Zápisnica č. 1/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 09.02.2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 1/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 09.02.2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva
-Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

Neskorší príchod nahlásili:

Neprítomní:

Ospravedlnení:
-Mgr. Alexander Sekaj


Prizvaní a hostia:

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, mestská polícia v Kremnici

Ing. Marián Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Marek Žufka, riaditeľ, Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici

Mgr. Peter Durbák, riaditeľ, Centrum voľného času

1) k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorilo 16:20hod.Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 1. v tomto roku, 20.v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listinyje prítomná väčšina poslancov MsZ (12) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

2) k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Ing. Mgr. Ferenčík -opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Návrh programu:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 7/2015 a č. 7/2016
5) Majetkové záležitosti – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemok v katastrálnom území Kremnica – Peter Tibenský, Zeleneč
6) Rôzne
7) Interpelácie
8) Záver

Ing. Vaská – navrhla zaradiť do programu, do bodu 3, dva body. A to 4. bod, 1. zmena rozpočtu na rok 2017 a bod 5., rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení, teda zisku minulých rokov Mestských lesov.
Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie pripomienky k programu mestského zastupiteľstva. Poslanci nemali ďalšie pripomienky. Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za takto upravený program mestského zastupiteľstva.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ing. Klára Popová, Maroš Kraml
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.
návrhová komisia –Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasnezvolená.
Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo prezasadnutie MsZ 16.03. 2017 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, MUDr. Dana Blahyjová
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ bolo jednohlasne zvolené.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 09. 02. 2017 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Miloš Bíreš
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčíkkonštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určilIvetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Mgr. Evu Horončovú a Jaroslava Slašťana.

3) K bodu: Kontrola plnenia uznesení

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 1/1702

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu č.1/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 2/1702

vo veci správy z vykonaných kontrol hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e

predložené správy z vykonaných kontrol
-Správu z finančnej kontroly č. 1/2016-1 – Centrum voľného času
-Správu z finančnej kontroly č. 1/2016-2 – školský klub a školská jedáleň ZŠ Angyalova
-Správu z finančnej kontroly č. 1/2016-3 – školský klub a školská jedáleň ZŠ Križkova,
ktoré sú predložené v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 3/1702

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1.polrok 2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1.polrok 2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 4/1702

vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o –  s ch v a ľ u j e

1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy: 4 235 660 €
kapitálové príjmy: 821 431 €
príjmové finančné operácie: 190 416 €
spolu príjmy: 5 247 507 €

bežné výdavky: 4 161 170 €
kapitálové výdavky: 941 981 €
výdavkové finančné operácie: 143 343 €
spolu výdavky: 5 246 494 €

saldo bežného rozpočtu: 74 490 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 120 550 €
saldo finančných operácií: 47 073 €
celkové saldo rozpočtu: 1 013 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 5/1702

vo veci rozdelenia hospodárskeho výsledku po zdanení – zisku minulých rokov spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.“).

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

rozdelenie hospodárskeho výsledku minulých rokov po zdanení – zisku vo výške 190 000,00 € spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S za rok 2015 nasledovne:
190 000 € podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku za minulé roky.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

4) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 7/2015 a č. 7/2016

Uznesenie číslo 6/1702

vo veci návrhu VZN č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 7/2015 a č. 7/2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e

VZN č 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 7/2015 a č. 7/2016.

B/po v eru je
vedúcu oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení termín: do 25.02.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

5) Majetkové záležitosti – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemok v katastrálnom území Kremnica – Peter Tibenský, Zeleneč

Uznesenie číslo 7/1702

vo veci žiadostiPetra Tibenského, Bernolákova ulica 739/69, 919 21 Zeleneč,v zastúpení Danielou Balalovou, Štefánikovo námestie 28/30, 967 01 Kremnica o zriadenie vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e

uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí v dĺžke cca 320 m na pozemku parcelné číslo CKN 2295/1 –zastavané plochy a nádvoria (právna parcela EKN 2610/1) v katastrálnom území Kremnica, v rozsahu, ktorý bude vyznačený na tento účel vo vyhotovenom porealizačnom geometrickom pláne pre vyznačenie vecného bremena, v prospech Petra Tibenského, Bernolákova ulica 739/69, 919 21 Zeleneč.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
zodpovedný: Ing. Renáta Nováková
termín: 28.02.2017.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

