Uznesenia zo 7.riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 24.novembra 2016

Uznesenia zo 7.riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 24.novembra 2016

 

 

Uznesenie číslo 136/1611    

 

vo veci kontroly plnenia uznesení.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 137/1611    

 

vo veci návrhu VZN číslo  8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o dani  z nehnuteľností v znení VZN č. 7/2014.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

VZN číslo 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o dani z nehnuteľností v znení VZN č. 7/2014.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 138/1611    

 

vo veci  návrhu VZN číslo 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2015 o miestnych daniach.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

VZN číslo 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2015 o miestnych daniach.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 139/1611    

 

vo veci návrhu VZN číslo 10/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

VZN číslo  10/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 6 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI:2 (Ing. Klára Popová, Maroš Kraml)

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Mgr. Martin Novodomec)

 

Uznesenie číslo 140/1611    

 

vo veci informácie o miestnom poplatku za rozvoj.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o miestnom poplatku za rozvoj.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 141/1611    

 

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a   v e d o m i e informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta od 01.09.2016 do 31.10.2016  podľa prílohy.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 142/1611    

 

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30.09.2016.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.09.2016 podľa predloženého návrhu.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 143/1611    

 

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 3 k 01.10.2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 01.10.2016.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 144/1611    

 

vo veci návrhu 6. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s ch v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                           4 192 929 €

kapitálové príjmy:                       290 902 €

príjmové finančné operácie:         389 425 €

spolu príjmy:                          4 873 256 €

 

bežné výdavky:                         4 123 174 €

kapitálové výdavky:                    595 171 €

výdavkové finančné operácie:       152 911 €

spolu výdavky:                      4 871 256 €

 

saldo bežného rozpočtu:                69 755 €

saldo kapitálového rozpočtu:        – 304 269 €

saldo finančných operácií:                236 514 €

celkové saldo rozpočtu:                2 000 €

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 145/1611    

 

vo veci  plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:

 

Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Výnosy:                              121 637       77,05            116 974                 78,19        238 611        77,43

Náklady:                             128 940       79,46              93 634                 62,61        222 574        73,90

Výsledok hospodárenia:        -7 303                          23 340                                16 037

 

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 146/1611    

 

vo veci 3. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016

2.zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2016:

výnosy hlavná činnosť               147 356 €

náklady hlavná činnosť              147 356 €

výsledok hospodárenia                          0 €

3.zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2016:

výnosy hlavná činnosť               152 298 €

náklady hlavná činnosť              152 298 €

výsledok hospodárenia                          0 €

Rozdiel:

výnosy hlavná činnosť                  4 942 €

náklady hlavná činnosť                 4 942 €

výsledok hospodárenia                         0 €

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 147/1611    

 

vo veci schválenia mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016 pre oblasť telesná kultúra.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e

poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 5.090,34 € v nasledovnom členení:

 1. Športový klub tenisu                                                                        544,50 €
 2. Športový klub futbalu                                                                       2.400 €
 3. Športový klub futbalu                                                                       787,50 €
 4. Mestský klub lyžiarov                                                                       729,50 €
 5. TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel                                                  628,84 €

 

B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová

termín: 11.12.2016.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 148/1611    

 

vo veci zverenia technického zhodnotenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01  Kremnica,  IČO 00 634 336 od 01.11.2016.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –         A/  s ch v a ľ u j e

 1. zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné číslo 33 (budova knižnice) na Štefánikovom námestí v Kremnici do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica,  IČO 00 634 336 od 01.11.2016 nasledovne:
 • technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení investičnej akcie „Obnova budovy č. 33/40 na Štefánikovom námestí v Kremnici“ v obstarávacej cene 55 758,86 €, z tohto:

– zdroje ŠR (MF SR r. 2012):   7 950,00 €

– vlastné zdroje:                 47 808,86 €

 

 1. zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné číslo 1 (budova radnice) na Štefánikovom námestí v Kremnici do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica,  IČO 00 634 336 od 01.11.2016 nasledovne:
 • technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení investičnej akcie „Radnica – výmena strešnej krytiny súp. č. 1“ v obstarávacej cene 63 934,81 €, z tohto:

– zdroje ŠR (MF SR r. 2016):   44 549,00 €

– vlastné zdroje:                   19 385,81 €

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie technického zhodnotenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica  49/21, 967 01  Kremnica, IČO  00 634 336

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 15.12.2016.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 149/1611    

 

vo veci zverenia technického zhodnotenia majetku do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, 967 01  Kremnica, IČO 37 831 470.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –         A/  s ch v a ľ u j e

zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné číslo 884 (dolná telocvičňa) na Ulici Jula Horvátha  v Kremnici do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, 967 01  Kremnica, IČO 37 831 470 od 01.11.2016 nasledovne:

 • technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení prvej etapy investičnej akcie „Komplexná obnova telocvične súp. č. 884, Kremnica“ v obstarávacej cene 46 388,05 € (vlastné zdroje mesta Kremnica).

