Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh je predkladaný na obdobie 2. polroka 2017.

 

Pravidelná kontrolná činnosť:

 • kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Kremnice priebežne počas roka 2017

 

Kontrolná činnosť:

 • kontrola zverejňovania zmlúv
 • kontrola výberu poplatkov v školách / školských zariadeniach
 • kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva

V súlade s § 18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

Stanoviská a iné činnosti:

 • vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Kremnice na rok 2018 – 2020,
 • návrh plánu kontrolnej činnosti na  1. polrok 2018,
 • vedenie evidencie sťažností a petícií mesta Kremnica podľa zákona č.9/2010 Z.z.o sťažnostiach v z.n.p. a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p.,
 • vedenie evidencie podnetov a plnenie úloh zodpovednej osoby na účely zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vybavovanie sťažností a petícií,
 • spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN,
 • zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce,
 • kontinuálna účasť hlavnej kontrolórky v Združení hlavných kontrolórov (ZHK) Slovenska ako aj účasť na odborných seminároch organizovaných ZHK súvisiacich s kontrolnou činnosťou v samospráve,
 • účasť hlavnej kontrolórky na rokovaniach komisií zriadených Mestským zastupiteľstvom v Kremnici

Poradie jednotlivých kontrol nie je záväzné, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností, ako zo strany kontrolného orgánu, tak i zo strany kontrolovaných subjektov.

V Kremnici, dňa 31.05.2017

Ing. Kirková Beata

hlavná kontrolórka mesta Kremnica

 

Zdieľať tento príspevok.