U z n e s e n i a z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 15. decembra 2016

U z n e s e n i a z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 15. decembra 2016

Uznesenie číslo 154/1612    

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 155/1612    

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30.09.2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30.09.2016 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy:                3 595 510,83 €, t.j.      86,27 %
výdavky:                                        2 913 495,19 €, t.j.       71,13 %
saldo:                                                 682 015,64 €
Kapitálový rozpočet:príjmy:            289 398,25 €, t.j.   100,17 %
výdavky:                                              92 130,92 €, t.j.      15,43 %
saldo:                                                 197 267,33 €
Finančné operácie: príjmy:             153 657,89 €, t.j.       39,46 %
výdavky:                                           114 306,61 €, t.j.        74,75 %
saldo:                                                  39 351,28 €

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Alexander Sekaj)

Uznesenie číslo 156/1612    

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica
(v eurách)
Výnosy:    HČ  106 458   VČ   6 779     spolu     113 237      plnenie HČ 76,4 %
Náklady:  HČ   104 601  VČ   5 859     spolu       110 460      plnenie HČ 75,0 %
Saldo:                            HČ      1 857      VČ      920    spolu           2 777

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 157/1612    

vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2016 k 14.10.2016.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2016 k 14.10.2016 podľa predloženého návrhu.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 158/1612    

vo veci schválenia návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2017

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2017
(v eurách)
Výnosy:    HČ  164 580
Náklady:  HČ   164 580
Saldo:                          HČ             0

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 159/1612    

vo veci rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017
výnosy hlavná činnosť               163 803 €
náklady hlavná činnosť              163 803 €
výsledok hospodárenia                          0 €

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 160/1612    

vo veci návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017 a roky 2018, 2019.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
1. Rozpočet mesta Kremnica na rok 2017 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet:                    príjmy:           4 235 660 €
výdavky:         4 161 170 €
saldo:                  74 490 €
Kapitálový rozpočet:            príjmy:              821 431 €
výdavky:           941 981 €
saldo:              – 120 550 €
Finančné operácie:             príjmy:               190 416 €
výdavky:           143 343 €
saldo:                   47 073 €
2. Programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2017 vrátane programov a podprogramov

B/ b e r i e   n a   v e d o m i e
1. a) Rozpočet mesta Kremnica na rok 2018 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet:                   príjmy:           4 047 806 €
výdavky:        4 023 143 €
saldo:                  24 663 €
Kapitálový rozpočet:            príjmy:                     200 €
výdavky:             50 000 €
saldo:                – 49 800 €
Finančné operácie:              príjmy:               130 273 €
výdavky:            104 141 €
saldo:                   26 132 €
b) Programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2018 vrátane programov a podprogramov

2. a) Rozpočet mesta Kremnica na rok 2019 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet:                   príjmy:           4 044 329 €
výdavky:        4 035 209 €
saldo:                    9 120 €
Kapitálový rozpočet:            príjmy:                     200 €
výdavky:             21 000 €
saldo:                – 20 800 €
Finančné operácie:              príjmy:               110 273 €
výdavky:             88 859 €
saldo:                   21 414 €
b) Programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2019 vrátane programov a podprogramov.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 161/1612    

vo veci Koncepcie rozvoja cestovného ruchu pre rok 2017.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
Koncepciu rozvoja cestovného ruchu pre rok 2017.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 162/1612

vo veci zverenia technického zhodnotenia majetku do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, 967 01  Kremnica, IČO 37 831 470.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –   A/  s ch v a ľ u j e
zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné číslo 392 (budova školy) na Ulici Pavla Križku  v Kremnici do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, 967 01  Kremnica, IČO 37 831 470 od 01.12.2016 nasledovne:
•  technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení investičnej akcie „Obnova Základnej školy na Ulici Pavla Križku č. 392/8 v Kremnici (I. etapa)“ v obstarávacej cene 356 620,56 €, z toho:
– zdroje ŠR (MF SR r. 2011)     25 000,00 €
– zdroje ŠR (MFSR č. 2012)            166 100,00 €
– zdroje ŠR (MFSR r. 2014)            162 470,56 €
Spolu zdroje ŠR (MF SR)            353 570,56 €
– vlastné zdroje mesta                 3 050,00 €

