Zápisnica č.8/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2016 v Kremnici

Zápisnica č.8/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2016 v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová
Neskorší príchod nahlásili:
–  Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj

Neprítomní:

Ospravedlnení:
– MUDr. Dana Blahyjová

Prizvaní a hostia:

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici

Mgr. Štefan Durbák, riaditeľ Centrum voľného času Cvrček v Kremnici

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, mestská polícia v Kremnici

Obyvatelia mesta Kremnica

1) k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:08 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 8. v tomto roku, 19. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (9) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

2)  k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Návrh programu:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30.9.2016
5) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.9.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica
6) Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2016 k 14.10.2016
7) Návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2017
8) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017
9) Návrh rozpočtu mesta Kremnica na roky 2017, 2018 a 2019
10) Koncepcia rozvoja cestovného ruchu pre rok 2017
11) Majetkové veci:
a) Zverenie majetku do správy – Základná škola Pavla Križku
b) Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Kremnica – Stavebné bytové družstvo ako správca bytového domu súp. Č. 96/60, 62,64 na Dolnej ulici
c) Žiadosť o odpredaj pozemku v k.ú. Kremnica po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku – Akad.sochár Milan Ormandík a Marek Ormandík
12) Rôzne
13) Interpelácie
14)    Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.
PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Mgr. Jaroslav Slašťan, Miloš Bíreš
10 10 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.
návrhová komisia – Bc. Martin Kapšo, Mgr. Klára Štroffeková
10 10 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.
Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre najbližšie zasadnutie MsZ v roku 2017 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ivan Bíreš
10 10 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ bolo jednohlasne zvolené.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa     24. 11. 2016 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Viera Vaská
10 10 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ing. Kláru Popovú a Mgr. Evu Hrončovú.

16:13 – prišiel na zasadnutie MsZ Ivan Petráš

3)  K bodu: Kontrola plnenia uznesení

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo    154 /1612

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Ivan Petráš)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

4) K bodu: Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30.9.2016

Uznesenie číslo 155/1612

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30.09.2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30.09.2016 nasledovne:
Bežný rozpočet:
príjmy:          3 595 510,83 €, t.j.    86,27 %
výdavky:       2 913 495,19 €, t.j.    71,13 %
saldo:               682 015,64 €
Kapitálový rozpočet:
príjmy:           289 398,25 €, t.j.    100,17 %
výdavky:           92 130,92 €, t.j.      15,43 %
saldo:              197 267,33 €
Finančné operácie:
príjmy:           153 657,89 €, t.j.   39,46 %
výdavky:        114 306,61 €, t.j.   74,75 %
saldo:               39 351,28 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

16:16 – prišiel na zasadnutie MsZ Mgr. Alexander Sekaj

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Ivan Petráš)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Alexander Sekaj)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

5) K bodu: Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.9.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica

Uznesenie číslo    156 /1612

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica
(v eurách)
Výnosy:     HČ   106 458    VČ   6 779     spolu     113 237      plnenie HČ 76,4 %
Náklady:   HČ    104 601    VČ   5 859     spolu     110 460      plnenie HČ 75,0 %
Saldo:       HČ       1 857    VČ      920    spolu         2 777
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

6) K bodu: Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2016 k 14.10.2016

Uznesenie číslo   157 /1612

vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2016 k 14.10.2016.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2016 k 14.10.2016 podľa predloženého návrhu.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

7) K bodu: Návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2017

Uznesenie číslo    158 /1612

vo veci schválenia návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2017

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2017
(v eurách)
Výnosy:   HČ   164 580
Náklady:  HČ   164 580
Saldo:     HČ              0
Ing. Vaská – v tomto rozpočte je zhrnutých asi 25 200€ na výmenu okien na poliklinike. K tomu schváleniu nás viedlo to, že predsa len tá budova má zvetralé okná, je tam únik tepla. Plánovaných je vymeniť 5 blokov okien. Chcem sa spýtať, či sa to bude robiť formou verejného obstarávania alebo cez ponukové konanie. Ing. Reichlová – ponukovým konaním. Stačia nám tri ponuky. Oslovíme troch dodávateľov. Preto je tá suma orientačná. Ale keď už sa to bude meniť, určite bude nižšia.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA:

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

8) K bodu: Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017

Uznesenie číslo 159/1612

vo veci rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017
výnosy hlavná činnosť               163 803 €
náklady hlavná činnosť              163 803 €
výsledok hospodárenia                        0 €
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

