U z n e s e n i a z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 15. júna 2017

U z n e s e n i a z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 15. júna 2017

Uznesenie číslo 48/1706      

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 4/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 49/1706      

vo veci plánu kontrolnej činnosti.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 2.polrok 2017.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 50/1706      

vo veci návrhu VZN mesta Kremnica č. 3/2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –

A / s c h v a ľ u j e VZN mesta Kremnica č.3/2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta podľa predloženého návrhu.

B / u k l a d á mestskému úradu po schválení VZN mesta Kremnica č. 3/2017 zverejniť ho v zmysle zákona.

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková              

termín: 16.06.2017.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 51/1706      

vo veci návrhu VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 1.9.2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/ s c h v a ľ u j e

VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 1.9.2017

B/ poveruje

vedúcu oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení

zodpovedná: Mgr. Hana Zlatošová

termín: do 31.07.2017.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 52/1706      

vo veci Územného plánu zóny Veterník Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –

A/k o n š t a t u j e, že

  • Návrh Územného plánu zóny Veterník Kremnica (ďalej len ÚPN-Z) – spracovala osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie UPD a ÚPP Ing. Martin HUDEC r.č.275 v súlade so zákonom č.50/76 Zb.z. a č.237/2000 Zb.z. (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR č.55/2001 o ÚPP a ÚPD.
  • Návrh ÚPN-Z preskúmal Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky a vydal stanovisko podľa § 25 stavebného zákona a súhlas na schválenie listom OU-BB-OVBP1-2017/015353-2-BA zo dňa 10.05.2017
  • Návrh ÚPN-Z bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 04.10.2016 do 03.11.2016, verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie sa uskutočnilo dňa 12.10.2016, opätovné prerokovanie nezohľadnených, resp. neakceptovaných pripomienok sa uskutočnilo dňa 02.03.2017.

B/ s c h v a ľ u j e

podľa § 26 ods. 3 stavebného zákona:

  • Územný plán zóny Veterník Kremnica
  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Veterník Kremnica

 

C/o d p o r ú č a

primátorovi mesta zabezpečiť

  • Dopracovanie čistopisu ÚPN-Z v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva minimálne v troch kompletných elaborátoch.
  • Doručiť v súlade s § 28 stavebného zákona 1 elaborát čistopisu ÚPN-Z, spolu s uznesením Mestského zastupiteľstva o schválení ÚPN-Z a VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-Z, Okresnému úradu Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky a príslušnému stavebnému úradu mesta do 3 mesiacov od schválenia predmetnej územnoplánovacej dokumentácie.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 53/1706      

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 31.03.2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 31.03.2017 nasledovne:

Bežný rozpočet:
príjmy:        1 350 542,16 €, t.j.   31,87 %
výdavky:         782 397,48 €, t.j.  18,79 %
saldo:              568 144,68 €

Kapitálový rozpočet:
príjmy:          277 966,12 €, t.j.   33,51 %
výdavky:           4 050,06 €, t.j.     0,41 %
saldo:            273 916,06 €

Finančné operácie:
príjmy:            47 497,60 €, t.j.  20,71 %
výdavky:           8 824,78 €, t.j.  27,09 %
saldo:                    672,82 €

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 54/1706    

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica

 

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

 

správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica

(v eurách)

Výnosy:                    HČ  40 565 plnenie HČ 24,6 %

Náklady:                  HČ  30 604 plnenie HČ 18,6 %

Saldo:                       HČ    9 961                                 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 55/1706      

vo veci plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Výnosy:                             42 924           25,11            56 828               37,98            99 752       29,69

Náklady:                           42 534           25,05            38 709               25,88            81 243       25,32

Výsledok hospodárenia:     390                                18 119                                       18 509

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 56/1706      

vo veci návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
3.
zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                           4 434 022 €

kapitálové príjmy:                      842 211 €

príjmové finančné operácie:    736 730 €      

spolu príjmy:                           6 012 963 €

        

bežné výdavky:                        4 302 770 €

kapitálové výdavky:                 1 531 210 €

výdavkové finančné operácie:  143 502 €

spolu výdavky:                          5 977 482 €

saldo bežného rozpočtu:            131 252 €

saldo kapitálového rozpočtu:- 688 999 €

saldo finančných operácií:       593 228 €

celkové saldo rozpočtu:               35 481 €

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 8 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo,  Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 2 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

