038 351 s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov. Dôvodom majetkovoprávneho usporiadania týchto pozemkov je skutočnosť, že na pozemku parcelné číslo CKN 510/2  a CKN 511/4 je postavená stavba objektu lesného hospodárstva súpisné číslo 449, ktorej vlastníkom je kupujúci a ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 41 pre katastrálne územie Turčianske Teplice. Pozemky parcelné číslo CKN 510/1 a CKN 511/1 sú priľahlé k stavbe objektu lesného hospodárstva a sú historicky a dlhodobo využívané ako manipulačný priestor a dvor k stavbám.
Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Podľa znaleckého posudku č. 130/2016  zo dňa 21. 07. 2016, všeobecná hodnota pozemkov parcelné číslo CKN 510/1, 510/2, 511/1 a 511/4 je 21 800,00 €.
Kúpna cena za predaj pozemkov parcelné číslo CKN 510/1, 510/2, 511/1 a 511/4 sa stanovuje vo výške 21 800,00 €.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.10.2016.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo      126 /1609    

vo veci odkúpenia pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva  SR – Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO:  00 007 838  mestom Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
1. odkúpenie pozemku parcelné číslo CKN 1625/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 595 m² v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica od Rudných baní, š. p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 007 838, za kúpnu cenu -4.270 € bez DPH, DPH 20% 854 €, t.j. kúpna cena s DPH 5.124 €, stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 40/2013, vypracovaného znalcom Ing. Júliusom Kračúnom,
2. uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Rudnými baňami, š. p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 078 38 ako budúcim predávajúcim a mestom Kremnica ako budúcim kupujúcim podľa predloženého návrhu.

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.10.2016.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo      127 /1609    

vo veci zverenia majetku do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica, IČO: 37 999 095.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –   A/  s ch v a ľ u j e
zverenie osobného motorového vozidla SUZUKI SX4, EČV ZH 329 BY, obstarávacia cena 5 010 €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 5 010 € do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01  Kremnica, IČO: 37 999 095, od 01.07.2016.

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Kultúrneho a informačného centra Kremnica
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 15.09.2016.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo      128 /1609    

vo veci zverenia majetku do správy Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, 967 01  Kremnica,  IČO 37 831 461.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –   A/  s ch v a ľ u j e
zverenie malého nákladného výťahu, výrobné číslo G3 TC 0059, obstarávacia cena 9 991,20 €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 9 991,20 € do správy Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, 967 01  Kremnica, IČO 37 831 461 od 01.08.2016.

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Základnej školy, Angyalova ulica, Kremnica
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2016.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo     129  /1609    

vo veci zverenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01  Kremnica,  IČO 00 634 336.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –   A/s ch v a ľ u j e
zverenie objektu Čierna veža v meste Kremnica, postaveného na pozemku parcelné číslo CKN 1791 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 0,00 €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 0,00 € do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336 od 01.09.2016.

B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Mestského bytového podniku, Kremnica
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – opýtala sa či už máme zámer, ako bude objekt Čiernej veže využitý? Ing. Reichlová – keďže nám je zverený ten objekt teraz do správy, bol odovzdaný od nájomcu, uvidíme či súčasný majiteľ budovy bude mať záujem, ak by ho chcel do nájmu. Ak nie, tak s poslancami predebatujeme využitie. Zatiaľ  zámer nemáme stanovený žiadny.  Ing. Mgr. Ferenčík – v prípade objektu Čierna veža. Na liste vlastníctva je zapísané vecné bremeno.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

14) Blok informácií a správ

Uznesenie číslo     130  /1609    

vo veci informácie o uzatvorených nájomných zmluvách.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 5/2016, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Nájomca:   MDDr. Peter Lukovský, zubný lekár
Dolná 49/21, 967 01  Kremnica
Predmet nájmu: nebytové priestory – miestnosti č. 319, 320, 321, 322 a časť miestnosti č. 329 nachádzajúce sa v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia v celkovej výmere 46,41 m2
Účel nájmu:  poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Doba nájmu:  od 01.08.2016 na dobu neurčitú
Výška nájomného: 19,916 EUR/m2/rok

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.
Uznesenie číslo     131  /1609    

zrušenia uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 o Správach o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za príslušný štvrťrok kalendárneho roka.

