Upovedomenie – Okresný úrad Banská Bystrica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií