Z á p i s n i c a č. 4/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. mája 2017

Z á p i s n i c a č. 4/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. mája 2017

Prítomní:
Ing. Viera Vaská, , Maroš Kraml, Ivan Petráš, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai,

Neprítomní:
Ing. Mgr. Martin Novodomec, RNDr. Zuzana Balážová, Bc. Martin Rusín,

Prizvaní:
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta

Program: 
1. Úvod 

2. Finančné veci
2.1  Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 31. 03. 2017
2.2 Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017
2.3 Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku Kremnica k 31. 03. 2017
2.4 Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31. 03. 2017
2.5 Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku Kremnica č. 1/2017
2.6 Návrh 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia     Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017
3.  Majetkové veci
3.1 Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách za obdobie od 01. 04. 2017 do 31. 05. 2017
3.2 Správa o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2016
3.3 Dohoda o výške nájomného za prenájom poľnohospodárskej pôdy –      AGROTRADE GROUP, spol. s r.o., Rožňava, IČO 31 668 861
3.4 Žiadosť o predaj pozemku – Vladimír Kopkáš s manželkou, Kremnica
3.5 Žiadosť o predaj pozemku – ABILITY INVESTMENTS, s.r.o., Žiar nad     Hronom, IČO 46 503 706
3.6 Žiadosť o prenájom pozemku – Ing. Ján Mišík, Kremnica
3.7 Odpredaj pozemkov pri bytových domoch na Zámockom námestí v Kremnici
4.   Rôzne
4.1. Návrh na zmenu VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia     a nakladania s majetkom mesta v znení zmien a doplnkov
4.2 Podanie – múrik na parkovisku pri ZŠ Angyalova ulica, Kremnica
4.3 Územný plán zóny Veterník
4.4 Návrh VZN mesta Kremnica o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady     nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských      zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
5. Záver

1. Úvod 
Na zasadnutí komisie sa zúčastnili piati členovia komisie, t. j. komisia bola uznášaniaschopná. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené finančné veci, majetkové veci a bod rôzne a prijala k nim nasledovné uznesenia:

2. Finančné veci
Uznesenie k bodu 2.1
Komisia vo veci správy o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 31. 03. 2017 berie na vedomie predloženú správu nasledovne:
Bežný rozpočet:
príjmy:    1 350 542,16 €, t.j.   31,87 %
výdavky:    782 397,48 €, t.j.   18,79 %
saldo:         568 144,68 €
Kapitálový rozpočet:
príjmy:      277 966,12 €, t.j.   33,51 %
výdavky:       4 050,06 €, t.j.     0,41 %
saldo:         273 916,06 €
Finančné operácie:
príjmy:        47 497,60 €, t.j.  20,71 %
výdavky:     38 824,78 €, t.j.  27,09 %
saldo:            8 672,82 €

Uznesenie k bodu 2.2
Komisia vo veci návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017 neodporúča MsZ schváliť navýšenie finančných prostriedkov v programe 003 – Bezpečnosť a poriadok, podprograme 00301
– Verejný poriadok a bezpečnosť na zakúpenie alkoholtestera, v zmysle požiadavky predloženej MsPO. Na zakúpenie prístroja komisia odporúča použiť finančné prostriedky schválené v rozpočte v rámci programu 00301 – Verejný poriadok a bezpečnosť, určené na platby za tovary a služby (kategória 630).

Uznesenie k bodu 2.3
Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku, Kremnica k 31. 03. 2017 berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku, Kremnica k 31. 03. 2017 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie k bodu 2.4
Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31. 03. 2017 berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
k 31. 03. 2017 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie k bodu 2.5
Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku, Kremnica č. 1/2017 berie na vedomie Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku, Kremnica č. 1/2017.

Uznesenie k bodu 2.6
Komisia vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica na rok 2017 odporúča MsZ schváliť návrh 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica na rok 2017.

3. Majetkové veci
Uznesenie k bodu 3.1
Komisia vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách berie na vedomie informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01. 04. 2017 do 31. 05. 2017 podľa prílohy.

Uznesenie k bodu 3.2
Komisia vo veci správy o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2016
1. berie na vedomie Správu o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2016 predloženú prevádzkovateľom pohrebiska spoločnosťou T.B.S. servis-služby, spol. s r.o., Kremnica,
2. odporúča v rozpočte na rok 2018 nevyhnutne počítať s investíciami do cintorína, v zmysle materiálu Požiadavky na opravy a údržbu Domu smútku a ostatných častí Mestského cintorína, ktorý predložil prevádzkovateľ pohrebiska a podľa akútnosti zapracovať požiadavky do plánu investícií na rok 2018.

Uznesenie k bodu 3.3
Komisia vo veci dohody o výške nájomného za prenájom poľnohospodárskej pôdy podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 1239/98 zo dňa 13. 10. 1998 v znení dodatkov odporúča MsZ schváliť
nájomné za prenájom poľnohospodárskej pôdy podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 1239/98 zo  dňa 13. 10. 1998 v znení dodatkov, uzavretej so spoločnosťou AGROTRADE GROUP, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01  Rožňava, IČO 31 668 861 vo výške 38 558,00 €/ročne, na obdobie nájmu od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2022.

