Zápisnica č. 2/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16. 03. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 2/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16. 03. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva
– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

Neskorší príchod nahlásili:
–  Ivan Petráš

Neprítomní:

Ospravedlnení:
– Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj

Prizvaní a hostia:

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, mestská polícia v Kremnici

Ing. Marián Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Marek Žufka, riaditeľ, Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici

Mgr. Peter Durbák, riaditeľ, Centrum voľného času

Veronika Chrienová, Kultúrne a informačné centrum v Kremnici

Ing. Karol Mutňanský – riaditeľ, Mestské lesy Kremnica


1) k bodu: Otvorenie
Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:04 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 2. v tomto roku, 21. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (11) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

2)  k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Návrh programu:
1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Stanovisko k návrhu preloženia Regionálnej knižnice J. Kollára z Kremnica do Žiaru nad Hronom
5) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica
6) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
7) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2016
8) Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.12.2016
9) Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č.1 k 01.01.2017
10) Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 10.02.2017
11) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2017
12) Majetkové záležitosti:
a) Žiadosť o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica – Ing. Jozef Haurík s manželkou
b) Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Kremnica – REHWALD, s.r.o., Kremnica
13) Rôzne
14) Interpelácie
15) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

16:05 – prišiel na zasadnutie MsZ Ivan Petráš

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Miloš Bíreš, Ing. Viera Vaská
11 11 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Mgr. Ing. Martin Novodomec, Maroš Kraml
11 11 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ 13.04. 2017 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Eva Hrončová
11 11 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ bolo jednohlasne zvolené.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 16. 03. 2017 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, MUDr. Dana Blahyjová
11 11 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Mgr. Kláru Štroffekovú a Bc. Martina Kapša.

3)  K bodu: Kontrola plnenia uznesení

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 9/1703    

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č.2/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


Uznesenie číslo  10 /1703    

vo veci správy hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o kontrolnej činnosti za rok 2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o kontrolnej činnosti za rok 2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo   11 /1703   

vo veci správy hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

4)   Stanovisko k návrhu preloženia Regionálnej knižnice J. Kollára z Kremnica do Žiaru nad Hronom

Uznesenie číslo   12 /1703

vo veci stanoviska k návrhu na preloženie Regionálnej knižnice Jána Kollára z Kremnice do Žiaru nad Hronom.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/n e s ú h l a s í
s požiadavkou preložiť Regionálnu knižnicu Jána Kollára z Kremnice do Žiaru nad Hronom, ktorú Banskobystrickému samosprávnemu kraju navrhuje PaedDr.  Veronika Balážová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom.

B/d e k l a r u j e

stanovisko za zachovanie sídla Regionálnej knižnice Jána Kollára v meste Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

5) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica

Uznesenie číslo   13 /1703

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica
(v eurách)
Výnosy:   HČ   140 753   VČ   7 381     spolu     148 134      plnenie HČ 100,8 %
Náklady: HČ   134 867   VČ   6 576     spolu    141 443       plnenie HČ  96,6 %
Saldo:      HČ      5 886   VČ      805     spolu        6 691

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

6) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

Uznesenie číslo   14 /1703

vo veci  plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:

                            Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %
Výnosy:                174 377          100,06            138 493                  92,57       312 870        97,69
Náklady:              177 174           100,92            138 198                  92,41        315 372        98,23
Výsledok
hospodárenia:      -2 797                                          295                                      -2 502

