Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 13.4.2017

P r i m á t o r mesta  K r e m n i c a
V Kremnici 6.4.2017
P o z v á n k a

Podľa § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo  165/1612 zo dňa 15. decembra 2016

z v o l á v a m na deň 13. apríla 2017, t. j. vo štvrtok, o 16,00 h

do radnej siene Mestského domu v Kremnici zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh na udelenie čestného občianstva
5. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
6. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Vybudovanie Centier učenia v Základnej škole Pavla Križku“
7. Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016
8. Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2016
9. Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2016
10. Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2016
11. Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.03.2017 a návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017
12. Návrh 1.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017
13. Návrh 1.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2017
14. Návrh na prijatie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na Kremnickom jarmoku
15. Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách
16. Majetkové záležitosti:
a) Žiadosť o odkúpenie ¾ podielu pozemkov v katastrálnom území Kremnica – Roman Szabó
b) Žiadosť o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica – Mgr. Art. Stanislav Herko, Bratislava
c) Vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého drobného hmotného majetku
17. Rôzne
18. Interpelácie
19. Záver

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Materiály na rokovanie

Zdieľať tento príspevok.