Z á p i s n i c a č. 2/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 27. marca 2017

Z á p i s n i c a č. 2/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 27. marca 2017

Prítomní:       Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai

Neprítomní:     –

Prizvaní:       Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Hana Zlatošová, vedúca OŠKŠ

Program:
1. Úvod  
2. Finančné veci
2.1 Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 31. 12. 2016
2.2 Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.  03. 2017
2.3 Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017
2.4 Záverečný účet mesta Kremnica na rok 2016
2.5 Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta
2.6 Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského    bytového podniku Kremnica
2.7 Návrh 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia     Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017
2.8 Návrh 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia     Mestského bytového podniku Kremnica pre rok 2017
3. Majetkové veci 
3.1 Vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého majetku a dlhodobého drobného     majetku
3.2 Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách r. 2016, r. 2017
3.3 Žiadosť o odpredaj pozemkov – Roman Szabo, Kremnica
3.4 Žiadosť o odpredaj pozemkov – Mgr. Art. Stanislav Herko, Bratislava
3.5 Vyjadrenie mesta k vydržaniu – Rímskokatolícka cirkev, Kremnica
4. Rôzne
4.1. Informácia o pripravovanej realizácii novej výsadby v meste Kremnica
4.2 Návrh úpravy ceny stravnej jednotky v školských jedálňach
4.3 Návrh sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na Cechových     hodoch kremnických – Kremnickom jarmoku
4.4 Informácia o kontinuálnom vzdelávaní
4.5 Územný plán zóny Veterník, Kremnica
4.6 Informácia o pripravovanej zmene VZN mesta Kremnica č. 8/2013 o parkovaní     na území mesta Kremnica
5. Záver

1. Úvod 
Na zasadnutí komisie sa zúčastnili všetci členovia komisie, t. j. komisia bola uznášaniaschopná. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené finančné veci, majetkové veci a bod rôzne a prijala k nim nasledovné uznesenia:

2. Finančné veci
Uznesenie k bodu 2.1
Komisia vo veci správy o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 31. 12. 2016 berie na vedomie predloženú správu nasledovne:
Bežný rozpočet:
príjmy:  4 709 873,83 €, t.j.  110,25 %
výdavky: 4 207 461,53 €, t.j.  100,18 %
saldo:  502 412,30 €
Kapitálový rozpočet:
príjmy:  291 616,35 €, t.j.   100,25 %
výdavky: 294 475,49 €, t.j.     49,48 %
saldo:   – 2 859,14 €
Finančné operácie:
príjmy:  209 416,56 €, t.j.  53,78 %
výdavky:  152 890,95 €, t.j.  99,99 %
saldo:  56 525,61 €

Uznesenie k bodu 2.2
Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31. 03. 2017 berie na vedomie Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31. 03. 2017 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie k bodu 2.3
Komisia vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016 odporúča predložiť poslancom MsZ návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rokovanie Komisie mestských lesov dňa 10. 04. 2017.

Uznesenie k bodu 2.4
Komisia vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2016 odporúča MsZ schváliť:
a) predložený Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2016 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2016 bez výhrad,
b) použitie Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2017 v celkovej výške 697 530,00 € nasledovne:
1.  82 572,00 € na splácanie istín úverov
2.  54 808,00 € na splácanie istín lízingov
3.  560 150,00 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta.
O prerozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé investičné akcie rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici.

Uznesenie k bodu 2.5
Komisia vo veci Správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2016
1. berie na vedomie
a) predloženú Správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2016
b) predloženú informáciu o uzatvorení zmluvy o sprostredkovaní výkonu exekúcií, t.j. o postúpení vymáhania daňových pohľadávok externej firme
2. odporúča MsÚ hľadať spôsob ako naložiť s premlčanými záväzkami a záväzkami, ktoré sa javia ako neopodstatnené.

Uznesenie k bodu 2.6
Komisia vo veci Správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2016 berie na vedomie predloženú Správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2016 s tým, že je potrebné venovať primeranú starostlivosť pohľadávkam organizácie.

