U z n e s e n i a z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 13. apríla 2017

U z n e s e n i a z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 13. apríla 2017

Uznesenie číslo 25/1704    

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu č.3/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 26/1704  

vo veci zníženia úrokových sadzieb termínovaných úverov mesta Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  r u š í
uznesenie MsZ číslo 75/1606 zo dňa 16.06.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 27/1704  

vo veci žiadosti Stavebného bytového družstva, Pod Donátom 3, 965 01  Žiar nad Hronom ako správcu bytového domu súp. č. 96/60, 62, 64 na Dolnej ulici v Kremnici o odkúpenie častí z pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –
A/  r u š í
uznesenie MsZ číslo 163/1612 zo dňa 15.12.2016.

B/ u k l a d á
mestskému  úradu oznámiť túto skutočnosť žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2017.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 28/1704    

vo veci udelenia čestného občianstva.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
udelenie čestného občianstva – PhDr. Teodor Lamoš, CSc. – in memoriam,  archivárovi, historikovi, historickému geografovi, vedcovi a publicistovi, ktorý sa výraznou mierou pričinil o formovanie slovenskej historiografie a archívnictva.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 29/1704    

vo veci návrhu VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 30/1704    

vo veci predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP) za účelom realizácie projektu „Vybudovanie Centier učenia v Základnej škole Pavla Križku“.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o
A/ schvaľuje
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Vybudovanie Centier učenia v Základnej škole  Pavla Križku“ realizovaného v rámci výzvy IROP č.IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
2. Ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom mesta Kremnica a platným Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica.
3. Zabezpečenie realizácie projektu je v súlade s podmienkami poskytnutia finančného príspevku;
-zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 5%
– zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce

11.C Požadovaná výška NFP
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR) 62 101,54€
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%) 85%+10%
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku (EUR) 58 996,46€
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR) 3 105,08€

B/ p o v e r u j e
vedúcu oddelenia školstva, kultúry a športu spoluprácou pri realizácii projektu zo strany mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 31/1704    

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 31. 12. 2016.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a   v e d o m i e
predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 31.12.2016 nasledovne:
Bežný rozpočet:
príjmy:     4 709 873,83 €, t.j.  110,25 %
výdavky:  4 207 461,53 €, t.j.  100,18 %
saldo:       502 412,30 €
Kapitálový rozpočet:
príjmy:     291 616,35 €, t.j.   100,25 %
výdavky:  294 475,49 €, t.j.     49,48 %
saldo:       – 2 859,14 €
Finančné operácie:
príjmy:     209 416,56 €, t.j.  53,78 %
výdavky:  152 890,95 €, t.j.  99,99 %
saldo:        56 525,61 €

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 32/1704    

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2016.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 33/1704    

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2016.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 34/1704    

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok  2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e
Stanovisko hlavnej  kontrolórky mesta Kremnica  k Záverečnému účtu mesta Kremnica  a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2016.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 35/1704    

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok  2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e
Správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2016.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 36/1704    

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok  2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2016 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2016 bez výhrad.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 37/1704    

vo veci tvorby Rezervného fondu mesta Kremnica z hospodárskeho výsledku za rok 2016 a použitia Rezervného fondu mesta Kremnica v roku 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –
A/ b e r i e  n a  v e d o m i e , že
1. k 31.12.2016 výška Rezervného fondu mesta Kremnica na bankovom účte je 217 249,95 €.
2. výsledok hospodárenia za rok 2016 je 532 948,08 €, z toho tvorba Rezervného fondu predstavuje 490 958,86 €

B/ s c h v a ľ u j e
použitie Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2016 v celkovej výške 697 530,00 € v roku 2017 nasledovne:
1.    82 572,00 € na splácanie istín úverov
2.   54 808,00 € na splácanie istín lízingov
3.   560 150,00 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica. O prerozdelení finančných   prostriedkov na jednotlivé investičné akcie rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 38/1704    

vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2016 na jednotlivé investičné akcie, ktoré budú predmetom rozpočtu mesta Kremnica v roku 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2016 určených na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica v roku 2017 vo výške 560 150 €, rozdelením na jednotlivé investičné akcie nasledovne:
ÚPN mesto Kremnica. 3 časť        2 350 €
ÚPN Veterník                                   5 100 €
rekonštrukcia budovy na Ul. J. Horvátha č. 884                  429 000 €
stavebný dozor k rekonštrukcii budovy na Ul. J. Horvátha č. 884       5 000 €
výstavba náhradného zdroja vody na Skalke                         49 700 €
zasnežovanie lyžiarskych bežeckých tratí na Skalke            18 000 €
projektová dokumentácia k obytnému súboru Veterník     15 000 €
rekonštrukcia oporného múru vo farskej záhrade                36 000 €

