U z n e s e n i a z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. marca 2017

U z n e s e n i a z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. marca 2017

Uznesenie číslo 9/1703    

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu č.2/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 10/1703 

vo veci správy hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o kontrolnej činnosti za rok 2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o kontrolnej činnosti za rok 2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 11/1703

vo veci správy hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 12/1703

vo veci stanoviska k návrhu na preloženie Regionálnej knižnice Jána Kollára z Kremnice do Žiaru nad Hronom.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/n e s ú h l a s í
s požiadavkou preložiť Regionálnu knižnicu Jána Kollára z Kremnice do Žiaru nad Hronom, ktorú Banskobystrickému samosprávnemu kraju navrhuje PaedDr.  Veronika Balážová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom.

B/d e k l a r u j e
stanovisko za zachovanie sídla Regionálnej knižnice Jána Kollára v meste Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 13/1703  

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica
(v eurách)
Výnosy:  HČ   140 753   VČ   7 381     spolu     148 134      plnenie HČ 100,8 %
Náklady: HČ  134 867   VČ   6 576     spolu    141 443       plnenie HČ  96,6 %
Saldo:    HČ      5 886   VČ      805     spolu        6 691

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 14/1703  

vo veci  plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e
predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:

               Hlavná činnosť     %   Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %
Výnosy:   174 377        100,06            138 493                92,57       312 870        97,69
Náklady: 177 174         100,92            138 198                92,41       315 372        98,23
Výsledok   -2 797                                     295                                  -2 502
hospodárenia:

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 15/1703 

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2016.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 16/1703 

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31.12.2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.12.2016 podľa predloženého návrhu.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 17/1703 

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 1 k 01.01.2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 01.01.2017 podľa predloženého návrhu..

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 18/1703 

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 10.02.2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 10.02.2017 podľa predloženého návrhu.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 19/1703

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2017 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –
A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2017 pre oblasť kultúra v celkovej výške 11.100 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 9.900 € nasledovne:
a) Bašta Musica 400 €
b) Dychová hudba Minciar 300 €
c) KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. 7.500 €
d) OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici 500 €
e) Knižnica Jána Kollára 800 €
f) Kremnica region- združenie turizmu 300 €
g) Bašta Musica 100 €

2. z Fondu kultúry vo výške 1.200 € nasledovne:
a) Farnosť Kremnica             400 €
b) Knižnica Jána Kollára 200 €
c) Slovenský zväz telesne postihnutých 200 €
d) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 150 €
e) Slnko ľuďom 150 €
f) Pes a mačka v ohrození 100 €

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 30.04. 2017.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 20/1703 

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2017 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2017 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 17.247,95 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške 7.019,95 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 1.400 €
b) SKI KLUB Kremnica 1.700 €
c) Športový klub futbalu 2.200 €
d) Športový klub tenisu 800 €
e) TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel 919,95 €

2. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 3.628 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 600 €
b) Športový klub futbalu 2.115 €
c) Športový klub tenisu 500 €
d) TJ Kremnica – kolkáreň 413 €

3.z Fondu športových podujatí vo výške 4.750 € nasledovne:
a) FRST CREW Kremnica 2.000 €
b) Mestský klub lyžiarov 1.000 €
c) TJ Biela stopa Kremnica 1.500 €
d) TJ Kremnica kolkársky oddiel 250 €

4.z Fondu športu vo výške 1.850 € nasledovne:
a) Horská služba Kremnické vrchy 300 €
b) Kremnický klub zlatokopov 250 €
c) Mestský klub lyžiarov 800 €
d) Športový klub futbalu 500 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba  Ďurčová
termín: 30.04.2017.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 21/1703 

vo veci žiadosti Ing. Jozefa Hauríka a Anny Hauríkovej, Jurka Langsfelda 720/8, 967 01 Kremnica,  o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to pozemok parcelné číslo CKN 86 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 246 m², Ing. Jozefovi Hauríkovi, rod. Hauríkovi a manželke Anne Hauríkovej rod. Špačkovej, miesto trvalého pobytu Jurka Langsfelda 720/8, 967 01 Kremnica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.
Kúpna cena za predaj pozemku sa stanovuje vo výške 2 460,00 € (10 €/m²).
Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže predávaný pozemok je priľahlý k rodinnému domu súp. č. 720, ktorý je vlastníctvom kupujúcich a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmto rodinným domom.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2017.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 22/1703

