Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2017 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2017 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2017 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016

_______________________________________________________________________

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok I

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta sa mení nasledovne :

1. Článok 9 odsek 7 má nasledovné nové znenie:

„(7) O prebytočnosti a neupotrebiteľnosti odpisovaného hnuteľného majetku mesta a o naložení s týmto majetkom rozhoduje na základe odporúčania jednotlivých čiastkových inventarizačných komisií:

a, primátor a riaditelia, ak je jeho zostatková cena nižšia ako 400 € za jednu vec alebo jeden súbor vecí,

b, mestské zastupiteľstvo, ak je jeho zostatková cena vyššia ako 400 € za jednu vec alebo jeden súbor vecí.

O prebytočnosti a neupotrebiteľnosti neodpisovaného hnuteľného majetku mesta a o naložení s týmto majetkom rozhoduje na základe odporúčania jednotlivých čiastkových inventarizačných komisií:

a, primátor a riaditelia, ak bola jeho obstarávacia cena nižšia ako 400 € za jednu vec alebo jeden súbor vecí,

b, mestské zastupiteľstvo, ak bola jeho obstarávacia cena vyššia ako 400 € za jednu vec alebo jeden súbor vecí.“

Článok II

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici dňa 15. 06. 2017 uznesením č. 50/1706.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 16. 06. 2017 do 30. 06. 2017.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 01. 07. 2017.

Iveta Ceferová
zástupkyňa primátora mesta

Zdieľať tento príspevok.