ZDRŽAL SA:1 (Maroš Kraml)

Uznesenie číslo 57/1706      

vo veci 1.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
1.
zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017

Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2017:

výnosy hlavná činnosť               163 803 €

náklady hlavná činnosť              163 803 €

výsledok hospodárenia                          0 €    

1.zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2017:

výnosy hlavná činnosť               163 803 €
náklady hlavná činnosť             163 803 €
výsledok hospodárenia                          0 €

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 58/1706      

vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2017 k 24.3.2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2017 k 24.3.2017 podľa predloženého návrhu.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 59/1706      

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2017 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2017 pre oblasť kultúra v celkovej výške 1 200 € v nasledovnom členení:

1.z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 500 € nasledovne:
a) Kremnický banícky spolok                                           300 €
b) SOS Kremnica, občianske združenie                         200 €

2.z Fondu kultúry vo výške 700 € nasledovne:
a) Združenie rodičov a priateľov školy pri 1. Základnej škole v Kremnici 400 €
b) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica                                             300 €

                                              

B/ u k l a d á

1.mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.
mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.
mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 31.08.2017.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 60/1706      

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2017 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2017 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 1 300 € v nasledovnom členení:
1.z Fondu športových podujatí vo výške 500 € nasledovne:
a) TJ Biela stopa Kremnica          200 €
b) TJ Biela stopa Kremnica          300 €

2.z Fondu športu vo výške 800 € nasledovne:
a) TJ Kremnica – volejbalový oddiel          300 €
b) Horská služba Kremnické vrchy             500 €

                                              

B/ u k l a d á
1.mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.
mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.
mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 31.08.2017.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 61/1706      

vo veci dohody o výške nájomného za prenájom poľnohospodárskej pôdy podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 1239/98 zo dňa 13. 10. 1998 v znení dodatkov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –

A/ s ch v a ľ u j e        

nájomné za prenájom poľnohospodárskej pôdy podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 1239/98 zo dňa 13. 10. 1998 v znení dodatkov, uzavretej so spoločnosťou AGROTRADE GROUP, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO 31 668 861 vo výške 38 558,00 €/ročne, na obdobie nájmu od 01.10.2017 do 30.09.2022.

B/ u k l a d á

mestskému úradu uzavrieť dodatok k zmluve o nájme pozemkov podľa bodu A/ uznesenia                            

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                            

termín: 31.07.2017.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 62/1706    

vo veci žiadosti Vladimíra Kopkáša a Mgr. Edity Kopkášovej, Ulica Sama Chalupku 304/63, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –

A/  s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom a to: parcely číslo CKN 1265/6 – záhrada s výmerou 362 m2 Vladimírovi Kopkášovi, rod. Kopkášovi a manželke Mgr. Edite Kopkášovej, rod. Ľuptákovej, obaja miesto trvalého pobytu Ulica Sama Chalupku 304/63 , 967 01 Kremnica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Kúpna cena za predaj pozemkov sa stanovuje vo výške 1 810,00 € (5,00 €/m2).

Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže predávaný pozemok je priľahlý k rodinnému domu súp. č. 304, ktorý je vlastníctvom kupujúcich a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmto rodinným domom.

                                              

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                              

termín: 31.08.2017.

V prípade, že zo strany kupujúcich nedôjde k podpisu kúpnej zmluvy Mestské zastupiteľstvo v Kremnici bude o predaji predmetných pozemkov rokovať najskôr v lehote 2 rokov.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 63/1706      

vo veci ukončenia prenájmu pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/14 zo dňa 14.09.2000 v znení dodatkov.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –

A/  s c h v a ľ u j e
1. ukončenie prenájmu pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/14 zo dňa 14.09.2000 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.2003 a Dodatku č. 2 zo dňa 02.05.2014, uzavretej s Jozefom Hricom, Ulica Československej armády 203/41, 967 01 Kremnica k 31.03.2017,
2.
zrušenie predpísanej nedaňovej pohľadávky za roky 2015, 2016, 2017 spolu v sume 15,60 €, za prenájom pozemku podľa zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/14 zo dňa 14.09.2000 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.2003 a Dodatku č. 2 zo dňa 02.05.2014, uzavretej s Jozefom Hricom, Ulica Československej armády 203/41 Kremnica.