M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o  – r u š í
uznesenie č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 o Správach o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za príslušný štvrťrok kalendárneho roka.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – v predchádzajúcom období MsZ prijalo toto uznesenie z toho dôvodu, že školy rovnako ako príspevkové organizácie, MsBP, KIC, MsP, sú financované z mestského rozpočtu. Nemali sme informácie o tom, ako školy hospodária. Dokonca sme mali taký prípad, že použili peniaze na doplnkové dôchodkové poistenie, čo nebolo v súlade s použitím finančných prostriedkov z rozpočtu. Preto sme navrhli,  aby nám školy štvrťročne predkladali správy o svojom hospodárení kde by mali poukázať na to, koľko finančných prostriedkov sami získali, kam boli použité. Okrem toho sme sa tam dozvedeli aj do akých projektov sa školy zapojili, aká bola úspešnosť týchto projektov.  Keď zrušíme toto uznesenie, ako bude MsZ informované o činnosti škôl? Nie všetci z poslancov sú vo všetkých školských radách, nie všetci sú v komisiách.  Mgr. Zlatošová – podľa zákona škola musí predkladať koncoročnú správu o hospodárení, takže prehľad tu bude. Ale stráca prehľad takej dielčej činnosti a vlastne tie štvrťročné správy boli predkladané práve v tom, čo si poslanci v minulosti žiadali. Išlo tam o prehľad, či robia tie projekty a získavajú finančné prostriedky. Potom išlo o to, že pred rekonštrukciou ZŠ išlo veľmi málo finančných prostriedkov na údržbu. Neboli na to peniaze a práve poslanci chceli vedieť či na tú údržbu sa začlenili prostriedky. A či boli čerpané prostriedky nad 1000€. Na komisii školstva bol návrh podaný, že sú teda nevýpovedné tieto správy, možno by ste si žiadali, aby boli v inom pomere alebo rozsahu, štruktúre spisované. Samozrejme, že riaditelia škôl sú si zodpovedný za finančné  prostriedky, čo sa týka škôl, čo sa týka školských zariadení, vy tvoríte ich rozpočet, takže je dobré, aby ste vedeli o tých finančných prostriedkoch. Ja som pripravila materiál tak, ako bol odporučený z komisie.  Teraz je na vás či to zoberiete alebo si premyslíte, že chcete tie správy v nejakom inom znení. Ing. Popová –malo to výpovednú lehotu, bolo tam pekne ukázané ako školy nakladali s finančnými prostriedkami, ako sa zapájali do jednotlivých projektov a aké boli výsledky.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 1 (Ing. Klára Popová)
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Jaroslav Slašťan)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

15) Rôzne

Uznesenie číslo     132  /1609    

vo veci správy hlavnej kontrolórky  mesta Kremnica o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2016.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnica o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo     133  /1609    

vo veci odvolania Mgr. Daniela Haas Kianičku PhD z funkcie člena Komisie kultúry a cestovného ruchu.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – o d v o l á v a
Mgr. Daniela Haas Kianičku PhD z funkcie člena Komisie kultúry a cestovného ruchu.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Mgr. Ing. Novodomec – v pondelok sme sa rozprával v prípade rozpočtu na rok 2017. Mohli by sme dostať návrhy skôr ako bude ekonomická komisia. Vzhľadom na to, že sú tam aj iné veci. Ing. Nováková – mám informáciu, že padol termín k 31.10.2016, je na vás, či má byť to stretnutie verejné alebo nie. Či to bude stretnutie poslancov len s ekonomickým oddelením alebo so všetkými vedúcimi.  S vedúcimi pracujeme na tvorbe základného nástroja rozpočtu, hlavne čo sa týka bežných činností. Kolegovia pracujú na aktualizácií tabuliek s rozpočtovými akciami.  Predpokladám, že tie stretnutia k návrhu rozpočtu budú mať viac kôl. My sa skôr prispôsobíme asi poslancom, že kedy by malo byť to stretnutie.  Ceferová – na porade sme sa bavili ohľadom toho termínu 31.10.2016, kedy bolo medzi oddeleniami povedané, aby si oni rozpracovali svoje položky, ktoré majú. Lebo od 31.10.2016 začínajú komisie.  A teraz je na nás, ako poslancoch, či sa dohodneme, že sa stretneme priamo s vedúcimi oddelení alebo sa to bude rozdiskutovávať alebo to pôjde tak, že to pôjde len cez komisiu. Vedúci oddelení dostali úlohu, aby si rozpracovali rozpočet s návrhom svojich položiek do 31.10.2016, aby sa o tom mohlo začať diskutovať. Mgr. Ing. Novodomec – myslím si že formát, ktorý bol zvolený minulý rok bol vyhovujúci, len sa mi zdá, že 31.1.2016 už je dosť neskoro. Potrebovali by sme tie číslo skorej, aby sa vedeli stretnúť aj samostatne. A potom sa stretnúť spoločne už aj s úradom.  Ing. Mgr. Ferenčík – nevieme čo sa nám z toho podarí dočerpať, realizovať, v akej výške bude rezervný fond budúceho roku.  Určite sa dohodneme mailom, aby sme sa k tomu stretli predtým, aby sme vedeli či ideme tým smerom, že niečo začneme a dokončíme. Myslím si, že to bude na viacerých stretnutiach. Ing. Vaská – ja by som navrhovala do rozpočtu, aby aj poslanci, ak majú nejaké návrhy, hlavne v oblasti bežného účtu, na zvyšovanie požiadaviek napríklad opravy komunikácie, aby sa nestávalo že na niečo nemáme peniaze. Ak poslanci tieto požiadavky majú,  nech sa na nás obrátia. V diskusii o rozpočte by mali byť prítomní aj vedúci jednotlivých oddelení.  Ceferová – to sme práve hovorili, oni majú do 31.1016 svoje termíny, aby vypracovali svoje návrhy.  Je na nás, aby sme sa dohodli, ktorý termín bude vyhovovať.

