Zápisnica č. 3/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 13. 04. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 3/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 13. 04. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová


Neskorší príchod nahlásili:

– Mgr. Alexander Sekaj
 

Neprítomní:


Ospravedlnení:

– MUDr. Dana Blahyjová

Prizvaní a hostia:

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Marián Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Marek Žufka, riaditeľ, Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici

Mgr. Peter Durbák, riaditeľ, Centrum voľného času

Veronika Chrienová, Kultúrne a informačné centrum v Kremnici

1,k  bodu: Otvorenie 

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:05 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 3. v tomto roku, 22. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (11) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

2,k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva 

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Návrh programu:

1,  Otvorenie
2, S
chválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3,
Kontrola plnenia uznesení
4,
Návrh na udelenie čestného občianstva
5,
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
6,
Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Vybudovanie Centier učenia v Základnej škole Pavla Križku“
7,
Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016
8,
Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2016
9,
Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2016
10,
Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2016
11,Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.03.2017 a návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017
12,
Návrh 1.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017
13,
Návrh 1.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2017
14,
Návrh na prijatie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na Kremnickom jarmoku
15,
Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách
16,
Majetkové záležitosti:
a, Žiadosť o odkúpenie ¾ podielu pozemkov v katastrálnom území Kremnica – Roman Szabó
b, Žiadosť o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica – Mgr. Art. Stanislav Herko, Bratislava
c,
Vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého drobného hmotného majetku
17,
Rôzne
18,
Interpelácie
19,
Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ivan Petráš, Maroš Kraml

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Mgr. Klára Štroffeková, Bc. Martin Kapšo

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ 15.06. 2017 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Bc. Martin Kapšo.

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ bolo jednohlasne zvolené.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 13. 04. 2017 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Eva Hrončová.

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Jaroslava Slašťana a Miloša Bíreša.

3, K bodu: Kontrola plnenia uznesení

 

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

 

Uznesenie číslo 25/1704    

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e n a  v e d o m i e

správu č.3/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo   26/1704     

vo veci zníženia úrokových sadzieb termínovaných úverov mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í

uznesenie MsZ číslo 75/1606 zo dňa 16.06.2016.  

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 27/1704     

vo veci žiadosti Stavebného bytového družstva, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom ako správcu bytového domu súp. č. 96/60, 62, 64 na Dolnej ulici v Kremnici o odkúpenie častí z pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í

uznesenie MsZ číslo 163/1612 zo dňa 15.12.2016.  

                                                           

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť túto skutočnosť žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                              

termín: 30.04.2017.


Ing. Mgr. Ferenčík –
opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.


PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

4) K bodu: Návrh na udelenie čestného občianstva

Uznesenie číslo   28/1704     

vo veci udelenia čestného občianstva.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   – s c h v a ľ u j e

udelenie čestného občianstva – PhDr. Teodor Lamoš, CSc. – in memoriam, archivárovi, historikovi, historickému geografovi, vedcovi a publicistovi, ktorý sa výraznou mierou pričinil o formovanie slovenskej historiografie a archívnictva.


Ing. Mgr. Ferenčík –
opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.


PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

K bodu: Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Uznesenie číslo   29/1704    

vo veci návrhu VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.


M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.


Ing. Mgr. Ferenčík –
opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.


PREZENTÁCIA: 11

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.


16:19 – prišiel na zasadnutie MsZ Mgr. Alexander Sekaj


6,K bodu: Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Vybudovanie Centier učenia v Základnej škole Pavla Križku“

Uznesenie číslo   30/1704     

vo veci predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP) za účelom realizácie projektu „Vybudovanie Centier učenia v Základnej škole Pavla Križku“.


M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   A/ schvaľuje

 1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybudovanie Centier učenia v Základnej škole Pavla Križku“ realizovaného v rámci výzvy IROP č.IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
 2. Ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom mesta Kremnica a platným Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica.
 3. Zabezpečenie realizácie projektu je v súlade s podmienkami poskytnutia finančného príspevku;

-zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 5%

– zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce

11.C Požadovaná výška NFP
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)62 101,54€
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%)85%+10%
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku (EUR)58 996,46€
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)3 105,08€

 

B/ p o v e r u j e

vedúcu oddelenia školstva, kultúry a športu spoluprácou pri realizácii projektu zo strany mesta Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.


PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

7,  K bodu: Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016

Uznesenie číslo   31/1704     

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 31.12.2016.


