Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 18.1. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Zdenko Gális, Ivana Uhríková, Jozef Pacek

Program:
1. Ponuka na odpredaj termálneho kúpaliska Katarína spolu s karavan kempom
2. Informácia o podmienkach súťaže na vypracovanie dizajn manuálu mesta Kremnica
3. Návrhy VZN o  určovaní podmienok  pri zriadení prevádzky
4. Rôzne

Prítomných členov komisie privítal predseda komisie.

1. Po prednesení ponuky firma Midat na odkúpenie kúpaliska Katarína spolu s karavan kempom vznikla diskusia o tom, že tento objekt by mal kúpiť investor, ktorý je schopný zabezpečiť rekonštrukciu a renováciu tak, aby zo zariadenia bola celoročná prevádzka. Hoci je ponúkaná cena 700 000 € (predajná cena je 1,5 mi €), pre mesto Kremnica je nereálne riešiť kúpu a prevádzku zariadenia.
Komisia kultúry a CR berie na vedomie ponuku firmy Midat, s.r.o. na odkúpenie kúpaliska Katarína s karavan kempom.

2. P. Chrienová vypracovala návrh podmienok súťaže na vypracovanie dizajn manuálu. Členom komisie bude zaslaný e-mailom a k návrhu sa budú môcť vyjadriť do 25.1.2017. Súťaž by mala prebiehať v čase 1.2 – 15.3. 2017.

3. P. Letríková, ktorá býva v bytovom dome, kde sa nachádza prevádzka KORZO cafe navrhuje prijať nové VZN O podmienkach zriaďovania prevádzok a vykonávania podnikateľskej činnosti na území mesta Kremnica. Ďalej navrhuje doplniť VZN č.5/2011 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Žiada sprísnenie pravidiel pri povoľovaní nových prevádzok a pri určovaní otváracích hodín, najmä ak sa nachádzajú v bytových domoch. Celý návrh tvorí prílohu tohto zápisu.

Komisia kultúry a CR v tejto súvislosti konštatuje, že mesto Kremnica sa profiluje ako destinácia cestovného ruchu, preto skracovanie otváracích hodín prevádzok v meste je kontraproduktívne. Komisia zároveň odporúča, aby sa návrhom zaoberal právnik mesta a posúdil jeho obsah z právneho hľadiska.

4. P. Ceferová sa opýtala na plány Kremnica region v súvislosti s organizovaním MDD, keďže akcia organizovaná mestom Kremnica na Ľudovike bude v piatok 2.6. 2017. P. Gális odpovedal, že organizovanie MDD v Zechenterovej záhrade v sobotu 3.6.2017 je stále otvorené a v diskusii so zúčastnenými.
P. Ceferová ďalej navrhla pokročiť v realizácii projektov – po stopách P. Križku, a náučný chodník hospodárske dvory v spolupráci s Mestskými lesmi a podnikateľmi – p. Holečkom a p. Svitkom. Prvým krokom bude vypracovanie projektového zámeru.
P. Ceferová navrhla pozvať na najbližšie zasadnutie komisie zástupcov horskej záchrannej služby, okrem iného na prerokovanie pohybu po upravených bežeckých tratiach.

Zapísala: Ing. Zuzana Tileschová

Zdieľať tento príspevok.