9) K bodu: Návrh rozpočtu mesta Kremnica na roky 2017, 2018 a 2019

Uznesenie číslo    160 /1612

vo veci návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017 a roky 2018, 2019.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
1. Rozpočet mesta Kremnica na rok 2017 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet:
príjmy:             4 235 660 €
výdavky:         4 160 870 €
saldo:                  74 790 €
Kapitálový rozpočet:
príjmy:              821 431 €
výdavky:            941 981 €
saldo:              – 120 550 €
Finančné operácie:
príjmy:               190 416 €
výdavky:            143 343 €
saldo:                  47 073 €
2. Programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2017 vrátane programov a podprogramov

B/ b e r i e   n a   v e d o m i e
1. a) Rozpočet mesta Kremnica na rok 2018 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet:
príjmy:            4 047 806 €
výdavky:          4 023 143 €
saldo:                    24 663 €
Kapitálový rozpočet:
príjmy:                      200 €
výdavky:              50 000 €
saldo:                 – 49 800 €
Finančné operácie:
príjmy:               130 273 €
výdavky:            104 141 €
saldo:                   26 132 €
b) Programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2018 vrátane programov a podprogramov

2. a) Rozpočet mesta Kremnica na rok 2019 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet:
príjmy:           4 044 329 €
výdavky:        4 035 209 €
saldo:                     9 120 €
Kapitálový rozpočet:
príjmy:                    200 €
výdavky:             21 000 €
saldo:               – 20 800 €
Finančné operácie:
príjmy:              110 273 €
výdavky:             88 859 €
saldo:                   21 414 €
b) Programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2019 vrátane programov a podprogramov.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia..
Mgr. Ing. Novodomec – mal by som pozmeňujúci návrh v bode 10/2 teda Klub dôchodcov a základná organizácia zväzu invalidov, v položke reprezentačné výdavky. Zo súčasných 109€, zvýšiť na 300€.  V pondelok na EO komisii sme sa bavili, že čo je to za organizácia a akú činnosť vykonáva. Niektorý poslanci sme sa zúčastnili stretnutia s nimi. Mal som dobrý pocit z toho ako fungujú, koľko je tam členov, ako sa snažia. Je pravda, že tam finančné prostriedky chýbajú. Myslím si, že 191€ nezruinuje mesto. Nie je to nejaká suma, za ktorú budú zrazu môcť robiť výlety do Chorvátska. Je pravda, že majú problémy, ale kde dnes nie sú problémy. Navrhujem, aby sme im to zvýšili aspoň na tých symbolických 300€.

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval poslancov, že budú hlasovať za pozmeňujúci návrh.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Alexander Sekaj)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Ing. Klára Popová, Mgr. Jaroslav Slaštan, Ivan Petráš)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky k predloženému návrhu uznesenia.
Ing. Popová – KD financuje mesto vo výške 3100€, kde sa hradia energie za vodu, telefón… nemyslím si, že tá čiastka je zanedbateľná. V predchádzajúcich rokoch bola táto požiadavka tiež. Navrhli sme im, že si môžu svoj príjem zvýšiť a to tak, že si založia OZ. A ako členka…. chcela som im pomôcť, ale z ich strany nebola vyvinutá snaha…. napríklad ako dozor pri priechode pre chodcov pri školách, ktoré teraz robí MsP. Z tohto dôvodu som ja za toto nehlasovala. Ing. Vaská – ešte by som k rozpočtu na rok 2017 by som chcela… ktoré sú významne iné ako vlani. Na opravu ciest a parkovísk je vyčlenených 100 000€, čo je teda dosť. Poprosili by sme o časový harmonogram… Ďalšia vec, ktorá sa podarila, zvýšili sa dotácie… ale s porovnaním s rokom 2016, stratili sme vlani významného sponzora. Týmto by sme chceli podporiť… myslím, že  sme hovorili, že 18.1 prejde sa s nimi nejaký spôsob…..

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či je schválený rozpočet aj s touto zmenou.

Ing. Mgr. Ferenčík – 16:36 vyhlásil prestávku

Ing. Mgr. Ferenčík – 16:44 ukončil prestávku
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

