Zápisnica č. 5/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 15. 06. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 5/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 15. 06. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

 ___________________________________________________________________________

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta


Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

Neskorší príchod nahlásili:

– Ing. Viera Vaská

 

Neprítomní:


Ospravedlnení:

– Mgr. Alexander Sekaj, Miloš Bíreš


Prizvaní a hostia:

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Marián Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik v Kremnici

Mgr. Marek Žufka, riaditeľ, Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici

Mgr. Peter Durbák, riaditeľ, Centrum voľného času

Veronika Chrienová, Kultúrne a informačné centrum v Kremnici

Mgr. Monika Golhová, riaditeľka, Materská škola Dolná ulica v Kremnici


1,k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:06 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 5. v tomto roku, 24. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (10) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

2,k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

  

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Návrh programu:

1,Otvorenie
2,
Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3,Kontrola plnenia uznesení
4,Návrh VZN – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
5,Návrh VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
6,Územný plán zóny Veterník Kremnica
7,Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 31.3.2017
8,Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.3.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica
9,S
práva o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.3.3017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
10,
Návrh 3.zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017
11,
Návrh 1.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017
12,
Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2017 k 24.3.2017
13,Schválenie dotácií z rozpočtu mesta k 31.5.2017
14,
Majetkové záležitosti:
a,
Dohoda o výške nájomného za prenájom poľnohospodárskej pôdy – AGROTRADE GROUP, spol. s r.o., Rožňava
b,
Žiadosť o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica – Vladimír Kopkáš s manželkou
c,
Žiadosť o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica – Ing. Ján Mišík
d,
Žiadosť o odpredaj, resp. prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica – ABILITY INVESTMENTS s.r.o. Žiar nad Hronom
e,
Predaj pozemkov pri bytových domoch súp. č. 580, 586 a 587 na Zámockom námestí v Kremnici
f,
Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách
15,Blok informácií a správ:
a,
Správa o činnosti mestskej polície za rok 2016
b,
Správa o ochrane pred požiarmi a o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica za rok 2016
c,
Správa o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2016
d,
Kronika mesta Kremnica za rok 2016
16,
Rôzne
17,
Interpelácie
18,
Záver


Ing. Mgr. Ferenčík
– požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ 14.09. 2017 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Viera Vaská

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ bolo jednohlasne zvolené.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 15. 06. 2017 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Bc. Martin Kapšo.

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil MUDr. Danu Blahyjovú a Bc. Martina Kapša.


3, K
 bodu: Kontrola plnenia uznesení

 

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

16:12 – prišla na MsZ Ing. Viera Vaská


Uznesenie číslo   48  /1706    

 

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 4/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – chcela by som sa opýtať k uzneseniu, ktoré sa týka vybudovania náhradného vodného zdroja na Skalke a vyčlenenia 50 000€ z rezervného fondu. Prečo bolo rozhodnuté vami pán primátor, že sa to bude realizovať až v júli 2017, keď rozhodnutie orgánu životného prostredia má platnosť do 20.6.2017? Ing. Mgr. Ferenčík – nebolo to rozhodnuté celkom mnou. Bolo to rozhodnuté dodávateľom v tomto termíne.   Ing. Popová – budeme žiadať o predĺženie platnosti? Ing. Mgr. Ferenčík – už sme žiadali. Ing. Popová – a ešte mám pripomienku k uzneseniu č. 38, čo sa týka prerozdelenia finančných prostriedkov.  Nerozumela som ohľadom rekonštrukcie oporného múru vo farskej záhrade, kde máme vyčlenených 36 000€. Z akého dôvodu sa nebude tento múr rekonštruovať? Ing. Mgr. Ferenčík – nebude sa to realizovať z toho dôvodu, že pán Janovský, vlastník susedného pozemku, nedal doteraz súhlas pre vydanie stavebného povolenia. Prebieha aj súdne konanie. Takže musíme tam mať tie prostriedky blokované.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo     49 /1706    

 

vo veci plánu kontrolnej činnosti.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 2.polrok 2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


4,Návrh VZN – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta


Uznesenie číslo     50 /1706    

 

vo veci návrhu VZN mesta Kremnica č. 3/2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –
A / s c h v a ľ u j e VZN mesta Kremnica č.3/2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta podľa predloženého návrhu.

