Zápisnica Mestského zastupiteľstva č.7/2016 zo dňa 24.11.2016 v Kremnici

Zápisnica Mestského zastupiteľstva č.7/2016 zo dňa 24.11.2016 v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta


Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

Neskorší príchod nahlásili:

– Ivan Petráš

 Neprítomní:

Ospravedlnení:

– Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, MUDr. Dana Blahyjová

Prizvaní a hostia:

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrne a informačné centrum v Kremnici

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik Kremnica

Bc. Peter Grosch, vedúci,  oddelenie technických služieb, Mestský úrad Kremnica

Mgr. Štefan Durbák, riaditeľ, Centrum voľného času v Kremnici

Veronika Chrienová, kultúrne a informačné centrum


1, k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:08 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 7. v tomto roku, 18. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (9) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.


2, k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu. Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.


Návrh programu:

1.Otvorenie

2.Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

3.Kontrola plnenia uznesení

4.Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti

5.Návrh VZN o miestnych daniach

6.Návrh VZ o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

7.Informácia o miestnom poplatku za rozvoj

8.Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách

9.Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.9.2016

10.Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 1.10.2016 a návrh 6.zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016

11.Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.9.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

12.zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016

13.Schválenie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016

14.Majetkové veci:

a,Zverenie technického zhodnotenia majetku so správy Mestský bytový podnik Kremnica

b,Zverenie technického zhodnotenia  majetku do správy  Základná škola Pavla Križku

15.Blok informácií a správ:

a,Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2015/2016

b,Informácia o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade

16.Rôzne

17.Interpelácie

18.Záver


Ing. Mgr. Ferenčík
– požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Ferenčík –
navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Mgr. Alexander Sekaj, Miloš Bíreš

090900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Eva Hrončová

090900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 08. 12. 2016 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Viera Vaská

090900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 08. 12. 2016 bolo jednohlasne zvolené.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa     24. 11. 2016 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Klára Štroffeková

090900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ing. Kláru Popovú a Ing. Vieru Vaskú.


3,Kontrola plnenia uznesení

 

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

 

Uznesenie číslo    136 /1611      

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


4,Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti


Uznesenie číslo     137 /1611     

vo veci návrhu VZN číslo  8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o dani  z nehnuteľností v znení VZN č. 7/2014.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

VZN číslo 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o dani z nehnuteľností v znení VZN č. 7/2014.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


5,Návrh VZN o miestnych daniach


Uznesenie číslo     138 /1611
     

vo veci  návrhu VZN číslo 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2015 o miestnych daniach.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

VZN číslo 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2015 o miestnych daniach.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


6,Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Uznesenie číslo     139 /1611    

vo veci návrhu VZN číslo 10/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