10) K bodu: Koncepcia rozvoja cestovného ruchu pre rok 2017

Uznesenie číslo    161 /1612

vo veci Koncepcie rozvoja cestovného ruchu pre rok 2017.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
Koncepciu rozvoja cestovného ruchu pre rok 2017.
Mgr. Ing. Novodomec – odkomunikovali sme si stanoviská, myslím si, že je to dobrý dokument. Mal by som takú požiadavku, aby nám z KICka chodila v určitých intervaloch, najlepšie každé zastupiteľstvo nejaká správa o tom, čo sa podarilo, v akej sume, čo sa plánuje v najbližšom období. Aby sme mali nejakú informáciu. Dosť sme tlačili na to, aby tá koncepcia vznikla.  Ing. Popová – tiež som rada, že táto koncepcia vznikla a dostali sme ju na schválenie, ale na druhej strane si myslím, že nie je to len problémom KICka, ale závisí aj od nás poslancov, aby sme podporili rozpočet. Pretože bez financií sa tieto akčné plány plniť nedajú.  Pokiaľ chceme, aby sa splnil bod 4 , bez fin. prostriedkov to nepôjde.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

11) K bodu: Majetkové veci:

Uznesenie číslo    162 /1612

vo veci zverenia technického zhodnotenia majetku do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, 967 01  Kremnica, IČO 37 831 470.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –   A/  s ch v a ľ u j e
zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné číslo 392 (budova školy) na Ulici Pavla Križku  v Kremnici do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, 967 01  Kremnica, IČO 37 831 470 od 01.12.2016 nasledovne:
•  technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení investičnej akcie „Obnova Základnej školy na Ulici Pavla Križku č. 392/8 v Kremnici (I. etapa)“ v obstarávacej cene 356 620,56 €, z toho:
– zdroje ŠR (MF SR r. 2011)               25 000,00 €
– zdroje ŠR (MF SR č. 2012)            166 100,00 €
– zdroje ŠR (MF SR r. 2014)            162 470,56 €
Spolu zdroje ŠR (MF SR)                 353 570,56 €
– vlastné zdroje mesta                           3 050,00 €

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.12.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo    163 /1612

vo veci žiadosti Stavebného bytového družstva, Pod Donátom 3, 965 01  Žiar nad Hronom ako správcu  bytového domu súp. č. 96/60, 62, 64 na Dolnej ulici v Kremnici o odkúpenie častí z pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj častí z pozemku parcelné číslo CKN 1676/2 (právna parcela č. EKN 615/1) – ostatné plochy s výmerou 10,38 m² v katastrálnom území Kremnica, vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 96 na Dolnej ulici v Kremnici a to: Michaele Vargovej, Dolná 96/60, Kremnica, MUDr. Igorovi Račkovi, Sládkovičova 50, Banská Bystrica, Jozefovi Černajovi, Unter der Riede 2, 352 74   Kirchhain, SRN, Anne Šopoňovej, Tatranská 4, Banská Bystrica, Ivete Peknušiakovej, Dolná 96/60, Kremnica, Titusovi Mócikovi, Kremnické Bane č. 67, Jánovi Macekovi, Dolná 96/60, Kremnica, Jánovi Štrbovi s manželkou Zuzanou, Dolná 96/60-38, Kremnica, Zuzane Homolovej, M.R. Štefánika 456/42, Žiar nad Hronom, Ing. Júliusovi Pittnerovi, Nábrežná 4416/8,  Prešov v ½ a Mgr. Lívii Zábradyovej, Ulica Jula Horvátha 903/36, Kremnica v ½, Zuzane Kunštárovej, Matunákova 379/6, Kremnica, Vladimírovi Beňovi, Dolná 96/60, Kremnica, Elene Bajnokovej, Dolná 96/60-43, Kremnica, Anne Mistríkovej, Ulica Jula Horvátha 957/104, Kremnica v ½  a Gabriele Mistríkovej, Ulica Jula Horvátha 957/104, Kremnica v ½ , Jaroslavovi Stankovičovi s manželkou Evou, Dolná 96/60, Kremnica, Michalovi Chladnému, Horná Ves 73, PaedDr. Tiborovi Ferenčíkovi, Dolná 96/62, Kremnica, Ľubici Rückschlossovej, Poľná 603/37, Častá v 1/3, Márii Šulekovej, Zámocká 17, Častá v 1/3 a Viere Neuschlovej, Ulica Jula Horvátha 903/36 F, Kremnica v 1/3,  Jánovi Michalkovi s manželkou Annou, Dolná 96/62, Kremnica, Júliusovi Pračkovi s manželkou Evou, Dolná Ves č. 18, Petrovi Murgačovi s manželkou Marcelou, Dolná 96/62, Kremnica, Zuzane Hraškovej, Dolná 52/27, Kremnica v ½ a Ľubici Hraškovej, Dolná 96/62, Kremnica v ½, Ivanovi Dankovi, Dolná 96/62, Kremnica, Radoslavovi Gajdošovi, Dolná 96/62, Kremnica, Lucii Novodomcovej, Kopernica č. 143, Valérii Fronkovej, Dolná 96/62, Kremnica, Ignácovi Neuschlovi s manželkou Erikou, Dolná 96/62-27, Kremnica, Pavlovi Antalovi a Ivane Antalovej, Dolná 96/62, Kremnica,
Márii Mališovej, Dolná 96/62, Kremnica, Slavomírovi Chladnému, Horná Ves č.73, Darii Chovancovej, Angyalova 408/9, Kremnica, Tomášovi Neuschlovi, Ulica Jula Horvátha 897/24, Kremnica, Bc. Petre Búchalovej Žufkovej, Dolná 96/64, Kremnica, Otílii Dvončovej, Dolná 96/64, Kremnica, Petrovi Žufkovi s manželkou Annou, Ulica Jula Horvátha 903/36, Kremnica, Petre Heribanovej, Dolná 96/64, Kremnica, Ružene Kapustovej, Dolná 96/64, Kremnica, Jurajovi Sládečkovi, Ulica ČSA 265/60, Kremnica, Márii Melcerovej, Ulica Jula Horvátha 904/38, Kremnica, Petrovi Krásnemu, Štefánikovo námestie 28/30, Kremnica, Jozefovi Frzonovi, Kunešov č. 51, Jozefovi Rafaelisovi s manželkou Anastáziou, Dolná 96/64-12, Kremnica, Michalovi Daubnerovi, Dolná 96/64, Kremnica, Antonovi Tokárovi, Ulica Jula Horvátha 903/36, Kremnica v ½ a Zdenke Tokárovej, Ulica Jula Horvátha 903/36, Kremnica v ½, Alfrédovi Ulbrichtovi s manželkou Drahomírou, Dolná 96/64-15, Kremnica, v príslušnom podiele, za účelom dodatočného pristavenia troch výťahov, za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku, ktoré si kupujúci nechajú vypracovať na vlastné náklady s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.12.2016.

