Pripomienkové konanie – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo …./2017 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Pripomienkové konanie – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo …./2017 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 30. mája 2017, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienkovanie je možné od 30.05.2017 do 14.06.2017.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo …./2017 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
_________________________________________________________________________

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie:

Článok I

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 3/2011 Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta  sa mení nasledovne :

1. Článok 9 odsek 7 má nasledovné nové znenie:
„(7) O prebytočnosti a neupotrebiteľnosti odpisovaného hnuteľného majetku mesta a o naložení s týmto majetkom rozhoduje na základe odporúčania jednotlivých čiastkových inventarizačných komisií:
a) primátor a riaditelia, ak je jeho zostatková cena nižšia ako 400 € za jednu vec alebo jeden
súbor vecí,
b) mestské zastupiteľstvo, ak je jeho zostatková cena vyššia ako 400 € za jednu vec alebo jeden súbor vecí.

O prebytočnosti a neupotrebiteľnosti neodpisovaného hnuteľného majetku mesta a o naložení s týmto majetkom rozhoduje na základe odporúčania jednotlivých čiastkových inventarizačných komisií:
a) primátor a riaditelia, ak bola jeho obstarávacia cena nižšia ako 400 € za jednu vec alebo jeden súbor vecí,
b) mestské zastupiteľstvo, ak bola jeho obstarávacia cena vyššia ako 400 € za jednu vec alebo jeden súbor vecí.“

Článok II

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici dňa ……….. 2017 uznesením č. ………….

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od …………………. do …………………..
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom ……………………

Iveta Ceferová
zástupkyňa primátora mesta

Zdieľať tento príspevok.