vo veci žiadosti spoločnosti REHWALD, s.r.o., Revolta 1560/3, 967 01 Kremnica, o prenájom poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/ s ch v a ľ u j e
prenájom poľnohospodárskej pôdy podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spoločnosti REHWALD, s.r.o., Revolta 1560/3, 967 01 Kremnica, IČO 48 075 612 v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to poľnohospodárske pozemky:
1. časť Revolta (pri ceste I/65):
– kultúra TTP pozemok parcelné číslo CKN 202/1 s výmerou 5912,5 m² a CKN 204 s výmerou 1134 m², t.j. o celkovej výmere 7046 m², za ročné nájomné vo výške 3,52 €,
– kultúra orná pôda pozemok parcelné číslo CKN 203 s výmerou 149 m², za ročné nájomné vo výške 0,24 €,  t.j. spolu ročné nájomné za pozemky v tejto lokalite 3,76 €, na dobu neurčitú.

2. časť Revolta (lokalita Nová dolina):
– kultúra TTP pozemok parcelné číslo CKN 2310/2 (podľa právneho stavu ide o pozemky registra   EKN 9-2782/4, 2608) s výmerou 7252 m², za ročné nájomné vo výške 3,80 €, na dobu neurčitú.

3. časť Grobňa:
– kultúra TTP pozemok parcelné číslo EKN 1243/1 s výmerou 41 9889 m², za ročné nájomné vo výške 209,94 €, na dobu neurčitú, s tým, že bude zachovaný a dostatočne vymedzený chodník vedúci cez Grobňu na vyhliadkovú vežu na Krahulskom štíte nad Kremnicou.

Ročné nájomné za prenájom poľnohospodárskych pozemkov spolu činí 217,50 €.

Dôvod hodný osobitého zreteľa:
Spoločnosť REHWALD s.r.o., Revolta 1560/3, 967 01 Kremnica sa dlhodobo venuje poľnohospodárskej činnosti. Prioritne sa venujú chovu oviec, na ktoré účely využívajú prímestské lokality. Spoločnosť REHWALD s.r.o., má už od mesta Kremnica dlhoročne prenajaté pozemky o výmere cca 102,09 ha. Jednalo sa o zanedbané pasienky, ktoré táto spoločnosť rekultivuje.
Pozemky parcelné číslo CKN 202/1, 203, 204 a 2310/2 susedia s pozemkami, ktoré má žiadateľ v dlhodobom prenájme. Pozemok parcelné číslo EKN 1243/1 by mal záujem žiadateľ skultivovať, zbaviť ho samonáletov, vrátiť mu aspoň čiastočne podobu z predchádzajúcich rokov a využívať ho na pasenie v oplôtkoch, nakoľko pozemok hraničí so železničnou traťou, so zachovaním prístupového chodníka na vyhliadkovú vežu na Krahulskom štíte nad Kremnicou. Je v záujme mesta Kremnica, aby sa predmetné pozemky využívali v súlade s ich účelovým určením, t.j. trvale trávnaté porasty. Súčasný stav týchto pozemkov nezodpovedá charakteristike druhu pozemku TTP.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 02.03.2017 do 16.03.2017.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať prenájom pozemkov

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2017.
Prenájom pozemkov bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
11 11 0 0

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 23/1703

vo veci riadna účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.“) za rok 2016.

M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o –
A/s c h v a ľ u j e
1. riadnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o za rok 2016 s   dosiahnutým hospodárskym výsledkom po zdanení – ziskom vo výške 131 622,98 eur
2. hospodársky výsledok po zdanení vo výške 131 622,98 eur usporiadať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

B/p o v e r u j e
poslankyňu  mestského zastupiteľstva Ing. Vieru Vaskú, aby podľa bodu 3.3 Dohody o rozdelení kompetencií medzi mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. zo strany mesta Kremnice ako jediného spoločníka zo dňa 11. novembra 2005, spolupodpísal rozhodnutie mesta Kremnica ako jediného spoločníka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., ktorého obsahom bude schválenie účtovnej závierky  a usporiadanie hospodárskeho výsledku podľa tohto uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 24/1703  

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

 Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

Mgr. Ing. Martin Novodomec
člen návrhovej komisie

Maroš Kraml
člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  9/1703
Zo dňa :    16. marca 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 9/1703 

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu č.2/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE  Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  10/1703
Zo dňa :    16. marca 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 10/1703    

vo veci správy hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o kontrolnej činnosti za rok 2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o kontrolnej činnosti za rok 2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE  Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  11/1703
Zo dňa :    16. marca 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 11/1703    

vo veci správy hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE  Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  12/1703
Zo dňa :    16. marca 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 12/1703    

vo veci stanoviska k návrhu na preloženie Regionálnej knižnice Jána Kollára z Kremnice do Žiaru nad Hronom.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/n e s ú h l a s í
s požiadavkou preložiť Regionálnu knižnicu Jána Kollára z Kremnice do Žiaru nad Hronom, ktorú Banskobystrickému samosprávnemu kraju navrhuje PaedDr.  Veronika Balážová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom.