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Mgr. Ing. Novodomec – robil som si lustráciu posledných troch rokov. Neviem prečo dávame do toho rozpočtu také vysoké čiastky. Aj čo sa týka baru, tam prakticky dávame 45 000€, vždy je to okolo 30 000€. Chceme sa tam dostať alebo to sú tie dni, čo nemáme vyplnené, nemáme to otvorené vzhľadom na ten stav, aký je tam. Druhú otázku sa chcem spýtať ohľadne spotreby elektrickej energie. Tam nám to dosť rapídne o 6 000€ narástlo. V dôvodovej správe to nebolo nejako vysvetlené.   Ing. Tileschová – nárast bol v MsKS. Mgr. Ing. Novodomec – nárast bol v elektrickej energii a palivovom dreve. Ing. Tileschová – palivové drevo je otázka zimy, ohrievame tým aj vodu. Záleží to od toho aký máme rok. A elektrická energia tiež. Je výraznou položkou. Sú to stavby, osvetlenie In-line dráhy. Všetko platíme my, takže tam nejaký nárast spotrebičov nebol, to je otázka prevádzky.  Ing. Vaská – je to ešte v starom režime nie? Ktoré faktúry ste uhradili? Tie zvýšené? Ing. Tileschová – nie tam prišlo vyúčtovanie až na začiatku za 2016. A bolo vyššie ako sme vôbec rozúčtovali na 2016. Je to také nevyspytateľné.   Mgr. Ing. Novodomec – a ten bar? Ing. Tileschová – to je z dôvodu toho, že nejako potrebujete postaviť rozpočet. Čiže keď musím rozpočtovať náklady, tak musím rozpočtovať aj príjmy. A vlastne ak nie sú naplnené príjmy, tak nemôžem pracovať s nákladmi. Takže je to takto narozpočtované a keď sú nižšie, tak sú nižšie aj výdavky.  Mgr. Ing. Novodomec – kontroloval som to za posledné tri roky, vždy je to okolo 30 000€ a vždy je v pláne 45 000€. Tak to je dosť nesúlad. Ale pozitívne je tam to, že služby Relaxu sa zdvihli oproti minulému roku dosť rapídne. Asi sme mali viac dní otvorené. Vieme to aj na dni prepočítať?  Ing. Tileschová – na dni nie, na sezóny. Leto a zima sú nosné a  jar a jeseň, je to lepšie, už si ľudia zvykli chodiť aj v mimosezóne.  Petráš – máme vypracovaný projekt Mestu  na vonkajšiu terasu. Nedali by sa nejak zosúladiť tie finančné prostriedky, že by sa uhradila aspoň časť? Aspoň do budúcna budem rád, ak bude akceptovaný ten projekt.  Ing. Tileschová – bolo to len v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov. Ten stav schodov bol havarijný a na prepojenie to boli úplne iné čiastky.  Petráš – je mi to jasné Ing. Mgr. Ferenčík – dosť nám pomohlo, že sa tam aj Guldiner postavil. To na Skalke chýbalo, hostia keď prídu majú kde skloniť hlavu aj sa najesť. Toto bol dosť prínos služieb, ktoré tam absentovali. V Relaxe sme neboli ani kapacitne ani priestorovo na to, aby sme tam poskytovali stravu alebo niečo podobné. Myslím si, že postupne majú jedna aj druhá strana priestor rásť. Bodaj by tento nastúpený trend pokračoval ďalej.  Petráš – myslím, že to tak bude. Celý ten projekt bol riešený s tým, že tam budú postavené penzióny. Je to na dobrej ceste.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov či majú ďalšie otázky k návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

7) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2016

Uznesenie číslo   15 /1703

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

8) Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.12.2016

Uznesenie číslo   16 /1703  

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31.12.2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.12.2016 podľa predloženého návrhu.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

9) Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č.1 k 01.01.2017

Uznesenie číslo   17 /1703

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 1 k 01.01.2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 01.01.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

10) Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 10.02.2017

Uznesenie číslo   18 /1703

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 10.02.2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 10.02.2017 podľa predloženého návrhu.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

11) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2017

Uznesenie číslo   19 /1703 

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2017 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –
A/ s c h v a ľ u j e pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2017 pre oblasť kultúra v celkovej výške 11.100 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 9.900 € nasledovne:
a) Bašta Musica 400 €
b) Dychová hudba Minciar 300 €
c) KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. 7.500 €
d) OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici 500 €
e) Knižnica Jána Kollára 800 €
f) Kremnica region- združenie turizmu 300 €
g) Bašta Musica 100 €

2. z Fondu kultúry vo výške 1.200 € nasledovne:
a) Farnosť Kremnica 400 €
b) Knižnica Jána Kollára 200 €
c) Slovenský zväz telesne postihnutých 200 €
d) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 150 €
e) Slnko ľuďom 150 €
f) Pes a mačka v ohrození 100 €

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 30.04. 2017.

