Z á p i s n i c a č. 7/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 28. novembra 2016

Z á p i s n i c a č. 7/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 28. novembra 2016

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Peter Chren,

Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai,

Neprítomní: RNDr. Zuzana Balážová,

Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta,

 

Program:

1. Úvod

2.Finančné veci

2.1 Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30. 09. 2016 2.2 Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku Kremnica k 30. 09. 2016

2.3 Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku Kremnica

č. 2/2016 k 14. 10. 2016

2.4 Návrh rozpočtu mesta Kremnica na roky 2017 – 2019

2.5 Návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku Kremnica pre rok 2017

2.6 Návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017

3.Majetkové veci

3.1 Zverenie technického zhodnotenia majetku do správy Základnej školy Pavla Križku, Kremnica

3.2 Odpredaj pozemku po predložení GP a ZP – Akad. sochár Milan Ormandík, Kremnica

3.3 Žiadosť o odpredaj pozemku – Stavebné bytové družstvo, Žiar nad Hronom

3.4 Žiadosť o súhlas s daním pozemku po podnájmu – Mestský klub lyžiarov, Kremnica

4.Rôzne

4.1. Štatút Kremnických novín

4.2 Cenník inzercie v Kremnických novinách

4.3 Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Kremnici 2017

5.Záver

 

1.Úvod

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili siedmi členovia komisie, t. j. komisia bola uznášaniaschopná. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené finančné veci, majetkové veci a bod rôzne a prijala k nim nasledovné uznesenia:

 

2.Finančné veci
Uznesenie k bodu 2.1

Komisia vo veci Správy o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30. 09. 2016 berie na vedomie predloženú Správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30. 09. 2016 nasledovne:

Bežný rozpočet:

príjmy: 3 595 510,83 €, t.j. 86,27 %

výdavky: 2 913 495,19 €, t.j. 71,13 %

saldo: 682 015,64 €

Kapitálový rozpočet:

príjmy: 289 398,25 €, t.j. 100,17 %

výdavky: 92 130,92 €, t.j. 15,43 %

saldo: 197 267,33 €

Finančné operácie:

príjmy: 153 657,89 €, t.j. 39,46 %

výdavky: 114 306,61 €, t.j. 74,75 %

saldo: 39 351,28 €.

 

Uznesenie k bodu 2.2

Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku Kremnica k 30. 09. 2016 berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu nákladov,

výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku Kremnica k 30. 09. 2016, podľa predloženého návrhu.

 

Uznesenie k bodu 2.3

Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku Kremnica č. 2/2016 k 14. 10. 2016 berie na vedomie Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku Kremnica č. 2/2016 k 14. 10. 2016, podľa predloženého návrhu.

 

Uznesenie k bodu 2.4

Komisia vo veci návrhu rozpočtu mesta Kremnica na roky 2017 – 2019

a) neodporúča MsÚ

1.do návrhu rozpočtu zapracovať finančné prostriedky vo výške 5 000€ na obstaranie osobného motorového vozidla pre potreby Mestského bytového podniku Kremnica. Komisia odporúča obstarať motorové vozidlo z výnosov MsBP Kremnica.
b) odporúča MsÚ:
1.finančné prostriedky na dotácie rozdeliť nasledovne:

– transfer neziskovým organizáciám – kultúra 12 609 €

– transfer neziskovým organizáciám – šport 22 645 €

2.Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019, so zapracovanými zmenami, predložiť na rokovanie MsZ

3.vypracovať v zmysle predloženého návrhu rozpočtu časový plán rekonštrukcií ciest a chodníkov v roku 2017 a časový plán realizácie investičných akcií v roku 2017.

 

Uznesenie k bodu 2.5

Komisia vo veci návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku, Kremnica na rok 2017 odporúča:

1.návrh rozpočtu MsBP na rok 2017 prepracovať vzhľadom na očakávané výnosy z vedľajšej činnosti MsBP (rozpor je medzi skutočnými výnosmi z vedľajšej činnosti dosiahnutými v roku 2016

a výnosmi z vedľajšej činnosti naplánovanými v návrhu rozpočtu MsBP na rok 2017). Osobné motorové vozidlo pre potreby MsBP komisia odporúča obstarať z dosiahnutých výnosov.

2.pri jednotlivých blokoch okien v poliklinike (ktorých výmena bola zahrnutá do Návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017 ako príspevok na činnosť MsBP) urobiť technickú optimalizáciu tak,

aby len jedno okno v bloku malo okenné kovanie s polohou vetračky.

 

Uznesenie k bodu 2.6

Komisia vo veci návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica na rok 2017 odporúča MsZ schváliť návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica na rok 2017.

