Zápisnica č. 19 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 20.02.2017

Zápisnica č. 19 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 20.02.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,35  h
Ukončenie zasadnutia komisie:16,50 h
Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík,
Ospravedlnení: MUDr. Radovan Junas
Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

Program

1. Úvod
2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
3. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda
4. Nájomníci bytového domu J. Kollára 546/11– neupratovanie spoločných priestorov a susedské spory
5. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica

1. Úvod

Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných  s programom dnešnej komisie.

2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

Mária K. – žiadosť o súhlas k trvalému pobytu

Uznesenie č. 140/2017

Komisia odporúča udeliť súhlas Márii K. k trvalému pobytu na Matunákovej ulici 378.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Anna V. – žiadosť o súhlas k trvalému pobytu

Uznesenie č. 141/2017
Komisia odporúča udeliť súhlas Anne V. k trvalému pobytu na Matunákovej ulici 378.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Ján O. – žiadosť o súhlas k trvalému pobytu

Uznesenie č. 142/2017
Komisia odporúča udeliť súhlas Jánovi O. k trvalému pobytu na Matunákovej ulici 378.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Andrea A. – žiadosť o výmenu bytu

Uznesenie č. 143/2017
Komisia odporúča vyhovieť žiadosti Andrei A. o výmenu bytu.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Radoslava S. – žiadosť o výmenu bytu

Uznesenie č. 144/2017
Komisia neodporúča vyhovieť žiadosti Radoslave S. o výmenu bytu.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

3. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda

Pani Eva V. si podala žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku vo výške 200 €. P. Vargová je poberateľkou dávky v hmotnej núdzi vo výške 61,60 €. Stará sa sama o vnuka, ktorého má zvereného do starostlivosti. Príspevok žiada najmä na nákup potravín, hygieny a na lieky pre vnuka. Menovaná nemá nedoplatky v škole, má zaplatené pohľadávky voči mestu a organizáciám zriadených mestom.

Uznesenie č. 145/2017
Komisia odporúča poskytnúť Eve V. príspevok vo výške 100 €.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Katarína N. si podala žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku vo výške 100 € na ošatenie a obuv pre deti. Katarína N. je samoživiteľkou rodiny, stará sa sama o dve deti. Menovaná nemá nedoplatky na dani z nehnuteľnosti ani na dani za odpady a má vyrovnané pohľadávky voči mestu a organizáciám zriadených mestom.

Uznesenie č. 146/2017
Komisia  odporúča poskytnúť Kataríne N. príspevok vo výške 200 €.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

4. Nájomníci bytového domu Dolná ulica 62/47

Na komisiu boli pozvaní nájomníci bytového domu na Ulici J. Kollára 546/11 v správe Mestského bytového podniku v Kremnici vo veci neupratovania spoločných priestorov a susedských sporov. Komisia si ich všetkých vypočula. Susedia majú medzi sebou veľmi zlé vzťahy, podávajú trestné oznámenia na mestskú políciu, ktorá to odstupuje na správne konanie Okresného úradu v Žiari nad Hronom. Nájomníci prisľúbili,  že budú upratovať spoločné priestory podľa rozpisu, ktorý vypracoval Mestský bytový podnik v Kremnici.

Uznesenie č. 147/2017
Komisia  zobrala na vedomie režim upratovania spoločných priestorov nájomníkmi bytového domu na Ulici J. Kollára 546/11 podľa rozpisu, ktorý vypracoval Mestský bytový podnik v Kremnici.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

5. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica
Na základe skončenia platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kremnica na programovacie obdobie 2012 – 2016 bol na sociálnu komisiu pozvaný tvorca tohto strategického dokumentu doc. Ing. Štefan Hronec, PhD., ktorý informoval o spôsobe prípravy a spracovania nového dokumentu.

Uznesenie č. 148/2017
Komisia súhlasila s procesom prípravy a spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kremnica.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Predseda: Mgr. Eva Hrončová

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.