VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 5/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚPN ZÓNY VETERNÍK – KREMNICA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 5/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚPN ZÓNY VETERNÍK – KREMNICA

Mesto Kremnica podľa § 6 ods.1 zákona č.369/90 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 27 ods.3 zákona č.50/1976 Zb.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

v y d á v a

toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná  časť Územného plánu zóny Veterník Kremnica.

Čl. 1

Záväzná časť Územného plánu zóny Veterník Kremnica (ďalej len „ÚPN zóny“) je uvedená v textovej a grafickej forme v prílohách, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Čl. 2
Textová časť

Textovú časť tvoria :

Záväzná časť ÚPN zóny (Návrh regulatívov územného rozvoja zóny)
o Schéma záväzných častí riešenia
o Schéma verejnoprospešných stavieb a asanácií

(ďalej len „regulatívy“). Regulatívy stanovujú záväzné funkčné využitie a priestorové usporiadanie pozemkov uzemného plánu zóny mesta, stanovujú podmienky pre územný rozvoj územného plánu zóny mesta, ochranu kultúrnych pamiatok, zásady koncepcie životného prostredia, ochranu prírody a krajiny, stanovujú záväzné regulatívy pre výstavbu verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry a zariadení, a vymedzujú pozemky pre verejnoprospešné stavby.


Čl. 3

Grafická časť

Grafickú časť tvoria výkresy:
– Výkres č. 2 Komplexný urbanistický návrh M 1 : 1 000
– Výkres č. 3 Návrh verejnej dopravnej vybavenosti M 1 : 1 000
– Výkres č. 4 Návrh verejnej technickej vybavenosti, vodné hospodárstvo M 1 : 1 000
– Výkres č. 5 Návrh verejnej technickej vybavenosti, energetika
a elektronické komunikácie  M 1 : 1 000
– Výkres č. 6 Výkres priestorovej a funkčnej regulácie zóny,
vymedzenie regulovaných priestorov M 1 : 1 000


Čl. 4

Záverečné ustanovenia

1. Územný plán zóny Veterník Kremnica je uložený na:
– Mestskom úrade v Kremnici
– Stavebnom úrade v Kremnici
– Okresnom úrade, odbore výstavby a bytovej politiky v Banskej Bystrici

2. Toto všeobecné záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kremnici svojím uznesením č. 52/1706 zo dňa 15. júna 2017.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.júla 2017.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Prílohy:
Návrh „Územný plán  zóny  Veterník – Kremnica“ (textová  a grafická  časť)

:

B-regulativy-uzemneho-rozvoja-UPN_Z_Veternik_Kremnica_§25

schema-verejnoprospesne-stavby-A3_1-2000-navrh-upraveny-po-prerokovani

schema-zavazna-cast-riesenia_A3 +_1-2000_navrh-upraveny-po-prerokovani

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 16. 06. 2017
Zvesené z úradnej tabule dňa 03. 07. 2017

Zdieľať tento príspevok.