 

3.Majetkové veci

Uznesenie k bodu 3.1

Komisia vo veci zverenia technického zhodnotenia majetku do správy Základnej školy Pavla Križku, Kremnica odporúča MsZ schváliť zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné číslo 392 (budova školy) na Ulici Pavla Križku v Kremnici do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO 37 831 470 od 01. 12. 2016 nasledovne:

-technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení investičnej akcie „Obnova Základnej školy na Ulici Pavla Križku č. 392/8 v Kremnici (I. etapa)“ v obstarávacej cene 356 620,56 €, z toho:-

–  zdroje ŠR (MF SR r. 2011) 25 000,00 €

– zdroje ŠR (MFSR č. 2012) 166 100,00 €

– zdroje ŠR (MFSR r. 2014) 162 470,56 €

Spolu zdroje ŠR (MF SR) 353 570,56 € 

– vlastné zdroje mesta 3 050,00 €


Uznesenie k bodu 3.2

Komisia vo veci žiadosti Akad. Sochára Milana Ormandíka Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica, pod predložení geometrického plánu a znaleckého posudku odporúča MsZ schváliť predaj pozemku parcelné číslo CKN 2179/7 – zastavené plochy a nádvoria s výmerou 32 m2 v katastrálnom území Kremnica akad. sochárovi Milanovi Ormandíkovi, Kremnica a Marekovi Ormandíkovi, Bratislava, každému v ½ s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Kúpna cena za predaj pozemku parcelné číslo CKN 2179/7 sa stanovuje vo výške 320,00 € (10 €/m2).

Podľa znaleckého posudku č. 45/2016 zo dňa 14.11.2016 všeobecná hodnota pozemku parcelné č. CKN 2179/7 je 230,00 €.

Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Pozemok sa predáva ako priľahlý k rodinnému domu súp. č. 764, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom.

Ide o predaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže predávaný pozemok je priľahlý k rodinnému domu súp. č. 764, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich, každý v podiely 1/2 a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmto rodinným domom.

Uznesenie k bodu 3.3

Komisia vo veci žiadosti Stavebného bytového družstva, Žiar nad Hronom, správcu bytového domu súp. č. 96/60, 62, 64 v Kremnici o odkúpenie časti pozemku parcelné číslo CKN 1676/2 v katastrálnom území Kremnica odporúča MsZ, v prípade kladného stanoviska Oddelenia výstavby a ŽP MsÚ, schváliť odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 1676/2 s výmerou cca 10,38 m2 v katastrálnom území Kremnica (právna parcela č. EKN 615/1), vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 96/60, 62 a 64 na Dolnej ulici v Kremnici za podmienky predloženia geometrického plánu a znaleckého posudku, ktoré si kupujúci nechajú vypracovať na vlastné náklady s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Uznesenie k bodu 3.4

Komisia vo veci žiadosti Mestského klubu lyžiarov, Kremnica o súhlas s daním pozemku do podnájmu odporúča udeliť súhlas mesta Kremnica, ako vlastníka a prenajímateľa pozemku parcelné číslo CKN 3274/1 v katastrálnom území Kremnica, v zmysle Zmluvy o nájme č. OEaPA 2004/793 zo dňa 23. 06. 2004 v znení dodatku č. 1, s daním časti pozemku parcelné číslo CKN 3274/1 (pozemok Lyžiarskeho štadióna Rudolfa Čillíka na Skalke) s výmerou 60 m2 do podnájmu Horskej záchrannej službe, štátnej rozpočtovej organizácii, IČO 37 879 693, za účelom umiestnenia dvoch betónových garáží , na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace.

 

4.Rôzne:

Uznesenie k bodu 4.1

Komisia vo veci predloženého materiálu – Štatút Kremnických novín:

1.prerokovala predložený materiál s nasledovnými pripomienkami:

 • redaktori – kto sú? ako sú platení?
 • nesprávny výraz prispievateľ/redaktor,
 • doplniť § 3 bod 7 – kto rozhoduje o uverejnení príspevku,
 • redakčnú radu menuje primátor – koľko členov redakčnej rady? doplniť či má stály počet členov a či sa môže meniť,
 • § 5 bod 6 rozsah slov pre poslancov sa zvýšil z 200 na 300 – treba to jasne špecifikovať, poslanecká rubrika my mala byť výlučne spojená s prácou poslanca,
 • pozvánky na aktivity a akcie sú bezplatné, ale inzercia je spoplatnená – naráža to na problém – lepšie vyšpecifikovať,
 • noviny nie sú distribuované do každej domácnosti – zlyháva ľudský faktor,
 • Ing. Mgr. Novodomec, člen komisie, zašle svoje pripomienky Štatútu Kremnických novín písomne,

2.vzala predložený materiál na vedomie s tým, že vzhľadom na uvedené pripomienky odporúča stiahnuť materiál z rokovania MsZ a doplniť ho o pripomienky členov Komisie ekonomickej, výstavby, ŽP a OH.


Uznesenie k bodu 4.2

Komisia vzala na vedomie predložený Cenník inzercie v Kremnických novinách s tým, že vzhľadom na očakávané pripomienky nebude predmetom rokovania MsZ.


Uznesenie k bodu 4.3

Komisia vo veci Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Kremnici 2017:

 1. berie na vedomie predložený materiál,
 2. odporúča:
  a) z pohľadu komplexnosti aktivít, finančných nákladov a dopadu na rozpočet materiál doplniť,
  b) zosúladiť finančné stratégie s rozpočtom Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica na rok 2017.

 

5. Záver

Po vyčerpaní všetkých tém predsedníčka komisie Ing. Viera Vaská poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

V Kremnici, dňa 28. 11. 2016

zapísala: Ing. Renáta Nováková

 

Ing. Viera Vaská

predsedníčka komisie

 

Zdieľať tento príspevok.