Verejná vyhláška

Výzva na vyjadrenie k odvolaniu proti rozhodnutiu č. Výst.2017/00117, Výst.2016/00686
zo dňa 16.01.2017

Mesto Kremnica, ktoré je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušným stavebným úradom, vydalo pod číslom spisu Výst.2017/00117, Výst.2016/00686 dňa 16.01.2017 pre stavebníka – spoločnosť Swedish Education Group – SE group, s.r.o., Ulica Pavla Križku 390/4, Kremnica, IČO 46 055 509 (ďalej len „Swedish Education Group – SE group, s.r.o.“) rozhodnutie, ktorým stavebníkovi zamietlo žiadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby s názvom „Kotolňa na biomasu a sklad paliva“ v objekte internátu č. 441/7, 9, 11 na Bystrickej ulici v Kremnici, na pozemku parc. č. C-KN 615/3 v katastrálnom území Kremnica.

Proti tomuto rozhodnutiu v zákonnej lehote podal stavebník – spoločnosť Swedish Education Group – SE group, s.r.o., v zastúpení na základe plnomocenstva JUDr. Ľubomírom Ivanom – advokátom, Dukelských hrdinov 22, Zvolen, odvolanie.

Na základe tejto skutočnosti v súlade s § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov Vás vyzývame o písomné vyjadrenie k predmetnému odvolaniu, ktoré je súčasťou spisového materiálu č. Výst.2017/00117, Výst.2016/00686.
Do podkladov odvolania možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Kremnici (prvé poschodie, kancelária č. 11) v pracovné dni v pondelok, utorok a štvrtok v čase od 7,30 do 15,00 h, v stredu od 7,30 do 16,00 h a v piatok od 7,30 do 14,00 h.
Písomné vyjadrenie žiadame zaslať v termíne do 7 dní od doručenia tejto výzvy.

Vzhľadom na to, že v konaní je z titulu vlastníctva k susedným nehnuteľnostiam veľký počet účastníkov konania, stavebný úrad v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručuje výzvu na vyjadrenie k odvolaniu verejnou vyhláškou.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Táto výzva sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou (§ 61 ods. 4 stavebného zákona – stavba s veľkým počtom účastníkov konania). Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku bude táto výzva vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Kremnica, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tejto výzvy účastníkom konania. Vyvesenie tejto výzvy bude zverejnené na internetovej stránke mesta a vyhlásené v mestskom rozhlase.

Vyvesené dňa …………………………………….                     Zvesené dňa ……………………………………..

…………………………………………………
odtlačok pečiatky, podpis

Výzva sa doručí
1. JUDr. Ľubomír Ivan, advokát, Dukelských hrdinov 22, Zvolen, zastupujúci Swedish Education Group – SE group, s.r.o., Ulica Pavla Križku 390/4, Kremnica
2. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Banská Bystrica
3. Ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou
4. S WHG, s.r.o., Lovčická 767, Praha 9, Ing. Marcel Zsóka – projektant
5. Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

 

Zdieľať tento príspevok.