B / u k l a d á mestskému úradu po schválení VZN mesta Kremnica č. 3/2017 zverejniť ho v zmysle zákona. zodpovedná: Ing. Renáta Nováková            

termín: 16.06.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že pripomienkové konanie skončilo bez pripomienok. Ing. Popová – malo by to byť súčasťou tej dôvodovej správy. Ing. Mgr. Ferenčík – pripomienkové konanie bežalo dlhšie, ako vám boli dodané materiály.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


5,Návrh VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica


Uznesenie číslo     51 /1706    

 

vo veci návrhu VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 1.9.2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/s c h v a ľ u j e

VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 1.9.2017

B/ poveruje

vedúcu oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení

zodpovedná: Mgr. Hana Zlatošová

termín: do 31.07.2017.

                                                                       

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

 

Mgr. Ing. Novodomec – prepočítavali ste to koľko by to mohlo priniesť? Mgr. Zlatošová – tieto zmeny sa týkali ZUŠ o navýšenie miezd od 1.9.2017, aby boli pokryté. A tak isto sa to týka školských jedální, tam sme hovorili o navýšení miezd kuchára. Tak, aby sme nemuseli navyšovať rozpočet mesta.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

6,Územný plán zóny Veterník Kremnica


Uznesenie číslo   52 /1706    

 

vo veci Územného plánu zóny Veterník Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/k o n š t a t u j e, že

  • Návrh Územného plánu zóny Veterník Kremnica (ďalej len ÚPN-Z) – spracovala osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie UPD a ÚPP Ing. Martin HUDEC r.č.275 v súlade so zákonom č.50/76 Zb.z. a č.237/2000 Zb.z. (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR č.55/2001 o ÚPP a ÚPD.
  • Návrh ÚPN-Z preskúmal Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky a vydal stanovisko podľa § 25 stavebného zákona a súhlas na schválenie listom OU-BB-OVBP1-2017/015353-2-BA zo dňa 10.05.2017
  • Návrh ÚPN-Z bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 04.10.2016 do 03.11.2016, verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie sa uskutočnilo dňa 12.10.2016, opätovné prerokovanie nezohľadnených, resp. neakceptovaných pripomienok sa uskutočnilo dňa 02.03.2017.

B/ s c h v a ľ u j e

podľa § 26 ods. 3 stavebného zákona:

  • Územný plán zóny Veterník Kremnica
  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Veterník Kremnica

 

C/o d p o r ú č a

primátorovi mesta zabezpečiť

  • Dopracovanie čistopisu ÚPN-Z v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva minimálne v troch kompletných elaborátoch.
  • Doručiť v súlade s § 28 stavebného zákona 1 elaborát čistopisu ÚPN-Z, spolu s uznesením Mestského zastupiteľstva o schválení ÚPN-Z a VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-Z, Okresnému úradu Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky a príslušnému stavebnému úradu mesta do 3 mesiacov od schválenia predmetnej územnoplánovacej dokumentácie.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

 

Ing. Vaská – k tomuto boli rozsiahle pripomienky občanov Veterníka, pretože sa bude prechádzať cez ich privátne pozemky. Neakceptovali to, že je to len územný plán, že k realizácii dôjsť nemusí. Skončilo to tak, že tento územný plán by sa predložil na schválenie s tou zárukou pre občanov Veterníka, že ako náhle sa schváli, tak sa začne pracovať na 3. zmene územného plánu mesta. Pretože tento ÚPN nadväzuje na ÚPN mesta, ktorý platil. A v tom by sa zohľadnila tá ich požiadavka, že tá plánovaná cesta, prechod cez ich súkromný majetok zmenil. Takže, aby sme si toho boli vedomí.   Ing. Mgr. Ferenčík – na všetkých prerokovaniach som im to vysvetlil a zas a znova prídu s tým istým tvrdením. V súčasnosti už pracujeme na výbere obstarávateľa zmien a doplnkov číslo 3, takže bezodkladne na tom ideme pracovať.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

7,Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 31.3.2017


Uznesenie číslo     53 /1706    

 

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 31.03.2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 31.03.2017 nasledovne:

Bežný rozpočet:
príjmy:        1 350 542,16 €, t.j.   31,87 %

výdavky:        782 397,48 €, t.j.   18,79 %

saldo:             568 144,68 €

Kapitálový rozpočet:
príjmy:          277 966,12 €, t.j.   33,51 %

výdavky:           4 050,06 €, t.j.    0,41 %

saldo:             273 916,06 €

Finančné operácie:
príjmy:             47 497,60 €, t.j.  20,71 %

výdavky:          38 824,78 €, t.j.  27,09 %

saldo:                 8 672,82 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

 