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.12.2016.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 163/1612    

vo veci žiadosti Stavebného bytového družstva, Pod Donátom 3, 965 01  Žiar nad Hronom ako správcu  bytového domu súp. č. 96/60, 62, 64 na Dolnej ulici v Kremnici o odkúpenie častí z pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj častí z pozemku parcelné číslo CKN 1676/2 (právna parcela č. EKN 615/1) – ostatné plochy s výmerou 10,38 m² v katastrálnom území Kremnica, vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 96 na Dolnej ulici v Kremnici a to: Michaele Vargovej, Dolná 96/60, Kremnica, MUDr. Igorovi Račkovi, Sládkovičova 50, Banská Bystrica, Jozefovi Černajovi, Unter der Riede 2, 352 74   Kirchhain, SRN, Anne Šopoňovej, Tatranská 4, Banská Bystrica, Ivete Peknušiakovej, Dolná 96/60, Kremnica, Titusovi Mócikovi, Kremnické Bane č. 67, Jánovi Macekovi, Dolná 96/60, Kremnica, Jánovi Štrbovi s manželkou Zuzanou, Dolná 96/60-38, Kremnica, Zuzane Homolovej, M.R. Štefánika 456/42, Žiar nad Hronom, Ing. Júliusovi Pittnerovi, Nábrežná 4416/8,  Prešov v ½ a Mgr. Lívii Zábradyovej, Ulica Jula Horvátha 903/36, Kremnica v ½, Zuzane Kunštárovej, Matunákova 379/6, Kremnica, Vladimírovi Beňovi, Dolná 96/60, Kremnica, Elene Bajnokovej, Dolná 96/60-43, Kremnica, Anne Mistríkovej, Ulica Jula Horvátha 957/104, Kremnica v ½  a Gabriele Mistríkovej, Ulica Jula Horvátha 957/104, Kremnica v ½ , Jaroslavovi Stankovičovi s manželkou Evou, Dolná 96/60, Kremnica, Michalovi Chladnému, Horná Ves 73, PaedDr. Tiborovi Ferenčíkovi, Dolná 96/62, Kremnica, Ľubici Rückschossovej, Poľná 603/37, Častá v 1/3, Márii Šulekovej, Zámocká 17, Častá v 1/3 a Viere Neuschlovej, Ulica Jula Horvátha 903/36 F, Kremnica v 1/3,  Jánovi Michalkovi s manželkou Annou, Dolná 96/62, Kremnica, Júliusovi Pračkovi s manželkou Evou, Dolná Ves č. 18, Petrovi Murgačovi s manželkou Marcelou, Dolná 96/62, Kremnica, Zuzane Hraškovej, Dolná 52/27, Kremnica v ½ a Ľubici Hraškovej, Dolná 96/62, Kremnica v ½, Ivanovi Dankovi, Dolná 96/62, Kremnica, Radoslavovi Gajdošovi, Dolná 96/62, Kremnica, Lucii Novodomcovej, Kopernica č. 143, Valérii Fronkovej, Dolná 96/62, Kremnica, Ignácovi Neuschlovi s manželkou Erikou, Dolná 96/62-27, Kremnica, Pavlovi Antalovi a Ivane Antalovej, Dolná 96/62, Kremnica,
Márii Mališovej, Dolná 96/62, Kremnica, Slavomírovi Chladnému, Horná Ves č.73, Darii Chovancovej, Angyalova 408/9, Kremnica, Tomášovi Neuschlovi, Ulica Jula Horvátha 897/24, Kremnica, Bc. Petre Búchalovej Žufkovej, Dolná 96/64, Kremnica, Otílii Dvončovej, Dolná 96/64, Kremnica, Petrovi Žufkovi s manželkou Annou, Ulica Jula Horvátha 903/36, Kremnica, Petre Heribanovej, Dolná 96/64, Kremnica, Ružene Kapustovej, Dolná 96/64, Kremnica, Jurajovi Sládečkovi, Ulica ČSA 265/60, Kremnica, Márii Melcerovej, Ulica Jula Horvátha 904/38, Kremnica, Petrovi Krásnemu, Štefánikovo námestie 28/30, Kremnica, Jozefovi Frzonovi, Kunešov č. 51, Jozefovi Rafaelisovi s manželkou Anastáziou, Dolná 96/64-12, Kremnica, Michalovi Daubnerovi, Dolná 96/64, Kremnica, Antonovi Tokárovi, Ulica Jula Horvátha 903/36, Kremnica v ½ a Zdenke Tokárovej, Ulica Jula Horvátha 903/36, Kremnica v ½, Alfrédovi Ulbrichtovi s manželkou Drahomírou, Dolná 96/64-15, Kremnica, v príslušnom podiele, za účelom dodatočného pristavenia troch výťahov, za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku, ktoré si kupujúci nechajú vypracovať na vlastné náklady s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.12.2016.
Pozn.:
V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán a znalecký posudok do 30.04.2017, uznesenie stráca platnosť.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 164/1612    