B/d e k l a r u j e
stanovisko za zachovanie sídla Regionálnej knižnice Jána Kollára v meste Kremnica.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  13/1703
Zo dňa :    16. marca 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 13/1703    

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica
(v eurách)
Výnosy:  HČ  140 753   VČ   7 381     spolu     148 134     plnenie HČ 100,8 %
Náklady: HČ  134 867  VČ   6 576     spolu    141 443      plnenie HČ  96,6 %
Saldo:    HČ     5 886   VČ     805     spolu        6 691

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE  Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  14/1703
Zo dňa :    16. marca 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 14/1703    

vo veci  plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e
predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:

                 Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %         Celkom KIC         %
Výnosy:         174 377       100,06           138 493                  92,57         312 870        97,69
Náklady:       177 174       100,92            138 198                  92,41         315 372        98,23
Výsledok         -2 797                                    295                                    -2 502
hospodárenia:

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  15/1703
Zo dňa :    16. marca 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 15/1703    

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  16/1703
Zo dňa :    16. marca 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 16/1703    

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31.12.2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.12.2016 podľa predloženého návrhu.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  17/1703
Zo dňa :    16. marca 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 17/1703    

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 1 k 01.01.2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 01.01.2017 podľa predloženého návrhu.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  18/1703
Zo dňa :    16. marca 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 18/1703    

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 10.02.2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 10.02.2017 podľa predloženého návrhu.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  19/1703
Zo dňa :    16. marca 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 19/1703    

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2017 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2017 pre oblasť kultúra v celkovej výške 11.100 € v nasledovnom členení:
1.z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 9.900 € nasledovne:
a) Bašta Musica 400 €
b) Dychová hudba Minciar 300 €
c) KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. 7.500 €
d) OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici 500 €
e) Knižnica Jána Kollára 800 €
f) Kremnica region- združenie turizmu 300 €
g) Bašta Musica 100 €

2.z Fondu kultúry vo výške 1.200 € nasledovne:
a) Farnosť Kremnica            400 €
b) Knižnica Jána Kollára 200 €
c) Slovenský zväz telesne postihnutých 200 €
d) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 150 €
e) Slnko ľuďom 150 €
f) Pes a mačka v ohrození 100 €

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 30.04. 2017.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  20/1703
Zo dňa :    16. marca 2017

Počet strán   :  2
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 20/1703    

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2017 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –
A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2017 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 17.247,95 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške 7.019,95 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 1.400 €
b) SKI KLUB Kremnica 1.700 €
c) Športový klub futbalu 2.200 €
d) Športový klub tenisu 800 €
e) TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel 919,95 €

2. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 3.628 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 600 €
b) Športový klub futbalu 2.115 €
c) Športový klub tenisu 500 €
d) TJ Kremnica – kolkáreň 413 €

3.z Fondu športových podujatí vo výške 4.750 € nasledovne:
a) FRST CREW Kremnica 2.000 €
b) Mestský klub lyžiarov 1.000 €
c) TJ Biela stopa Kremnica 1.500 €
d) TJ Kremnica kolkársky oddiel 250 €

4.z Fondu športu vo výške 1.850 € nasledovne:
a) Horská služba Kremnické vrchy 300 €
b) Kremnický klub zlatokopov 250 €
c) Mestský klub lyžiarov 800 €
d) Športový klub futbalu 500 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Mgr. Ľuba  Ďurčová
termín: 30.04.2017.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  21/1703
Zo dňa :    16. marca 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 21/1703    

vo veci žiadosti Ing. Jozefa Hauríka a Anny Hauríkovej, Jurka Langsfelda 720/8, 967 01 Kremnica,  o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to pozemok parcelné číslo CKN 86 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 246 m², Ing. Jozefovi Hauríkovi, rod. Hauríkovi nar. 15. 12. 1950, r.č. 501215/107 a manželke Anne Hauríkovej rod. Špačkovej nar. 03. 09.1954, r.č. 545903/3899, miesto trvalého pobytu Jurka Langsfelda 720/8, 967 01 Kremnica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.
Kúpna cena za predaj pozemku sa stanovuje vo výške 2 460,00 € (10 €/m²).
Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže predávaný pozemok je priľahlý k rodinnému domu súp. č. 720, ktorý je vlastníctvom kupujúcich a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmto rodinným domom.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu
A/ žiadateľom a realizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2017.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  22/1703
Zo dňa :    16. marca 2017