Ing. Popová – pozerala som si tento návrh čerpania a niektoré veci ma zarazili. Konkrétne verejná zeleň, stredisko 583. V rozpočte máme cez 93 000€. A na všeobecný materiál mám 5 500€. To sú peniaze, ktoré môžete minúť na kúpu sadeníc? Ing. Mutňanská – na kúpu sadeníc, spotrebného materiálu, na kosačky, silóny, reťaze do píl. To je čo spotrebujeme za celú sezónu. Ing. Popová – je to dosť nepomer, keďže na všeobecný materiál máme 5 500€, na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky máme 1 500€ a za nájom prevádzkových strojov máme v rozpočte 9 000€. Ing. Mutňanská – to sú všetky stroje a zariadenia, ktoré si prenajímame od Mestských lesov. Ing. Popová – ja to nespochybňujem, len hovorím že aké disproporcie máme. Na výzdobu mesta máme 5 500€, ale na to, aby sme mohli pracovať musíme 9 000€ zaplatiť za prevádzkové stroje. Ing. Mutňanská – v tom sú aj opravy rajdrov, krovinorezov, píl. Zmluva je aj na opravy. Ing. Popová – a ešte ma zarazilo to, že odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru máme vo výške 2 250€. Keď som si to pozerala zhodou okolností bolo odpadové hospodárstvo za tým. Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu, tam máme 414 000€, kde na pracovný odev, obuv a pomôcky máme 1 800€, čo je v porovnaní s tým 1 500€ nepomer. A nájomné za nájom prevádzkových strojov máme len 180€ a odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru máme len 1 000€. Nechcem k tomu diskutovať, len som na to chcela upozorniť, že je tam nesúlad v rozpočtových sumách. Ing. Mutňanská – môžeme si k tomu sadnúť. Mgr. Ing. Novodomec – dala by sa do najbližšieho MsZ pripraviť dáka predikcia do konca roku, aby sme si mohli povedať či sa bude ešte v tých štyroch mesiacoch robiť dáka aj investičná akcia. Či sa bude dať do konca roka ešte niečo spraviť. Je niečo také možné? V poslednom bode máme správu o prevádzkovaní mestského cintorína za rok 2016. Prevádzkovateľ už na nás viac krát apeloval, že by bolo treba niečo urobiť. Či by sme sa nepustili do tohto? Ing. Novováková – môžeme to skúsiť pripraviť na ekonomickú komisiu, s tým, že oslovíme všetkých kolegov a správcov rozpočtových položiek, lebo najlepšie vedia čo sa ešte bude plniť. Každý to máme veľmi špecifické, takže dáme dohromady niečo. Mgr. Ing. Novodomec – ak je niečo v štádiu pripravenosti realizácie, tak by sme to mohli odsúhlasiť a dalo by sa to ešte v 2-3 mesiacoch presunúť.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


8,Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.3.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica


Uznesenie číslo   54  /1706    

 

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica

 

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

 

správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica

(v eurách)

Výnosy:                  HČ  40 565 plnenie HČ 24,6 %

Náklady:                HČ  30 604 plnenie HČ 18,6 %

Saldo:                     HČ    9 961                                      

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

 

Ing. Vaská – MsBP dlhodobo obmedzujeme, jeho príspevok, s tým, že aj v tejto správe za I. štvrťrok neboli ešte zúčtované energie. Takže tam je to s veľkým otáznikom.  Ja by som navrhovala, že by si zástupcovia MsZ prešli veľmi podrobne s pani riaditeľkou, celý rozpočet, všetky potreby, prípadne iné nastavenia, pretože tam sú teraz aj investičné náklady, ktoré nás čakajú. Ďalej je pred nami úloha nájomných bytov, čo je asi dosť veľká práca. Navrhujem, keď bude čas, aby sme sa stretli a našli nejaké východisko. Ing. Reichlová – bude zúčtovanie tých energií, takže budem mať presné čísla. Budem rada, keby sme sa stretli. Ing. Vaská – ako náhle tie energie budú, tak by ste nás vyzvala a si sadneme k tomu a preberieme celú vašu štruktúru. Ing. Popová –  v tej správe ma zarazilo, že vo výnosoch z tržby prevádzky údržby v hlavnej činnosti je plánovaných 1 300€. A k 31.3.2017 je plnenie na 51,09%. Či to je správne nastavené? Ing. Reichlová – v zimných mesiacoch máme viac času venovať sa podnikateľskej činnosti pretože keď je leto, tak sa už staráme objekty z vonku. Tí zamestnanci už potom nemajú kedy robiť aj tú činnosť.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