O slovo sa prihlásil p. Slašťan, obyvateľ mesta Kremnica. Ing. Mgr. Ferenčík požiadal o hlasovanie či môže vystúpiť na MsZ. Ing. Vaská – opýtala sa, či je pán Slašťan obyvateľom mesta Kremnica. Slašťan – ja tu bývam, trvalé bydlisko mám v Bratislave, ale tu bývam. Každý rok si platím dane, nemám žiadne nedoplatky. Chcete to spochybniť? Ing. Vaská – nie, len sa pýtam. Ing. Popová – prečítala citáciu zo zákona o obecnom zriadení, kde sa hovorí, že sa môže zúčastniť na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za udelenie priestoru pánovi Slašťanovi.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová,  Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Viera Vaská﴿

Pán Slašťan rozdal svoj list, ktorý následne prečítal. Tento list tvorí prílohu tejto zápisnice.
Petráš – bolo tam veľa povedané, mám na to svoj názor. K 1. bodu, že vedenie nezabezpečilo, aby tu bol nejaký obchodný reťazec. Občania Kremnice zabránili výstavbe. Nejdem obhajovať pani Balážovu, ale bola tu petícia. Akonáhle bol nejaký projekt, hneď bola na stole petícia občanov. Netvrdím, že petícia musí byť pre mesto záväzná.  Malo to byť na ľahkoatletickom ihrisku a hneď ako sa tam niekto objavil, už nás fotili občania z okolitých bytoviek. Nečudujem sa starému vedeniu mesta, že nemalo odvahu rozhodnúť sa o povedať, tak tu to bude. Ostatné veci nebudem komentovať. J. Slašťan – veľmi podrobný pohľad na problémy v meste. Odznelo tam veľa informácií, od rôznych obvinení, ale  ani ja osobne sa necítim byť kompetentný hovoriť, prečo je to tak. Prečo tí kompetentný neodpísali v lehote, prečo sa udiali veci, ktoré sa udiali. Každopádne si to ešte preštudujem. Slašťan – dal som tam aj prílohu – sťažnosť na postup MsP, detailne vás nebudem zaťažovať, treba si to preštudovať.  Ing. Mgr. Ferenčík – boli tam niektoré veci, ktoré nie sú až tak pravda, napríklad, že všetky schátralé budovy v meste boli vo vlastníctve mesta. Áno je ich dosť, ktoré boli vo vlastníctve, predali sa súkromným vlastníkom. Čo sa týka obchodného reťazca, poslanci o mojich krokoch vedia, mali sme tu viacero stretnutí. Bohužiaľ, keď bola nejaká väčšia agónia alebo proste väčšia kopa peňazí v rokoch 2008/2009, vtedy na to neboli možnosti. Teraz je to trochu inak s tými peniazmi. S Lidlom sme boli v rokovaní, teraz sú všade, budeme si musieť počkať. Ich základná požiadavka je pozemok minimálne približne 5 000m2, ktorú sme doteraz nespĺňali. Ďalšia z tých vecí, bytová výstavba na Veterníku. V ďalšom zastupiteľstve bude tento materiál kompletný. Robím tak rýchlo, ako sa dá. Komunikácia s IC, dostal som dva maily, dostal som ich na vedomie. Neviem čo bolo celým obsahom vašej komunikácie, pretože som dostal dva maily, nič viac. Bolo stretnutie. Slašťan – nie je z toho žiadna zápisnica. Ing. Mgr. Ferenčík – bolo tam viac ľudí a som toho názoru, že to bolo neformálne stretnutie. Boli rozposlané pozvánky všetkým podnikateľským subjektom. Prišli 3 subjekty, pokiaľ sa nemýlim. Slašťan – prišlo ich 8. K zápisu mala byť aj prezenčná listina. Ing. Mgr. Ferenčík – cesta I. triedy, nepodarilo sa nám to presadiť, vzhľadom na Slovenskú správu ciest, je to prieťah cesty I. triedy. S výstavbou sme tam dali toho viac, čo sa tam chcelo zapracovať, bohužiaľ sme neboli nijakým spôsobom ani právny ani rovnocenný partner v tomto smere. Stavebné pozemky a ich infraštruktúra, odmietame ich ako sa len dá.  Smerové označenie mesta Kremnica, na tom pracujem od kedy som tu. Viem poskytnúť celú mailovú aj písomnú komunikáciu,  kde môžem prezentovať aké nezmyselné prekážky nám kladie Národná diaľničná spoločnosť a Prezídium policajného zboru. Zatiaľ sa nám to bohužiaľ nepodarilo vybaviť a daným spôsob to nemáme ani ako riešiť.  Slašťan – chcel by som len poznamenať, kde je vôľa, tam je cesta. To je o všetkom hovoriť, čo sa dá, že sa nedá. Ja len hovorím o tom, že prečo sa dá infraštruktúra spraviť na Krahuliach. Choďte sa tam pozrieť. Tak aj na Nevoľnom. Konštatujem len, že vy máte ukázať občanom, že to ide niekde dopredu. To, že sú ľudia letargický, to je ich problém. Musím sa však žiaľ stretávať s veľa negatívnymi názormi návštevníkov. Ako to funguje v meste a ako v Štiavnici. Oni si to porovnávajú. Veľa ktoré dediny sú na tom lepšie. Snaha vedenia na Krahuliach, čo dosiahla, ako ožila. Ako tam ľudia čulo stavajú, ako sa cítia. Chcel som tým povedať, aby ste nezostali v tejto letargii, aby ste niečo robili.  Ceferová – chcem sa opýtať za seba a za dievčatá na IC – dobre beriem, že ste sa možno dostali do nejakého konfliktu kvôli materiálom. Ale mám informáciu, že bola pozvaná tvoja manželka na informačné centrum, aby si tie materiály prišla zobrať. Slašťan – bola pozvaná? Ceferová – samozrejme, veď máš mailovú komunikáciu. Na konci mailu to bolo.  Slašťan – áno v niečom máte pravdu, ale pozvaná nebola.  Pán primátor nám sľúbil, že tie zvodidlá nebezpečné, tu je pán poslanec a veľmi dobre vie aká je tam cesta, dole tá strmá. To čo tam nejaký Nárožný predviedol voľakedy, že z dreva tam bozbíjal, že do dvoch rokov to prehnilo, vieme, že tam havaroval ten autobus, vieme, že to bolo zmedializované. Komu patrí tá cesta? Aby zástupca mestskej polície do televízie povedal, že to nie je cesta mestskej polície, to je cesta tých rekreačných zariadení, ktoré sú tam. To je klamanie hrubého zrna, verejne. Ing. Kirková – dodržujme rokovací poriadok. Myslím si, že toto nepatrí na rokovanie mestského zastupiteľstva. To by sa malo vyriešiť na iných fórach.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či ešte niekto má nejaké návrhy.

