U z n e s e n i a z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 9. februára 2017

U z n e s e n i a z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 9. februára 2017

Uznesenie číslo 1/1702    

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu č.1/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 2/1702    

vo veci správy z vykonaných kontrol hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
predložené správy z vykonaných kontrol
-Správu z finančnej kontroly   č. 1/2016-1 – Centrum voľného času
-Správu z finančnej kontroly   č. 1/2016-2 – školský klub a školská jedáleň ZŠ Angyalova
-Správu z finančnej kontroly   č. 1/2016-3 – školský klub a školská jedáleň ZŠ Križkova,
ktoré sú predložené v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 3/1702    

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1.polrok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1.polrok 2017.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 4/1702    

vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s ch v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy:
4 235 660 €
kapitálové príjmy:
821 431 €
príjmové finančné operácie:
190 416 €
spolu príjmy:
5 247 507 €

bežné výdavky:
4 161 170 €
kapitálové výdavky:
941 981 €
výdavkové finančné operácie:
143 343 €
spolu výdavky:
5 246 494 €

saldo bežného rozpočtu:
74 490 €
saldo kapitálového rozpočtu:
– 120 550 €
saldo finančných operácií:
47 073 €
celkové saldo rozpočtu:
1 013 €

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 5/1702    

vo veci rozdelenia hospodárskeho výsledku po zdanení – zisku minulých rokov spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.“).

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
rozdelenie hospodárskeho výsledku minulých rokov po zdanení – zisku vo výške 190 000,00 € spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S za rok 2015 nasledovne:
190 000 € podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku za minulé roky.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 6/1702

vo veci návrhu VZN č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica   v znení VZN č. 7/2015 a č. 7/2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/s c h v a ľ u j e
VZN č 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica   v znení VZN č. 7/2015 a č. 7/2016.
B/p o v e r u j e
vedúcu oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení termín: do 25.02.2017.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 7/1702    

vo veci žiadosti Petra Tibenského, Bernolákova ulica 739/69, 919 21  Zeleneč, v zastúpení Danielou Balalovou, Štefánikovo námestie 28/30, 967 01  Kremnica o zriadenie vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/ s ch v a ľ u j e
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí v dĺžke cca 320 m na pozemku parcelné číslo CKN 2295/1 –zastavané plochy a nádvoria  (právna parcela EKN 2610/1) v katastrálnom území Kremnica, v rozsahu, ktorý bude vyznačený na tento účel vo vyhotovenom porealizačnom geometrickom pláne pre vyznačenie vecného bremena, v prospech Petra Tibenského, Bernolákova ulica 739/69, 919 21  Zeleneč.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
zodpovedný: Ing. Renáta Nováková
termín:  28.02.2017.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 8/1702    

vo veci pravidelnej správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

Ing. Viera Vaská
člen návrhovej komisie

Ivan Petráš
člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  1/1702
Zo dňa :    9. februára 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 1/1702      

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu č.1/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  2/1702
Zo dňa :    9. február 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 2/1702    

vo veci správy z vykonaných kontrol hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
predložené správy z vykonaných kontrol
-Správu z finančnej kontroly   č. 1/2016-1 – Centrum voľného času
-Správu z finančnej kontroly   č. 1/2016-2 – školský klub a školská jedáleň ZŠ Angyalova
-Správu z finančnej kontroly   č. 1/2016-3 – školský klub a školská jedáleň ZŠ Križkova,
ktoré sú predložené v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  3/1702
Zo dňa :    9. február 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 3/1702    

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1.polrok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1.polrok 2017.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  4/1702
Zo dňa :    9. február 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 4/1702    

vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s ch v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy:
4 235 660 €
kapitálové príjmy:
821 431 €
príjmové finančné operácie:
190 416 €
spolu príjmy:
5 247 507 €

bežné výdavky:
4 161 170 €
kapitálové výdavky:
941 981 €
výdavkové finančné operácie:
143 343 €
spolu výdavky:
5 246 494 €

saldo bežného rozpočtu:
74 490 €
saldo kapitálového rozpočtu:
– 120 550 €
saldo finančných operácií:
47 073 €
celkové saldo rozpočtu:
1 013 €

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  5/1702
Zo dňa :    9. február 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 5/1702    

vo veci rozdelenia hospodárskeho výsledku po zdanení – zisku minulých rokov spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.“).
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
rozdelenie hospodárskeho výsledku minulých rokov po zdanení – zisku vo výške 190 000,00 € spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S za rok 2015 nasledovne:
190 000 € podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku za minulé roky.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  6/1702
Zo dňa :    9. február 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 6/1702    

vo veci návrhu VZN č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica   v znení VZN č. 7/2015 a č. 7/2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/s c h v a ľ u j e
VZN č 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica   v znení VZN č. 7/2015 a č. 7/2016.
B/p o v e r u j e
vedúcu oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení termín: do 25.02.2017.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  7/1702
Zo dňa :    9. február 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 7/1702    

vo veci žiadosti Petra Tibenského, Bernolákova ulica 739/69, 919 21  Zeleneč, v zastúpení Danielou Balalovou, Štefánikovo námestie 28/30, 967 01  Kremnica o zriadenie vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/ s ch v a ľ u j e
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí v dĺžke cca 320 m na pozemku parcelné číslo CKN 2295/1 –zastavané plochy a nádvoria  (právna parcela EKN 2610/1) v katastrálnom území Kremnica, v rozsahu, ktorý bude vyznačený na tento účel vo vyhotovenom porealizačnom geometrickom pláne pre vyznačenie vecného bremena, v prospech Petra Tibenského, Bernolákova ulica 739/69, 919 21  Zeleneč
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
zodpovedný: Ing. Renáta Nováková
termín:  28.02.2017.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  8/1702
Zo dňa :    9. február 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 8/1702    

vo veci pravidelnej správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  /1702
Zo dňa :    9. február 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  /1702
Zo dňa :    9. február 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

 

 

Zdieľať tento príspevok.