VZN číslo  10/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – prekvapil ma návrh na zrušenie úľavy pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorá bola zapracovaná v predchádzajúcom VZN.  Neviem čo viedlo predkladateľov k tomu, aby sa táto úľava do nového VZN nedala. Chcela by som poukázať na jednu vec. V materiáloch, ktoré sme dostali je napísané, že poplatok je pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Postihuje 305 poplatníkov v meste Kremnica. Úľavám z tohto dôvodu činí 3 034,75 €. Na druhej strane v nejakej kalkulácii, ktorú sme dostali je napísané, že nedoplatok na poplatkoch za komunálny odpad za rok 2015 je 18 218 €. Aj keď by sme zrušili túto úľavu, aj tak nám zostane ešte 15 000 € nedoplatok. Zaujímalo by ma, či ozaj tých 3 000 €, ktoré by sme od tých občanov dostali, či by nám to pomohlo v konečnom dôsledku pri nakladaní s komunálnymi odpadmi. Osobne si myslím, že mesto a poslanci, by sme mali hájiť nie len záujmy mesta, ale aj záujmy občanov, ktorí nám dali svoju dôveru. Veľmi ma mrzí, že komisie, hlavne sociálna s týmto súhlasili. Nemám vedomosť o tom, že by sa bola postavila na stranu občanov, ktorí sú postihnutí. Kto má doma takéhoto občana vie, že títo ľudia majú dosť veľké výdavky, majú skomplikovanú situáciu. A tým, že sme im spravili túto úľavu na poplatkoch je v mojom poňatí len symbolická úľava.  Tým, že sa k tomu staviame tak, že túto úľavu chceme zrušiť, tak ich staviame do pozície všetkých ostatných. Z mojej práce viem, že sú tam aj rodičia, ktorých deti sú ťažko postihnuté a nemôžu pracovať a aspoň takto symbolicky môžu povedať áno mesto nám aspoň v tomto pomáha. Pýtam sa vás poslanci, či nám tých 3 000€ stojí za to. Ja za toto VZN hlasovať nebudem. Ing.Mgr. Ferenčík – nie sme jediné mesto, ktoré takúto zľavu nebude mať. Respektíve sme jedným z mála miest, ktoré takúto zľavu má.  Druhým z aspektov bola aj administratívna náročnosť. Ale to sú záležitosti organizačných vecí.  Ceferová – dlžoba na odpadkoch je 18 218€. Vyprodukovali ju práve ľudia, ktorý práve na zaplatenie tohto nemajú. Sú to ľudia, ktorí sú v hmotnej núdzi, sú na dávkach.  Týchto ľudí, ktorí sú v nízkej finančnej situácii nezvýhodňuje mesto ničím. Sama mám doma postihnutého človeka.  Som si vedomá, že v mojej domácnosti sa produkuje odpadu viacej ako v ostatných domácnostiach v našom bytovom dome. Sama som bola za to, aby bola táto úľava zrušená. Hlavne kvôli tomu, že si myslím, že neprodukujú nám tento dlh títo ľudia, ale sú to ľudia, ktorí sú v hmotnej núdzi alebo majú slabú finančnú situáciu. Ak chceme pomáhať, zvýhodňovať  túto skupinu, asi je najvhodnejšie zvýhodňovať nízkopríjmovú skupinu.  Ing. Popová – nestotožňujem sa s týmto návrhom a s týmto odôvodnením, ale každý máme právo na svoj názor. Tí, ktorí sú v hmotnej núdzi, aj tam je možnosť riešenia, aby nám neprodukovali toľko odpadu.  Aj na toto som niekoľkokrát upozorňovala, ale asi nie dosť razantne. Na začiatku tohto volebného obdobia v nejakej diskusii, ktorú sme mali som povedala, že podľa zákona o dobrovoľníctve je daná možnosť obciam, aby ľudia, ktorý nemajú na zaplatenie komunálneho odpadu, aby si to odpracovali. O tom sa nikdy nehovorilo a to mi aj chýba v tomto návrhu. Že ako budeme postupovať voči tým ľuďom, ktorí nemajú na platenie. Na druhej strane si vôbec nemyslím, že tí, ktorí sú v hmotnej núdzi by mali byť inak posudzovaný ako tí, ktorí sú zdravotne postihnutí, pretože ten stav hmotnej núdze nie je u každého rovnaký. Ide mi o to, že ľudia s ŤZP majú všeobecne v rámci Slovenskej republiky, také iné postavenie. A my sme toto postavenie ako keby prebrali do normy, ktorá do teraz platila v našom meste. Tým, že toto zrušíme, tak občania so ZP už nebudú mať žiadne výhody. Nemáme tu schodolezy, nemáme bezbariérové chodníky. Nemáme pre nich nič, čím by sme im pomohli.  Kraml – na komisii výstavby sme boli dvaja proti tomuto. Pán Petráš a ja a tiež budem hlasovať proti tomuto návrhu.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky alebo dotazy k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému ávrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA:  6 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 2 (Ing. Klára Popová, Maroš Kraml)

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Ing. Novodomec)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou schválené.


7,Informácia o miestnom poplatku za rozvoj


Uznesenie číslo     140 /1611 
   

vo veci informácie o miestnom poplatku za rozvoj.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o miestnom poplatku za rozvoj.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


8,Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách


Uznesenie číslo     141 /1611    
 

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a   v e d o m i e informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta od 01.09.2016 do 31.10.2016  podľa prílohy.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


9,Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.9.2016


Uznesenie číslo     142 /1611    
 

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30.09.2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.09.2016 podľa predloženého návrhu.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


10,Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 1.10.2016 a návrh 6.zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016


