Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 21. 02. 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 21. 02. 2017

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová
Program:
1. Privítanie
2. prípravu VZN o dotáciách na školské zariadenia
3. Informácie z pracovného seminára k financovaniu originálnych a prenesených kompetencií
4. Štatistické spracovanie športových objektov v meste Kremnica – informácia
5. Rôzne
6. Záver

K bodu č. 1
Predseda komisie Mgr. Alexander Sekaj privítal prítomných a oboznámil ich s programom komisie a hneď v úvode sa informoval ohľadne rekonštrukcie dolnej telocvične. Požiadal Mgr. Zlatošovú o získanie informácií z OVaŽP pri MsÚ v Kremnici.

K bodu č. 2:
Mgr. Zlatošová informovala o príprave VZN o dotáciách na dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica a v súkromných zariadeniach na území mesta. Materiál bude predložený na ekonomickej komisii, zavesený na webovú stránku mesta a pripravený na schválenie v zastupiteľstve 13. 4. 2017. O termínoch prípravy a prijatia materiálu budú súkromní zriaďovatelia informovaní vedúcou oddelenia.
Mgr. Weiss požiadal o preverenie na MŠVVaŠ SR ohľadne koeficientov pre súkromné zariadenia, nakoľko mesto dopláca na niektoré školské zariadenia v eMKLube z dôvodu nastavenia vyšších rozpočtov svojich zariadení. MŠVVaŠ nápočet mesta potvrdilo ako správny.
Mgr. Zlatošová sa ďalej informovala o požiadavkách škôl do 2. zmeny rozpočtu a v súvislosti s týmito navrhla navýšenie miezd kuchárok o osobné hodnotenie, nakoľko ich tabuľkové platy sú na úrovni minimálnej mzdy a o pár rokov nám v ŠJ nebude mať kto pracovať. Celková suma navýšenia na 7,6 prepočítaných zamestnancov činí zhruba 4500 €.
Uznesenie č. 1:
Komisia športu, školstva a práce s mládežou odporúča navýšenie mzdových prostriedkov zapracovať do návrhu 2. zmeny rozpočtu 2017 a predložiť ekonomickej komisii na schválenie a zapracovanie do 2. zmeny rozpočtu.

K bodu č. 3:
Mgr. Zlatošová informovala o pripravovaných zmenách zákonov a niektorých opatreniach MŠVVaŠ SR, ktoré sa dozvedeli na pracovnom seminári k financovaniu originálnych a prenesených kompetencií. Informovala riaditeľov škôl, že o pripravovaných zmenách a pripomienkovom konaní budú informovať všetkých riaditeľov mailom.

K bodu č. 4:
Mgr. Zlatošová informovala, že pripravujú podklady na spracovanie štatistických podkladov na športové objekty v meste. Aplikácia musí byť odoslaná do 24. 02. 2017.

K bodu rôzne:
Mgr. Sekaj sa informoval ohľadne začiatku termínu rekonštrukcie dolnej telocvične.
Ing. Mgr. Ferenčík informoval, že termín začatia prác je po Veľkej noci.
Mgr. Sekaj upozornil, že po podujatí Big Air boli sťažnosti na zatvorené mestské toalety a problém s parkovaním.
Mgr. Zlatošová vysvetlila, že na každé podujatie podľa zákona objednávame prenosné toalety, aj tento rok ich bolo priamo na Štefánikovom námestí 8 ks, problém je v tom, že nikto do nich nechodí. Čo sa týka parkovania, budeme musieť zriadiť parkovaciu službu aj na toto podujatie.

Po vyčerpaní bodov programu sa vedúci komisie poďakoval prítomným za účasť a komisiu ukončil.

Zapísala: Mgr. Hana Zlatošová
sekretárka komisie

Mgr. Alexander Sekaj
predseda komisie

Mgr. Peter Weis
člen komisie

Zdieľať tento príspevok.