Pripomienkové konanie – návrh Všeobecne záväzného nariadenia

Pripomienkové konanie – návrh Všeobecne záväzného nariadenia

 

mesta Kremnice č. …/2017,

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení všeobecne záväzných nariadení č. 7/2015 a č. 7/2016

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

všeobecne záväzné nariadenie :

 

Článok 1

 

 KremVšeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestanica v znení všeobecne záväzných nariadení č. 7/2015 a č. 7/2016 sa mení nasledovne :

 

V článku 2 Určenie výšky príspevkov sa doterajší text:

 

Názov zariadenia                                                                   Spôsob vyučovaniaOd 1. 9. 2015
Centrum voľného času
–          základný poplatok2 €/mes
Osobitné záujmové útvary
–          plávanie5 €/mes.

 

nahrádza týmto textom:

 

Názov zariadenia                                                                   Spôsob vyučovaniaOd 1. 1. 2017
Centrum voľného času
–          základný poplatok3 €/mes
Osobitné záujmové útvary
–          plávanie8 €/mes.

 

Článok 2

Záverečné ustanovenia

 

  1. Príspevky podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa budú platiť od 1. 1. 2017

 

  1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. ………….. zo dňa 09. 02. 2017

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

 

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici od 18.01.2017 do 28. 01. 2017.

 

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ……………2017.

Iveta Ceferová
zástupkyňa primátora

Zdieľať tento príspevok.