B / u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať zrušenie predpísanej nedaňovej pohľadávky podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                              

termín: 30.06.2017.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 64/1706      

vo veci žiadosti Ing. Jána Mišíka, Ulica Československej armády 204/43, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –

A/  s c h v a ľ u j e

prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti z pozemku parcelné číslo CKN 1153/1 – záhrady s výmerou 260 m2 v katastrálnom území Kremnica Ing. Jánovi Mišíkovi, Ulica Československej armády 204/43, 967 01  Kremnica, na dobu neurčitú od 01.05.2017.

Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že prenajatú časť z pozemku parcelné číslo CKN 1153/1 bude nájomca užívať na záhradkárske účely k bytu v bytovom dome súp. č. 204 na Ulici Československej armády v Kremnici, ktorého je nájomníkom.

Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok. Celkové ročné nájomné činí 5,20 €.

Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase do 31.05.2017 do 14.06.2017.

B / u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                              

termín: 31.07.2017.

Prenájom pozemku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

111100


PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 65/1706      

vo veci žiadosti spoločnosti ABILITY INVESTMENTS s.r.o., Chrásteka 6/1, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 46 503 706 o odpredaj, resp. prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –

A/ n e s ch v a ľ u j e
1. odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 1168/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 432 m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti ABILITY INVESTMENTS s.r.o., Chrásteka 6/1, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 46 503 706.
2.
prenájom pozemku parcelné číslo CKN 1168/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 432 m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti ABILITY INVESTMENTS s.r.o., Chrásteka 6/1, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 46 503 706.


B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: 30.06.2017.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 10 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 66/1706      

vo veci odpredaja pozemkov pri bytových domoch súp. č. 580, 586 a 587 na Zámockom námestí.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ b e r i e   n a    v e d o m i e

doručené stanoviská k ponuke na predaj pozemkov pri bytových domoch súp. č. 580, 586 a 587 na Zámockom námestí v Kremnici.

B/ s ch v a ľ u j e

odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 505/1 – zastavaná plocha s výmerou cca 246 m2 v katastrálnom území Kremnica, vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 580 na Zámockom námestí v Kremnici a to: Jozefovi Hricovi s manželkou Máriou, Štefánikovo námestie 29/32, Kremnica, Soni Schmidtovej, Zámocké námestie 580/16, Kremnica, Milanovi Hrabovskému s manželkou Ľubicou, Zámocké nám. 580/18, Kremnica, Kataríne Gwerder a Gregorovi Gwerder, Bachmattstr. 21, Mettmenstetten, Švajčiarsko, v príslušnom podiele, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku k bytovému domu súp. č . 580, za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúci nechajú vypracovať na vlastné náklady, za kúpnu cenu 5,00 €/m2, s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

C/ n e s ch v a ľ u j e

odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 505/1 – zastavaná plocha s výmerou cca 52 m2 v katastrálnom území Kremnica, Michalovi Zelinovi, Zámocké námestie 586/34, Kremnica.

                                                        

D/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ a C/ žiadateľom

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková              

termín: 30.06.2017.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 67/1706      

vo veci informácie o uzatvorených nájomných zmluvách.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.04.2017 do 31.05.2017 podľa prílohy.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 68/1706      

vo veci správy o činnosti Mestskej polície v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za rok 2016.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 69/1706      

vo veci správy o ochrane pred požiarmi a činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica za rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o ochrane pred požiarmi a činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica za rok 2016.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 70/1706      

vo veci správy o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici za rok 2016 predloženú prevádzkovateľom pohrebiska spoločnosťou T.B.S. servis-služby, spol. s r.o., Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 71/1706      

vo veci informácie o stave kroniky mesta Kremnica za rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o stave kroniky mesta Kremnica za rok 2016.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 72/1706      

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 73/1706      

vo veci Výročnej správy o výsledkoch činnosti za rok 2016 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

Výročnú správu o výsledkoch činnosti za rok 2016 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš,  Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

Ing. Klára Popová
člen návrhovej komisie

Jaroslav Slašťan
člen návrhovej komisie                                                  


Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.