Počet strán   :  2
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 22/1703    

vo veci žiadosti spoločnosti REHWALD, s.r.o., Revolta 1560/3, 967 01 Kremnica, o prenájom poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/ s ch v a ľ u j e
prenájom poľnohospodárskej pôdy podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spoločnosti REHWALD, s.r.o., Revolta 1560/3, 967 01 Kremnica, IČO 48 075 612 v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to poľnohospodárske pozemky:
1. časť Revolta (pri ceste I/65):
– kultúra TTP pozemok parcelné číslo CKN 202/1 s výmerou 5912,5 m² a CKN 204 s výmerou 1134 m², t.j. o celkovej výmere 7046 m², za ročné nájomné vo výške 3,52 €,
– kultúra orná pôda pozemok parcelné číslo CKN 203 s výmerou 149 m², za ročné nájomné vo výške 0,24 €,
t.j. spolu ročné nájomné za pozemky v tejto lokalite 3,76 €, na dobu neurčitú.

2. časť Revolta (lokalita Nová dolina):
– kultúra TTP pozemok parcelné číslo CKN 2310/2 (podľa právneho stavu ide o pozemky registra   EKN 9-2782/4, 2608) s výmerou 7252 m², za ročné nájomné vo výške 3,80 €, na dobu neurčitú.

3. časť Grobňa:
– kultúra TTP pozemok parcelné číslo EKN 1243/1 s výmerou 41 9889 m², za ročné nájomné vo výške 209,94 €, na dobu neurčitú, s tým, že bude zachovaný a dostatočne vymedzený chodník vedúci cez Grobňu na vyhliadkovú vežu na Krahulskom štíte nad Kremnicou.

Ročné nájomné za prenájom poľnohospodárskych pozemkov spolu činí 217,50 €.

Dôvod hodný osobitého zreteľa:
Spoločnosť REHWALD s.r.o., Revolta 1560/3, 967 01 Kremnica sa dlhodobo venuje poľnohospodárskej činnosti. Prioritne sa venujú chovu oviec, na ktoré účely využívajú prímestské lokality. Spoločnosť REHWALD s.r.o., má už od mesta Kremnica dlhoročne prenajaté pozemky o výmere cca 102,09 ha. Jednalo sa o zanedbané pasienky, ktoré táto spoločnosť rekultivuje.
Pozemky parcelné číslo CKN 202/1, 203, 204 a 2310/2 susedia s pozemkami, ktoré má žiadateľ v dlhodobom prenájme. Pozemok parcelné číslo EKN 1243/1 by mal záujem žiadateľ skultivovať, zbaviť ho samonáletov, vrátiť mu aspoň čiastočne podobu z predchádzajúcich rokov a využívať ho na pasenie v oplôtkoch, nakoľko pozemok hraničí so železničnou traťou, so zachovaním prístupového chodníka na vyhliadkovú vežu na Krahulskom štíte nad Kremnicou. Je v záujme mesta Kremnica, aby sa predmetné pozemky využívali v súlade s ich účelovým určením, t.j. trvale trávnaté porasty. Súčasný stav týchto pozemkov nezodpovedá charakteristike druhu pozemku TTP.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 02.03.2017 do 16.03.2017.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať prenájom pozemkov
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2017.
Prenájom pozemkov bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
11 11 0 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  23/1703
Zo dňa :    16. marca 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0


Uznesenie číslo 23/1703    

vo veci riadna účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.“) za rok 2016.

M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o –
A/s c h v a ľ u j e
1. riadnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o za rok 2016 s   dosiahnutým hospodárskym výsledkom po zdanení – ziskom vo výške 131 622,98 eur
2. hospodársky výsledok po zdanení vo výške 131 622,98 eur usporiadať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

B/p o v e r u j e
poslankyňu  mestského zastupiteľstva Ing. Vieru Vaskú, aby podľa bodu 3.3 Dohody o rozdelení kompetencií medzi mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. zo strany mesta Kremnice ako jediného spoločníka zo dňa 11. novembra 2005, spolupodpísal rozhodnutie mesta Kremnica ako jediného spoločníka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., ktorého obsahom bude schválenie účtovnej závierky  a usporiadanie hospodárskeho výsledku podľa tohto uznesenia.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  24/1703
Zo dňa :    16. marca 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 24/1703    

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

Zdieľať tento príspevok.