Uznesenie číslo     143 /1611    
 

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 3 k 01.10.2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 01.10.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Mgr. Ing. Novodomec – v rámci EO komisie som sa k tomu vyjadril, aj som písal článok do mestských novín. Nejdem sa opakovať, čo bolo v článku, na čo boli tieto zdroje použité, ale trošku ma mrzelo, že vidíme, že kancelárie majú deficit. Vyzerajú ako vyzerajú. Aj celkovo to zariadenie. Ale ozaj máme nedostatok zdrojov, mohli byť aj na niečo iné použité. Keby to bolo plánované, nemám s tým problém. Neviem či v roku 2017 sa niečo plánuje, ak zostanú voľné zdroje. Keby sme možnože dopredu vedeli určiť nejaké zdroje. Ani nie tie, ktoré budú náhodné samozrejme. Ale budeme vedieť dopredu určiť, že koľko toho bude. Hlavne čo mňa na tom zarmútilo bola jedna vec. Ja za každú opravu, rekonštrukciu, keď je to zmysluplné a keď je to pre tých občanov, tak zdvihnem ruku. 7 700€ sme dostali z úrokov, to môže prísť, nemusí prísť. Ten finančný trh je taký aký je. Ale zarmútilo ma, že tých 1 400€ z toho športu bolo preinvestovaných. Samozrejme viem, dostal som informáciu, že to bolo z toho, že sme viacej zdrojov získali od sponzorov. Ale aj tak mám stále za to, že raz keď je to určené na nejakú položku, treba to na to aj využiť. Tak len do budúcna, keby sme sa snažili, mohli sme aj sami usporiadať nejakú akciu, veď dnes športové kluby robia vianočné akcie. Takže mohli sme to na to minúť. Aj keď viem, že to bolo trošku na niečo inšie minuté, na tie dohody. Podľa mňa do budúcnosti, keď je to určené na nejaký cieľ, aby sa to splnilo.  Mgr. Zlatošová – po prvé nebolo to 1400€, bolo to 1143€. Táto položka mala celá toľko. Prečo bola presunutá? Z dvoch dôvodov. Zo začiatku som z nej síce čerpala najprv dva krát po 100 € pre aktívnych seniorov. Na to je tá položka určená. A tak isto ešte aj na nejaké dohody, čo sa týka športových podujatí.  Zvyšok som ušetrila a tak isto som ušetrila aj z dohôd na kultúrne podujatia. Ušetrila som práve z toho dôvodu, že mám stabilné podujatia v meste už niekoľkoročné. Mám skupiny ľudí, ktorí prídu a nepožadujú finančné prostriedky na dohodu. Dohodneme sa, zaplatíme si nejakú kávu. Posedíme si, porozprávame sa. Ide skutočné o ľudí, ktorí sú ochotní. Snažím sa tieto finančné prostriedky dlhodobo ušetriť.  Vždy som z týchto finančných prostriedkov ušetrila. Povedali ste, nech sa naplánujú finančné prostriedky na rekonštrukciu radnice. Ja som tu 10 rokov, celý čas sme boli v tých podlahách, z ktorých sa prášilo. Minulý rok sa konečne u nás na OŠKŠ podarilo spraviť podlahu. Tam sa niekoľkokrát stalo, že vošla pani dnu a pred prahom sme mali dieru, tak cudzí človek, ktorý to nepoznal si tam išiel zlámať nohy. Naozaj niektoré veci sú v takom stave, že ich treba urobiť. Pre nás tiež nie je výhodné, že tu stále máme neporiadok. Keby to bol veľký balík a dalo by sa to urobiť naraz, boli by sme veľmi radi. Ale práve preto, že vieme, že ten veľký balík je ťažké nájsť. Radšej ho minieme na takú rekonštrukciu, ktorá sa po troškách urobiť nedá. A keď nám ku koncu roka zostali finančné prostriedky, časť zostala z mojich, časť zostala kolegyni, dali sme ich dokopy a dali sme spraviť tie dve kancelárie. Nič viac, lebo na viac sa nám nepodarilo. Keby ste vytvorili ten balík finančných prostriedkov na rekonštrukciu, boli by sme radi. Ale žiaľ nikdy to tak nie je a preto sa snažíme robiť takto. A ak by to niekto argumentoval tým, že asi tam mám zle postavený rozpočet, tak nemá pravdu, pretože, keď staviam rozpočet v novembri, nemôžem vedieť či získam peniaze z projektov, to viem až budúci rok. Či sa mi podarí získať peniaze od sponzorov a koľko sa mi podarí získať. Toto rok dopredu vedieť nemôžem. Niekedy chodíme fakt ako žobráci po prevádzkach, po sponzoroch, aby sme si nejaké finančné prostriedky zohnali. A potom popresúvali a na konci roka možno aj niečo väčšie, ako napríklad teraz som si požiadali financie na informačné centrum na odposluchy, ktoré skutočne potrebujeme. Dva roky nie sme schopný ich kúpiť. Vlani sa nám finančné prostriedky ušetriť nepodarilo, lebo sme od sponzorov toľko peňazí nezískali. Snažíme sa na jednej strane a potom nám to je v novinách vytknuté, že presúvame peniaze. Ale je to len našou šikovnosťou. Keby som nechodila ako žobrák a zľahčila si robotu tým, že to zaplatím a miniem to na to, na čo to mám, tak by sa nám to možno nepodarilo. A do dnes by sme mali tú dieru v kancelárii. Alebo by sme mali ten stôl, na ktorou si neustále oblečenie trháme. Ak sa nám aj niečo podarí, že si chceme trošku pracovné prostredie zlepšiť,  tak si myslím, že uje smutné, že nám to niekto vytýka. Mgr. Ing. Novodomec – práve toto som sa snažil nevytýkať. Keď to bude plánované, keď tu bude v súlade. V tom rozpočtovom opatrení sme mali v tom komentári napísané: pokračujúcou. Nevidel som kedy začala, kedy skončila jednoducho čo je to za rekonštrukcia. Toto bolo na vysvetlenie. Presne tak ste to pochopili, ako som to ja nenapísal. Prepáčte mi, ja už zase nemôžem všetko ovplyvniť, ale chcem ešte raz povedať, že by som bol rád, keby do budúcnosti sa prostriedky použili na to, na čo boli určené. Ing. Mgr. Ferenčík – 7 700 €, ktoré zostali sme mali nechať prepadnúť cez rezervný fond do budúceho roku. Práve kvôli tomu sa teraz robí rozpočtové opatrenie, aby sa tie peniaze minuli na niečo iné, ako na čo boli pôvodne určené. Ing. Vaská – ale rezervný fond nie je náš nepriateľ. Ing. Mgr. Ferenčík – keď sa niečo neminie, tak sa to tam dá a aj sa to tam nájde, ale nie sú zlý tí, ktorý ušetrili. Druhá vec, hovoríte plánovane rozpočtovať. Dobre viete aká debata prevádzala debatu o rozpočte pár dní dozadu. Dobre viete, že nemáme ani na veci, ktoré by sme chceli. A myslím si, že teda môžeme dať ďalšie požiadavky za čiaru. A keď si prejdete tie kancelárie, môžeme tam dať veľa vecí za čiaru. Nehovorím o výmene desať ročného nábytku. Hovorím o výmene 50 ročnej podlahy a 35 ročnej skrine. Naozaj by sme boli tiež radšej, keby sme v tých kanceláriách nemuseli už nič meniť. Poznáte to tu trošičku. Riešia sa tie najnutnejšie veci. Nemáme na to, aby sme dodržiavali tú klasickú reprodukciu.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