6) Rôzne

Uznesenie číslo 8/1702

vo veci pravidelnej správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Mgr. Ing. Novodomec – je tam dosť pracnosť na vypracovanie niektorých vecí, aby to premysleli. Hlavne farebné úpravy aj formáty. Chcel by som ešte vedieť čo bude cieľom newslettera, ako bude často chodiť a či sa nezvažuje urobiť aj nejaká skupina, kde ak sa bude niekto chcieť, tak sa prihlási a bude to pravidelne dostávať. Ing. Tíleschová – presne tak to je. Aby sme nezaťažovali tých, ktorý nechcú, tak tí ktorý chcú sa prihlásia a bude im pravidelne chodiť raz za týždeň alebo za dva. Uvidíme, či tam bude čo dávať. Mgr. Ing. Novodomec – čo bude obsahom? Budú to akcie? Ing. Tíleschová – bude tam všetko. Čo robíme, čo sa plánuje.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

7) Interpelácie

Ing. Popová – v roku 2016 dalo SVB Zlatá ulica žiadosť o opravu prístupovej cesty k bytovému domu. Z oddelenia výstavby v júni 2016 dostali vyjadrenie, kde z finančných dôvodov nie je možné úpravu tejto prístupovej cesty realizovať a bude zahrnutá do rozpočtového plánu 2017. Chcela by som sa opýtať, že či je to zahrnuté do rozpočtového plánu na rok 2017? Ing. Sikorai – oddelenie výstavby spracovávalo tú administratívu, čo sa týka miestnych komunikácií. Dá sa to potom na technické služby. Nie je to investičná akcia, ktorá patrí nášmu oddeleniu. Ing. Mgr. Ferenčík – debatu sme viedli aj na predzastupiteľstve, takže viem o tejto téme. Sami dobre viete, že sa snažíme ísť obnovou tých komunikácií, ktoré užíva čo najviac ľudí. A finančné možnosti sú také, aké sú. Myslím si, že tu to momentálne nevyriešime, ani čo sa týka pána Groscha. Myslím si, že je to skôr na Vašu dohodu a diskusiu. Keď mu poskytneme finančné prostriedky a zhodnete sa na tom, že to ideme robiť, tak sa to dokáže zrealizovať aj papierovo dotiahnuť ku koncu. Bol tam robený nejaký rozpočet? Bc. Grosch – jedná sa tam o takých 300m2, ale v podstate je to účelová komunikácia jedného domu. My sa snažíme ísť po tých komunikáciách, ktoré slúžia všetkým. A pokiaľ dáme tie do poriadku, môžeme sa zaoberať aj tými krajnými. Mgr. Štroffeková – neviete aspoň približnú cenu, aká by tam bola? Bc. Grosch – 5000€. Ing. Mgr.Ferenčík – v podstate ako sme sa vždy pri tých diskusiách bavili, ako tie cesty a chodníky opravíme, myslím si, že by som nebol ďaleko od pravdy, keby som povedal, že tá komunikácia slúži len pre nich. Myslím si, by skôr bol na mieste jej odpredaj, aby si to spravili za vlastné prostriedky. Rozhodovanie o finančných prostriedkoch je na nás a ak to nájde podporu u Vás, tak zrealizovať to, nie je až taký problém. Ing. Popová – súhlasím s tým, čo povedal pán primátor, ale nemôžem sa stotožniť s tým, ako bola napísaná odpoveď. A čo povedal pán Sikorai, že oni majú jednu časť, technické služby druhú a oni nevedia ako to je. Keď raz občan niečo potrebuje, tak si podá žiadosť. A jeho by už nemalo zaujímať, že či je to predmetom oddelenia technických služieb alebo oddelenia výstavby. Myslím si, že úrad je tu na to, aby v rámci svojej organizačnej štruktúry si to doriešil. A keď sa odpoveď s vašim podpisom dá občanom taká, že to bude