vo veci žiadosti akad. sochára Milana Ormandíka, Nová dolina 764/59, 967 01  Kremnica a Mareka Ormandíka, Lubinská 6, 811 03  Bratislava, o predaj pozemku, po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 134/1409 zo dňa 18.09.2014.

B/ s c h v a ľ u j e
predaj pozemku zameraného geometrickým plánom č. 31636519-95/2016 zo dňa 31.10.2016, z  parcely číslo EKN 2599/4 – ostatné plochy s výmerou 2511 m2  v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to novovytvorenej parcely číslo  CKN 2179/7 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 32 m²  akad. sochárovi Milanovi Ormandíkovi, rod. Ormandík,  Nová dolina 764/59, 967 01  Kremnica a Marekovi Ormandíkovi, rod. Ormandík,  Lubinská 6, 811 03  Bratislava, každému v ½  s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.
Kúpna cena za predaj pozemku parcela číslo CKN 2179/7 sa stanovuje vo výške 320,00 €.
Podľa znaleckého posudku č. 45/2016 zo dňa 14.11.2016 všeobecná hodnota pozemku parcela č. CKN 2179/7  je 230,00 €.
Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Pozemok sa predáva ako priľahlý k rodinnému domu súp. číslo 764, podľa § 9a ods. 8 písm. b)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom.
Ide o predaj pozemku   podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže  predávaný pozemok je  priľahlý k rodinnému domu súp. číslo 764, ktorý je  v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich, každý v podieli ½., a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok k tomuto rodinnému domu
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľom a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2017.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Iveta Ceferová)

Uznesenie číslo 165/1612    

vo veci rozpisu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2017.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
1. rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2017 so začiatkom o 16.00 h nasledovne:
9. februára 2017
16. marca 2017
13. apríla 2017
15. júna 2017
14. septembra 2017
12.októbra 2017
16. novembra 2017
14. decembra 2017

2. režim, že poslanci MsZ si v roku 2017 nenárokujú odmenu za mimoriadne zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 166/1612    

vo veci návrhu na zvýšenie platu primátorovi mesta podľa § 4 ods. 2 zákona číslo 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
zvýšenie platu primátorovi mesta Kremnica Ing. Mgr. Alexandrovi Ferenčíkovi podľa § 4 ods. 2 zákona číslo 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 15%, a to počnúc od mesiaca januára 2017.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

 
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

 

Mgr. Klára Štroffeková Bc. Martin Kapšo
člen návrhovej komisie člen návrhovej komisie

 
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.