9,Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.3.3017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica


Uznesenie číslo   55 /1706    

 

vo veci plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Výnosy:                           42 924           25,11            56 828                      37,98          99 752        29,69

Náklady:                         42 534           25,05           38 709                      25,88          81 243        25,32

Výsledok hospodárenia:  390                                18 119                                            18 509

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


10,Návrh 3.zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017

Ing. Vaská – navrhujem, aby sme dva krát hlasovali, aby sme sa nedostali do tej situácie ako minule, s telocvičňou. V prvom hlasovaní by išlo o 3. zmenu tak, ako bola predložená. A v druhom v zmysle doporučenia ekonomickej komisie vylúčiť z navýšenia bežných prostriedkov alkoholtester vo výške 2 600€. Ing. Mgr. Ferenčík – prvý návrh uznesenia  je s alkoholtesterom, budeme najprv hlasovať o ňom a v prípade že neprejde, tak máme druhý návrh bez alkoholtesteru. Je to nákup pre mestskú políciu, ale v organizáciách mesta teraz nemáme žiadny alkoholtester, ktorý by bol dôkazným prostriedkom. Ing. Vaská – ja si myslím, že 2 600€, sa dá kdekoľvek použiť oveľa užitočnejšie ako alkoholtester na zamestnancov. Myslím si, že zamestnancov by sme si mali poznať natoľko, aby sme nemuseli využívať takýto drahý prístroj. Mgr. Štrofeková – ja by som sa chcela opýtať na to, že napríklad na ZUŠ toto zabezpečuje bezpečnostný technik. On to má v kompetencii. Ing. Mgr. Ferenčík – bezpečnostný technik má kompetenciu vo vzťahu k BOZP, ale v tomto prípade sa nejedná len o pracovnoprávne vzťahy, ale aj o mladistvých. Ako sme zistili štátna polícia nemá v kompetencii dávať fúkať mladistvým. Mgr. Brhlík – v zmysle zákona č. 219/1996 vlastne rieši zákon to, že kto môže dať mladistvým a maloletým fúkať. Do teraz sme to vykonávali v spolupráci a súčinnosti so štátnou políciou a teraz prišla nová právna úprava z prezídia a štátna polícia nám odmieta nie len teda súčinnosť, spoluprácu v tomto smere, ale dokonca aj poskytnúť ich dreger. Jedine dreger je prístroj, ktorý v zmysle zákona má dôkazovú hodnotu a výsledok sa dá použiť v rámci priestupkov aj do trestného či iného konania. V súčasnosti je v tomto veľká medzera a maloletý a mladistvý to vedia. Takže ja neriešim pracovnoprávne vzťahy alebo riešenie fúkania zamestnancov. Napríklad 3 mesiace dozadu ôsmaci na ZŠ po 3-tej hodine nafúkali 1,1 ‰. Čiže deti pijú, my im to nemáme ako dokázať. Pijú v pohostinstvách a aj po parkoch. Roky dozadu sme mali prípady otravy alkoholom. Deti boli hospitalizované sanitkou do nemocnice kde ležali niekoľko dní. Boli v ohrození na živote a na zdraví. Takže z tohto titulu, ak to chceme vykonávať musíme mať prístroj, ktorý má dôkaznú hodnotu. Aby sme neboli závislí na príslušníkoch policajného zboru, ktorý to vraj nesmú a ani nemôžu poskytnúť. Preto bol tento návrh z našej strany, že či to teda budeme robiť s prístrojom, ktorý má dôkaznú hodnotu alebo to nebudeme robiť vôbec. Tie alkoholtestery ktoré sú v hodnote 200-300€ slúžia akurát na to, že si chce niekto zistiť promile po užití určitého množstva alkoholu. Ale v pracovnoprávnom, priestupkovom ani trestnom práve to nemá žiadnu dôkazovú hodnotu. Za mestskú políciu hovorím, že pokiaľ by sme mali vykonávať túto činnosť a nechceme, aby deti pili tak takéto zariadenie potrebujeme. Ak ho nebudeme mať, nebudeme môcť takéto kontroly vykonávať. Mgr. Zlatošová – ak by ste mali záujem, na oddelení školstve vedieme priestupkové konania aj čo sa týka alkoholu, nielen školskej dochádzky. Také 3-4 roky dozadu sme mali obrovské problémy  a skutočne sme riešili aj 6 priestupkov v mesiaci. Teraz za posledné 2 roky, od kedy sa to pravidelne kontrolovalo máme 1-2 prípady alkoholu ročne. Ibaže keď to teraz prestaneme robiť, keďže to už štátna polícia robiť nemôže, tak nám to zas môže stúpnuť. Tie deti veľmi dobre vedia, že nič na nich nemáme. Konečne sme sa niekam dostali. Jedná sa o deti na ZŠ do 15 rokov, priestupkovo to musíme riešiť a vtedy môžeme postihnúť rodičov. Ak to nemôžeme dokázať, nemôžeme dať tým rodičom ani pokutu. Petráš – pokiaľ ja budem vidieť deti, že pijú napríklad na múriku, môžem zavolať mestskú políciu a dáte im fúkať? Mgr. Brhlík – pokiaľ budeme mať takéto zariadenie, tak áno. Petráš – ja som za to, aby sa to zariadenie kúpilo. Ing. Vaská – dôkazný materiál je odber krvi a nie fúkanie. Pokiaľ má dobrého právnika, tak to neni také jednoduché. MUDr. Blahyjová – ja by som len potvrdila slová pána Brhlíka, že v minulosti sa stali tie prípady a bol potom problém to dokázať. Rodič musí dovoliť odobrať krv a nie je to až také jednoduché. Myslím si, že tento prístroj má veľký význam.