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a  v e d o m i e

predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 31. 12. 2016 nasledovne:

Bežný rozpočet:          príjmy:                        4 709 873,83 €, t.j. 110,25 %

                                    výdavky:         4 207 461,53 €, t.j. 100,18 %

                                    saldo:                 502 412,30 €

Kapitálový rozpočet:  príjmy:                           291 616,35 €, t.j.   100,25 %

                                    výdavky:             294 475,49 €, t.j.     49,48 %

                                    saldo:                   – 2 859,14 €

Finančné operácie:      príjmy:                           209 416,56 €, t.j. 53,78 %

                                    výdavky:            152 890,95 €, t.j. 99,99 %

                                   saldo:                  56 525,61 €


Ing. Mgr. Ferenčík –
opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.


PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


8,K bodu: Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2016

Uznesenie číslo   32/1704     

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2016.


M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2016.


Ing. Mgr. Ferenčík –
opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

9,K bodu: Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2016

Uznesenie číslo   33/1704     

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

10, k bodu: Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2016

Uznesenie číslo   34/1704     

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2016.


M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e   n a  v e d o m i e  

 1. správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Kremnica za rok 2016
 2. správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2016.

                                                        B/ s c h v a ľ u j e

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2015 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2016 bez výhrad.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia

Mgr. Ing. Novodomec – súčasťou je aj monitorovacia správa. Viackrát sme sa na ekonomickej komisii rozprávali o svetelných bodoch. Tu je plán na 250, že sa vymení, vymenilo sa 275, čo je chvályhodné. Do akej miery sa to vymenilo? Je to tak, že prakticky je vymenená len žiarovka a svietidlo alebo sú to aj rozvody? Išli sme do hlbšej opravy alebo len k úsporám? Čo nás ešte čaká? Bc. Grosch – jedná sa o svetelné body, to znamená svietidlo. Čo sa týka rozvodov, my sme vlastníkom len na dákych 50%, ostatné vlastní stredoslovenská energetika. My sme na ich sieť len napojený, dá sa povedať, že 70% z toho nie je našich. Takže oni to aj spravujú. V našej správe sú sídliská. Matunákova ulica, Dolná ulica, pešia zóna a námestie. Mgr. Ing. Novodomec – to je vedenie, ale lampa ako taká si bude vyžadovať výmenu? Každý rok sa robia ponukové konania z eurofondov ohľadne toho, že to môžeme rekonštruovať. Sme na toto pripravený, že by sme sa do nejakej výzvy zapojili? Sú to nemalé prostriedky Bc. Grosch – z eurofondov bola zatiaľ len jedna výzva, ktorej sme sa aj zúčastnili. Bohužiaľ dopadla ako dopadla. Tým pádom, že sme sa zapojili do prvej, sme pripravený, máme projekt. Keby prišla ďalšia výzva vieme sa zapojiť, niečo zaktualizovať. Čo sa týka ostatných výziev, ktoré sú, bohužiaľ nespĺňame podmienky, pretože pred približne 10-tymi rokmi sa vymenili svietidlá. Dá sa povedať, že my máme ošetrené svietidlo. Takže nespĺňame podmienky, z ktorých by sa dalo z ušetrenia elektrickej energie splácať svietidlo. Mgr. Ing. Novodomec – vieme odhadnúť životnosť toho svietidla? Bc. Grosch – tie svietidlá opravujeme, náhradné diely sú zatiaľ dostupné. Nie je to problém. 50% na Slovensku sú tieto typy, takže náhradné diely sú. Robia sa inovácie. My sme v takom štádiu, že z úspor meníme za nové, ledkové.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


Uznesenie číslo 35/1704

 

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a  v e d o m i e

Správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 36/1704     

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e  

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2016 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2016 bez výhrad.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


Uznesenie číslo   37/1704    
 

vo veci tvorby Rezervného fondu mesta Kremnica z hospodárskeho výsledku za rok 2016 a použitia Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2017.


M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a  v e d o m i e , že

 1. k 31.12.2016 výška Rezervného fondu mesta Kremnica na bankovom účte je 217 249,95 €.
 2. výsledok hospodárenia za rok 2016 je 532 948,08 €, z toho tvorba rezervného fondu predstavuje 490 958,86 €

                                                             B/ s c h v a ľ u j e  

použitie Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2017 v celkovej výške 697 530,00 € nasledovne:

 1. 82 572,00 € na splácanie istín úverov
 2. 54 808,00 € na splácanie istín lízingov
 3. 560 150,00 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta. O prerozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé investičné akcie rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici.