16) Interpelácie

Ing. Popová – pred nejakým časom som sa pýtala na úpravu terénu pred Jednotou. Upozorňovala som na nepriaznivú situáciu s parkovaním áut, s komunikáciou s občanmi. Bolo povedané, že sa to bude riešiť. Chcem vedieť, čo sa v tejto veci deje a kedy nastane tá chvíľa, že tam bude priaznivejšia situácia.  Ing. Sikorai – spracovali sme technický návrh. Išlo o 30% navýšenie parkovacích miest. Chceli sme, aby sa na tom podieľali aj Jednota a stará pošta. Odmietli sa na tom podieľať. Mám list od spotrebného družstva Jednota. Skoro jednoznačne napísali, že je to problém mesta.   Neboli ochotný nejako sa podieľať na tomto riešení.  Zostali sme v tom sami. Rozpočtové prostriedky, ktoré boli kalkulované by muselo znášať mesto. Boli nejaké návrhy, že tam pôjdeme v rámci svojich opatrení, aspoň presun dopravnej značky. Zatiaľ to nebolo zrealizované.  Zatiaľ sa nevytvoril priestor na to.  Ing. Popová – čo sa navrhuje ďalej s tou situáciou, ktorá tam je, pretože je neúnosná. Ing. Sikorai – neviem na to viac zaujať stanovisko. Buď si vytvoríme sami priestor, teda finančný. Stará pošta tam má ešte pozemky, ale vlastník sa odmieta podieľať. Našich pozemkov tam nie je veľa.  Veľké možnosti okolo Jednoty nie sú.  Ing. Popová – čo to znamená na našich pozemkoch? Ktoré sú to? Ing. Sikorai– to čo je vydláždené, je naše. To znamená v smere od pekárne alebo od cesty až smerom do pešej zóny. To je náš majetok. Tam sa vieme pohybovať. Rozmery a možnosti nie sú na nejaké veľké vymýšľanie nových parkovacích miest.  Ing. Popová – hovorili ste že sa uvažovalo o zrušení toho ostrovčeka, čím by bola komunikácia prehľadnejšia a jednoduchšia. Nejde sa k tomu pristúpiť?  Bc. Grosch – ten ostrovček nevyrieši parkovanie v tej časti. Jedine ako pán Sikorai povedal, posunúť to do pešej zóny.  Ing. Vaská – ako aj pán Slašťan naznačil, v každom meste je problém s parkovaním, lebo áut pribúda. My sme jeden čas na podnet jednej osoby, sa pýtali na ten priestor medzi umeleckou školou a mestskými lesmi, kde bol pôvodne nejaký parčík. Či by sa nedalo rozšíriť parkovisko jeleň, s tým, že bolo vyčíslené to bolo na 10 000€. Čo sa mi zdá ako dosť veľká suma. A ďalší problém bol, že nedodržíme zase zeleň, voči zastavanosti. Ale my sa furt niekde dávame čo neni reálne. A myslím si, že toto by sa dalo riešiť už aj v roku 2017.Vzniklo by tam asi 10 miest parkovacích, čo je dobre, lebo je to v strede mesta. Takže ja dávam na zváženie vrátiť sa k tomu a myslieť na to aj v rozpočte. Treba hľadať cestu ako sa to dá za primerané peniaze. Ing. Popová – chcela by som sa vrátiť k výzdobe nášho mesta, teda k zeleni v našom meste. Na začiatku roka alebo možno minulý rok boli dosť rozsiahle diskusie o tom, že prečo nemáme muškáty na stĺpoch, Ak si dobre pamätám, bolo to odôvodnené tým, že nemáme zariadenie, s ktorým by sa dali kvety na verejnom osvetlení polievať. Pýtam sa ako je možné, že keď idete Slovenskom, je veľmi veľa miest kde to je možné, prečo to u nás nedokážeme?  Ing. Mutňanská – ospravedlňujem sa poslancom, asi som vás nesprávne pochopila ale v 2.zmene rozpočtu bola navrhnutá finančná čiastka, ktorou sme rátali s nejakým oživením, skrášlením. Aj to bolo načrtnuté, už si nepamätám. Vyzývala alebo prosila som vás, aby sme sa stretli v danej veci. Aby sme si povedali čím budeme zdobiť, kde budeme zdobiť. Len som vás prosila, aby sme to nedávali na stĺpy, ktoré má už každé mesto. Buďme v niečom odlišný. Veď máme toľko zelených plôch v meste, ktoré môžeme rozširovať a vysadiť kvetinami. Myslím si, že na tých stĺpoch to nie je až tak potrebné. Blíži sa tvorba rozpočtu, stretnime sa, nie je to veľmi téma na diskusia na mestskom zastupiteľstve. Kto máte záujem, som k dispozícii. Povieme si čo to stojí, ako to bude vyzerať.  