Uznesenie číslo     56 /1706 s alkoholtesterom  

 

vo veci návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
3. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                            4 434 022 €

kapitálové príjmy:                        842 211 €

príjmové finančné operácie:      736 730 €      

spolu príjmy:                             6 012 963 €

           

bežné výdavky:                         4 302 770 €

kapitálové výdavky:                 1 531 210 €

výdavkové finančné operácie:  143 502 €

spolu výdavky:                          5 977 482 €

saldo bežného rozpočtu:            131 252 €

saldo kapitálového rozpočtu:- 688 999 €

saldo finančných operácií:       593 228 €

celkové saldo rozpočtu:               35 481 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 2Vaská novodomec

ZDRŽAL SA: 1 Kraml

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

Uznesenie číslo     /1706 /bez alkohloltestera/  

 

vo veci návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
3. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                            4 434 022 €

kapitálové príjmy:                        842 211 €

príjmové finančné operácie:      736 730 €      

spolu príjmy:                             6 012 963 €

           

bežné výdavky:                         4 300 170 €

kapitálové výdavky:                 1 531 210 €

výdavkové finančné operácie:  143 502 €

spolu výdavky:                          5 974 882 €

saldo bežného rozpočtu:            133 852 €

saldo kapitálového rozpočtu: – 688 999 €

saldo finančných operácií:        593 228 €

celkové saldo rozpočtu:                38 081 €


11,Návrh 1.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017


Uznesenie číslo     57 /1706    

 

vo veci 1.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

1.zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017

Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2017:

výnosy hlavná činnosť                163 803 €

náklady hlavná činnosť              163 803 €

výsledok hospodárenia                           0 €    

1.zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2017

výnosy hlavná činnosť                163 803 €

náklady hlavná činnosť              163 803 €

výsledok hospodárenia                           0 €                                                    

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


12,Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2017 k 24.3.2017


Uznesenie číslo     58 /1706    

 

vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2017 k 24.3.2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2017 k 24.3.2017 podľa predloženého návrhu.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


13,Schválenie dotácií z rozpočtu mesta k 31.5.2017


Uznesenie číslo     59 /1706    

 

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2017 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o
A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2017 pre oblasť kultúra v celkovej výške 1 200 € v nasledovnom členení:

1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 500 € nasledovne:
a) Kremnický banícky spolok                               300 €
b) SOS Kremnica, občianske združenie             200 €

2. z Fondu kultúry vo výške 700 € nasledovne:
a) Združenie rodičov a priateľov školy pri 1. Základnej škole v Kremnici 400 €
b) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica                                             300 €

                                                          

B/ u k l a d á
1.mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.
mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.
mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia


zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             


termín: 31.08.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo     60 /1706    

 

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2017 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2017 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 1 300 € v nasledovnom členení:
1.
z Fondu športových podujatí vo výške 500 € nasledovne:
a) TJ Biela stopa Kremnica                         200 €
b) TJ Biela stopa Kremnica                         300 €

2.z Fondu športu vo výške 800 € nasledovne:
a) TJ Kremnica – volejbalový oddiel         300 €
b) Horská služba Kremnické vrchy            500 €

                                                          

B/ u k l a d á
1.mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.
mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.
mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia


zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             


termín: 31.08.2017.