Mgr. Ing. Novodomec – bol by som rád, keby sme pri tých podujatiach, ktoré sú organizované nejakými OZ, ako sú napríklad Kremnické Gagy a Bašta musica, aby sme pri zmluvách apelovali na to, aby boli nejaké zľavové, bonusové veci pre deti. Majú detské predstavenia, hlavne Gagy a aby sa dal bonusový lístok pre domestikov vybaviť, či už je to formou nejakých bodov alebo získaním zľavového lístka, takže aby sme na to nezabudli.  Petráš – zdržím sa hlasovania z dôvodu, že nesúhlasím so vzorcom ako je vypracovaný, myslím si, že ho treba vypracovať na novo.  Je tam viacero dôvodov, prečo sa zdržím hlasovania. Mgr. Ing. Novodomec – 18.1. sme sa stretli s poberateľmi dotácií, na tému, že čo im vadí na VZN o dotáciách. Vyšli z toho nejaké podnety. Dali sme to dokopy a odoslal som to na mestský úrad, očakávam, že úrad sa nad tým zamyslí, sadneme si spoločne a dáme dokopy myšlienky. Či to bude v podobe nového VZN alebo nejakých príloh alebo mechanizmu.  Veľmi ma potešilo, že bola vynikajúca účasť, ale odznelo tam aj niečo také ako, načo to meniť veď to ide. Ja si nemyslím, že to ide, myslím si, že sa z toho stala pravidelná opakovaná dávka niektorým organizáciám. Dotácia nie je nárokovateľná, dotácia je dávka za to, že chceme podporovať ten občiansky aktivitizmus, nejaké tie športy. Musíme naučiť aj tie kluby, tie OZ na to, že dá sa to aj zaslúžiť a nie a niečo pre to treba vytvoriť. Minimálne tie podklady vo vyššej kvalite, ako ich v súčasnosti dostávame.  Vyúčtovať treba do 60 dní v zmysle VZN a nie pomaly do pol roka. Čiže budem rád, ak si tento rok sadneme a vytvoríme niečo kvalitné, lepšie ako je do teraz.  Ing. Mgr. Ferenčík – nemyslím si, že sme nezasahovali do toho VZN preto, že to ide, ale zväčša sme sa na viacerých týchto stretnutiach dostali k tej téme, že nikdy tento mechanizmus alebo, že ak sa nájde niekto, kto bude k tomu naozaj objektívny. Skôr sme sa dostali k tomu, že čo je objektívne. Či je to počet členov, nákladov z jednotlivých športov. Myslím si, že to bude dlhá diskusia, kým vytvoríme niečo, čo tento stav alebo mechanizmus zlepší alebo nezlepší. Je tam skôr tá obava, aby sme to zlepšili.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ivan Petráš, Mgr. Jaroslav Slašťan)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo   20 /1703    

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2017 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –
A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2017 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 17.247,95 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške 7.019,95 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 1.400 €
b) SKI KLUB Kremnica 1.700 €
c) Športový klub futbalu 2.200 €
d) Športový klub tenisu 800 €
e) TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel 919,95 €

2. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 3.628 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 600 €
b) Športový klub futbalu 2.115 €
c) Športový klub tenisu 500 €
d) TJ Kremnica – kolkáreň 413 €

3. z Fondu športových podujatí vo výške 4.750 € nasledovne:
a) FRST CREW Kremnica 2.000 €
b) Mestský klub lyžiarov 1.000 €
c) TJ Biela stopa Kremnica 1.500 €
d) TJ Kremnica kolkársky oddiel 250 €

4. z Fondu športu vo výške 1.850 € nasledovne:
a) Horská služba Kremnické vrchy 300 €
b) Kremnický klub zlatokopov 250 €
c) Mestský klub lyžiarov 800 €
d) Športový klub futbalu 500 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba  Ďurčová
termín: 30.04.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo návrhy k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Vaská – za dotačnú komisiu by som povedala, že neboli rozdelené všetky finančné prostriedky. Je tam zostatok, takže v tých dvoch obdobiach sa po Je tam zostatok, takže v tých dvoch obdobiach sa počíta, že sa budú riešiť niektoré veci. Otázkou pri týchto dotáciách zostáva stále, že čo je teda prioritou. Dotačná komisia sa zatiaľ drží tej línie, že ide hlavne o podporu detí, športu a kultúry. Do istej miery sa riadime tým VZN, ktoré bolo k tomuto vypracované a preto vzniká tá potreba vypracovať niečo nové, čo by dali lepší, spravodlivejší návod na rozdeľovanie dotácií. A preto vyzývam aj pracovníkov  mestského úradu, ktorí prichádzajú s týmto do kontaktu, aby boli nápomocný. Lebo to VZN bolo tvorené mestom Kremnica. Táto iniciatíva vznikla z podnetu pána Novodomca a Sekaja na zmenu podmienok financovania, takže Vás poprosím, čím viac návrhov je, tým je to lepšie. Neviem či to musí byť formou VZN alebo stačí vypracovať len pravidlá k prepočtu dotácií pre potreby kultúry a športu. Petráš – prijímateľov dotácií by bolo treba rozdeliť na tých, ktorý sú partnerom Mesta a tie menšie oddiely, napríklad kolkári, šachisti. Nie všetky oddiely majú napríklad deti. Treba to rozdeliť do tých kategórií, ja som to pripravil.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo návrhy k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