zahrnuté do rozpočtového plánu na rok 2017, tak mám za to, že to bude. Treba napísať, že budeme sa to tam snažiť dať a nie im to sľúbiť. Lebo tu je napísané, že bude zahrnutá do rozpočtového plánu na rok 2017. A oni sa pýtajú, či to je a kedy sa to bude realizovať. Takže si myslím, že by sa malo trochu šetrnejšie zaobchádzať so žiadosťami našich občanov. A to, že je to jeden bytový dom a že dáme prednosť centru, áno to je pravda, lenže oni rovnako platia dane ako tí, ktorí sú v centre. A odôvodňovať to tým, že oni bývajú mimo centra, s tým sa nedá stotožniť. Ing. Mgr. Ferenčík – ja to nezdôvodňujem tým, že bývajú mimo centra. Ja to zdôvodňujem tým, že tak, ako bola minule diskusia na predzastupiteľstve, pre ktorý úsek sa rozhodnete, tak ten sa zrealizuje. Takže technická časť je na aparáte tohto úradu, rozhodovanie o nakladané s prostriedkami Mesta je na vás poslancoch. Ing. Popová–v poslednom čísle Kremnických novín ste pán primátor napísal, že sa našlo riešenie, pre zaistenie bezpečnosti ľudí, ktorí chodia po Angyalovej ulici, ako reakcia na to, čo som tu interpelovala niekoľkokrát. Ja osobne som bola veľmi rada, že sa našlo riešenie a musím sa priznať, že ani ja som tú uličku nepoznala. A keďže som ju nepoznala, tak som si ju išla prejsť. Pokým nebol sneh, v pohode. Pokiaľ by nestáli dve autá v časti od Joškovcov. Bola som si ju prejsť opätovne teraz, keď je sneh upadnutý a musím povedať, že tá ulička je prejazdná na šírku dvoch topánok, je zľadovatená. Neprejdú tadiaľ starý ľudia, neprejdú tadiaľ s kočíkom. Čiže na jednej strane hovoríme áno je tu možnosť a na druhej strane sa nevieme postarať o to, aby ten prechod bol zjazdný alebo schodný. Mňa to veľmi mrzí, pretože to najhoršie obdobie bolo obdobie januára, keď bol sneh, veľa snehu, keď bola čľapkanica a keď bola večer a ráno tma. Mohli sme ľudí odkloniť na bezpečnú cestu. Teraz už bude dlhšie vidno, už ten problém tak akútny nie je. Takže ja len toľko k tomu, že keď chceme niečo spraviť, tak to dotiahnime a nehovorme len a, ale povedzme aj b. A moja tretia interpelácia je. Spomínala som to už na našom stretnutí a to sa týka toho, že schválili sme zvučku mesta Kremnica, ale táto zvučka sa nemala ako do podvedomia občanov dostať. Preto by som navrhla, že či by sme nemohli zasadnutie MsZ začať s touto zvučkou. Ing. Mgr. Ferenčík – myslím, že tým že budeme zasadnutia tou zvučkou začínať, tak sa dostane akurát tak do nášho podvedomia. Myslím si, že by sme mohli nájsť nejaký priestor ako by sme ju prezentovali. Je to na dlhšiu diskusiu. Petráš– táto zima je dosť neprajná k cestám. Sú rozbité v meste. A konkrétne tá pri Ilave v meste. Tá cesta je dosť rozbitá. Bolo by dobré prebehnúť Mesto a aspoň tie najakútnejšie spraviť. Neviem či sa to dá, ale aspoň tam niečo vysypať, lebo niektoré tie jamy tam majú aj 20cm. Bc. Grosch – budeme sa snažiť, ak to počasie dovolí.

8) K bodu: Záver

Ing. Mgr. Ferenčík -ukončil o 17:05 hod.1. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 20.v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Mgr. Eva Hrončová                       Jaroslav Slašťan

Zapísala: Iveta Hromadová

Zdieľať tento príspevok.