Pripomienkové konanie Územného plánu zóny Veterník Kremnica

Pripomienkové konanie Územného plánu zóny Veterník Kremnica

Exif_JPEG_420

Vážení spoluobčania,

predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia,

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť

Územného plánu zóny Veterník Kremnica

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 28.3.2017, začala plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade, oddelení výstavby a životného prostredia v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienkovanie je možné od 28. 3. 2017 do 6. 4. 2017.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Súbory na stiahnutie :

Návrh VZN Veterník
Schéma záväzná časť riešenia Návrh upravený po prerokovaní
Regulatívy územného rozvoja OS-UPN-Z Veterník Kremnica
Schéma verejnoprospešné stavby – Veterník – návrh po upravení

Zdieľať tento príspevok.