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 15.12.2016.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 150/1611    

 

vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2015/2016.

 

M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2015/2016.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 151/1611    

 

vo veci informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   b e r i e   n a    v e d o m i e

informáciu o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 152/1611    

 

vo veci Finančného plánu pre rok 2017 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01  Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“),

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

Finančný plán pre rok 2017 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

– s celkovými výnosmi                                          3 429 450 eur

– s celkovými nákladmi                                        3 378 300 eur

– hospodárskym výsledkom – zisk                            51 150 eur

– a s nájomným pre prenajímateľa Mesto Kremnica     408 000 eur

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 153/1611    

 

vo veci zmeny termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

zmenu termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici z 8. decembra 2016 na 15. decembra 2016.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta

 

 

 

Mgr. Eva Hrončová                                                      Mgr. Ing. Martin Novodomec

člen návrhovej komisie                                                   člen návrhovej komisie

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

 

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

  

Číslo   :    136/1611

Zo dňa :   24. novembra 2016

 

Počet strán   :  1

Počet príloh : 0

 

Uznesenie číslo 136/1611      

 

vo veci kontroly plnenia uznesení.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

 

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

  

Číslo   :    137/1611

Zo dňa :   24. novembra 2016

 

Počet strán   :  1

Počet príloh : 0

 

Uznesenie číslo 137/1611    

 

vo veci návrhu VZN číslo  8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o dani  z nehnuteľností v znení VZN č. 7/2014.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

VZN číslo 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o dani z nehnuteľností v znení VZN č. 7/2014.

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

 

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 Číslo   :    138/1611

Zo dňa :   24. novembra 2016

 

Počet strán   :  1

Počet príloh : 0

 

Uznesenie číslo 138/1611    

 

vo veci  návrhu VZN číslo 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2015 o miestnych daniach.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

VZN číslo 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2015 o miestnych daniach.

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

 

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 Číslo   :    139/1611

Zo dňa :   24. novembra 2016

 

Počet strán   :  1

Počet príloh : 0

 

Uznesenie číslo 139/1611    

 

vo veci návrhu VZN číslo 10/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

VZN číslo  10/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

 

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

  

Číslo   :    140/1611

Zo dňa :   24. novembra 2016

 

Počet strán   :  1

Počet príloh : 0

 

Uznesenie číslo 140/1611    

 

vo veci informácie o miestnom poplatku za rozvoj.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o miestnom poplatku za rozvoj.

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

 

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

  

Číslo   :    141/1611

Zo dňa :   24. novembra 2016

 

Počet strán   :  1

Počet príloh : 0

 

Uznesenie číslo 141/1611    

 

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a   v e d o m i e informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta od 01.09.2016 do 31.10.2016  podľa prílohy.

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

 

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo   :    142/1611

Zo dňa :   24. novembra 2016

 

Počet strán   :  1

Počet príloh : 0

 

Uznesenie číslo 142/1611    

 

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30.09.2016.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.09.2016 podľa predloženého návrhu.

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

 

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

  

Číslo   :    143/1611

Zo dňa :   24. novembra 2016

 

Počet strán   :  1

Počet príloh : 0

 

Uznesenie číslo 143/1611    

 

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 3 k 01.10.2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 01.10.2016.

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

 

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

Číslo   :    144/1611

Zo dňa :   24. novembra 2016

 

Počet strán   :  1

Počet príloh : 0

 

Uznesenie číslo 144/1611    

 

vo veci návrhu 6. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s ch v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                           4 192 929 €

kapitálové príjmy:                       290 902 €

príjmové finančné operácie:         389 425 €

spolu príjmy:                          4 873 256 €

 

bežné výdavky:                         4 123 174 €

kapitálové výdavky:                               595 171 €

výdavkové finančné operácie:       152 911 €

spolu výdavky:                      4 871 256 €

 

saldo bežného rozpočtu:                69 755 €

saldo kapitálového rozpočtu:        – 304 269 €

saldo finančných operácií:                     236 514 €

celkové saldo rozpočtu:                2 000 €

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

 

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

  

Číslo   :    145/1611

Zo dňa :   24. novembra 2016

 

Počet strán   :  1

Počet príloh : 0

 

Uznesenie číslo 145/1611    

 

vo veci  plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:

 

Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Výnosy:                              121 637       77,05            116 974                 78,19        238 611        77,43

Náklady:                             128 940       79,46              93 634                 62,61        222 574        73,90

Výsledok hospodárenia:      -7 303                          23 340                                16 037

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

 

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

  

Číslo   :    146/1611

Zo dňa :   24. novembra 2016

 

Počet strán   :  1

Počet príloh : 0

 

