Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici

Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici
– odborná a pedagogická spôsobilosť ustanovená podľa zákona NR SR č. 317/2009 § 34 a vyhlášky Ministerstva školstva SR č.  437/2009 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
– 1. atestácia  alebo jej náhrada

2. Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:

– bezúhonnosť
– organizačné a riadiace schopnosti
– práca s PC (práca s internetom, Excel, Word)
– osobnostné a morálne predpoklady
– komunikatívnosť
– záujem o uvedenú prácu

3. Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

– profesijný životopis
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
– overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Súčasťou prihlášky do výberového konania  je i Návrh koncepcie rozvoja a spolufinancovania Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici

Termín podania: prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 15. 06. 2017 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici“.  

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

 

Zdieľať tento príspevok.