Mgr. Sekaj – chcel by som sa spýtať, či sa počíta aj s tým, ak by nám nevyšiel projekt na opravu kúrenia. Nemáme to tu. Ing. Mgr. Ferenčík – v podstate do návrhu rozpočtu to nebolo zahrnuté s tým, že ak vznikne taká situácia, tak to budeme musieť riešiť. Na predzastupiteľstve sme sa bavili, že aj za cenu nejakého úveru. Je to tak trošku dvojstranné. Bavili sme sa, či budeme blokovať peniaze na niečo, čo možno nebudeme robiť, Budeme to riešiť operatívne, podľa aktuálneho výsledku.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


Uznesenie číslo   38/1704  
 

vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2017 na jednotlivé investičné akcie.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e

použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2017 určených na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta vo výške 560 150 €, rozdelením na jednotlivé investičné akcie nasledovne:

ÚPN mesto Kremnica. 3 časť                                                                       2 350 €

ÚPN Veterník                                                                                    5 100 €

rekonštrukcia budovy na Ul. J. Horvátha č. 884                           429 000 €

stavebný dozor k rekonštrukcii budovy na Ul. J. Horvátha č. 884   5 000 €

výstavba náhradného zdroja vody na Skalke                                 49 700 €

zasnežovanie lyžiarskych bežeckých tratí na Skalke                     18 000 €

projektová dokumentácia k obytnému súboru Veterník                   15 000 €

rekonštrukcia oporného múru vo farskej záhrady                           36 000 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.


PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo   39/1704     

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31.03.2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.03.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

11,K bodu: Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.03.2017 a návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017

Uznesenie číslo   /1704   

vo veci Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                                   4 421 399 €

kapitálové príjmy:                              829 751 €

príjmové finančné operácie:             736 730 €      

spolu príjmy:                                 5 987 880 €

           

bežné výdavky:                                  4 328 168 €

kapitálové výdavky:                          1 516 210 €

výdavkové finančné operácie:               143 502 €

spolu výdavky:                                5 987 880 €

saldo bežného rozpočtu:                       93 231 €

saldo kapitálového rozpočtu:         – 686 459 €

saldo finančných operácií:                  593 228 €

celkové saldo rozpočtu:                             0 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

 

Mgr. Ing. Novodomec – súhlasím so zvyšovaním miezd zamestnancov za odvedenú prácu a aj preto, že roky sa nedvíhali. MsZ už viackrát dvíhalo mzdy, tak som povedal, že budem hlasovať vtedy, ak budú tie zdroje z úspor. Ja to tam nevidím, takže sa tohto hlasovania nezúčastním.


Ing. Mgr. Ferenčík –
opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 5 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan)

PROTI: 2 (Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)

ZDRŽAL SA: 4 (Mgr. Eva Hrončová, Ing Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml)


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie nebolo schválené.


Ing. Mgr. Ferenčík –
vzhľadom k tomu, že predchádzajúce uznesenie nebolo schválené, nie je možné hlasovať za ďalšie dve, ktoré s ním súvisia.

12, K bodu: Návrh 1.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017

Uznesenie číslo   /1704     

vo veci návrhu 1.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017.


M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   – s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017

Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2017:

                                                     výnosy hlavná činnosť               163 803 €

                                                     náklady hlavná činnosť             163 803 €

                                                     výsledok hospodárenia                         0 €    

 1. zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2017:

                                                     výnosy hlavná činnosť              169 465 €

                                                     náklady hlavná činnosť             169 465 €

                                                     výsledok hospodárenia                         0 €

12,K bodu: Návrh 1.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2017

Uznesenie číslo   /1704    

 

vo veci návrhu 1.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2017.

               M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   – s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2017

Rozpočet 2017           1. zmena 2017

Výnosy:                    HČ 164 580 €                       HČ   168 380 €  

Náklady:                   HČ 164 580 €                       HČ   168 380 €           

Saldo:                        HČ             0 €                      HČ             0 €                          

14,K bodu: Návrh na prijatie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na Kremnickom jarmoku

Uznesenie číslo   40/1704     

vo veci návrhu na prijatie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na „Kremnickom jarmoku“.