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 39/1704    

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31.03.2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.03.2017.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 40/1704    

vo veci návrhu na prijatie  sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na „Kremnickom jarmoku“.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
prijatie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na „Kremnickom jarmoku“ podľa prílohy.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 41/1704    

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov
v katastrálnom území Kremnica a katastrálnom území Turčianske Teplice v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.11.2016 do 31.12 2016 a od 01.01.2017 do 31.03.2017 podľa prílohy.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 42/1704    

vo veci žiadosti Romana Szabó, Banská cesta 1373/19B, 967 01  Kremnica  o odkúpenie ¾ podielu pozemkov, nachádzajúcich sa na liste vlastníctva č. 2023 a to parciel číslo EKN 852, 860, 1389, 1390, 1391, 1392 1542.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta Kremnica k pozemkom parcelné číslo EKN 852, 860, 1389, 1390, 1391, 1392 1542, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 2023 pre katastrálne územie Kremnica

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2017.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 43/1704    

vo veci žiadosti Mgr. Art. Stanislava Herku, Jána Stanislava 20/B, 841 05  Bratislava o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –
A/  s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom a to: parcely číslo CKN 648/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 100 m2 a parcely číslo CKN 648/4  – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 90 m2, Mgr. Art. Stanislavovi Herkovi, rod. Herkovi, miesto trvalého pobytu Ulica Jána Stanislava 20/B 841 05  Bratislava s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.
Kúpna cena za predaj pozemkov sa stanovuje vo výške 1 900,00 € (10,00 €/m2).
Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Podľa znaleckého posudku č. 200/2015 zo dňa 14. 07. 2015, všeobecná hodnota pozemkov parcely číslo CKN 648/3, 648/4 je 970,00 €.
Ide o odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže predávané pozemky sú priľahlé k rodinnému domu súp. č. 449, ktorý je vlastníctvom kupujúceho, evidovaným na liste vlastníctva č. 1947 pre katastrálne územie Kremnica a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmto rodinným domom.

B/ u k l a d á
mestskému  úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2017.

Poznámka:
V prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k podpisu kúpnej zmluvy Mestské zastupiteľstvo v Kremnici bude o predaji predmetných pozemkov rokovať najskôr v lehote 2 rokov.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 10 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml,  Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec)

Uznesenie číslo 44/1704

vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého drobného hmotného majetku.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –
A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie:
1. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 25. 11. 2016, t.j. Telefónna ústredňa IP+ 29 tel. prístrojov  v obstarávacej cene 4.993,29 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého nehmotného majetku  podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 25. 11. 2016, t.j. 2 položky informačný systém URBIS a platy a mzdy – HERKULES spolu v obstarávacej cene 970,92 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 25. 11 . 2016, t.j. 5 položiek – PC LIBRA, kopírovací stroj Bizhub 250, počítačové zostavy, Notebok Toshiba Satelite A300-1 MP, spolu v obstarávacej cene 3.744,78 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestská polícia:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 28.11.2016, t.j. SONY DCR – kamera v obstarávacej cene 514,17 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – kancelária KIC:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa
21. 11. 2016,  t.j. Písací stroj Gabriele 110 DS v obstarávacej cene 414,09 €,
– neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na č. 1/2016 zo dňa 21. 11. 2016, t.j. PC LN 583 EA v obstarávacej cene 690,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – Relax centrum Skalka:
– neupotrebiteľného drobného  hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 2/2016 zo dňa 21. 11. 2016,    t.j. 7 položiek  – chladnička vitrínová, krovinorez, kuželky bowlingové, sušič vlasov, zimné pneumatiky a notebook HP Pavilon  spolu v obstarávacej cene 3.115,39 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
5. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa
31. 10. 2016,  t.j. Tlačiareň HP Laser Jet  v obstarávacej cene 427,87 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
6. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie
č. 1/2016 zo dňa 18. 11. 2016, t.j. 2 položky – PC zostavy a PC v jazykovej učebni spolu v obstarávacej cene 3.402,40 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie
č. 1/2016 zo dňa 18. 11. 2016, t.j. 9 položiek – počítačová zostava, počítač Digipro, Notebooky, stolové počítače, Notebook Acer a Notebook spolu v obstarávacej cene 11.072,71 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku školská jedáleň podľa návrhu na vyradenie
č. 2/2016 zo dňa 02. 11. 2016, t.j. mlynček na mak v obstarávacej cene 456,42 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
7. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za  MŠ Dolná ulica 57/37, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 28. 10. 2016,  t.j. Koberec  v obstarávacej cene 483,97 €,
–  neupotrebiteľného dlhodobého  hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 28. 10. 2016,  t.j. robot (ŠJ)  v obstarávacej cene 755,43 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
8. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú umeleckú školu J. L. Bellu Kremnica, Angyalova 419/35, Kremnica:
–  neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 31.10.2016, t.j. 3 položky – RMG Philips, PC s príslušenstvom a PC zostava  spolu v obstarávacej cene 1.736,21 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
9. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Centrum voľného času, Kremnica, Angyalova 401/26, Kremnica:
–  neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 31.10.2016, t.j. 2 položky – PC zostava Digipro + monitor  a skladacia posteľ Combo  spolu v obstarávacej cene 1.438,08 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