Uznesenie číslo     144 /1611    
 

vo veci návrhu 6. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s ch v a ľ u j e

6.zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                               4 192 929 €

kapitálové príjmy:                          290 902 €

príjmové finančné operácie:        389 425 €

spolu príjmy:                        4 873 256 €

bežné výdavky:                                  4 123 174 €

kapitálové výdavky:                            595 171 €

výdavkové finančné operácie:           152 911 €

spolu výdavky:                          4 871 256 €

saldo bežného rozpočtu:                      69 755 €

saldo kapitálového rozpočtu:        – 304 269 €

saldo finančných operácií:                236 514 €

celkové saldo rozpočtu:               2 000 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


11,Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.9.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica


Uznesenie číslo     145 /1611    

vo veci  plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:

                     Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť      %          Celkom KIC         %

Výnosy:             121 637        77,05                116 974                 78,19        238 611           77,43

Náklady:           128 940       79,46                 93 634                 62,61        222 574          73,90

Výsledok hospodárenia:   

                            -7 303                                23 340                                  16 037

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


12,zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016


Uznesenie číslo     146 /1611   

vo veci 3. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

3.zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016

2.zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2016:

výnosy hlavná činnosť               147 356 €

náklady hlavná činnosť             147 356 €

výsledok hospodárenia                         0 €

3.zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2016:

výnosy hlavná činnosť               152 298 €

náklady hlavná činnosť             152 298 €

výsledok hospodárenia                          0 €

Rozdiel:

výnosy hlavná činnosť                  4 942 €

náklady hlavná činnosť                4 942 €

výsledok hospodárenia                        0 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


13) Schválenie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016


Uznesenie číslo    147 /1611    
 

vo veci schválenia mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –

A/ s c h v a ľ u j e

poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 5.090,34 € v nasledovnom členení:

  1. Športový klub tenisu                                                                                                   544,50  €
  2. Športový klub futbalu                                                                                                  2.400   €
  3. Športový klub futbalu                                                                                                 787,50  €
  1. Mestský klub lyžiarov                                                                                                 729,50 €
  2. TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel                                                                     628,84 €

B/ u k l a d á

1.mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,

2.mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová

termín: 11.12.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


14,Majetkové veci:


Uznesenie číslo     148 /1611     

vo veci zverenia technického zhodnotenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01  Kremnica,  IČO 00 634 336 od 01.11.2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –

A/  s ch v a ľ u j e

1.zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné číslo 33 (budova knižnice) na Štefánikovom námestí v Kremnici do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica,  IČO 00 634 336 od 01.11.2016 nasledovne:

  • technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení investičnej akcie „Obnova budovy č. 33/40 na Štefánikovom námestí v Kremnici“ v obstarávacej cene 55 758,86 €, z tohto:

– zdroje ŠR (MF SR r. 2012):   7 950,00 €

– vlastné zdroje:                       47 808,86 €
2.zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné číslo 1 (budova radnice) na Štefánikovom námestí v Kremnici do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica,  IČO 00 634 336 od 01.11.2016 nasledovne:

  • technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení investičnej akcie „Radnica – výmena strešnej krytiny súp. č. 1“ v obstarávacej cene 63 934,81 €, z tohto:

– zdroje ŠR (MF SR r. 2016):   44 549,00 €

– vlastné zdroje:                         19 385,81 €

B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie technického zhodnotenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica  49/21, 967 01  Kremnica, IČO  00 634 336

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 15.12.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


Uznesenie číslo     149 /1611 
 

vo veci zverenia technického zhodnotenia majetku do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, 967 01  Kremnica, IČO 37 831 470.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –

A/  s ch v a ľ u j e

zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné číslo 884 (dolná telocvičňa) na Ulici Jula Horvátha  v Kremnici do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, 967 01  Kremnica, IČO 37 831 470 od 01.11.2016 nasledovne:

  • technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení prvej etapy investičnej akcie „Komplexná obnova telocvične súp. č. 884, Kremnica“ v obstarávacej cene 46 388,05 € (vlastné zdroje mesta Kremnica).