Petráš – TJ Biela stopa je ako rozdelená? Ing. Mgr. Ferenčík – na dve akcie.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


14,Majetkové záležitosti:


Uznesenie číslo     61 /1706    

 

vo veci dohody o výške nájomného za prenájom poľnohospodárskej pôdy podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 1239/98 zo dňa 13. 10. 1998 v znení dodatkov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/ s ch v a ľ u j e        

nájomné za prenájom poľnohospodárskej pôdy podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 1239/98 zo dňa 13. 10. 1998 v znení dodatkov, uzavretej so spoločnosťou AGROTRADE GROUP, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO 31 668 861 vo výške 38 558,00 €/ročne, na obdobie nájmu od 01.10.2017 do 30.09.2022.

B/ u k l a d á

mestskému úradu uzavrieť dodatok k zmluve o nájme pozemkov podľa bodu A/ uznesenia                            


zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                            


termín: 31.07.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo     62 /1706    

 

vo veci žiadosti Vladimíra Kopkáša a Mgr. Edity Kopkášovej, Ulica Sama Chalupku 304/63, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –
A/  s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom a to: parcely číslo CKN 1265/6 – záhrada s výmerou 362 m2 Vladimírovi Kopkášovi a manželke Mgr. Edite Kopkášovej, obaja miesto trvalého pobytu Ulica Sama Chalupku 304/63

967 01 Kremnica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Kúpna cena za predaj pozemkov sa stanovuje vo výške 1 810,00 € (5,00 €/m2).

Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže predávaný pozemok je priľahlý k rodinnému domu súp. č. 304, ktorý je vlastníctvom kupujúcich a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmto rodinným domom.

                                                          

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                              

termín: 31.08.2017.

V prípade, že zo strany kupujúcich nedôjde k podpisu kúpnej zmluvy Mestské zastupiteľstvo v Kremnici bude o predaji predmetných pozemkov rokovať najskôr v lehote 2 rokov.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo     63 /1706    

 

vo veci ukončenia prenájmu pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/14 zo dňa 14.09.2000 v znení dodatkov.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –
A/  s c h v a ľ u j e

1.ukončenie prenájmu pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/14 zo dňa 14.09.2000 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.2003 a Dodatku č. 2 zo dňa 02.05.2014, uzavretej s Jozefom Hricom, Ulica Československej armády 203/41, 967 01 Kremnica k 31.03.2017,

2.zrušenie predpísanej nedaňovej pohľadávky za roky 2015, 2016, 2017 spolu v sume 15,60 €, za prenájom pozemku podľa zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/14 zo dňa 14.09.2000 v znení Dodatku č. 1 zo dňa  04.2003 a Dodatku č. 2 zo dňa 02.05.2014, uzavretej s Jozefom Hricom, Ulica Československej armády 203/41 Kremnica.

B / u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať zrušenie predpísanej nedaňovej pohľadávky podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                              

termín: 30.06.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo     64 /1706    

 

vo veci žiadosti Ing. Jána Mišíka, Ulica Československej armády 204/43, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –
A/  s c h v a ľ u j e

prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti z pozemku parcelné číslo CKN 1153/1 – záhrady s výmerou 260 m2 v katastrálnom území Kremnica Ing. Jánovi Mišíkovi, Ulica Československej armády 204/43, 967 01  Kremnica, na dobu neurčitú od 01.05.2017.

Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že prenajatú časť z pozemku parcelné číslo CKN 1153/1 bude nájomca užívať na záhradkárske účely k bytu v bytovom dome súp. č. 204 na Ulici Československej armády v Kremnici, ktorého je nájomníkom.

Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok. Celkové ročné nájomné činí 5,20 €.

Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase do 31.05.2017 do 14.06.2017.

B / u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                              

termín: 31.07.2017.

Prenájom pozemku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

11111111

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo     65 /1706    

 

vo veci žiadosti spoločnosti ABILITY INVESTMENTS s.r.o., Chrásteka 6/1, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 46 503 706 o odpredaj, resp. prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –
A/ n e s ch v a ľ u j e

1.odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 1168/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 432 m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti ABILITY INVESTMENTS s.r.o., Chrásteka 6/1, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 46 503 706.