Ing. Popová – ja by som skôr očakávala, že tie podnety prídu skôr od vás. Poslanci toto by som chcela spraviť. Čo poviete máme na to? Dáte na to? Neviem sa s tým zmieriť. Hoc aj muškáty na stĺpoch, čo má každé mesto, ale my ani to nemáme. Keď si zoberiem pešiu zónu, tam nie je nič. Nepáči sa mi to. A chcela by som ešte požiadať pána primátora, pretože sa pýtajú občania, chcú vedieť ako je to s rekonštrukciou cesty I/65, keby ste to mohol nejako zhrnúť a jednoduchšie povedať, že čo sa plánuje, čo sa robí. Kedy očakávate, že by sa mohlo do toho ísť. A tiež ich zaujíma aký rozsah sa bude robiť. Teda pokiaľ sa tá cesta bude robiť? A ešte mám jednu otázku.  Povedali mi, že na pána Sikoraia. Na konci zlatej ulice, most ktorým sa prepája cesta zo Zlatej ulice v smere na Skalku.  Je tam odtrhnuté zábradlie. Vieme o tom? Aj keď to možno nepatrí nám, ale jednoducho bezpečnosť občanov mesta máme riešiť. Tak chcem vedieť či sa o tom vie a čo sa s tým ide spraviť? Je tam celá časť zábradlia odtrhnutá. Bc. Grosch – v nočných hodinách sa tam otáčal kamión a zobral celé zábradlie. Volali nám policajti, aby sme si to prišli odpratať. Keď sme sa tam dostavili, policajti nám jednoducho povedali, aby sme to riešili s okresnou správou ciest a dopravným inšpektorátom. Tým pádom my s tým nemáme nič spoločné. Oni si aj to zábradlie odpratali a zobrali. Bohužiaľ teraz čo sa týka dopravnej polície máme s nimi dosť veľké problémy. Ďalší kamión sa nám otáčal a zachytil nám lampu a do dnešného dňa sme nedostali od nich žiadne stanovisko. Tým pádom my nemôžeme postupovať ďalej. Ing. Popová – ide mi o tú bezpečnosť, je to dosť navštevovaná cesta občanmi. Aby sa tam nestalo nejaké nešťastie. Preto na to upozorňujem. Bc. Grosch – okresná správa ciest o tom vie, dali to na kraj. Ing. Mgr. Ferenčík – rekonštrukcia Cesty I/65 – v podstate tu bolo viacero rokovaní,   jedna z prvých návštev tu bola, už teraz bývalý minister  so štátnym tajomníkom a samozrejme s riaditeľom slovenskej správy ciest. K samotnej udalosti v priebehu dvoch týždňov zadokumentovali stav cesty. Následne prebiehala projekčná činnosť. Projekčnú činnosť vykonávala firma vo Zvolene. Súčasťou projekčnej činnosti v tomto prípade bolo zapracovanie poškodenej cesty do existujúcej projektovej dokumentácie, ktorá už má mnoho rokov.  Vzhľadom na prieťahy, ktoré tu sú. Napríklad s pani Maršálkovou sú prieťahy,  čo sa týka stavebného povolenia. V súčasnosti je aktualizovaná projektová dokumentácia, rozpočet. Len tak pre informáciu, pôvodný  rozpočet bol na 1500 m cesty  približne 20 000 000€. V súčasnosti je to okolo 22 000 000€. Táto projektová dokumentácia spolu s rozpočtom sa nachádza na ministerstve dopravy. Slovenská správa ciest vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorú sme vyhlásili aj vzhľadom na to, aby sme urýchlili  možnosti rekonštrukcie tejto cesty, vlastne v súčasnosti by už mali bežať rokovania s úradom. Zajtra by som sa mal zúčastniť na jednom stretnutí s VÚC a aj SAD. Pravdepodobne od začiatku rokovaní, by sa mali začať práce do 15 dní. Podľa prísľubu mi bolo povedané, že v polovici septembra by sa malo začať s prácami. Čo sa týka jednosmernej prevádzky na tomto úseku, len toľko, že aj slovenská správa ciest aj jeden zo zhotoviteľov, ktorý bol konzultant prítomný na tom stretnutí dva týždne po tej udalosti, povedal a aj v rámci papierového harmonogramu to bude v prípade, ak bude na tejto ceste