               M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

prijatie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na „Kremnickom jarmoku“ podľa prílohy.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.


PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

15,K bodu: Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách


Uznesenie číslo   41/1704     

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

  

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a  v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov

v katastrálnom území Kremnica a katastrálnom území Turčianske Teplice v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.11.2016 do 31.12 2016 a od 01.01.2017 do 31.03.2017 podľa prílohy.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

16,K bodu: Majetkové záležitosti:

Uznesenie číslo   42/1704     

vo veci žiadosti Romana Szabó, Banská cesta 1373/19B, 967 01 Kremnica o odkúpenie ¾ podielu pozemkov, nachádzajúcich sa na liste vlastníctva č. 2023 a to parciel číslo EKN 852, 860, 1389, 1390, 1391, 1392 1542.

         M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ n e s ch v a ľ u j e        

odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta Kremnica k pozemkom parcelné číslo EKN 852, 860, 1389, 1390, 1391, 1392 1542, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 2023 pre katastrálne územie Kremnica

                                                            

                                                                     B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi                                  

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                            

termín: 30.04.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


Uznesenie číslo   43/1704    
 

vo veci žiadosti Mgr. Art. Stanislava Herku, Jána Stanislava 20/B, 841 05 Bratislava o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica.


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom a to: parcely číslo CKN 648/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 100 m2 a parcely číslo CKN 648/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 90 m2, Mgr. Art. Stanislavovi Herkovi, miesto trvalého pobytu Ulica Jána Stanislava 20/B 841 05 Bratislava s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.

Kúpna cena za predaj pozemkov sa stanovuje vo výške 1 900,00 € (10,00 €/m2).

Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Podľa znaleckého posudku č. 200/2015 zo dňa 14. 07. 2015, všeobecná hodnota pozemkov parcely číslo CKN 648/3, 648/4 je 970,00 €.

Ide o odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže predávané pozemky sú priľahlé k rodinnému domu súp. č. 449, ktorý je vlastníctvom kupujúceho, evidovaným na liste vlastníctva č. 1947 pre katastrálne územie Kremnica a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmto rodinným domom.


B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                              

termín: 31.05.2017.

Poznámka:

V prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k podpisu kúpnej zmluvy Mestské zastupiteľstvo v Kremnici bude o predaji predmetných pozemkov rokovať najskôr v lehote 2 rokov.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec)


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.


Uznesenie číslo   44/1704    
 

vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého drobného hmotného majetku.


M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e

vyradenie:

 1. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
  • neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 25. 11. 2016, t.j. Telefónna ústredňa IP+ 29 tel. prístrojov v obstarávacej cene 4.993,29 €,
  • neupotrebiteľného dlhodobého nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 25. 11. 2016, t.j. 2 položky informačný systém URBIS a platy a mzdy – HERKULES spolu v obstarávacej cene 970,92 €,
  • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 25. 11 . 2016, t.j. 5 položiek – PC LIBRA, kopírovací stroj Bizhub 250, počítačové zostavy, Notebok Toshiba Satelite A300-1 MP, spolu v obstarávacej cene 3.744,78 €.

            Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 1. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestská polícia:
  • neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 28.11.2016, t.j. SONY DCR – kamera v obstarávacej cene 514,17 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 1. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – kancelária KIC:
  • neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 21. 11. 2016, t.j. Písací stroj Gabriele 110 DS v obstarávacej cene 414,09 €,
  • neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu č. 1/2016 zo dňa 21. 11. 2016, t.j. PC LN 583 EA v obstarávacej cene 690,00 €.

           Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 1. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – Relax centrum Skalka:
  • neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 2/2016 zo dňa 21. 11. 2016,   t.j. 7 položiek – chladnička vitrínová, krovinorez, kuželky bowlingové, sušič vlasov, zimné pneumatiky a notebook HP Pavilon spolu v obstarávacej cene 3.115,39 €.

           Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 1. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
  • neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 31. 10. 2016, t.j. Tlačiareň HP Laser Jet v obstarávacej cene 427,87 €.

           Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 1. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
  • neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie

č. 1/2016 zo dňa 18. 11. 2016, t.j. 2 položky – PC zostavy a PC v jazykovej učebni spolu v obstarávacej cene 3.402,40 €,

 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie

č. 1/2016 zo dňa 18. 11. 2016, t.j. 9 položiek – počítačová zostava, počítač Digipro, Notebooky, stolové počítače, Notebook Acer a Notebook spolu v obstarávacej cene 11.072,71 €,

 • neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku školská jedáleň podľa návrhu na vyradenie č. 2/2016 zo dňa 02. 11. 2016, t.j. mlynček na mak v obstarávacej cene 456,42 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 1. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za MŠ Dolná ulica 57/37, Kremnica:
  • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 28. 10. 2016, t.j. Koberec v obstarávacej cene 483,97 €,
  • neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 28. 10. 2016, t.j. robot (ŠJ) v obstarávacej cene 755,43 €.

           Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 1. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú umeleckú školu J. L. Bellu Kremnica, Angyalova 419/35, Kremnica:
 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 31.10.2016, t.j. 3 položky – RMG Philips, PC s príslušenstvom a PC zostava spolu v obstarávacej cene 1.736,21 €.

           Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 1. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Centrum voľného času, Kremnica, Angyalova 401/26, Kremnica:
 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2016 zo dňa 31.10.2016, t.j. 2 položky – PC zostava Digipro + monitor a skladacia posteľ Combo spolu v obstarávacej cene 1.438,08 €.

           Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

     B/ u k l a d á

Mestskému úradu – útvaru Vnútorná správa, Mestskej polícii, Kultúrnemu a informačnému centru mesta Kremnica, Mestskému bytovému podniku, Základnej škole Angyalova ulica, Kremnica, Materskej škole, Kremnica, Základnej umeleckej škole J. L. Bellu, Kremnica a Centru voľného času, Kremnica, vyradiť z evidencie neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 10. uznesenia.

zodpovední: Ing. Renáta Nováková a riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta

termín: 31.05.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.


PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

17,K bodu: Rôzne

Uznesenie číslo   45/1704     

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.


M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e


pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.


Ing. Mgr. Ferenčík –
opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.


Mgr. Ing. Novodomec
– chcel by som sa vyjadriť k logu, myslím si, že je veľmi pekné a moderné, čo Kremnica potrebuje. Čítal som viacej o tom, čo majú znamenať tie jednotlivé prvky. Ten pán sa s tým naozaj vyhral. Ďakujem všetkým zúčastneným. Na našom webe sú aj staré veci, celkovo pôsobí tak archaicky, mali by sme do toho viac zainvestovať. Máme 261 000 kliknutí, čo nie je málo. Predáme sa turistom aj širšiemu okoliu. Treba urobiť ľuďom program, keď prídu a keď sa pozrú na web a nejako im naplánovať deň u nás. Sú to veľmi dobré aktivity a ja ďakujem znovu.


Ing. Mgr. Ferenčík –
opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 46/1704
 

vo veci vyhlásenia primátora a mestského zastupiteľstva mesta Kremnica vo veci kúpy ďalších rodinných domov pre Detský domov MAURICIUS .

                        

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

Vyhlásenie primátora a mestského zastupiteľstva mesta Kremnica vo veci kúpy

ďalších rodinných domov pre Detský domov MAURICIUS.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

 