Uznesenie k bodu 3.4
Komisia vo veci žiadosti Vladimíra Kopkáša a Mgr. Edity Kopkášovej, Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica odporúča MsZ schváliť odpredaj pozemku  parcelné číslo CKN 1265/6 – záhrada s výmerou 362 m2 v katastrálnom území Kremnica Vladimírovi Kopkášovi a manželke Mgr. Edite Kopkášovej, Kremnica, za kúpnu cenu 1 810,00 € (t.j. 5 €/m2) s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Uznesenie k bodu 3.5
Komisia vo veci žiadostí spoločnosti ABILITY INVESTMENTS s.r.o., Chrásteka 6/1, 965 01
Žiar nad Hronom, IČO 46 503 706 o odpredaj a prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica neodporúča MsZ schváliť
1. odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 1168/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 432 m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti ABILITY INVESTMENTS s.r.o., Chrásteka 6/1, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 46 503 706,
2. prenájom pozemku parcelné číslo CKN 1168/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 432 m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti ABILITY INVESTMENTS s.r.o., Chrásteka 6/1, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 46 503 706,

Uznesenie k bodu 3.6
Komisia vo veci žiadosti Ing. Jána Mišíka, Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica odporúča MsZ schváliť:
1. ukončenie prenájmu pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/14 zo dňa 14. 09. 2000 v znení Dodatku č. 1 zo dňa  03. 04. 2003 a Dodatku č. 2 zo dňa 02. 05. 2014, uzavretej s Jozefom Hricom, Ulica Československej armády 203/41, 967 01 Kremnica k 31. 03. 2017,
2. zrušenie predpísanej nedaňovej  pohľadávky za roky 2015, 2016, 2017 spolu v sume 15,60 €, za prenájom pozemku podľa zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/14 zo dňa 14. 09. 2000 v znení Dodatku č. 1 zo dňa  03. 04. 2003 a Dodatku č. 2 zo dňa 02. 05. 2014, uzavretej s Jozefom Hricom, Ulica Československej armády 203/41 Kremnica,
3. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1153/1 – záhrady s výmerou 260 m2 v katastrálnom území Kremnica Ing. Jánovi Mišíkovi, Kremnica, na účel užívania záhrady prislúchajúcej k bytu v bytovom dome súp. č. 204 na Ulici Československej armády v Kremnici, na dobu neurčitú od 01. 05. 2017, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 5,20 €,

Uznesenie k bodu 3.7
Komisia vo veci odpredaja pozemkov pri bytových domoch súp. č. 580, 586 a 587 na Zámockom námestí v Kremnici:
1. berie na vedomie doručené stanoviská spoločenstiev vlastníkov bytov k ponuke na predaj pozemkov pri bytových domoch súp. č. 580, 586 a 587 na Zámockom námestí v Kremnici,
2. odporúča MsZ schváliť odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 505/1 – zastavaná plocha s výmerou cca 246 m2 v katastrálnom území Kremnica, vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 580 na Zámockom námestí v Kremnici, v  príslušnom podiele, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku k bytovému domu súp. č . 580, za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúci nechajú vypracovať na vlastné náklady, za kúpnu cenu 5 €/m2 s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku s tým, že hranica pozemku medzi bytovým domom súp. č. 580 a 586 bude v cca 1/2,
3. neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj časti pozemku  parcelné číslo CKN 505/1 – zastavaná plocha s výmerou cca 52 m2  v katastrálnom území Kremnica, Michalovi Zelinovi, Zámocké námestie 586/34, Kremnica s tým, že komisia navrhuje pozemky odpredávať iba všetkým vlastníkom bytov v bytovom dome naraz.

4. Rôzne:
Uznesenie k bodu 4.1
Komisia vo veci návrhu na zmenu VZN mesta Kremnica – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta – zverenie časti kompetencií vo veci prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku mesta primátorovi mesta a riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií mesta odporúča MsZ schváliť zmenu VZN v zmysle predložených podkladov s tým, že hranica rozhodovania o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku mesta sa stanoví na 400 €.

Uznesenie k bodu 4.2
Komisia vo veci podania – múrik na parkovisku pri ZŠ na Angyalovej ulici v Kremnici, ktoré predložila hlavná kontrolórka mesta, berie predložené informácie na vedomie.

Uznesenie k bodu 4.3
Komisia vo veci Územného plánu zóny Veterník odporúča MsZ schváliť Územný plán zóny Veterník podľa predloženého návrhu.

Uznesenie k bodu 4.4
Komisia vo veci návrhu VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica odporúča MsZ schváliť VZN v zmysle predložených podkladov.

5. Záver 
Členovia komisie súhlasili so zmenou plánovaného termínu zasadnutia komisie dňa 28. 08. 2017. Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční v pondelok 04. 09. 2017 o 15,30 na MsÚ v Kremnici. Po vyčerpaní všetkých tém predsedníčka komisie Ing. Viera Vaská poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

V Kremnici, dňa 29. 05. 2017
zapísala: Ing. Renáta Nováková

Ing. Viera Vaská
predsedníčka komisie

Zdieľať tento príspevok.