Pozn.:
V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán a znalecký posudok do 30.04.2017, uznesenie stráca platnosť.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo   164 /1612

vo veci žiadosti akad. sochára Milana Ormandíka, Nová dolina 764/59, 967 01  Kremnica a Mareka Ormandíka, Lubinská 6, 811 03  Bratislava, o predaj pozemku, po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 134/1409 zo dňa 18.09.2014.

B/ s c h v a ľ u j e
predaj pozemku zameraného geometrickým plánom č. 31636519-95/2016 zo dňa 31.10.2016, z  parcely číslo EKN 2599/4 – ostatné plochy s výmerou 2511 m2  v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to novovytvorenej parcely číslo  CKN 2179/7 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 32 m²  akad. sochárovi Milanovi Ormandíkovi, rod. Ormandík, nar. 22.03.1943  rod. č. 430322/943, Nová dolina 764/59, 967 01  Kremnica a Marekovi Ormandíkovi, rod. Ormandík, nar. 19.12.1968, rod. č. 681219/6127, Lubinská 6, 811 03  Bratislava, každému v ½  s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.
Kúpna cena za predaj pozemku parcela číslo CKN 2179/7 sa stanovuje vo výške 320,00 €.
Podľa znaleckého posudku č. 45/2016 zo dňa 14.11.2016 všeobecná hodnota pozemku parcela č. CKN 2179/7  je 230,00 €.
Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Pozemok sa predáva ako priľahlý k rodinnému domu súp. číslo 764, podľa § 9a ods. 8 písm. b)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom.
Ide o predaj pozemku   podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže  predávaný pozemok je  priľahlý k rodinnému domu súp. číslo 764, ktorý je  v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich, každý v podieli ½., a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s tomuto rodinnému domu
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľom a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2017.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Iveta Ceferová)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.
Ing. Mgr. Ferenčík – 17:04 vyhlásil prestávku

Ing. Mgr. Ferenčík – 17:21 ukončil prestávku

12﴿ K bodu rôzne

Uznesenie číslo   165  /1612

vo veci rozpisu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2016.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
1. rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2016 so začiatkom o 16.00 h nasledovne:

9.februára 2017
16.marca 2017
13.apríla 2017
15.júna 2017
14.septembra 2017
16.novembra 2017
14.decembra 2017

2. režim, že poslanci MsZ si v roku 2017 nenárokujú odmenu za mimoriadne zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 166/1612

vo veci návrhu na zvýšenie platu primátorovi mesta podľa § 4 ods. 2 zákona číslo 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
zvýšenie platu primátorovi mesta Kremnica Ing. Mgr. Alexandrovi Ferenčíkovi podľa § 4 ods. 2 zákona číslo 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 15%, a to počnúc od mesiaca januára 2017.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Mgr. Ing. Novodomec – vzhľadom k tomu, že to je citlivá otázka, mal by som návrh aby sme hlasovanie zmenili na tajné v zmysle rokovacieho poriadku.