Ing. Popová – na pondelkovom stretnutí poslancov bol prítomný pán riaditeľ z detského domova Maurícius. Vysvetlil dôvody, prečo DM odchádza z priestorov nemocnice. Je to zámer politiky ich práce s deťmi z DM. My dnes máme predložené vyhlásenie primátora k veciam, ktoré nedokáže ovplyvniť ani pán riaditeľ Šumichrast. Vyjadrujeme sa k veciam, ktoré nám neprináležia do kompetencie, aby sme sa k tomu vyjadrovali. O tom, či sú priestory bývalej nemocnice plne vyhovujúce potrebám týchto detí. Na to sú určite omnoho kompetentnejšie osoby, ktoré sa touto politikou a problematikou zaoberajú. Bez urážky vážený poslanci, neprináleží nám, aby sme hodnotili a kritizovali, pretože ich prácu nepoznáme. Ja sa od tohto vyhlásenia dištancujem aj s ohľadom na to, že pán Šumichrast odpovedal na vaše pripomienky. A znovu opakujem, nie je v našej kompetencii sa k tejto veci vyjadrovať. Petráš – ja mám dosť opačný názor. Ak občan nie je schopný pohnúť s vecami v tomto štáte, tak je to veľmi zlé. Ja si myslím, že táto politika aj v tejto oblasti musí byť skutková. Jeden rok si rozmyslí, že opraví nemocnicu, jeden rok, že kúpi domy. Jednoducho sme daňový poplatníci. Chápem, že nie som odborníkom v tejto oblasti, ale názory občanov počúvam. A ohlasy v našom okolí sú také, že jednoducho tá situácia začína byť nezvládnuteľná. Myslím si, že v tomto smere má Mesto aj občan právo povedať svoj názor. Ing. Vaská – ja by som sa svojim názorom priklonila k p. Petrášovi. A to hlavne z toho dôvodu, že reprezentujeme predovšetkým občanov nášho mesta. A máme v ich mene právo k veciam a skutočnostiam, ktoré sa v meste odohrávajú, chystajú, vykonávajú, čo hovoriť. Nemyslím si, že v tom vyhlásení sa predkladajú nejaké návody alebo kritiká činnosti alebo práce. Ale pokiaľ sa mi dostali rôzne informácie do uší, tak takýto stret názorov k tejto veci ešte verejne prezentovaný nebol. My prezentujeme občanov tohto mesta a ich stanovisko k tomuto a máme na to plné právo. Dávame na zastupiteľstve veľakrát slovo aj neobčanom tohto mesta k veciam, ktoré vôbec nie sú podstatné, neriešia závažné problémy. A k takýmto vážnym a závažným veciam by sme nemali právo sa vyjadrovať? Slašťan – ja plne súhlasím s Ing. Popovou, so všetkým, čo povedala. Tiež si nemyslím, že my by sme mali byť kompetentný určiť, či súčasné priestory spĺňajú podmienky. Ceferová – my tu nehodnotíme ako sa správajú pedagógovia k deťom, ako vychovávajú. Myslím si, že to skutočne nepatrí do našej kompetencie. A myslím si, že oni vykonávajú svoju prácu na vysokej úrovni. A snažia sa ju spraviť tak, aby bola čo na najvyššej úrovni. Skôr v tomto vyjadrujeme určitú obavu občanov nášho Mesta. Tie domy sa obsadzujú v našom meste nerovnomerne. Vo volebnom obvode č. 2 sú už skúpené 4 domy, takže si myslím, že tam je tá väčšia obava, že sa to zgrupuje do jednej lokality. Druhá vec je tá, že mnohí z nás ako deti vyrastali tiež v bytových domov a to neovplyvnilo ani naše zdravie, ani našu schopnosť sa vzdelávať, ani vyrastať ako dieťa a mať plnohodnotný život. Ing. Mgr. Ferenčík – myslím si, že ako obyvatelia a zástupcovia mesta máme právo, dokonca povinnosť vyjadriť svoj postoj či už negatívny alebo pozitívny k veciam, ktoré menia a v tomto prípade si myslím, že zhoršujú kvalitu nášho života. Je na slobodnom rozhodnutí každého z vás, či sa toto uznesenie schváli alebo nie, ale myslím si, že je naša povinnosť vyjadriť sa k tomuto.


Ing. Mgr. Ferenčík –
opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 2 (Jaroslav Slašťan, Ing. Klára Popová)

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Alexander Sekaj)


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou schválené.