Uznesenie číslo 146/1611    

 

vo veci 3. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016

2.zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2016:

výnosy hlavná činnosť               147 356 €

náklady hlavná činnosť              147 356 €

výsledok hospodárenia                          0 €

3.zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2016:

výnosy hlavná činnosť               152 298 €

náklady hlavná činnosť              152 298 €

výsledok hospodárenia                          0 €

Rozdiel:

výnosy hlavná činnosť                  4 942 €

náklady hlavná činnosť                 4 942 €

výsledok hospodárenia                         0 €

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

 

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo   :    147/1611

Zo dňa :   24. novembra 2016

 

Počet strán   :  1

Počet príloh : 0

 

Uznesenie číslo 147/1611    

 

vo veci schválenia mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016 pre oblasť telesná kultúra.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e

poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 5.090,34 € v nasledovnom členení:

 1. Športový klub tenisu                                                                        544,50 €
 2. Športový klub futbalu                                                                       2.400 €
 3. Športový klub futbalu                                                                       787,50 €
 4. Mestský klub lyžiarov                                                                       729,50 €
 5. TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel                                                  628,84 €

 

B/ u k l a d á

1.mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,

2.mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová

termín: 11.12.2016.

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

 

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

  

Číslo   :    148/1611

Zo dňa :   24. novembra 2016

 

Počet strán   :  1

Počet príloh : 0

 

Uznesenie číslo 148/1611    

 

vo veci zverenia technického zhodnotenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01  Kremnica,  IČO 00 634 336 od 01.11.2016.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –         A/  s ch v a ľ u j e

1.zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné číslo 33 (budova knižnice) na Štefánikovom námestí v Kremnici do správy  Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica,  IČO 00 634 336 od 01.11.2016 nasledovne:

 • technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení investičnej akcie „Obnova budovy č. 33/40 na Štefánikovom námestí v Kremnici“ v obstarávacej cene 55 758,86 €, z tohto:

– zdroje ŠR (MF SR r. 2012):   7 950,00 €

– vlastné zdroje:                 47 808,86 €

 

2.zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné číslo 1 (budova radnice) na Štefánikovom námestí v Kremnici do správy  Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica,  IČO 00 634 336 od 01.11.2016 nasledovne:

 • technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení investičnej akcie „Radnica – výmena strešnej krytiny súp. č. 1“ v obstarávacej cene 63 934,81 €, z tohto:

– zdroje ŠR (MF SR r. 2016):   44 549,00 €

– vlastné zdroje:                   19 385,81 €

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie technického zhodnotenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica  49/21, 967 01  Kremnica, IČO  00 634 336

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 15.12.2016.

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

 

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 Číslo   :    149/1611

Zo dňa :   24. novembra 2016

 

Počet strán   :  1

Počet príloh : 0

 

Uznesenie číslo 149/1611    

 

vo veci zverenia technického zhodnotenia majetku do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, 967 01  Kremnica, IČO 37 831 470.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –         A/  s ch v a ľ u j e

zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné číslo 884 (dolná telocvičňa) na Ulici Jula Horvátha  v Kremnici do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, 967 01  Kremnica, IČO 37 831 470 od 01.11.2016 nasledovne:

 • technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení prvej etapy investičnej akcie „Komplexná obnova telocvične súp. č. 884, Kremnica“ v obstarávacej cene 46 388,05 € (vlastné zdroje mesta Kremnica).

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 15.12.2016.

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

 

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 Číslo   :    150/1611

Zo dňa :   24. novembra 2016

 

Počet strán   :  1

Počet príloh : 0

 

Uznesenie číslo 150/1611    

 

vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2015/2016.

 

M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2015/2016.

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

 

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 Číslo   :    151/1611

Zo dňa :   24. novembra 2016

 

Počet strán   :  1

Počet príloh : 0

 

Uznesenie číslo 151/1611    

 

vo veci informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   b e r i e   n a    v e d o m i e

informáciu o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

 

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 Číslo   :    152/1611

Zo dňa :   24. novembra 2016

 

Počet strán   :  1

Počet príloh : 0

 

Uznesenie číslo 152/1611    

 

vo veci Finančného plánu pre rok 2017 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01  Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“),

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

Finančný plán pre rok 2017 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

– s celkovými výnosmi                                          3 429 450 eur

– s celkovými nákladmi                                        3 378 300 eur

– hospodárskym výsledkom – zisk                            51 150 eur

– a s nájomným pre prenajímateľa Mesto Kremnica     408 000 eur

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

 

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

  

Číslo   :    153/1611

Zo dňa :   24. novembra 2016

 

Počet strán   :  1

Počet príloh : 0

 

Uznesenie číslo 153/1611    

 

vo veci zmeny termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

zmenu termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici z 8. decembra 2016 na 15. decembra 2016.

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta

Zdieľať tento príspevok.