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za návrh Mgr. Ing. Novodomca.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 2 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš)
PROTI: 8 (Ing. Klára Popová, Mgr. Jaroslav Slašťan, Miloš Bíreš, Ing. Viera Vaská, Iveta Ceferová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štrofeková, Mgr. Eva Hrončová)
ZDRŽAL SA: 2 (Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že hlasovanie zostáva verejné.

Ing. Popová – plat primátora mesta určuje zákon 253/1994, podľa tohto zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Tá priemerná mesačná mzda za rok 2015 je 883€ a súčin podľa počtu obyvateľov je 2,34 násobok, čiže primátor nášho mesta má v súčasnosti hrubý plat vo výške 2 064€, ten súčin patrí pre mestá s počtom obyvateľov 5001 a viac. Tak ako bolo v návrhu uvedené, mestské zastupiteľstvo môže zvýšiť plat až o 70%. My sme návrh na zvýšenie platu dostali v utorok a pripomienkovala som, že mám dosť málo informácií o činnosti pána primátora a preto sa neviem rozhodnúť, či ho mám alebo nemám podporiť. Navrhovala som, aby sme sa k tomuto vrátili na januárovom zasadnutí, kedy by ešte nebolo neskoro. Mala som za to, že by som získala nejaké informácie na základe ktorých by som sa vedela rozhodnúť.  Keď som sa pýtala na situáciu v našom meste aj s podnetov občanov, stretla som sa skôr s negatívnym postojom a názorom, že očakávali, že mesto sa bude lepšie rozvíjať, že bude čistejšie. Mnohí čakali nákupné centrum a ďalšie iné aktivity. Takže na základe uvedeného sa hlasovania zdržím.  Ing. Vaská – zastupiteľstvo a primátor majú svoje postavenie. Primátor má svoje kompetencie a zastupiteľstvo svoje. Po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov som šla do komunálnej politiky s tým, tie neustále rozpory, problémy, ktoré sprevádzali tieto vzťahy, vyčerpávali jednu aj druhú stranu. My sme v podstate odsúdený na spoluprácu. To, ak majú mnohí ľudia po dvoch rokoch predstavu, že zastupiteľstvo nič nerobí, môžu mnohí poslanci, ktorí si robia svoju prácu potvrdiť, že je to veľmi tvrdý boj.  Som asi najtvrdšou kritičkou fungovania mestského úradu a primátora s tým, že mu to viem vždy otvorene povedať. Mestský úrad bol roky dozadu nastavený takým spôsobom, akým bol. Skutočne sme bohaté mesto a donedávna sme počuli, že nie to na nič peňazí a v tomto rozpočte sa to začína trošku obracať. Myslím si, že tento primátor, ktorý bol dva roky bez akýchkoľvek odmien a porovnáva si platy kolegov, tak je frustrovaný. Predstavme si situáciu, že sa mu zase neschváli ani symbolická odmena. Veď to je návrh 15% a možnosť je až 70% plus základný plat. K čomu to bude viesť? Bude to viesť k prehlbovaniu jeho frustrácie. Máme ešte dva roky pred sebou a naozaj ho vyzývam, aby zabral, lebo tie rezervy tam sú a on dobre vie, ktoré rezervy. Mgr. Ing. Novodomec – ja súhlasím s navýšením na tú úroveň, ktorá bola prednesená s tým, že aj ja mám pocit, že to je motivačný faktor k tomu, aby sa nám podarili tie strategické veci, ktoré sme si povedali, ako je telocvičňa, cesty a samozrejme udržať cestovný ruch. Tiež chápem, že to je na rok, potom to prípadne prehodnotíme s tým, že to možno motivuje k lepšej spolupráci a vyššiemu úsiliu. Toto je ten dôvod, prečo som sa rozhodol takto. Ing. Vaská – na margo nejakej správy o činnosti, nežijeme vo vesmíre ani vo vzduchoprázdne, my poslanci sme dennodenne v meste, s primátorom, s kolegami z úradu a vidíme ako sa veci hýbu. Kontrolovať si, čo sme odsúhlasili. Takže si nemyslím, že posúdenie správ o jeho činnosti nás posunie či mu dať či nedať odmenu. To by sme mali vedieť pri každom okamihu nášho dňa.  Petráš – myslím si, že primátor mesta by mal mať o niečo vyšší plat. Má skutočne dosť práce, sú tu podpísané kadejaké zmluvy, ktoré nie je ľahké dať do poriadku. Nie je to ľahká práca. Aj keď nie som úplne stotožnený so všetkým, čo sa v tomto meste deje. Polovica tém, ktoré boli za pani Balážovej bolo to nešťastné zlato a som rád, že teraz to tak nie je. Zasadnutia zastupiteľstva sú také komornejšie tichšie, ale nie som úplne stotožnený s tým, čo sa deje.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