B/  u k l a d á
Mestskému úradu – útvaru Vnútorná správa, Mestskej polícii, Kultúrnemu a informačnému centru mesta Kremnica, Mestskému bytovému podniku, Základnej škole Angyalova ulica, Kremnica, Materskej škole, Kremnica, Základnej umeleckej škole J. L. Bellu, Kremnica a Centru voľného času, Kremnica, vyradiť z evidencie neupotrebiteľný  majetok podľa bodu A/ 1. – 10. uznesenia.
zodpovední: Ing. Renáta Nováková a riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
termín: 31.05.2017.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 45/1704    

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 46/1704    

vo veci vyhlásenia primátora a mestského zastupiteľstva mesta Kremnica vo veci kúpy
ďalších rodinných domov pre Detský domov MAURICIUS .

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e
Vyhlásenie primátora a mestského zastupiteľstva mesta Kremnica vo veci kúpy
ďalších rodinných domov pre Detský domov MAURICIUS.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 2 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan)
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Alexander Sekaj)

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta
Mgr. Klára Štroffeková
člen návrhovej komisie
Bc. Martin Kapšo
člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  25/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 25/1704      

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu č.3/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  26/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 26/1704

vo veci zníženia úrokových sadzieb termínovaných úverov mesta Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  r u š í
uznesenie MsZ číslo 75/1606 zo dňa 16.06.2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  27/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 27/1704    

vo veci žiadosti Stavebného bytového družstva, Pod Donátom 3, 965 01  Žiar nad Hronom ako správcu bytového domu súp. č. 96/60, 62, 64 na Dolnej ulici v Kremnici o odkúpenie častí z pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –
A/  r u š í
uznesenie MsZ číslo 163/1612 zo dňa 15.12.2016.

B/ u k l a d á
mestskému  úradu oznámiť túto skutočnosť žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2017.
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  28/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 28/1704    

vo veci udelenia čestného občianstva.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
udelenie čestného občianstva – PhDr. Teodor Lamoš, CSc. – in memoriam,  archivárovi, historikovi, historickému geografovi, vedcovi a publicistovi, ktorý sa výraznou mierou pričinil o formovanie slovenskej historiografie a archívnictva.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  29/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 29/1704    

vo veci návrhu VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  30/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 30/1704    

vo veci predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP) za účelom realizácie projektu „Vybudovanie Centier učenia v Základnej škole Pavla Križku“.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o
A/ schvaľuje
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Vybudovanie Centier učenia v Základnej škole  Pavla Križku“ realizovaného v rámci výzvy IROP č.IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
2. Ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom mesta Kremnica a platným Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica.
3. Zabezpečenie realizácie projektu je v súlade s podmienkami poskytnutia finančného príspevku;
-zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 5%
– zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce

11.C Požadovaná výška NFP
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR) 62 101,54€
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%) 85%+10%
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku (EUR) 58 996,46€
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR) 3 105,07€

B/ p o v e r u j e
vedúcu oddelenia školstva, kultúry a športu spoluprácou pri realizácii projektu zo strany mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  31/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 31/1704    

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 31. 12. 2016.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a   v e d o m i e
predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 31.12.2016 nasledovne:
Bežný rozpočet:
príjmy:   4 709 873,83 €, t.j.  110,25 %
výdavky: 4 207 461,53 €, t.j.  100,18 %
saldo:      502 412,30 €
Kapitálový rozpočet:
príjmy:    291 616,35 €, t.j.   100,25 %
výdavky: 294 475,49 €, t.j.     49,48 %
saldo:      – 2 859,14 €
Finančné operácie:
príjmy:    209 416,56 €, t.j.  53,78 %
výdavky: 152 890,95 €, t.j.  99,99 %
saldo:      56 525,61 €
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  32/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 32/1704    