nejaká prevádzka, tak aj takéto čiastočné používanie tejto cesty predĺži jej opravu pravdepodobne o 6 mesiacov. Pri nástupe prác do konca septembra, by malo byť ukončenie v novembri 2017. Takže minimálne jedna zima nás čaká v takomto neutešenom stave. Ďalej prejdem k tej veci, čo som vám hovoril s SAD. SAD sa potýka s tým, že tá ceste III. triedy na Krahule nie je spôsobilá na obojsmernú prevádzku. Vzhľadom k tomu sú tam tie semafory. A ďalšia vec, s ktorou sa môžno stretneme je, že vodiči SAD majú právo odmietnuť vykonanie prepravy, pokiaľ si nie sú istý.  Je možné, že SAD nebude vykonávať jazdy po tejto náhradnej trase. Ešte zajtra idem na jedno stretnutie. Riešime to ako sa dá.   Mgr. Štroffeková – nedá sa komunikovať so železnicami?  Rodičia chcú riešiť, aby deti, ktoré dochádzajú, mohli chodiť aj vlakom.  Nedá sa zabezpečiť, že by autobusy chodili k vlakom, čo už mnohé roky nefunguje. V tejto krízovej situácii by sa to mohlo vybaviť. Ak by sa to dalo, že by dali jeden vlak navyše, taký ktorý chodí keď deti chodia do školy. Občania ma prosili, aby som sa na toto opýtala.   Ing. Mgr. Ferenčík – môj súkromný názor je , že flexibilnosť železníc má svoje hranice, aj ľudské aj technické. Nemyslím si, že týmto smerom niečo vybavíme. Predpokladám, že zmeny grafikonu tam podliehajú trochu väčšej kope papiera. Mgr. Štroffeková – treba to skúsiť.  Ing. Mgr. Ferenčík – skúsiť to môžeme, ale ja osobne tomu veľkú šancu nedávam. Taktiež to pristavenie autobusov. Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa Ing. Sikoraia na ušetrené zdroje z tej strechy . Druhá vec na pani Tileschovú, koncepcia CR, v akom je stave?   Ing. Sikorai – rozprávali sme sa o tom, je to otvorená otázka. Na streche máme ušetrených cca 30 000€.  Boli to finančné prostriedky, ktoré boli z rezervného fondu teda kapitálové prostriedky. Rozprávali sme sa o tom aj s pánom Groschom. Technicky by bolo možno možné niektoré úseky komunikácie vytypovať na asfaltové práce, ale tam musíme zvážiť, či sú to kapitálové výdavky, či je možné využiť tieto finančné prostriedky na niečo iné. V každom prípade, aby mohli byť použité, musí dôjsť k zmene rozpočtu. Musí prebehnúť nejaké schvaľovanie na komisii alebo predzastupiteľstve. Padlo viacero návrhov, vyzerá to skôr, že tie prostriedky akumulovať budúci rok. Pokiaľ poviete a so mnou schválite nejaký návrh. Pravdou je, že na dnešné zastupiteľstvo sa to nedalo dať. V tom novembri skôr.   Ing. Vaská – ja vám garantujem, že ak by bolo niečo pripravené, tak všetci poslanci by boli schopný zasadať do 5-tich hodín. To nie je dôvod, že či odsúhlasíme alebo nie. Tu ide o to, že či máme niečo na čo to môžeme tento rok potrebovať.  Mgr. Ing. Novodomec – treba si sadnúť s p. Groschom Prebrať akútne opravy. Buď tie parkovacie miesta alebo nejaký chodník. Ing. Nováková – treba brať do úvahy nejaké verejné obstarávanie, takže nestojí to len na presune finančných prostriedkov. Hovoríme o šetrení finančných prostriedkov na streche mestského úradu a v tejto chvíli sa mi zdá, že stavba ešte vrcholí, neni to ešte odovzdané. Malo by to mať asi taký postup, že ukončíme práce, odovzdáme stavbu majiteľovi, ktorému to patrí a vtedy budeme vedieť koľko finančných prostriedkov sme ušetrili. Neviem či je polovica septembra reálna. To budú musieť povedať technici.  Ing.  