Zápisnica č. 4/2017 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 24. 04. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 4/2017 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 24. 04. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

 

Neskorší príchod nahlásili:

 

Neprítomní:


Ospravedlnení:

– Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková


Prizvaní a hostia:

 

Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Veronika Chrienová, Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
1,k bodu: Otvorenie

Rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:01 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku Ing. Beátu Kirkovú, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 4. v tomto roku, 23. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (9) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

2,k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
  3. Návrh 2.zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2017
  4. Záver

 

 Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ing. Klára Popová, Mgr. Ing. Martin Novodomec

090900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

návrhová komisia – Miloš Bíreš, Maroš Kraml

090900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

pracovné predsedníctvo – Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, Iveta Ceferová, Eva Hrončová

090900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ivana Petráša a Bc. Martina Kapša.

 

3) K bodu:  Návrh 2.zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2017

 

Uznesenie číslo 47/1704    

vo veci Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

  1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                          4 427 399 €

kapitálové príjmy:                  832 211 €

príjmové finančné operácie:      736 730 €

spolu príjmy:                        5 996 340 €

 

bežné výdavky:                       4 292 595 €

kapitálové výdavky:               1 516 210 €

výdavkové finančné operácie: 143 502 €

spolu výdavky:                            5 952 307 €

 

saldo bežného rozpočtu:                   134 804 €

saldo kapitálového rozpočtu:        – 683 999 €

saldo finančných operácií:                593 228 €

celkové saldo rozpočtu:        44 033 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov či majú otázky alebo pripomienky k návrhu…

 

Ing. Popová – je tento druhý návrh v súlade s tým, čo sa dohodlo na stretnutí so zástupcami Mesta? Ing. Nováková – zapracovali sme do tejto zmeny kapitálový výdavok 4000€ na spolufinancovanie projektu na rozširovanie kamerového systému. Vypustili sme navýšenie miezd zamestnancov v zmysle nariadenia vlády.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Ferenčík
– skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

 4) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 16:10 hod. 4. mimoriadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 23. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Petráš                                                                     Bc. Martin Kapšo

  1. overovateľ                                                                       2. overovateľ

 

 

 

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.