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2016.
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  33/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 33/1704 

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2016.
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  34/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 34/1704    

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok  2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e
Stanovisko hlavnej  kontrolórky mesta Kremnica  k Záverečnému účtu mesta Kremnica  a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2016.
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  35/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 35/1704    

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok  2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e
Správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2016.
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  36/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 36/1704    

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok  2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2016 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2016 bez výhrad.
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  37/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo37/1704    

vo veci tvorby Rezervného fondu mesta Kremnica z hospodárskeho výsledku za rok 2016 a použitia Rezervného fondu mesta Kremnica v roku 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e , že
1. k 31.12.2016 výška Rezervného fondu mesta Kremnica na bankovom účte je 217 249,95 €.
2. výsledok hospodárenia za rok 2016 je 532 948,08 €, z toho tvorba Rezervného fondu predstavuje 490 958,86 €

B/ s c h v a ľ u j e
použitie Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2016 v celkovej výške 697 530,00 € v roku 2017 nasledovne:
1.    82 572,00 € na splácanie istín úverov
2.    54 808,00 € na splácanie istín lízingov
3.  560 150,00 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica. O prerozdelení finančných   prostriedkov na jednotlivé investičné akcie rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici.
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  38/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 38/1704    

vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2016 na jednotlivé investičné akcie, ktoré budú predmetom rozpočtu mesta Kremnica v roku 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2016 určených na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica v roku 2017 vo výške 560 150 €, rozdelením na jednotlivé investičné akcie nasledovne:
ÚPN mesto Kremnica. 3 časť        2 350 €
ÚPN Veterník          5 100 €
rekonštrukcia budovy na Ul. J. Horvátha č. 884                     429 000 €
stavebný dozor k rekonštrukcii budovy na Ul. J. Horvátha č. 884       5 000 €
výstavba náhradného zdroja vody na Skalke                         49 700 €
zasnežovanie lyžiarskych bežeckých tratí na Skalke                  18 000 €
projektová dokumentácia k obytnému súboru Veterník              15 000 €
rekonštrukcia oporného múru vo farskej záhrade     36 000 €
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  39/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 39/1704    

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31.03.2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.03.2017.
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE  Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  40/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  1

Uznesenie číslo 40/1704    

vo veci návrhu na prijatie  sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na „Kremnickom jarmoku“.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
prijatie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na „Kremnickom jarmoku“ podľa prílohy.
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  41/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  1

Uznesenie číslo 41/1704    

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov
v katastrálnom území Kremnica a katastrálnom území Turčianske Teplice v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.11.2016 do 31.12 2016 a od 01.01.2017 do 31.03.2017 podľa prílohy.
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE  Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  42/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 42/1704    

vo veci žiadosti Romana Szabó, Banská cesta 1373/19B, 967 01  Kremnica  o odkúpenie ¾ podielu pozemkov, nachádzajúcich sa na liste vlastníctva č. 2023 a to parciel číslo EKN 852, 860, 1389, 1390, 1391, 1392 1542.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta Kremnica k pozemkom parcelné číslo EKN 852, 860, 1389, 1390, 1391, 1392 1542, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 2023 pre katastrálne územie Kremnica

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2017.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  43/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 43/1704    

vo veci žiadosti Mgr. Art. Stanislava Herku, Jána Stanislava 20/B, 841 05  Bratislava o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –
A/  s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom a to: parcely číslo CKN 648/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 100 m2 a parcely číslo CKN 648/4  – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 90 m2, Mgr. Art. Stanislavovi Herkovi, rod. Herkovi,  nar. 02. 11. 1975, rod. č. 751102/6061, miesto trvalého pobytu Ulica Jána Stanislava 20/B 841 05
Bratislava s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.
Kúpna cena za predaj pozemkov sa stanovuje vo výške 1 900,00 € (10,00 €/m2).
Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Podľa znaleckého posudku č. 200/2015 zo dňa 14. 07. 2015, všeobecná hodnota pozemkov parcely číslo CKN 648/3, 648/4 je 970,00 €.
Ide o odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže predávané pozemky sú priľahlé k rodinnému domu súp. č. 449, ktorý je vlastníctvom kupujúceho, evidovaným na liste vlastníctva č. 1947 pre katastrálne územie Kremnica a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmto rodinným domom.