4) K bodu: Rôzne

Ing. Popová – dovolila by som si vystúpiť, týka sa to problému, kvôli ktorému prišli obyvatelia Štefánikovho námestia. Na naše pracovné stretnutie sme dostali návrh pani Zdenky Letríkovej nového VzN o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb. V ich bytovom dome je prevádzka, s ktorou majú opakované problémy a nevedia si rady. Keď by som citovala z nášho VzN 5/2011, tak v čl. 1 máme napísané, že účelom tohto VzN zlaďovať záujem podnikateľských subjektov s požiadavkami obyvateľov mesta. V tomto predmetnom VzN sa okrem iného píše, že každý podnikateľský subjekt je povinný dodržiavať určený čas predaja a čas prevádzky. A tiež, že mesto Kremnica je oprávnené v odôvodnených prípadoch zmeniť určený čas predaja. Ak podnikateľský subjekt nedodrží, čo je vo VzN, môže primátor mesta PO alebo FO oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu 6638€ po prerokovaní v komisii CR. Chcela by som poprosiť vážené zastupiteľstvo, vážený pán primátor, aby pani Letríková dostala možnosť vystúpiť, pretože tie problémy, ktoré majú sú vážne a nevedia si rady. Aj my sme tu na to, aby sme im pomohli.

Ing. Mgr. Ferenčík – v zmysle rokovacieho poriadku požiadal o hlasovanie za vystúpenie pani Letríkovej.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Iveta Ceferová, Ing. Viera Vaská﴿