B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 15.12.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Sekaj – chcel by som sa informovať, aké stavebné úpravy sa tam robia. Ing. Nováková – toto je tá prvá etapa obnovy telocvične. Bolo to vybudovanie a výmena okien do priečelia.  Ing. Mgr. Ferenčík – je to vlastne účtovné zaradenie vecí, ktoré sú už prevedené.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


15,Blok informácií a správ:


Uznesenie číslo     150 /1611
     

vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2015/2016.

M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2015/2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – chcela som poprosiť, aby sme udelili slovo zástupcom škôl, aby sa pochválili, čo sa im podarilo.  Mgr. Slašťanová – školský rok hodnotím ako veľmi úspešný. Zapísali sme veľa žiakov.  Cez rôzne projekty sa nám podarilo vybaviť školu. Trošku sme opäť vynovili areál školy. Vynovili sme aj triedy nábytkom. Myslím si, že celý školský rok bol fajn.   Mgr. Durbák – máme oveľa viac detí ako minulý rok, čo sme radi.  Máme nový ďalekohľad, ktorý sme získali cez jeden projekt. V podstate krúžky bežia, pribudol nám ešte jeden deň plávania. Sme radi, že autobus nám mesto poskytuje.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky alebo dotazy k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


Uznesenie číslo     151 /1611    
 

vo veci informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   b e r i e   n a    v e d o m i e

informáciu o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


16,Rôzne


Uznesenie číslo     152 /1611    
 

vo veci Finančného plánu pre rok 2017 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01  Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“),

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

Finančný plán pre rok 2017 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

– s celkovými výnosmi                                                      3 429 450 eur

– s celkovými nákladmi                                                    3 378 300 eur

– hospodárskym výsledkom – zisk                                       51 150 eur

– a s nájomným pre prenajímateľa Mesto Kremnica   408 000 eur

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


Uznesenie číslo     153 /1611    
 

vo veci zmeny termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

zmenu termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici z 8. decembra 2016 na 15. decembra 2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

17) Interpelácie

 