Kraml
– chcel by som sa poďakovať vedeniu Mesta aj zamestnancom mestského úradu, aj pani Ing. Vaskej za účasť na oslavách 72. výročia oslobodenia mesta Kremnica. Šipoš – vyslovil svoj veľký nesúhlas s územným plánom zóny Veterník a vyjadril svoj názor, ako by to malo vyzerať. Volková – poďakovala za poskytnuté dotácie pre športové kluby. Informovala o úspechoch detí zo Ski klubu Kremnica. Ing. Vaská – chcela by som sa vrátiť k 2. zmene rozpočtu. Je všeobecne známe, že už na komisii som sa nestotožnila s týmto návrhom. Stretáva sa tu viacero vecí, ktoré sa navzájom odporujú. Pri tej zmene ide predovšetkým o nárast mzdových nákladov, potom multikára za 22 000€, potom 4 000€ na dopravné značenie a po Mestských lesoch tam pribudol ďalší problém a to je možnosť uchádzať sa o eurofondy v oblasti kamerového systému, kde teda na internom hlasovaní, väčšinou hlasov toto prešlo, čiže poslanci odsúhlasili 4 000€ rezervovať na kamerový systém. Ale dnes celá druhá zmena väčšinou hlasov neprešla. Stotožňujem sa s tým, že upozorňujeme od nástupu do orgánov samosprávy, že sa treba zaoberať fungovaním úradu a jeho organizáciou. Treba to riešiť. Ja doprajem každému, aby mu plat rástol, ale teraz sú 4%, na rok ďalšie 4%, dnes sa hovorilo o navyšovaní minimálnej mzdy až na 500€ a samozrejme veľká diskusia je o povinnom vianočnom 13-tom plate pre všetkých zamestnancov štátnej správy a samosprávy. Všetko to má dopad rozpočet. Schválili sme rozdelenie rezervného fondu, ako je to teda s telocvičňou? Ing. Nováková –nemáme schválenú druhú zmenu, takže 420 000€ na telocvičňu nemáme zapracovaných. Ing. Vaská – prečo sme teda schvaľovali prerozdelenie rezervného fondu? Ing. Nováková – lebo tie body nasledovali na seba tak, že treba schváliť uznesenie o rozdelení rezervného fondu, ktoré je prílohou zmeny rozpočtu. Takže v ďalšej zmene, keď sa bude hlasovať, sa to pokúsime zapracovať, tak, aby to bolo platné. Ing. Vaská – tá telocvičňa beží, s tým každý súhlasí, že to treba robiť, že tam tie prostriedky treba. Asi by sme mali absolvovať nejaké stretnutie, kde by sme si všetky tieto veci, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú 2. zmenu rozpočtu prešli, hlasovaním cez poslancov a potom by sa to uzatvorilo do druhej zmeny. Vznikla tu paradoxná situácia aj čo sa týka tej Mestskej polície. Bolo to už prerokované x-krát a schválené, názor poslancov všetci vieme, keď sme sa do toho pustili, tak to treba čo najskôr dokončiť. V takomto prípade nechceme byť brzdou v investičnej politike mesta. Takže nám treba pripraviť také návrhy, s ktorým sa stotožňuje väčšina poslancov, aby sme s nimi mohli pomôcť. Ing. Mgr. Ferenčík – pán Novodomec povedal, že máme ísť cestou úspory na mzdových nákladoch. Myslím si, že čo sa týka aj mzdových nákladov, aj v tomto smere sme dosiahli úsporu. Či už tým, že máme 7 opatrovateliek platených cez projekt. Je to úspora Mesta, podarilo sa nám to vybaviť. Sú to peniaze, ktoré tým pádom nebude musieť Mesto vynakladať. Staviate ma do paradoxnej situácie, že na jednej strane máme teda povinnosť 4% zvýšenia miezd a na druhú stranu môžeme mať zamestnaných alebo teda je povinnosť mať v rozpočte viazané prostriedky, ktoré sú na to určené. Teda pokiaľ nemáme navýšené mzdové prostriedky, tak by sme sa dostali do nejakej takej situácie, že ak by sme mali tie 4% ušetriť, pre jeden rok je to ešte ako tak priechodné. Pri 50-tich osobách sú 4% dvaja ľudia. Keby sa nám podarilo ušetriť, bol by som naozaj rád, ale dostávame sa tu aj do vecí, kde nám chýba nahraditeľnosť. Potrebujeme mať aj ľudí, ktorí nám dokážu zaskočiť v prípade nepredvídaných okolností. Ako viete čo sa týka personálnych posunov, do plusu nejdeme, nepriberáme niečo ďalšie. Ing. Vaská – toto už trošku zachádza do vydierania. Ja hovorím, čo sa týka telocvične, urobte všetko pre to, aby to išlo plynule. Ing. Popová – chcela by som sa vrátiť k žiadosti SVB 10 Zlatá ulica, ktorý žiadali o opravu prístupovej cesty k bytovému domu. Bolo mi povedané, že v tejto veci sa nič nerobí. Chcem sa opýtať, či sa už začalo niečo robiť. Nejaký návrh rozpočtu, nákladov. Keď nie, tak by som chcela poprosiť, keby nám Mestský úrad na stretnutie poslancov v máji, pripravil návrh ako by sa táto situácia dala riešiť. Nejaké dve alternatívy ako odstrániť problém, ktorý tam je.

18,Interpelácie

 

19) K bodu: Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:29 hod. 3. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 22. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

    

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

           primátor mesta

     Jaroslav Slašťan                                                             Miloš Bíreš

 1. overovateľ                                                               2. overovateľ

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.