Zápisnica č. 20 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 20.03.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h
Ukončenie zasadnutia komisie: 16,15 h

Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík
Ospravedlnení:  MUDr. Radovan Junas

Zapísala: Ing. Lenka Reichlová

Program

1. Úvod
2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
3. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda

1. Úvod

Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných  s programom dnešnej komisie.

2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

Žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov – Monika D.
Uznesenie č. 149/2017
Komisia odporúča zapísať Moniku D. do zoznamu uchádzačov.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Žiadosť o súhlas k trvalému pobytu – Viera M.
Uznesenie č. 150/2017
Komisia odporúča udeliť súhlas Rozálii M. k trvalému pobytu na Ulici Československej armády 265/60.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Žiadosť o súhlas k trvalému pobytu – Mgr. Peter L.
Uznesenie č. 151/2017
Komisia odporúča udeliť súhlas Mgr. Petrovi L. k trvalému pobytu na Matunákovej ulici 378/4.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Žiadosť o pridelenie bytu – Katarína D.
Uznesenie č. 152/2017
Komisia odporúča zaradiť Katarínu D. do poradovníka na pridelenie bytu na Ulici Československej armády.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Voľný 1 izbový byt na Dolnej ulici 62/47
Uznesenie č. 153/2017
Komisia odporúča voľný 1 izbový byt na Dolnej ulici 62/47 ponúknuť v poradí:
1) Monika D.
2) Eva Ď.
3) Barbora D.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Voľný 2-izbový byt Ulica Československej armády 265/60
Uznesenie č. 154/2017
Komisia odporúča voľný 2-izbový byt na Ulici Československej armády 265/60 ponúknuť v poradí:
1) Katarína D.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

3. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda

Pani Filoména Š.  si podala žiadosť o poskytnutie príspevku vo výške 300 €. Príspevok žiada na úhradu nájomného. Menovaná má nedoplatky na poplatku za komunálne odpady, nemá vyrovnané pohľadávky voči Mestskému bytovému podniku, nemá vyrovnané pohľadávky voči mestu Kremnica na Mestskej polícii a porušila Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnica v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti.

Uznesenie č. 155/2017
Komisia neodporúča poskytnúť Filoméne Š.  príspevok vo výške 300 €.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Predseda: Mgr. Eva Hrončová

Zapísala: Ing. Lenka Reichlová

Zdieľať tento príspevok.