Ing. Popová – chcela by som poprosiť, aby sa pán Grosch vyjadril k tomu chodníku k červenej veži. Bc. Grosch – včerajším dňom bol ten chodník včera dokončený. Je zasypaný drťou. Ing. Popová– v súvislosti s tým, čo sme sa bavili, že nie je spravená obruba? Bc. Grosch – nie je súčasťou potoka, takže to najskôr budeme riešiť asi na ďalšie etapy.  Ing. Popová – chcela by som sa opýtať, či prebehlo nejaké stretnutie, či sa rieši situácia ohľadom bezpečnosti chodcov na Angyalovej ulici v súvislosti s presmerovaním dopravy?  Ing. Mgr. Ferenčík – táto situácia sa rieši v podstate nepretržite. Poslednou našou aktivitou, ktorá musí byť vedená korešpondenčne, je snaha o presunutie tabule koniec mesta o dákych 300m, aby sa obyvatelia aj v rámci pohybu na tejto komunikácii pohybovali v rámci mesta. Priblížil by som zopár krokov, ktoré v tomto smere podnikám.  Ing. Popová – keďže v tejto časti bývam, považujem za veľmi kritickú časť od konca chodníka pri bývalých štátnych majetkoch až po most, kde je cesta dosť úzka. Nie je možnosť chodcov, aby išli aspoň do toho boku. Nie je možné, znížiť tam rýchlosť? Prípadne iné obmedzenie s dopravným značením.  Sama som bola ako vodič svedkom, že išiel človek, ktorý mal dve barle a jednoducho zapratal časť vozovky a musel sa obchádzať. Čiže vodiči, ktorý túto časť nepoznajú, chodia tadiaľ dosť rýchlo. Mám obavy, aby tam nedošlo k nešťastiu. Potom už bude neskoro to riešiť.  Chcela by som Vás poprosiť pán primátor aj za ľudí, ktorí tam bývajú, aby ste vyvolali rokovanie s kompetentnými a aby sa táto situácia čo najskôr vyriešila.  S blížiacou sa zimnou sezónou a s napadnutím snehu, táto situácia bude ešte horšia a ešte nebezpečnejšia pre chodcov. Chcem upozorniť aj na to, že tadiaľ chodia aj ľudia z domova dôchodcov, sú to starší ľudia,  je to nebezpečné pre nich a aj pre vodičov. Z pozície poslanca vás žiadam, aby sa zahájili rokovania a aby sa táto situácia Z pozície poslanca vás žiadam, aby sa zahájili rokovania a aby sa táto situácia čo najskôr riešila. Ing. Mgr. Ferenčík – rokovania nemôžeme zahájiť, pretože opakované rokovania už boli.  Máme samozrejme aj zápisy  zo sedení s pánom Obertášom, s ktorým sme mali niekoľko sedení. Ak chcete, podklady sú k dispozícii.  Neustále jednáme ďalej. To obmedzenie rýchlosti, je to podobná téma ako s obmedzením rýchlosti na Krahuliach. Všetkým je jasné, že v obci je povolená rýchlosť 50 km/h. Druhá vec je vynútenie policajtmi. Oni nás bohužiaľ odpálkovali tým, že tam nebudú 24 hodín denne. Verte mi, že sme dosť otravný.   Ing. Popová – ja verím, že robíte čo sa dá, ale sú to naši občania. Sú obmedzený a je to pre ich ohrozujúce. 50 kilometrová rýchlosť je dobrá možno kde sú cesty dvojprúdové. Táto cesta nie je dvojprúdová. Je to cesta 3. triedy. Znovu vás prosím skúste možno sa to predsa len podarí. Možno sa iným smerom zamerať. Ešte jedna taká drobnosť. Dosť komplikovaná je situácia aj pred Krempekom, pri Furmanke. Stoja tam autá. A keď sa odbočuje do Kollárovej ulice a ostane tam auto stáť, tak tam niekedy vzniká už aj zápcha. Treba tam zakázať parkovať aspoň na tento čas, pokiaľ je obchádzka tadiaľ. Aby bola cesta bezpečnejšia pre tých, ktorý tadiaľ prechádzajú. Keď tam idú študenti, starý ľudia, tento úsek je skutočne veľmi kritický. Nechcela by som sa dožiť toho, že sa tam niekomu niečo stane. Mgr. Ing. Novodomec – v septembri sme sa na MsZ rozprávali ohľadne zimnej prevádzky a uzavretia tej cesty. Doprava medzi Kremnicou a Turčianskymi Teplicami môže byť ohrozená, vzhľadom na to, že zamestnanci SAD Zvolen môžu povedať, že nebudú jazdiť. Vieme, že nie je jednoduché tadiaľ prejsť autobusom. Vtedy bol taký návrh, že sa nebude komunikovať len so SAD Zvolen, ale aj so železnicami. Robilo sa niečo? Môže sa stať, že príde sneh a zrazu nás odrežú od severu. Chodia tam deti do škôl a samozrejme rodičia do práce. Komunikovali ste? Robilo sa niečo ďalej. Ing. Mgr. Ferenčík – priznám sa, že so železnicami sme nekomunikovali. So SAD Zvolen sme sa rozprávali, že pri flexibilite železníc sú si istý, že nijakým spôsobom nevyhovejú. Môžem ešte skúsiť potlačiť na SAD, ale proste železnice nie sú tak variabilné. Pre nich nie je možné, aby išiel vlak z Kremnických Baní do Kremnice. Ten vlak má dlhšiu trasu a toto je len súčasť jeho okruhu. Nie je to jednoduché a všeobecné vyvolať rokovanie so železnicami je ťažké.  Mgr. Ing. Novodomec – so železnicami to je ťažšie, ale treba to ešte skúsiť s tou SAD. Či teda šoféri sú ochotný. Aby sme na to boli aspoň pripravený.  Ing. Mgr. Ferenčík – ich výhrada v preprave je, že vodič má právo odmietnuť ak cesta nie je dobrá. Nikto ho nemôže donútiť do toho, aby šiel s autobusom a s ľuďmi do rizika, keď si nie je istý, či by to zvládol. Videli sme ako to bolo so Slovenskou správou ciest. Napadol prvý sneh.  