Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 24. 5. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Ivana Uhríková, Zdeno Gális, Veronika Chrienová, Hana Zlatošová, Ján Fakla, Roman Vykysalý, Pavol Kelley, Dalibor Schmidt, Roman Béreš

Program:

  1. Zhodnotenie uplynulej sezóny dotácií
  2. Návrh na zmenu VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta týkajúci sa nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta
  3. Rôzne

Prítomných členov komisie privítala p. Ceferová a uviedla, že dôvodom takejto širšej účasti na komisii kultúry a CR je potreba vydiskutovať si priame ako aj nepriamo dotácie mesta pre rôzne subjekty. Skonštatovala, že podmienky prideľovania dotácií sa zmenili. Zdôraznila, že okrem priamej finančnej podpory mestu pri organizácii podujatí vznikajú ďalšie náklady na priestory, ľudí, techniku a pod. Vyzvala prítomných organizátorov Kremnických gagov, aby sa k tejto téme vyjadrili, položila tiež konkrétnu otázku, či vedia zabezpečiť lepšie ceny za predstavenia pre Kremničanov. Dotácia pre tento ročník je v porovnaní s minulým rokom o 2 500 € vyššia.

  1. Bíreš doplnil informáciu, že je potrebné zabezpečiť určitý počet vstupeniek pre sociálne slabé rodiny.
  2. Fakla uviedol, že Kremnické gagy organizujú už mnoho rokov a Kremničania majú v rámci nich benefity – množstvo programov je zdarma na scéne na námestí, ceny predstavení už sú kompromis – sú nižšie, ako priemerné ceny za dané podujatia, každoročná jednoduchá súťaž v Kremnických novinách poskytuje možnosť získať vstupenky zdarma. Zdôraznil, že propagácia podujatia je nákladná, uviedol príklad odvysielania 100 spotov v Slovenskom rozhlase, ktoré majú hodnotu 46 tis bez DPH. Tiež evidujú istú formu skrytých dotácií tým, že za služby v meste počas festivalu preinvestujú cca 10 tis. €. Rozpočet festivalu sa pohybuje od 150 – 180 tis. € a prostriedky stále chýbajú, čo núti organizátorov škrtať predstavenia a zjednávať ceny umelcov, čo iní organizátori festivalov nerobia. Podľa jeho slov je potrebné rozlišovať kvalitu predstavení a tomu zodpovedá aj cena vstupného. Robiť rozdiely v cene pre obyvateľov Kremnice je náročné. Súhlasil s vyčlenením počtu vstupeniek na detské predstavenia, ktoré budú poskytnuté zdarma. Ich počet upresní po internej analýze.

Položil otázku ohľadne výberu za predajné stánky, potrebujú vedieť, či s nimi môžu rátať v rozpočte. Ohľadne tejto témy bude zorganizované ďalšie stretnutie.

  1. Vykysalý dodal, že doba nadšenia ochotníckych hercov a odborárskych akcií skončila. Je potrebné sa zamerať radšej na sponzorov.

Predaj vstupeniek bude on-line systémom ako vlani, 30 % vstupeniek ostane na priamy predaj pred Msú.

Ing. Tileschová urobila prehľad výdavkov a príjmov mesta súvisiacich s úpravou tratí. Z rozpočtu mesta Kremnica bolo čerpaných 6 173 €, do ďalšej sezóny ostáva 5 298 €. Za nálepky bolo vyzbieraných 2 580 €. Spolu so zostatkom z minulých rokov je tak na účte na úpravu tratí k dispozícii 5 180 €.

  1. Béreš, ktorý robil úpravu tratí na Skalke, to vyčíslil na 1 400 l pohonných hmôt a 419 hodín.
  2. Ceferová informovala, že mesto Kremnica sa bude starať o južný okruh, ešte ostáva vyčistiť niektoré úseky od náletov, na niektorých úsekoch je potrebné vyrúbať stromy, ktoré zabraňujú sneženiu. Zdôraznila potrebu vyčistenia in-line dráhy od popadaných konárov, ale aj od stromov, z ktorých padá sneh na dráhu. Problémom sú tiež červené smreky, ktoré znečisťujú dráhu. Existuje predbežné povolenie od Mestských lesov na ich výrub. Najvhodnejší termín spoločnej brigády bude na jeseň.
  3. Schmidt povedal, že ako BS ako klub sa nebránia údržbe severného okruhu. Rozsah prác na tratiach záleží od výšky dotácie. Ako príprava na uplynulú sezónu bolo vykonaná rozsiahla údržba. Problémom sú na niektorých miestach nálety, ktoré zužujú trať. Pripomenul problém neexistencie prepojky na južnom okruhu, ktorá by vytvorila cca 10 km okruh pre slabších lyžiarov a tiež by to riešilo trate počas pretekov Bielej stopy. Doplnil, že na to, aby sa na túto prepojku zmestil 6 m stroj na úpravu, nie je potrebné, aby šírka celej trate bola 6 m, stroj sa zmestí aj keď bude trať užšia.

Ďalším problémom je otázka poistenia na horách, pretože od 1.1.2017 sú zásahy profesionálnej Horskej záchrannej služby platené. V tejto súvislosti je potrebné urobiť osvetu a informácie sprostredkovať v Kremnických novinách, na web stránke, na tabuli pri Relaxe, informovať treba aj prevádzkovateľov zariadení na Skalke.

V súvislosti s organizovaním podujatí na Skalke sa otvorila diskusia ohľadne skrytých dotácií zo strany mesta Kremnica. P. Schmidt povedal, že požiadavka organizovať jarné a jesenné podujatia na Skalke vznikla z iniciatívy mesta a TJ Biela stopa sa v tom čase chytila iniciatívy, sú to stratové podujatia. Zvyšné dve podujatia – Biela stopa a Cross country-cross sú dôležité aj v rámci národných alebo európskych behov a tomu zodpovedá aj ich propagácia.

Na toto reagoval primátor mesta, ktorý povedal, že mesto Kremnica skryto dotuje rôzne podujatia. Je dôležité o týchto veciach vedieť, aby bolo možné argumentovať.

BS bude pri organizovaní podujatí platiť komerčný prenájom ako každý iný subjekt. Rovnako budú za úhradu služby objednané od BS.

  1. Vo veci návrhu na zmenu VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta týkajúci sa nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta komisia nemá výhrady a odporúča MsZ na schválenie. 3. Na záver P. Ceferová informovala o najbližších podujatiach:

25.5. Duchovne po stopách hrdinov SNP

2.6. MDD na Ludovike

3.6. Spomienka na banské nešťastie v Šturci

17.6. Kremnická jazzda

21.6. udelenie čestného občianstva Teodorovi Lamošovi in memoriam

15.7. Vatra zvrchovanosti Stred Európy

Zapísala: Ing. Zuzana Tileschová

Zdieľať tento príspevok.