B/ u k l a d á
mestskému  úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2017.

Poznámka:
V prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k podpisu kúpnej zmluvy Mestské zastupiteľstvo v Kremnici bude o predaji predmetných pozemkov rokovať najskôr v lehote 2 rokov.
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  44/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  3
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 44/1704    

vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého drobného hmotného majetku.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –
A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie:
1. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 25. 11. 2016, t.j. Telefónna ústredňa IP+ 29 tel. prístrojov  v obstarávacej cene 4.993,29 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého nehmotného majetku  podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 25. 11. 2016, t.j. 2 položky informačný systém URBIS a platy a mzdy – HERKULES spolu v obstarávacej cene 970,92 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 25. 11 . 2016, t.j. 5 položiek – PC LIBRA, kopírovací stroj Bizhub 250, počítačové zostavy, Notebok Toshiba Satelite A300-1 MP, spolu v obstarávacej cene 3.744,78 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2.majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestská polícia:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 28.11.2016, t.j. SONY DCR – kamera v obstarávacej cene 514,17 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3.majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – kancelária KIC:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa
21. 11. 2016,  t.j. Písací stroj Gabriele 110 DS v obstarávacej cene 414,09 €,
– neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na č. 1/2016 zo dňa 21. 11. 2016, t.j. PC LN 583 EA v obstarávacej cene 690,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4.majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – Relax centrum Skalka:
– neupotrebiteľného drobného  hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 2/2016 zo dňa 21. 11. 2016,    t.j. 7 položiek  – chladnička vitrínová, krovinorez, kuželky bowlingové, sušič vlasov, zimné pneumatiky a notebook HP Pavilon  spolu v obstarávacej cene 3.115,39 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
5.majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa
31. 10. 2016,  t.j. Tlačiareň HP Laser Jet  v obstarávacej cene 427,87 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
6.majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie
č. 1/2016 zo dňa 18. 11. 2016, t.j. 2 položky – PC zostavy a PC v jazykovej učebni spolu v obstarávacej cene 3.402,40 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie
č. 1/2016 zo dňa 18. 11. 2016, t.j. 9 položiek – počítačová zostava, počítač Digipro, Notebooky, stolové počítače, Notebook Acer a Notebook spolu v obstarávacej cene 11.072,71 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku školská jedáleň podľa návrhu na vyradenie
č. 2/2016 zo dňa 02. 11. 2016, t.j. mlynček na mak v obstarávacej cene 456,42 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
7.majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za  MŠ Dolná ulica 57/37, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 28. 10. 2016,  t.j. Koberec  v obstarávacej cene 483,97 €,
–  neupotrebiteľného dlhodobého  hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 28. 10. 2016,  t.j. robot (ŠJ)  v obstarávacej cene 755,43 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
8.majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú umeleckú školu J. L. Bellu Kremnica, Angyalova 419/35, Kremnica:
–  neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 31.10.2016, t.j. 3 položky – RMG Philips, PC s príslušenstvom a PC zostava  spolu v obstarávacej cene 1.736,21 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
9.majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Centrum voľného času, Kremnica, Angyalova 401/26, Kremnica:
–  neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 31.10.2016, t.j. 2 položky – PC zostava Digipro + monitor  a skladacia posteľ Combo  spolu v obstarávacej cene 1.438,08 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

B/  u k l a d á
Mestskému úradu – útvaru Vnútorná správa, Mestskej polícii, Kultúrnemu a informačnému centru mesta Kremnica, Mestskému bytovému podniku, Základnej škole Angyalova ulica, Kremnica, Materskej škole, Kremnica, Základnej umeleckej škole J. L. Bellu, Kremnica a Centru voľného času, Kremnica, vyradiť z evidencie neupotrebiteľný  majetok podľa bodu A/ 1. – 10. uznesenia.
zodpovední: Ing. Renáta Nováková a riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
termín: 31.05.2017.
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva
Číslo    :  45/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 45/1704    

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :  46/1704
Zo dňa :    13. apríla 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 46/1704    

vo veci vyhlásenia primátora a mestského zastupiteľstva mesta Kremnica vo veci kúpy
ďalších rodinných domov pre Detský domov MAURICIUS .

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e
Vyhlásenie primátora a mestského zastupiteľstva mesta Kremnica vo veci kúpy
ďalších rodinných domov pre Detský domov MAURICIUS.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

 

Zdieľať tento príspevok.