Bolo prisľúbené, že bude zahustená zimná údržba cesty na dvojnásobok a nejako to nestihli. Mgr. Štroffeková – možno by bolo dobré, keby sa navrhlo, aby použili tie mikrobusy, aby boli schopný tadiaľ prejsť.  Ing. Mgr. Ferenčík – je to super nápad, ale oni majú tie minibusy dva, z toho jeden nepojazdný.  Mgr. Štroffeková – no to je problém, že majú len dva a z toho jeden je nepojazdný.  Ing. Mgr. Ferenčík – to ani neni problém. Problém je to, že im nevychádza ekonomická efektivita. Ing.  Popová – už bol taký prípad, že vodič zastavil autobus a ľudia išli na Krahule peši. A to napadol prvý sneh. A rokovanie so železnicami, medzi Vrútkami a Hornou Štubňou premáva električka železničná, neviem ako sa to volá. Kedysi takáto premávala aj na trati Vrútky – Kremnica. Či by aspoň takéto riešenie nepripadalo do úvahy. Treba ísť s takýmto návrhom. Či by v zimnom období nemohla premávať medzi Kremnicou a Kremnickými Baňami. To, čo má obavy pán Novodomec, majú aj obyvatelia, ktorý tam hore bývajú.  Ing. Mgr. Ferenčík  – a čo s presunom týchto ľudí z Kunešova na Kremnické Bane?  Ing. Popová – ale ja to nechcem riešiť, ani od vás nechcem riešenie. Ja len vravím, že či by nestálo za pokus dať im takýto návrh. Zahájiť takéto rokovania.  Ľudia z toho majú veľké obavy, veľmi to skomplikovalo situáciu. Ing. Mgr. Ferenčík – má niekto vedomosť o tom, koľko vlakov chodí medzi Turčianskymi Teplicami a Hronskou Dúbravou? Pamätám si, že kedysi išiel každú pol hodinu nejaký vlak. Teraz vidím tak 2-3 za deň. Ing. Popová – ale to my nevyriešime, to by bola mimoriadna situácia. Ing. Mgr. Ferenčík  – skúsim vyvolať to rokovanie, ale nemôžeme sa baviť o tom, že by železnica zastupovala autobusovú dopravu. Opačne to je predsa len jednoduchšie.  Mgr. Štroffeková  – už v septembri sme to navrhovali. Máte vedomosti o tom, že to bude ťažké, ale aspoň to skúste. Od občanov sú tieto prosby.  Kraml – pán Radoslav Zelina ma poprosil, či by sa nedalo namontovať nejaké zrkadlo na prechod pre chodcov za červenou vežou a Bobo barom. Tam musíte stúpiť na cestu, aby ste videli či ide alebo nejde auto.  Ing. Mgr. Ferenčík – je to dopravné zariadenie. Ing. Sikorai – keď sme v lete rokovali s Dopravným inšpektorátom, tak s tým súhlasili. Dôležité je, či budú finančné prostriedky. Lebo toto zariadenie si musí zabezpečiť mesto.  Rozpočet na dopravné značenie je tak nízky, že zatiaľ finančné prostriedky nemáme. Ing. Mgr. Ferenčík – koľko to zhruba stojí? Bc. Grosch – 250-300€ Ing. Popová – prechody pre chodcov by sa mali zvýrazniť, aspoň pri školách.  Ing. Mgr. Ferenčík  – nemyslím si, že ja som hovoril o tom, že prechody treba zvýrazniť. Čo som urobil bolo, že ráno tam stoja mestský policajti, dávajú na to pozor. Poobede je to už trošku problematickejšie, pretože 15-20 minút ako ráno. Je to otázka dvoch hodín. Ale ranné nástupy máme vyriešené v spolupráci s MsP. A o rokovaní s pánom Obertášom sme vás informovali. K osadeniu spomaľujúcich tabúľ na 40-ku sa postavil tým spôsobom, čo je aj celkom logické keďže každá križovatka ruší platnosť takejto značky, tak by ich bolo treba asi osem.  Ing. Popová – a keby sa dala zóna? Ing. Sikorai – v podstate Dopravný inšpektorát túto situáciu pozná, zodpovedá za bezpečnosť tejto premávky.  Čo ja mám informácie, všetky školské zariadenia máme označené dopravnými značkami, že sú tam deti. A z toho vyplýva pre vodičov povinnosť. Okresný dopravný inšpektorát má na tom jednu vetu zo zákona o pozemnej komunikácií. Dopravné značenie sa dáva tam, kde to bezprostredne vyžaduje bezpečnosť premávky. A nevyplýva to zo všeobecných ustanovení premávky.  Ing. Popová – verím čo hovoríte, ale táto situácia je mimoriadna. Za starej situácie to beriem. Doprava sa tam znásobila. Jednoducho neni zachovaná bezpečnosť ľudí. Ja si stále myslím, že je to mimoriadna situácia a malo by sa k tomu mimoriadne pristupovať.   Mgr. Sekaj – ráno chodím do školy, stačí aby jedno auto zastalo na prechode a hneď je to plné. Viete si predstaviť, že by sa znížila tá päťdesiatka? Ing. Popová – mne nejde o vodičov, ale o ľudí. Chcem, aby sa ľudia, ktorý tam žijú cítili bezpečne.  Ing. Mgr. Ferenčík – zaoberáme sa tým sústavne a súvisle a bohužiaľ, riešenie nepoznáme.  Nepozná ho ani dopravný inžinier. Ak niečo konkrétne máte, tak mi to povedzte.  To čo viem a môžem, tak robím. Bohužiaľ, tak ako povedal pán Sikorai, oslovujeme. Minule som poprosil aj pani Schniererovú, aby napísala list a aby nám tento list dala v kópii. Spolu s týmto listom sme my písali ďalší list na dopravný inšpektorát, aby boli vykonávané častejšie kontroly. Ak máte nejaké ďalšie riešenie, tak vás oň poprosím.  