Z á p i s n i c a č. 2/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici konaného dňa 27. februára 2017

Z á p i s n i c a č. 2/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici konaného dňa 27. februára 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Peter Chren, Ing. Renáta Nováková,

Neprítomní: RNDr. Zuzana Balážová, Ivan Petráš,  Ing. Marián Sikorai,

Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Hana Zlatošová, vedúca OŠKŠ, Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka MsBP

Program:
1.     Úvod
2.    Finančné veci
2.1  Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31. 12. 2016
2.2  Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 01. 01. 2017
2.3  Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 10. 02. 2017
2.4  Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31. 12. 2016
2.5  Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku Kremnica k 31. 12. 2016
2.6  Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
3.    Majetkové veci
3.1  Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Jozef Haurík s manželkou, Kremnica
3.2  Žiadosť o prenájom pozemkov – REHWALD, s.r.o., Kremnica
4.    Rôzne
4.1. Návrh na zmenu VZN mesta Kremnica č. 3/2016 v znení VZN mesta Kremnica č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia
4.2 Informácia o pripravovanej zmene financovania centier voľného času a školských klubov a informácia o plánovanom dofinancovaní platov      zamestnancom v školských jedálňach
4.3 Petícia za opravu prístupovej cesty na Továrenskej ulici k rodinným domom
5.   Záver

1. Úvod
Na zasadnutí komisie sa zúčastnili šiesti členovia komisie, t. j. komisia bola uznášaniaschopná. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené finančné veci, majetkové veci a bod rôzne a prijala k nim nasledovné uznesenia:

2. Finančné veci

Uznesenie k bodu 2.1
Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31. 12. 2016 berie na vedomie Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31. 12. 2016 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie k bodu 2.2
Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 1 k 01. 01. 2017 berie na vedomie Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 01. 01. 2017 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie k bodu 2.3
Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 10. 02. 2017 berie na vedomie Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 10. 02. 2017 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie k bodu 2.4
Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31. 12. 2016 berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31. 12. 2016 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie k bodu 2.5
Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku, Kremnica k 31. 12. 2016 berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku, Kremnica k 31. 12. 2016 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie k bodu 2.6
Komisia vo veci Správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2016 berie na vedomie predloženú Správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2016 s tým, že je potrebné venovať primeranú starostlivosť pohľadávkam organizácie.

3. Majetkové veci

Uznesenie k bodu 3.1
Komisia vo veci žiadosti Ing. Jozefa Hauríka s manželkou, Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica odporúča MsZ schváliť predaj pozemku parcelné číslo CKN 86 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 246 m2 v katastrálnom území Kremnica Ing. Jozefovi Hauríkovi s manželkou, Kremnica s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku, za kúpnu cenu vo výške 2 460,00 € (t.j. 10 €/m2).

Uznesenie k bodu 3.2
Komisia vo veci žiadosti spoločnosti REHWALD, s.r.o., Kremnica o prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica odporúča:
1.  MsZ schváliť prenájom pozemkov spoločnosti REHWALD, s.r.o., v navrhovanom rozsahu s tým, že
bude zachovaný a dostatočne vymedzený turistických chodník na vyhliadkovú vežu,
2.  MsÚ pozvať zástupcov spoločnosti REHWALD, s.r.o., Kremnica na rokovanie komisie MsL, ktorá
sa bude konať 13. 03. 2017.

4. Rôzne:

Uznesenie k bodu 4.1
Komisia vo veci Návrhu na zmenu VZN mesta Kremnica č. 3/2016 v znení VZN mesta Kremnica č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia odporúča MsZ schváliť VZN v navrhovanom rozsahu.

Uznesenie k bodu 4.2
Komisia vo veci informácií o pripravovanej zmene financovania centier voľného času a školských klubov a informácií o plánovanom dofinancovaní platov zamestnancom v školských jedálňach, ktoré preložila vedúca OŠKŠ:
1. berie predložené informácie na vedomie,
2. odporúča MsÚ predložiť na komisiu MsL, ktorá sa bude konať 13. 03. 2017 varianty návrhu na
úhradu nákladov za stravu zamestnancami škôl.

Uznesenie k bodu 4.3
Komisia vo veci predloženej petície za opravu prístupovej cesty na Továrenskej ulici v Kremnici k rodinným domom
1. berie na vedomie predloženú petíciu,
2. odporúča MsÚ vypracovať harmonogram rekonštrukcie prístupových ciest k rodinným domom
v Kremnici.

5. Záver 
Po vyčerpaní všetkých tém predsedníčka komisie Ing. Viera Vaská poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

V Kremnici, dňa 27. 02. 2017
zapísala: Ing. Renáta Nováková

Ing. Viera Vaská
predsedníčka komisie

Zdieľať tento príspevok.