12) Majetkové záležitosti:

Uznesenie číslo   21 /1703

vo veci žiadosti Ing. Jozefa Hauríka a Anny Hauríkovej, Jurka Langsfelda 720/8, 967 01 Kremnica,  o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to pozemok parcelné číslo CKN 86 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 246 m², Ing. Jozefovi Hauríkovi, rod. Hauríkovi nar. 15. 12. 1950, r.č. 501215/107 a manželke Anne Hauríkovej rod. Špačkovej nar. 03. 09.1954, r.č. 545903/3899, miesto trvalého pobytu Jurka Langsfelda 720/8, 967 01 Kremnica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.
Kúpna cena za predaj pozemku sa stanovuje vo výške 2 460,00 € (10 €/m²).
Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže predávaný pozemok je priľahlý k rodinnému domu súp. č. 720, ktorý je vlastníctvom kupujúcich a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmto rodinným domom.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


Uznesenie číslo   22 /1703    

vo veci žiadosti spoločnosti REHWALD, s.r.o., Revolta 1560/3, 967 01 Kremnica, o prenájom poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/ s ch v a ľ u j e
prenájom poľnohospodárskej pôdy podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spoločnosti REHWALD, s.r.o., Revolta 1560/3, 967 01 Kremnica, IČO 48 075 612 v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to poľnohospodárske pozemky:
1. časť Revolta (pri ceste I/65):
– kultúra TTP pozemok parcelné číslo CKN 202/1 s výmerou 5912,5 m² a CKN 204 s výmerou 1134 m², t.j. o celkovej výmere 7046 m², za ročné nájomné vo výške 3,52 €,
– kultúra orná pôda pozemok parcelné číslo CKN 203 s výmerou 149 m², za ročné nájomné vo výške 0,24 €,
t.j. spolu ročné nájomné za pozemky v tejto lokalite 3,76 €, na dobu neurčitú.

2. časť Revolta (lokalita Nová dolina):
– kultúra TTP pozemok parcelné číslo CKN 2310/2 (podľa právneho stavu ide o pozemky registra   EKN 9-2782/4, 2608) s výmerou 7252 m², za ročné nájomné vo výške 3,80 €, na dobu neurčitú.

3. časť Grobňa:
– kultúra TTP pozemok parcelné číslo EKN 1243/1 s výmerou 41 9889 m², za ročné nájomné vo výške 209,94 €, na dobu neurčitú, s tým, že bude zachovaný a dostatočne vymedzený chodník vedúci cez Grobňu na vyhliadkovú vežu na Krahulskom štíte nad Kremnicou.

Ročné nájomné za prenájom poľnohospodárskych pozemkov spolu činí 217,50 €.

