Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 23. 05. 2017

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 23. 05. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny
Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová

Program:

1. Otvorenie
2. Informácia o vyhlásení výberového konania na mesto riaditeľa ZUŠ J. L. Bellu
3. Informácia o podaní dohodovacieho konania na rok 2017
4. Návrh VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 1. 9. 2017
5. Usmernenie ohľadne programu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v ŠJ
6. VZN – návrh novely nariadenia mesta Kremnica č. 3/2011, ktorým sa upravujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
7. Športové podujatia v meste
8. Rôzne
9. Záver

K bodu č. 1:
Predseda komisie otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných. Oboznámil ich s programov zasadnutia komisie.

K bodu č. 2:
Mgr. Zlatošová informovala prítomných o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici. Materiál prešiel Radou školy pri ZUŠ J. L. Bellu, bol pripravený na zverejnenie v Kremnických novinách a webovej stránke mesta. Samotné výberové konanie prebehne v mesiaci jún 2017 a nový riaditeľ by mal nastúpiť do funkcie od 1. 7. 2017.

K bodu č. 3:
Mgr. Zlatošová informovala o podaní žiadosti o dohodovacie konanie základných škôl na rok 2017. V dohodovacom konaní požadovali riaditelia škôl finančné prostriedky v prvom rade na tarifné platy, osobné príplatky, uvádzajúceho učiteľa a odstupné zamestnancovi. O výsledku dohodovacieho konania by sme mohli vedieť začiatkom mesiaca júl 2017, o čom budeme riaditeľov škôl informovať.

K bodu č. 4:
V mesiaci júl 2017 bude do mestského zastupiteľstva predložený materiál Návrhu VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 1. 9. 2017. K zmenám poplatkov by malo dôjsť v ZUŠ J. L. Bellu a v školských jedálňach. Materiál bude vyvesený na pripomienkovanie na webovej stránke mesta od 29. 5. 2017.
K bodu č. 5:
Z Okresného úradu Banská Bystrica, odbor školstva sme dostali Usmernenie zriaďovateľov škôl zapojených do Programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a Programu podpory konzumácie mlieka v školách. Vzhľadom na nové pravidlá EÚ s prihliadnutím na celospoločenský prínos nás žiadajú, aby sme pri návrhu rozpočtu pre zariadenia školského stravovania pri školách zohľadnili zvýšené náklady (osobné a materiálne) spojené s výkonom programu priamo v školách. Spomínané požiadavky napočítame a pri návrhu rozpočtu na rok 2018 predložíme na schválenie MsZ.

K bodu č. 6:
Poslancom bol na naštudovanie zaslaný materiál Návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta kremnica č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Vysvetlenie k materiálu podala Ing. Nováková. Členovia komisie k predloženému návrhu nemali pripomienky.
Uznesenie č.1:
Komisia športu, školstva a práce s mládežou nemá k predloženému materiálu pripomienky a odporúča ho predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

K bodu č. 7:
Mgr. Zlatošová informovala, že na podujatie Zabehni zdravie boli veľmi dobré ohlasy a p. Frimlová formou Kremnických novín osobne poďakovala všetkým organizátorom. Taktiež informovala o pripravovanom podujatí cyklistických pretekov na Skalke a požiadala riaditeľov škôl o ďalšiu propagáciu medzi žiakmi, nakoľko súčasťou podujatia bude aj detský cross a zábavné hry pre deti.

K bodu rôzne:
Mgr. Sekaj sa informoval ohľadne možností využitia športovísk pri Relax – centre na Skalke. Ihriská sú v neudržiavané, v zlom stave a nevyužívané. Teraz, keď žiaci v školách dostávajú od štátu príspevky na školy v prírode, možno by bolo vhodné športoviská využívať týmto smerom.
Ing. Mgr. Ferenčík mu odpovedal, že doposiaľ nebol záujem o využitie týchto priestorov. Ihriská boli od počiatku zle navrhnuté a tiež zrealizované. Na údržbu, najmä jarnú sa spočiatku vynakladali financie, ale aj tak neboli využívané. Preto sa prestali udržiavať. Máme v pláne do budúcna možno využívať niektoré ako ľadovú plochu, o letnom využití môžeme uvažovať, ak budú požiadavky na užívanie.
Ing. Mgr. Ferenčík informoval ešte o stave rekonštrukcie dolnej telocvične a tiež o návrhu nového osvetlenia. Zmena plánu by nemala navýšiť rozpočet o veľkú čiastku, takže sa o tom bude s dodávateľom rokovať.
Mgr. Zlatošová informovala o odpovedi OU Banská Bystrica, odbor školstva ohľadne rekonštrukcie teplovodu do telocvične ZŠA. Nakoľko sme dostali zápornú odpoveď, mesto sa odvolalo a pokúsi sa ešte získať finančné prostriedky z havarijného stavu.

K bodu č. 9:
Po prerokovaní bodov programu Mgr. Sekaj poďakoval prítomným za účasť a komisiu ukončil.
Zapísala: Mgr. Zlatošová

Mgr. Alexander Sekaj
predseda komisie
Mgr. Peter Weis
overovateľ zápisnice

 

Zdieľať tento príspevok.