Ing. Popová –  áno mala som ďalšie riešenie. Zníženie rýchlosti z dôvodu, že tam nie je chodník a pohybujú sa tam chodci.  Ing. Mgr. Ferenčík – posuniem váš nápad pánovi Obertášovi, lenže je to prieťah štátnej cesty, cesta II. triedy. Takže nie je možné tam umiestňovať retardéry napríklad. Môžem vám to tu rozprávať celkom dlho, to čo vyplýva pre neho,  ako dopravného inžiniera, ktorý je viazaný tým, čo musí rešpektovať.  Mgr. Ing. Novodomec – chcel by som povedať niečo čo je na vstupe z Lúčok, ohľadne tej cesty. Stretli sme sa s obyvateľmi, ktorý bývajú nad kúpaliskom. A jednoducho povedzme si otvorene, že tí čo idú smerom do Lúčok ku Golferu spomaľujú tak na križovatke. Je tam vjazd smerom v kopci dole, ale jednoducho znížiť to do päťdesiatky, lebo tam autá chodia popred bytovky kľudne 70-80 km/h. Dalo by sa s tým niečo robiť? Ing. Mgr. Ferenčík – môžeme to posunúť ďalej, ale čo tam zase dáme? Zrkadlo alebo čo tam dáme? Tak či tak, ten úsek je problém, či je tam 50-ka či nie. Vždy tam niekto ostane stáť v kopci a bude pohýnať.  Mgr.  Štroffeková – chcem dať do pozornosti, čo sa týka ZPOZu. Vyžiadala som si monitorovaciu správu, pýtala som sa aké výdavky má mesto s obradmi. Keďže sa teraz priťahuje aj rozpočet, musíme sa snažiť šetriť na rôznych miestach. Zistila som, že sobáš v obradnej sieni stojí mesto 135€ a občan zaplatí 15€. Potom aj ostatné sobáše, čo sú cez pracovnú dobu, jedine sobáš v exteriéry nie je pre mesto stratový. Ale ostatné sú pre mesto stratové.  Navrhujem, aby sme sa zaoberali touto otázkou, zvýšiť poplatky za sobáše a znížiť počet zamestnancov pri vykonávaní obradov.  Ďalším bodom by som chcela dať do pozornosti, v priebehu posledných dní sa stala udalosť v meste, že bola vyprataná z bytu rodina Gašparová. Samozrejme, že všetko to bolo na základe toho, že to bolo podľa zákona. Ako každý občan, keď si neplní svoje povinnosti. Na základe občana mesta, ktorý sa touto rómskou problematikou zaoberá, pani Tomovou, mala som informácie, že nebola informovaná. Je ochotná pomôcť v tejto otázke a nebola včas informovaná. Keď aj v roku 2014 a 2015 boli problémy s rodinou Gašparovou, tak nedostala informácie. Mesto s ňou možno nechce spolupracovať, to neviem, ale máme ponuku, že je ochotná spolupracovať s mestom v takýchto situáciách. A nedostala žiadne informácie, až keď už bolo zle.  Že už tí občania mali byť vyprataný. Samozrejme vieme, že tu máme takýchto občanov, máme tu také rodiny, ktoré si neplnia svoje povinnosti voči mestu. Mesto má právo všetky tie úkony vykonať. Ale našiel sa tu taký človek, takých ľudí je tu veľmi málo, ktorý je ochotný s týmto pomôcť. Rozprávali sme sa aj o tom, čo sa týka komunitného centra. Pani Tomová má povolenie na takého centrum, ale z jej strany je taká odpoveď, že nemá spoluprácu s mestom. Čiže treba sa zamyslieť nad touto otázkou, dávam to do pozornosti pre všetkých, aby rozmýšľali, ako sa dá vytvoriť spolupráca s niekým, kto je ochotný s týmito ľuďmi pracovať.  Podľa jej slov sa s ľuďmi v dome na Kollárovej ulici, aj keď vieme, že sú tam ešte problémy, podarilo sa niektoré veci vyriešiť. Aj správanie tých ľudí sa zlepšilo. Ukázali sa aj keď malé, ale nejaké výsledky. Občianka mesta p Brezányová ma informovala už pred časom o tom, že už dlhšiu dobu žiadajú občania v Londýne parkovisko.  Dostali sme takú odpoveď, že jedno parkovacie miesto stojí 500€. Tam sú občania ochotní aj niečo zaplatiť, spomínala aj nejaký chodník. Bola na viacerých oddeleniach. Vieme, že nie sú financie,  chcem za ňu apelovať. Ona tvrdí, že žiadali už dávno a bolo im to prisľúbené. Chcem sa prihovoriť za týchto občanov. Kedy je teda najbližšie šanca vytvoriť toto parkovisko? Bc. Grosch – v návrhu rozpočtu na rok 2017je zohľadnené aj toto parkovisko. Ak sa odsúhlasí, môže sa aj realizovať. Ing. Mgr. Ferenčík – k téme pani Tomová si neodpustím, aby som nepovedal pár vecí. To, že ona povie, že o tom nevie, je síce pekné, ale pánovi, ktorý sa v tejto situácii ocitol ona pomáhala vybavovať humanitárnu pomoc. Ona má o tejto situácii dostatočný prehľad. Pani Tomová opakovane vytrháva moje slová z kontextu a prekrúca skutočnosti, ktoré jej prezentujem. Preto nemám veľkú dôveru v to, čo jej poviem. Celá táto vec beží od marca. Tvrdenie, že ona o tom nevedela. Viem o opaku. Mgr. Štroffeková – ja som to len potrebovala vedieť od vás.


18,Záver


Ing. Mgr. Ferenčík –
ukončil o 17:35  hod. 7. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 18. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta Kremnica

Ing. Klára Popová

1.overovateľ

Ing. Viera Vaská

2. overovateľ

Iveta Hromadová

zapisovateľka

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.