Uznesenie k bodu 2.7
Komisia vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica na rok 2017 odporúča predložiť poslancom MsZ návrh 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica na rok 2017 na rokovanie Komisie mestských lesov dňa 10. 04. 2017.

Uznesenie k bodu 2.8
Komisia vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku Kremnica na rok 2017 odporúča predložiť poslancom MsZ návrh 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku Kremnica na rok 2017 na rokovanie Komisie mestských lesov dňa 10. 04. 2017.

3. Majetkové veci
Uznesenie k bodu 3.1
Komisia vo veci návrhov na vyradenie majetku z riadnej inventarizácie 2016 odporúča:
• primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie
č. 1/2016 zo dňa 25. 11. 2016, t.j. 34 položiek – kalkulačka, zásuvkové lišty s prepäťovou ochranou, skartovačka,  stoly, stoličky, skrine a skrinky, mobilný telefón LG Optimus L3, lampy, koberec, varič jednoplatnička, rýchlovarné kanvice, USB kľúč, box na platne spolu v obstarávacej cene 609,96 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku podľa návrhu na  vyradenie č. 1/2016 zo dňa 25. 11. 2016, t.j. 28 položiek, monitor, pokladničky, kalkulačka, glukomer ONE Touch HO, otoscop Eurolight C, tlakomer bez ortuti, skartovačka, PC program Multibanking BANS – softip,  chladnička, PC program MICROSOFT OFFICE 2003, OFFICE 2007, deliaci pult, skrine a skrinky, stoly, kancelárska stolička, nadstavec zásuvkový hlboký spolu v obstarávacej cene 2.622,28 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 25. 11. 2016, t.j. Telefóna ústredňa IP+29 tel. prístrojov  v obstarávacej cene 4.993,29 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého nehmotného majetku  podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 25. 11. 2016, t.j. 2 položky informačný systém URBIS, platy a mzdy – HERKULES spolu v obstarávacej cene 970,92 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 25. 11 . 2016, t.j. 5 položiek – PC LIBRA, kopírovací stroj Bizhub 250, počítačové zostavy, Nootebok Toshiba Satelite A300-1 MP, spolu v obstarávacej cene 3.744,78 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Oddelenie technických služieb:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 23. 11. 2016, t.j. 9 položiek –žiariče, pätice sadové, smetné koše  spolu v obstarávacej cene 1.361,57 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 23. 11. 2016, t.j mobilný telefón Nokia 206 v obstarávacej cene 1,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Hasičská zbrojnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 23. 11. 2016, t.j. 3 položky – savica a hadice spolu v obstarávacej cene 366,24 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 23. 11. 2016, t.j. 21 položiek – prúdnica clonová, dresy sublimačné – dlhý rukáv, nohavice sublimačné – elastické spolu v obstarávacej cene 568,43€.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestská polícia:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhov na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 28. 11. 2016 t.j. 8 položiek – pončo, AKU Comp HNN, kancelárske kreslo kožené, zábrana na kolesá, Pinnacle Studio 10, autobateria – Ford Fussion, fotoaparát spolu v obstarávacej cene 733,95 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhov na vyradenie č. 1/201 zo dňa 28. 11. 2016 t.j. MT SE Active v obstarávacej cene 1,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestská polícia:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 28.11.2016, t.j. SONY DCR – kamera v obstarávacej cene 514,17 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Klub dôchodcov:
– neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 24. 11. 2016,  t.j. Telefón stolový GSM GPD 02 v obstarávacej cene 105,39 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestské kino:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 16. 11. 2016,  t.j. 2 položky ventil RNC 250 a stolička kancelárska čierna spolu v obstarávacej cene 129,79€.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Klub mladých Labyrint:
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie
č. 1/2016 zo dňa 18. 11. 2016,  t.j. 6 položiek – stolička, dávkovače mydla, zásobníky na toaletný papier, ventilátor stojanový spolu v obstarávacej cene 9,96 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vývarovňa klubu dôchodcov, Zmiešaná základná organizácia zväzu invalidov:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 24. 11. 2016,  t.j. stolička čalúnená 2 ks spolu v obstarávacej cene 0,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• riaditeľke KIC mesta Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – kancelária KIC:
– neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie
č. 1/2016 zo dňa 21. 11. 2016,  t.j. 3 položky – reklamný panel – Azia typ GOTHIC, tabula DORA 70x100cm, photosmart Plus – multifunkčné zariadenie   spolu v obstarávacej cene 263,63 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 21. 11. 2016,  t.j. 2položky  pečiatky a kalkulačka spolu v obstarávacej cene 22,61 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – kancelária KIC:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 21. 11. 2016,  t.j. Písací stroj Gabriele 110 DS v obstarávacej cene 414,09 €,
– neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na č. 1/2016 zo dňa 21. 11. 2016, t.j. PC LN 583 EA v obstarávacej cene 690,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• riaditeľke KIC mesta Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – Relax centrum Skalka:
– neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 2/2016 zo dňa
21. 11. 2016,  t.j. 14 položiek – teplomer stohový, skrutkovač, volejbal biely pad šnúry, sieť tenisová rekreačná 2mm, gule bowlingové 12 libier, strešný nosič na osobný automobil, bowlingové guľe Bowltech – 10libier a ležadlá  spolu v obstarávacej cene 1.647,29  €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 2/2016 zo dňa 21. 11. 2016,  t.j. 10 položiek – odhrňovače snehu, okuliare squah malé, rychlovarná kanvica, predlžovačka, liatinový gril, rozdvojka, sieťový adaptér pre Modem Flaron, ležadlá s vankúšom a polohovacie sklené ležadlo  spolu v obstarávacej cene 151,75 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – Relax centrum Skalka:
– neupotrebiteľného drobného  hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 2/2016 zo dňa 21. 11. 2016,    t.j. 7 položiek  – chladnička vitrínová, krovinorez, kuželky bowlingové, sušič vlasov, zimné pneumatiky a notebook HP Pavilon  spolu v obstarávacej cene 3.115,39 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• riaditeľke KIC mesta Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – budova MsKS:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2016 zo dňa 21. 11. 2016,  t.j. 2 položky – program MS Windows XP SP a telefón spolu v obstarávacej cene 184,85 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 3/2016 zo dňa 21. 11. 2016,  t.j. USB kľúč 8 GB spolu v obstarávacej cene 12,90 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• riaditeľke MsBP schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 2/2016 zo dňa 31. 10. 2016, t.j. 3 položky – rebríky a rezač dlažby  spolu v obstarávacej cene 43,95 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa
31. 10. 2016,  t.j. Tlačiareň HP Laser Jet  v obstarávacej cene 427,87 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• riaditeľke ZŠ Pavla Križku, Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu Pavla Križku, Ulica P. Križku 392/8, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného  hmotného majetku z dolnej telocvične podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 15. 11. 2016,  t.j. 2 položky – digital Twis rotana s posilňovačom rúk a gumový expander žltý spolu  v obstarávacej cene 20,30 €,
– neupotrebiteľného majetku v dolnej telocvičňa vedeného v operatívno – technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č.1/2016 zo dňa 15. 11. 2016,  t.j. stacionárny bicykel v obstarávacej cene 150 €,
– neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 15.11.2016 spolu v obstarávacej cene 2.962,34 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• riaditeľovi ZŠ, Angyalova ulica, Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 18. 11. 2016, t.j. 8 položiek – registračka, koberce, monitor LG, videokazeta, monitory LCD spolu v obstarávacej cene 1.054,43 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii ZŠ podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 18. 11. 2016, t.j. 2 položky – mechanická metla a USB kľúč spolu v obstarávacej cene 32,16 €,
– neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 18.11.2016 spolu v obstarávacej cene 771,16 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku školská jedáleň podľa návrhu na vyradenie č. 2/2016 zo dňa 02. 11. 2016, t.j. 8 položiek – lampa stolová, garniža, tlačiareň, záclony, skrinky a stoličky  spolu v obstarávacej cene 465,46 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii školskej jedálne podľa návrhu na vyradenie č. 2/2016 zo dňa 02. 11. 2016, t.j. 8 položiek – pracovné odevy a obuv spolu v obstarávacej cene 455,20 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 18. 11. 2016, t.j. 2 položky – PC zostavy a PC v jazyková učebňa spolu v obstarávacej cene 3.402,40 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 18. 11. 2016, t.j. 9 položiek – počítačová zostava, počítač Digipro, Notebooky, stolové počítače, Notebook Acer a Notebook spolu v obstarávacej cene 11.072,71 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku školská jedáleň podľa návrhu na vyradenie č. 2/2016 zo dňa 02. 11. 2016, t.j. mlynček na mak v obstarávacej cene 456,42 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• riaditeľke MŠ Dolná Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa  návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Materskú školu Dolná ulica 57/37, Kremnica:
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 28. 10. 2016, t.j. 41 položiek – hrnčeky, taniere, misky, podnosy, panvice, mikina, podnosy, košíky, nohavice, pracovná obuv, teplomer chladu, varešky, hračky, odevy, obuv  a ostatné vybavenie spolu v obstarávacej cene 575,30 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 28. 10. 2016, t.j. 30 položiek – váha na váženie detí, písací stroj, šlahač, šporák plynový, koberec, stoličky, kuchynský riad, kôš na papiere, ležadlá vatové, karniže drevené, záclona, uteráky, detské posteľné obliečky, taniere dezertné  a ostatné vybavenie  spolu v obstarávacej cene 1.619,15 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za MŠ Dolná ulica 57/37, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 28. 10. 2016,  t.j. Koberec  v obstarávacej cene 483,97 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého  hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 28. 10. 2016,  t.j. robot (ŠJ)  v obstarávacej cene 755,43 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• riaditeľke MŠ Dolná Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa  návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Materskú školu Dolná ulica 57/37, Kremnica, elokované pracovisko Ulica Jurka Langsfelda:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 28. 10. 2016, t.j. 33 položiek – sedačky čalúnené, svietidlá stropné, odevy pracovné, dekoračné siete, hračky, kuchta, mreža, keramika slimák, nôž, hrniec tlakový  a ostatné vybavenie  spolu v obstarávacej cene 1.878,10  € (ŠJ – 240,35 €/5 kus, MŠ – 1.637,75 €/28 kus),
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č.  1/2016  zo dňa 28. 10. 2016, t.j. 33 položiek – hračky, pracovné odevy ,ostatné vybavenie  a vybavenie v kuchyni spolu v obstarávacej cene 977,91 € (ŠJ – 179,49 €/9 kus, MŠ – 798,42 €/24 kus).
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• riaditeľovi Základnej umeleckej školy J. L. Bellu, Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú umeleckú školu J. L. Bellu Kremnica, Angyalova 419/35, Kremnica:
–  neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 31.10.2016, t.j. 18 položiek – rysovacie dosky, podstavce pod zostavu, metronom,  skrine, rádiomagnetofón, mikrofón dynamický, DVD mechanika, knihovnička so sklom, monitor plochý, rádiomagnetofón s CD, mirofón – bezdrôtový, reproduktor a vysávač Elektrolux spolu v obstarávacej cene 1.620,97 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú umeleckú školu J. L. Bellu Kremnica, Angyalova 419/35, Kremnica:
–  neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 31.10.2016, t.j. 3 položky – RMG Philips, PC s príslušenstvom a PC zostava  spolu v obstarávacej cene 1.736,21 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• riaditeľovi Centra voľného času, Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Centrum voľného času, Kremnica, Angyalova 401/26, Kremnica:
–  neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 31.10.2016, t.j. 6 položiek – gitarové kombo, obývacia stena Caliva, florbalová prilba, tlačiareň Epson, tlačiareň HP a stena Jana  spolu v obstarávacej cene 1.299,18 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č.  2/2016  zo dňa 30. 10. 2016, t.j. 33 položiek – rýchlovarná kanvica, páková rezačka, čelová batéria, knihy, encyklopédie (Slovenska, spisovateľov, zemepisu), set kociek, domček pre bábiky, kocky v kýbliku, šmykľavka, nabíjačka, hojdačka a SD karta spolu v obstarávacej cene 371,93 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
• MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Centrum voľného času, Kremnica, Angyalova 401/26, Kremnica:
–  neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 31.10.2016, t.j. 2 položky – PC zostava Digipro + monitor  a skladacia posteľ Combo  spolu v obstarávacej cene 1.438,08 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

