Zápisnica č. 6/2016 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 21. 09. 2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 6/2016 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 21. 09. 2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva
– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

Neskorší príchod nahlásili:

Neprítomní:

Ospravedlnení:
– Jaroslav Slašťan, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská

Prizvaní a hostia:

Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

1) k bodu: Otvorenie
Rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:06 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku Ing. Beátu Kirkovú, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 6. v tomto roku, 17. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (09) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

2)  k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3. Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 01.08.2016 a návrh 5.zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016
4. Záver

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Mgr. Klára Štroffeková, Maroš Kraml
09 09 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Mgr. Eva Hrončová, Miloš Bíreš
09 09 0  0

Ing. Mgr. Ferenčík
konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, Iveta Ceferová, Mgr. Ing. Martin Novodomec
09 09 0 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Bc. Martina Kapša a Ivana Petráša.

3) K bodu:   Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 01.08.2016 a návrh 5.zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016

Uznesenie číslo 134/1609    

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 2 k 01.08.2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 01.08.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 135/1609    

vo veci návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s ch v a ľ u j e
5. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy:                           4 124 739 €
kapitálové príjmy:                      281 990 €
príjmové finančné operácie:    389 425 €
spolu príjmy:                     4 796 154 €

bežné výdavky:                        4 053 070 €
kapitálové výdavky:                    590 173 €
výdavkové finančné operácie:   152 911 €
spolu výdavky:                  4 796 154 €

saldo bežného rozpočtu:              71 669 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 308 183 €
saldo finančných operácií:         236 514 €
celkové saldo rozpočtu:                 0 €


Ing. Mgr. Ferenčík
– opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

4) K bodu: Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 16:14 hod. 06. mimoriadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 17. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Bc. Martin Kapšo
1. zapisovateľ

Ivan Petráš
2. zapisovateľ

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.