2.prenájom pozemku parcelné číslo CKN 1168/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 432 m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti ABILITY INVESTMENTS s.r.o., Chrásteka 6/1, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 46 503 706

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: 30.06.2017.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

 

Ing. Popová – ako zabezpečíme, aby ten pozemok, ktorý sme neodsúhlasili, neužívali? Ing. Mgr. Ferenčík – tento pozemok bol v predchádzajúcom období využívaný predchádzajúcim majiteľom ako záhradka. Nájomník vypovedal nájomnú zmluvu a mal by to dať do pôvodného stavu. Ing. Nováková – v súčasnosti rokujeme s pani Bialekovou vo veci vypratania. Sú tam dáke drobné stavby. O časť pozemku prejavil záujem aj obyvateľ tejto časti  ulice ČSA, pán Valky. Keďže je to pozemok do 100m2 , tak by sme to potom ďalej riešili kompetenciou primátora. Ale budeme v tom môcť konať až keď vybavíme žiadosť spoločnosti Ability. Takže pokúsime sa ten pozemok prenajať.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: (1 Ivan Petráš)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

Uznesenie číslo     66 /1706                                                                     

 

vo veci odpredaja pozemkov pri bytových domoch súp. č. 580, 586 a 587 na Zámockom námestí.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ b e r i e   n a    v e d o m i e

doručené stanoviská k ponuke na predaj pozemkov pri bytových domoch súp. č. 580, 586 a 587 na Zámockom námestí v Kremnici.


B/ s ch v a ľ u j e

odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 505/1 – zastavaná plocha s výmerou cca 246 m2 v katastrálnom území Kremnica, vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 580 na Zámockom námestí v Kremnici a to: Jozefovi Hricovi s manželkou Máriou, Štefánikovo námestie 29/32, Kremnica, Soni Schmidtovej, Zámocké námestie 580/16, Kremnica, Milanovi Hrabovskému s manželkou Ľubicou, Zámocké nám. 580/18, Kremnica, Kataríne Gwerder a Gregorovi Gwerder, Bachmattstr. 21, Mettmenstetten, Švajčiarsko, v príslušnom podiele, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku k bytovému domu súp. č . 580, za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúci nechajú vypracovať na vlastné náklady, za kúpnu cenu 5,00 €/m2, s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

C/ n e s ch v a ľ u j e

odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 505/1 – zastavaná plocha s výmerou cca 52 m2 v katastrálnom území Kremnica, Michalovi Zelinovi, Zámocké námestie 586/34, Kremnica.

                                                        

D/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ a C/ žiadateľom

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                       

termín: 30.06.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo     67 /1706    

 

vo veci informácie o uzatvorených nájomných zmluvách.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.04.2017 do 31.05.2017 podľa prílohy.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


15,Blok informácií a správ:

Uznesenie číslo   68 /1706    

 

vo veci správy o činnosti Mestskej polície v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za rok 2016.

 Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

 