Tileschová – čo sa týka koncepcie, na pôvodnú verziu reagovala len pani zástupkyňa. Slašťan – opýtal sa Ing. Mutňanskej či by sa dali vypíliť spodné vety na tujach, ktoré sú za bytovým domov, súpisné číslo 96 na ulici Dolná. To je tá ulička, ktorá ide od pani Kvoriakovej. Pod tými tujami sa zhromažďujú bezdomovci. Sú tam fľaše z alkoholu a ľudia sa boja prechádzať k detskej doktorke, lebo občas z tade niekto vybehne. Ďalšia vec, ktorú sa chcem spýtať je či sa nejako riešia protipovodňové opatrenia na potoku, ktorý prechádza Novou dolinou. Schválili sme  20 000 na jazierka na Kalvárii a vieme na čo sú nám. Na dve veci. Prednedávnom sme chváli 200 000 na protipovodňové opatrenia na Krahule, na kaskádach. Že či sa teda tento potok nejako rieši? Raz za čas tam vyplaví obyvateľov.  Ing. Mgr. Ferenčík – po poslednej povodni TS odpratávali odpadový materiál. Novej doline je problém mostík, ktorý si dotvoril pán Pytel, ktorý je spravený tak, že sa zapcháva. Bez toho, aby rešpektoval nejaké technické žiadosti. To je tam hlavný problém. Fakty sú jasné a uvidíme do akej miery až budeme postupovať, čo s tým dokážeme spraviť. Je tam ešte nejaký materiál, ktorý z tade treba odstrániť. Skúsime prerobiť nejakú časť toho potoka, ale naozaj je to mimo navýšenia. Aj táto časť by pýtala nejaké lepšie riešenie.  Bc.Grosch – v podstate sa jedná o to, že potok treba prehĺbiť. Rúra je asi o meter nižšie ako je úroveň potoka. Takže potok pod pánom Pytlom je vyšší.  Tento potok patrí lesom, vyzývali sme ich aby si ho vyčistili. Ing. Sikorai – komunikácia prebehla ešte pred zimou sme ich vyzývali. Elegantne sa z toho vyzuli, lebo ten tok nie je regulovaný. A tam potom majú pomerne mäkké podmienky.  Oni sú povinný likvidovať len to čo je niekde naplavené priamo v toku. Ale napríklad brehové úpravy alebo rozšírenie, prehĺbenie im nevyplýva a samozrejme takýmto smerom to aj viedli. Nie sú proste ochotný.  Bolo to v súvislosti, keď sme riešili aj potok pri rybárskej bašte, kde to bolo celé zarastené. Museli sme to viac menej čistiť sami, pretože lesy zo zákona o vodách neboli povinné toto spraviť.  Mgr. Štroffeková – keď je takáto situácia, lebo súčasná situácia  je v mnohých oblastiach taká, že je veľmi ťažké niečo vyriešiť.  Všade je legislatíva veľmi problémová, byrokracia atď.  Myslím si, že keď sme tu, v nejakom tom období,  nemôžeme si hovoriť, že toto sa nedá, na čo sa teda aj občania sťažujú, že keď prídu, je vždy otázka viac, že ako sa to nedá. A nie že skúsme nájsť riešenia. To je strašne dôležité. Hľadám riešenia, zapíšem si. Som v tomto čistý. Zapíšem si rokovania s tým a s tým a viem, že rokovať pred rokom bolo málo. Tak dobre, snažím sa zase za dáke mesiace. Viem, že všetci majú veľa práce, ale asi by bolo dobré dokumentovať si všetky kroky, ktoré robím a kde nie sú dobré výsledky, pokračovať ďalej. Aj keď sa budú stále vyhovárať, furt budem do nich tlačiť. A nejaké tie organizácie určite už potom poľavia. Ale ja som čistý, že som určite urobil nejaké kroky. Občania majú pocit, že na všetko sa povie, nedá sa. Aj keď je situácia taká, že mnohokrát sa niečo nedá. Skúsme hľadať všetci riešenia. Dobre nepodarilo sa tak, vošiel som dverami, vyhodili ma s nimi, tak pôjdem oknom. Asi takto by sme mali pristupovať k veciam. Slašťan – mohli by sme sa pozrieť aj na Kremnický potok, ktorý preteká mestom, lebo tieto posledné záplavy priniesli nejaké zvyšky stromov, pňov, kameňov. A keď si to vie nový majiteľ Atraktu za jeho nehnuteľnosťou vyčistiť. Ing. Mgr. Ferenčík – moment, toto nebolo zabezpečené majiteľom Atraktu. Bol v tom Slovenský vodohospodársky podnik. Slašťan – môžeme sa pozrieť aj na iné úseky, kde sú stromy naváľané. Napríklad smerom na Lúčky kde je stav taký, aký je. Chcem sa ešte spýtať, či by bola možnosť prizývať na výstavbovú komisiu aj vedúceho technických služieb?  