Letríková – rozsiahlo opísala problém s prevádzkou Korzo Kafe, ktorá sa nachádza v ich bytovom dome. Majú problémy s majiteľmi, s nedodržiavaním otváracích hodín, s podguráženými návštevníkmi prevádzky, s hlukom. Slašťan – v mene poslaneckého zboru by som chcel poďakovať za opísanie situácie sľúbiť Vám, že sa touto problematikou určite budeme zaoberať. Mgr. Štroffeková – chcela by so poukázať na problematiku týkajúcu sa Kutnohorskej ulice. Napriek tomu, že sú tam mnohé domy, v ktorých nikto nebýva, stále sme tam štyri domy alebo päť, šesť, ktoré obývame a i napriek tomu, že sú tam hrubé múry, tak isto ľudia sú veľmi spokojný so Štroffek krčmou, ale nesúhlasím s tým, čo sa deje po dvanástej hodine v piatky a soboty v tomto zariadení. Hovorili sme o tom už aj s políciou. Priamy sused pán Stankoviansky sa niekoľkokrát sťažoval. Chcem teda poukázať na to, že aj na Kutnohorskej ulici je takýto problém. Nebudem to ďalej komentovať, vie o tom mestská polícia. Myslím si, že by sme sa mali touto problematikou zaoberať a mali by sme myslieť aj na občanov. Ing. Popová – pán primátor ja by som chcela počuť, či o tomto probléme viete a čo sa v tejto veci spravilo. Pretože to nie je problém, ktorý by vystál zo včera do dnes, ale je to problém, ktorý pretrváva. Prečo sa im nepomohlo? Ing. Kirková – v tejto veci sa konalo, bola riešená sťažnosť a výsledkom bolo stretnutie s majiteľmi prevádzky, slečnou Letríkovou a jej mamou. Tohto stretnutia sa zúčastnil pán Reiter, ktorý je súčasný majiteľ prevádzky. Bola som tam prítomná ja, pani zástupkyňa Ceferová a majiteľ priestorov, pán Fleško. Bol to dosť dlhý rozhovor. Pán Reiter prisľúbil, že sa prispôsobí situácii, aby mohli existovať všetci. Bol tam aj náčelník MsP, povedal svoje fakty, ktoré tam riešili. Mestská polícia tam bola riešiť situáciu viackrát. Myslím si, že sa k tejto veci dosť aktívne zapájali, aj boli výsledky. Zrejme je to problém odhlučnenia toho baru. My konkrétne sme tam tiež pár krát boli. Nám sa zdalo, že tam hudba nehrá až tak hlasno, ale zrejme vo večerných hodinách je to asi intenzívnejšie. Bolo by to treba nejako odhlučniť, ale to už nie je na nás ako to spravíme. Ide o to, ako sa zachovajú majitelia toho baru, akým spôsobom dokážu existovať. Takže pán Reiter sľúbil, že sa bude správať tak, aby to nevadilo obyvateľom bytového domu. Neviem koľkokrát tam polícia od vtedy bola, my sme mali pocit, že už sa to trošku ukľudnilo. Nie je to tak, že by sme sa k tomu postavili tak, že by sme to neriešili. Mgr. Brhlík – keby som mal povedať celú genézu, tak to je na dlho. Je tam toho strašne veľa, takže pokiaľ máte ako poslanci záujem, viem to spísať. Aj teda ako skončili tieto spisy. Bola tam viackrát vyriešená vec v blokovom konaní. To čo pani Letríková spomína o VzN, nie som si celkom istý. Ako bolo toto VzN prijaté, zákony sa zmenili, takže je to trošku komplikovanejšie. Zákon je právna forma vyššej sily ako je VzN. Po tom ako sme sedeli tu, som z tých hlásení mal pocit, že tá situácia sa zlepšila. Hodiny sa dodržiavali. Viem, že majiteľ zakázal večer upratovať. Oznámenia začali zase chodiť po určitom odstupe času. To vám tiež môžem dať písomne, lebo teraz by som tápal, že kedy ste prišli, ako sa to doriešilo. Niektoré veci sú ešte v stave objasňovania, niektoré sú doriešené. Ak je z vašej strany záujem, môžem vám to spísať a preposlať, lebo je toho viacej. A čo sa týka VzN, ešte minulý rok som na komisii dostal za úlohu, aby som takýto návrh pripravil,bol na nejakom posúdení, zvážení. Ten návrh existuje, snažil som sa vychádzať z najnovších VzN, ktoré nenapadá prokuratúra, lebo veľa VzN prokuratúra napadla v zmysle toho, že zákon sa zmenil. Takže ak pani Letríková niečo pripravila, rád by som si to pozrel, treba to porovnať s našim VzN a možno je naozaj najvyšší čas to oprášiť a prispôsobiť ho. Nie som zástancom toho, aby sa tu rušili prevádzky, ale tak isto nie som zástancom toho, aby v obytných častiach boli prevádzky ako je discoklub. Všeobecné pravidlá musia platiť pre všetkých rovnako, lebo najhoršie čo môže byť, je niekoho diskriminovať. Ing. Mgr. Ferenčík – tak isto v Bratislave chceli obmedziť prevádzku, keď som si robil nejaký prehľad, tak som sa dostal k niekoľkým súdnym rozhodnutiam, kde bol zrušený postup miest, kde skrátili prevádzku takýchto podnikov. Som za to, aby sa to nejakým spôsobom nadstavilo v meste, ale musí to byť právne nepriestrelné. Videl som v pošte návrh pani Letríkovej, ale neštudoval som ho až tak detailne, bolo to postúpené na ďalšie vybavovanie v zmysle našich postupov. Myslím si, že na zostavenie VzN treba rešpektovať aktuálnu právnu úpravu. To samotné meranie hlučnosti nie je len tak. Musíte ho oznámiť prevádzkovateľovi dopredu, takže nenameriame žiadne zvýšenie hlučnosti. Je fajn, že to pani Letríková oznámila, lebo keď sa niečo oznámi písomne, je možné sa tým zaoberať. Keď ma niekto zastaví v meste a oznámi mi to, tak s tým nemáme veľmi čo spraviť. Vieme ako to bolo s Vinárňou.  Ing. Popová – boli tam najprv byty a až potom tam vznikla táto prevádzka, čiže by sa to malo zohľadňovať. A z postu poslanca vás chcem poprosiť, aby ste pomohli poriešiť problém tohto bytového domu, pretože je to problém, ktorý trvá veľmi dlhú dobu. Petráš – som prekvapený, lebo som ich mal za serióznu firmu. Teda nechodím tam každý večer. Ale keď sa vrátime k tej Vinárni, hlučnosť, neporiadok. Vtedy sme sa zúčastnili stretnutia ešte s pani Pračkovou, majiteľmi a s právnikom. Začali sme to riešiť. Neviem či sa to zrušilo aj z týchto dôvodov, ale dá sa to riešiť. Pán Rajter mi je skoro sused, preto som prekvapený a určite sa s ním stretnem a budem to sledovať. Sú to dosť nepríjemné veci. V Kremnici je všeobecne asi problém s týmito prevádzkami. Buď je pekná, kľudná a vydrží dva mesiace alebo je prevádzka, ktorá je hlučná a s tou je problém. Stretnem sa s pánom Rajterom a nech mi on povie, čo je problém. Mgr. Slašťan – je tu pani Mgr. Schniererová, bol by som rád, keby sme jej dali priestor.

