Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.12/2012 o dani z nehnuteľností

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.12/2012 o dani z nehnuteľností

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 99e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2014 sa dopĺňa nasledovne:

Článok I

  1. V časti IV. sa v čl. 6 dopĺňa nový odsek 3 v nasledovnom znení:

(3) Správca dane určuje, že daň do 3,00 € v úhrne (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje) nebude vyrubovať.

Článok II

1, Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 137/1611 zo dňa 11.2016.


                                                        
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

1.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli v meste Kremnica v dobe od 28.11.2016 do 13.12.2016.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017.


                                                        
Iveta Ceferová

zástupkyňa primátora mesta

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.