Dôvod hodný osobitého zreteľa:
Spoločnosť REHWALD s.r.o., Revolta 1560/3, 967 01 Kremnica sa dlhodobo venuje poľnohospodárskej činnosti. Prioritne sa venujú chovu oviec, na ktoré účely využívajú prímestské lokality. Spoločnosť REHWALD s.r.o., má už od mesta Kremnica dlhoročne prenajaté pozemky o výmere cca 102,09 ha. Jednalo sa o zanedbané pasienky, ktoré táto spoločnosť rekultivuje.
Pozemky parcelné číslo CKN 202/1, 203, 204 a 2310/2 susedia s pozemkami, ktoré má žiadateľ v dlhodobom prenájme. Pozemok parcelné číslo EKN 1243/1 by mal záujem žiadateľ skultivovať, zbaviť ho samonáletov, vrátiť mu aspoň čiastočne podobu z predchádzajúcich rokov a využívať ho na pasenie v oplôtkoch, nakoľko pozemok hraničí so železničnou traťou, so zachovaním prístupového chodníka na vyhliadkovú vežu na Krahulskom štíte nad Kremnicou. Je v záujme mesta Kremnica, aby sa predmetné pozemky využívali v súlade s ich účelovým určením, t.j. trvale trávnaté porasty. Súčasný stav týchto pozemkov nezodpovedá charakteristike druhu pozemku TTP.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 02.03.2017 do 16.03.2017.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať prenájom pozemkov
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
Prenájom pozemkov bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

13) Rôzne

Uznesenie číslo   23 /1703    

vo veci riadna účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.“) za rok 2016.

M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o –
A/s c h v a ľ u j e
1. riadnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o za rok 2016 s   dosiahnutým hospodárskym výsledkom po zdanení – ziskom vo výške 131 622,98 eur
2. hospodársky výsledok po zdanení vo výške 131 622,98 eur usporiadať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

B/p o v e r u j e
poslankyňu  mestského zastupiteľstva Ing. Vieru Vaskú, aby podľa bodu 3.3 Dohody o rozdelení kompetencií medzi mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. zo strany mesta Kremnice ako jediného spoločníka zo dňa 11. novembra 2005, spolupodpísal rozhodnutie mesta Kremnica ako jediného spoločníka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., ktorého obsahom bude schválenie účtovnej závierky  a usporiadanie hospodárskeho výsledku podľa tohto uznesenia.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo   24 /1703

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

Mgr. Ing. Novodomec – chcem sa spýtať na tie balíčky, aké budú, či budú skôr rodinné alebo na počet prenocovaní. A druhá vec, tie letné rodinné dni. To bude nejaká obdobná akcia?  Ing. Tíleschová – chceme zopakovať to, čo bolo minulý rok, akurát sme pridali ešte júnový termín. Jednalo sa o štyri podujatia na Skalke, s tým, že sme už aj rozmýšľali o programe.  mali by tam byť hlavne atrakcie pre deti. A tie balíčky, v rámci možností chceme vymyslieť niečo sami. To znamená ako ponuku pre ľudí, ktorí už prišli do Kremnice. Napríklad jednou z možností, že bude garantovaný sprievodca v nejakom čase. To znamená, že v určitom čase ten sprievodca určite pôjde. Nemusia si ho objednávať nejaký čas dopredu. Potom máme niekoľko overených agentúr a CK, ktoré sa pravidelné ozývajú. Teda pre svojich klientov chcú nejaký program.  Ich by sme chceli osloviť, že či by oni nevedeli urobiť nejakú stálu ponuku pre nich.  Mgr. Ing. Novodomec – už predtým som vám písal ohľadne toho, že si myslím, že balíčky majú zmysel, podarilo by sa dostať viac ľudí sem. Je to dobrá forma na predaj a hlavne tu tých ľudí udržať. Dôležité je, aby si tí ľudia sem aj vracali a nechodili sem jednorazovo.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Ing. Vaská – pani kontrolórka nám predložila správu o vykonaných kontrolách za rok 2016. Myslím si, že veľmi podrobne a pomerne v dlhom časovom období sa venovala kontrole školských zariadení. Tu ma upútali závery z jednej aj z druhej ZŠ, čo sa týka stravovania. Chcem pripomenúť jednu vec, nejaké informácie sme už dostali ohľadom výšky poplatkov za stravovanie dospelých poplatníkov. Skutočne v tých jedálňach pracujú kuchárky, pomocný personál, ktorý majú mimoriadne nízke platy. A tie stravné lístky neodrážajú tie náklady.  Vyzývam Mesto aby sa začalo touto problematikou zaoberať, aby sa zreálnili tie príjmy a náklady na školskú jedáleň, aby sme mali nejaké východisko aj na prípadnú úpravu platov zamestnancov školských jedální.

14) Interpelácie

15) K bodu: Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:11 hod. 2. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 21. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Mgr. Klára Štroffeková                 Bc. Martin Kapšo

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.