Ceferová – už sme sa o tom rozprávali, bude chodiť na ekonomickú komisiu aj výstavbovú.  Slašťan – chcem sa poďakovať Milošovi Lackovi, ktorý strávil minimálne 17 hodín zbieraním špakov v meste. Ing. Vaská – pripájam sa.  Petráš – prienik cesty Sama Chalupku a staničný chodník, tam tá šachta. Koho je tam problém, že tá voda nevie prejsť popod cestu a ísť ďalej? Pravidelne po daždi, tá voda tečie popred obchod. Bc. Grosch – problém je v tom, že je tam veľa veľkých stromov. Nemôžeme pred tou vpusťou dať mrežu preč, v podstate na nej sa všetko nachytá. Petráš – chlapi, keď tam boli, tuším, že to boli plynári, tak mi hovorili, že to je upchaté. Bc. Groch – to je už prerazené, voda tečie. Máme predstavu, že by sme tú rúru vymenili za väčšiu. Ale pri takých dažďoch nepomôže ani väčšia rúra. Predstava je, plánujeme tú rúru zväčšiť. Chodí sa to čistiť minimálne 5-krát do roka. Petráš – všimol som si, že chodia. Ešte sa chcem opýtať, ako ideme riešiť úpravu tratí na Skalke?  Je september a je najvyšší čas. Veľa ľudí bude chcieť vedieť, či budú pripravené na zimu. Ceferová – 20-teho septembra budú poslané pozvánky na stretnutie, kde sa pozýva Biela stopa, Mestský klub lyžiarov, Mesto, ak bude ochotný prísť pán Križan. Mestské lesy pomáhajú s vecami. Sám si videl, že začalo vypilovanie smerom na Gyorgoliho tunel. Maťo Čillík bol zmapovať terén, ktoré úseky treba dať spraviť.  Mám informáciu, že dnes sú v teréne s Liborom Schmidtom, a že prechádzajú úsek od Kordíkov smerom k Cabanke.   Mgr. Hrončová – vyriešili ste už tie parkovacie miesta na Matunákovej ulici? Je tam dosť rozdiel pri parkovaní.  Sťažujú sa vodiči. Bc. Grosch – prišli nám sťažnosti ohľadom tohto. V podstate tam ale bolo parkovisko aj predtým. My sme tam dali z pozdĺžneho státia, šikmé státie. Neviem nájsť rozumné riešenie. Nad touto opravou sa neuvažovalo. Mgr. Hrončová – sú to platené parkoviská. Bc. Grosch – aj predtým to bolo platené.  Mgr. Štroffeková  – niekoľkokrát som apelovala už na to. Rozprávala som sa už aj s pani Kyselicovou, čo sa týka projektov. V televízii sa stále hovorí ako mestá rastú. Keby sme boli informovaní o tom, čo sa začalo v tejto veci. Napríklad, že prišla výzva, čo sme urobili. Iba tie výzvy, na ktoré môžeme reagovať. Proste trošku informovať. Mala by som o to záujem. Ja som to už spomínala predtým. Veľa miest a obcí sa týmto chváli, že tieto projekty fungujú, že dá sa teda niečo získať. Mám pocit, že mi v tomto období stagnujeme. Môže to byt aj z dôvodu, že neboli výzvy na dosť dlhú dobu. Takže aby sme boli informovaní. Ďakujem.   Ing. Popová – chcela by som oceniť prácu mestskej polície počas Kremnických gagov. V súvislosti s odklonom dopravy, bolo veľa návštevníkov, nemali to ľahké. Snažili sa to riešiť tak, aby boli návštevníci a aj všetci, čo prechádzali mestom spokojní. A chcem oceniť ich prácu. Ing. Mgr. Ferenčík – pripájam sa k tomu, naproti tomu, čo sme tu počuli, ako ich netreba, ako je to hrozné. Neviem si predstaviť, ako by to v meste vyzeralo, keby to nebolo nejakým spôsobom regulované, čo sa týka tých ľudí, čo sa nevedia prispôsobiť. Aj v tejto situácii, keď tu máme kamióny, popri podobných situáciách si neviem predstaviť ako by sme túto situáciu riešili. Takže aj ja ďakujem. Ešte predtým sme mali aj jarmok.

17) Záver 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 18:20  hod. 5. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 16. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta Kremnica

Ivan Petráš
1. overovateľ

Maroš Kraml
2. overovateľ

Iveta Hromadová
zapisovateľka

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.