Uznesenie k bodu 3.2
Komisia vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách berie na vedomie informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica  a katastrálnom území Turčianske Teplice v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta od 01. 11. 2016 do 31. 12. 2016 a od 01. 01. 2017 do 31. 03. 2017 podľa prílohy.

Uznesenie k bodu 3.3
Komisia vo veci žiadosti Romana Szabó, Kremnica o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica neodporúča MsZ schváliť odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta Kremnica k pozemkom parcelné číslo EKN 852, 860, 1389, 1390, 1391, 1392, 1542, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva
č. 2023 pre katastrálne územie Kremnica.

Uznesenie k bodu 3.4
Komisia vo veci žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť sv. Františka z Assisi v Kremnici o vyjadrenie mesta Kremnica ku vzniku vlastníckeho práva k pozemku parcelné číslo CKN 840/1 na základe osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva odporúča kladné vyjadrenie mesta Kremnica ku vzniku vlastníckeho práva k pozemku na základe osvedčenia vyhlásenia  vydržaní vlastníckeho práva.

Uznesenie k bodu 3.5
Komisia vo veci žiadosti Mgr. Art. Stanislava Herku, Bratislava  o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica odporúča MsZ schváliť odpredaj pozemkov parcelné číslo CKN 648/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 100 m2 a CKN 648/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 90 m2 v katastrálnom území Kremnica Mgr. Art. Stanislavovi Herkovi, Bratislava, za kúpnu cenu 1 900,00 € (t.j 10 €/m2).

4. Rôzne:
Uznesenie k bodu 4.1
Komisia vo veci informácie o pripravovanej realizácii novej výsadby v meste Kremnica
a) berie na vedomie predloženú informáciu,
b) odporúča predložiť komisii na zváženie viacero ponúk.

Uznesenie k bodu 4.2
Komisia vo veci návrhu úpravy ceny stravnej jednotky v školských jedálňach odporúča zrealizovať úpravu ceny stravnej jednotky v školských jedálňach od septembra 2017 a materiál v tejto veci predložiť na rokovanie komisie dňa 29. 05. 2017.

Uznesenie k bodu 4.3
Komisia vo veci návrhu sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na Cechových hodoch kremnických – Kremnickom jarmoku odporúča MsZ schváliť návrh sadzby dane podľa predloženého návrhu.

Uznesenie k bodu 4.4
Komisia vo veci informácií o kontinuálnom vzdelávaní , ktoré predložila vedúca OŠKŠ  berie predložené informácie na vedomie.

Uznesenie k bodu 4.5
Komisia vo veci návrhu Územného plánu zóny Veterník, Kremnica odporúča predložiť Návrh Územného plánu zóny Veterník Kremnica na rokovanie MsZ.

Uznesenie k bodu 4.6
Komisia vo veci informácií o pripravovanej zmene VZN mesta Kremnica č. 8/2013 o parkovaní na území mesta Kremnica, ktoré predložil vedúci OVaŽP berie predložené informácie na vedomie.

5. Záver 
Po vyčerpaní všetkých tém predsedníčka komisie Ing. Viera Vaská poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

V Kremnici, dňa 27. 03. 2017
zapísala: Ing. Renáta Nováková

Ing. Viera Vaská
predsedníčka komisie

Zdieľať tento príspevok.