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za udelenie priestoru pre pani Schniererovú.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Schniererová – obsiahlo opísala problém s cestou II/578. Mgr. Brhlík – mesto v tom riešilo tak, ako má, nakoľko sa jedná o štátnu cestu. Mali sme sedenie s pánom Ing. Obertášom, bola obhliadka terénu. Boli tam povedané všetky problémy, ktoré máme. Pán Obertáš bol na mieste, ja neviem či už od neho prišlo vyjadrenie, ale asi ešte nie. Mesto môže robiť akékoľvek kroky, ale je to na pleciach dopravného inžiniera. A ten buď povolí alebo nepovolí. Takto to funguje. Takže zbytočne apelujete na poslancov, aby niečo robili. My sme vyvinuli kroky, ale stále čakáme na odpoveď. Mgr. Štroffeková – no a takto to funguje, toto je až anarchia. To isté bolo aj s hlavnou cestou na Kremnické bane. To je niečo neuveriteľné. Ing. Mgr. Ferenčík – s pánom Obertášom sme mali niekoľko stretnutí a čo sme dostali ako výsledok z tých možností čo sme navrhovali. Tá  30-ka pri tej jame, pokiaľ chceme dať napevno určenú dopravnú značku, určuje ju dopravný inžinier. Poslednou zmenou, ktorú by sme mali mať za nedlho dotiahnutú je osadenie značiek pozor chodci alebo pozor škola. Osadenie dopravného zrkadla pri Bobo bare a pred tunelom. Určenie dopravného značenia podlieha samozrejme normám, to značí, že prechod pre chodcov pri OO PZ nebude nikdy, pretože prechod pre chodcov sa zo zákona zriaďuje ako pokračovanie chodníka. Na jednej strane chodník je, na druhej strane nie. Tak isto je to z pod brány do pešej zóny. Dopravný inžinier si každú z týchto vecí zdôvodní, pretože sa musí držať noriem. Umiestnenie rýchlosti 30 km/h, napriek tomu, že sme na to tlačili, nedá sa to tam dať. Ďalej čo sa týka chodníkov na tejto trase, niekoľkokrát som to tu opakovane spomínal, ak mi niekto poviete akým spôsobom tam vyčarujeme chodník, ja to spravím. Sú tam domy hneď veľa cesty, krajnica, takže som otvorený akémukoľvek riešeniu. Petráš – a policajti tam nemôžu merať? Na Bartoške sa chodilo aj 100-kou kedysi. Dnes každý dodržiava rýchlosť. Ak aj na tejto ceste bude sem tam policajné auto, neverím, že tam tie autá budú chodiť rýchlo. Ing. Mgr. Ferenčík – policajti majú na celý okres 7 ľudí, takže z tohto dôvodu sme boli v tomto odmietnutý. Ing. Popová – pán primátor ja verím, že ste robili čo sa dá, ale ako primátor mesta máte iné možnosti ako ich majú riaditelia zariadení a môžete v tejto veci osloviť najvyšší orgán. Nemôžeme čakať, kým sa niečo stane, tá situácia je hrozná.
13﴿ K bodu: Interpelácie
Mgr. Hrončová – chcela by som za obyvateľov opýtať, či ešte existuje prednostné vyšetrenie v Žiari nad Hronom, keď idú na rönthen.  Chcela by som sa ešte poďakovať za občanov, že mesto je veľmi pekne vyzdobené. Len jedno som ešte chcela, v tom rohu pri kúpalisku, tam je strašná tma. Občania tam chceli vianočnú výzdobu. Ing. Vaská – ja sa chcem spýtať Bc. Groscha, či musia sypať toľko toho kameňa. Bc. Grosch – ľudia nám vyvolávajú každý deň, aby sme posýpali. Ceferová – chcela by som poďakovať ekonomickému oddeleniu, že napriek tomu, že došlo k výpadku človeka, ktorý sa stará o rozpočet, zvládli ho zostaviť. Dokázali spraviť aj na rýchlo úpravy, ktoré bolo treba spraviť.

14﴿ K bodu: Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 18:31 hod. 8. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 19. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

1 . overovateľ                              2. overovateľ

Zapísala: Iveta Hromadová

Zdieľať tento príspevok.