Z á p i s n i c a č. 1/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 23. januára 2017

Z á p i s n i c a č. 1/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 23. januára 2017

Prítomní:
Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Peter Chren, Ing., Bc. Martin Rusín
Ing. Marián Sikorai – sekretár komisie

Neprítomní: Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban

Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Jana Miškóciová, Ivana Antalová, oddelenie ekonomické a PA

Program:
1. Úvod
2. Majetkové veci
2.1. Žiadosť o odpredaj pozemku a výstavba garáží – Boris Hrúza, Kremnica
2.2. Žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta Kremnica k pozemkom v k.ú. Kremnica – Roman Szabo, Kremnica
2.3. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica – Peter Tibenský, Zeleneč
3. Rôzne
3.1. Ponuka na odkúpenie termálneho kúpaliska Katarína a Karavan kempu – MIDAT, s.r.o. Terchová
3.2. Návrh nového VZN Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb – Zdenka L.
3.3. Návrh VZN č. …/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach
4. Záver

Úvod
Na zasadnutí komisie sa zúčastnili šiesti členovia komisie, t. j. komisia bola uznášaniaschopná. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené body programu a prijala k nim nasledovné uznesenia:

Uznesenie k bodu 2.1
Komisia vo veci žiadosti o odpredaj pozemku a výstavby garáží odporúča, aby Mestský úrad, oddelenie výstavby a ŽP doručilo žiadateľovi spracovanú štúdiu umiestnenia garáží a na základe jeho stanoviska k štúdii bude vec znovu prerokovaná na nasledujúcom zasadnutí komisie.
Hlasovanie: 6 : 0 : 0

Uznesenie k bodu 2.2
Komisia vo veci žiadosti o odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta Kremnica k pozemkom v k.ú. Kremnica odporúča, aby žiadateľ doplnil žiadosť o účel, na ktorý chce odkúpené časti pozemku využívať. Komisia zároveň žiada, aby Mestský úrad prerokoval zámer žiadateľa s ostatnými dotknutými vlastníkmi pozemkov tak, aby prípadným odpredajom neboli ohrozené záujmy tretích osôb. Po doplnení podkladov sa komisia bude vecou znovu zaoberať na nasledujúcom zasadnutí.
Hlasovanie: 6 : 0 : 0

Uznesenie k bodu 2.3
Komisia vo veci žiadosti p. Petra Tibenského, Zeleneč o zriadenie vecného bremena na časti pozemku mesta Kremnica v katastrálnom území Kremnica odporúča MsZ schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Hlasovanie: 6 : 0 : 0

Uznesenie k bodu 3.1
Komisia vo veci ponuky na odkúpenie termálneho kúpaliska Katarína a Karavan kempu berie ponuku na vedomie a odporúča primátorovi mesta Kremnica rokovať s navrhovateľom o konkrétnejších podmienkach návrhu. Pod doplnení podkladov bude vec predmetom rokovania na nasledujúcom zasadnutí komisie.
Hlasovanie: 6 : 0 : 0

Uznesenie k bodu 3.2
Komisia vo veci návrhu nového VZN Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb, ktorý predložila občanka mesta Zdenka L. berie návrh na vedomie a žiada doplniť podklady o právnu analýzu súladu so všeobecne záväznými predpismi a kompetenciami orgánov samosprávy. Pod doplnení podkladov bude vec predmetom rokovania na nasledujúcom zasadnutí komisie.
Hlasovanie: 6 : 0 : 0

Uznesenie k bodu 3.3
Komisia vo veci návrhu Návrh VZN č. …/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach odporúča MsZ schváliť VZN v navrhovanom rozsahu.
Hlasovanie: 6 : 0 : 0

4. Záver
Po vyčerpaní bodov programu predsedníčka komisie Ing. Viera Vaská zasadnutie komisie ukončila.

V Kremnici, dňa 23. 01. 2017
zapísal: Ing. Marián Sikorai
Ing. Viera Vaská
predsedníčka komisie

 

Zdieľať tento príspevok.