Ing. Vaská – poznáte situáciu na Kutnohorskej ulici? Výklenok za bývalou požiarnou zbrojnicou sa zmenil na jeden veľký popolník. Vieme kto tam chodí fajčiť. Mgr. Brhlík – tak presunieme hliadku z prechodov pri ZŠ a budú riešiť fajčiarov pri starej hasični. Ing. Vaská – možno treba aj na školu zájsť. Mgr. Brhlík – na škole sme boli, lebo tento istý problém je aj pri vláčiku. Tam si to boli študenti vyzbierať, lebo chodili fajčiť po obede. Dobre skúsime to poriešiť tak, že presunieme hliadky. Mgr. Štrofeková – my nechceme, aby ste presúvali hliadky, ale možno by bolo treba postrašiť tie deti. Ing. Vaská – treba aj školu upozorniť, sú zodpovední za tie deti. Mestská polícia nezodpovedá za ich výchovu. Mgr. Brhlík – čo sa týka fajčenia, tak v správe o činnosti za rok 2016 je evidentný nárast priestupkov. V tomto roku tiež, čo sa týka aj znečisťovania a fajčenia maloletými a mladistvými. Máme tam viacero spisov, ale to sa premietne do ďalšej správy. Čo sa týka verejného poriadku tejto časti, dobre beriem na vedomie a budeme sa snažiť, aby sa situácia zlepšila. Ing. Mgr. Ferenčík – presunúť hliadky z prechodov pre chodcov pred ZŠ na Kutnohorskú ulicu je zlá kombinácia. Ing. Vaská – stačí tam 1-2 krát zájsť. Mgr. Brhlík – ja to skúsim spraviť nejako tak, aby sme boli aj tam. Mgr. Ing. Novodomec – chcel som sa trošku viac zaoberať fajčením. Už dlhšiu dobu riešime to, že technické služby nemajú zamestnancov, ktorý by chodili s tým vysávačom do ulíc. Ľudia odhadzujú odpadky. Aké máme na to páky? Za minulý rok máme 46 priestupkov proti ochrane nefajčiarov. Mgr. Brhlík – to sa ale netýka znečisťovania životného prostredia. Hovoríme o mladistvých a maloletých, ktorý fajčia alebo o tom, že ľudia fajčia na zastávke a na miestach, kde je to zakázané? To sa týka zákona o ochrane nefajčiarov. Tam nespadajú priestupky, keď niekto znečisťuje verejné priestranstvo. Mgr. Ing. Novodomec – a keď ide človek s cigaretou po pešej zóne, tak je to priestupok? Mgr. Brhlík – nie, zákon nezakazuje fajčiť na verejnom priestranstve. Vymedzuje presne miesta, kde je fajčiť zakázané. A to sú okrem iného autobusové zastávke, miesta pred školskými, zdravotníckymi zariadeniami. Mgr. Ing. Novodomec – dobre a keď odhodí ten špak? Mgr. Brhlík – áno, to je priestupok. Mgr. Ing. Novodomec – a vieme si nejakým spôsobom pomôcť? Dá sa urobiť napríklad mesiac proti fajčiarom? Máme kamerový systém, máme pešie hliadky. Mgr. Brhlík – rozprávate o ľuďoch, ktorý nemajú na základné potraviny, nie ešte na zaplatenie blokovej pokuty. Väčšinou znečisťujú títo. Robia to potom tak, že keď sa s nimi hliadka porozpráva, dobrovoľne si to uvedomia a zbierajú to po sebe. Tam kde ich máme na kamerách a hliadka ich chytí to robia často. Mgr. Ing. Novodomec – dobre, tak aké riešenie navrhujete, aby sme tu nemali viac špakov? Mgr. Brhlík – keď to vyriešime, tak budeme možno prvý nie len na Slovensku, ale dá sa povedať, že aj v celej strednej Európe. Ako môžeme hľadať riešenie.  Ale okrem toho, že budeme pokutovať toho, kto ten špak odhodí, nie je žiadne iné riešenie. A dávame za toto pokuty. Mgr. Ing. Novodomec – takže nie je riešenie? Mgr. Brhlík – je riešenie, veď vám to hovorím. My podľa ústavy, k práci nemôžeme donútiť nikoho. Takže tí, čo nemajú na zaplatenie pokuty, to robia dobrovoľne. A tí, ktorí na tú pokutu majú a sú prichytený pri tom, platia. Tak isto máme kopu blokov z nezaplatených pokút, čo nám dlžia peniaze za odhadzovanie špakov tam, kde je to na kamerovom systéme. Je tých priestupkov veľa. Ing. Popová – chcela by som sa vrátiť k udalosti, ktorá sa stala nedávno v súvislosti s VÚB bankou. Možno aj tu by bolo miesto na to, aby sme poďakovali príslušníkom mestskej polície za to, ako zasiahli a ako pomohli zneškodniť človeka, ktorý ohrozoval ľudí. A tiež by som chcela, aby sa nezabudlo na toho malého chlapca, ktorý tento incident videl a zachoval duchaprítomnosť a dostalo sa to až k mestskej polícii. Na jednej strane hovoríme, že žiadna mestská polícia a na druhej strane chceme od nich, aby dôslednejšie zasahovali proti našim občanom. Ale keby sme mestskú políciu nemali, možno to celé skončí aj dramaticky. Takže ja vám z môjho pohľadu veľmi pekne ďakujem za to, čo ste spravili. A chcela by som, aby bol aj dotyčný mladý muž ocenený za to čo urobil a ako sa zachoval. Ing. Mgr. Ferenčík – bol ocenený, nezabudlo sa na neho. Slašťan – našli sme si na lavici aj list od brazílskeho veľvyslanca, pomohli ste ako mestská polícia zabezpečiť plynulý chod natáčania brazílskej televízie. Za toto vám tiež patrí poďakovanie.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0                                                                                              

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

                                                                                                                                                

Uznesenie číslo     69 /1706    

 

vo veci správy o ochrane pred požiarmi a činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica za rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o ochrane pred požiarmi a činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica za rok 2016.

Petráš – bol som za p. Reichlovou, požiadal som o možnosť súčinnosti Dobrovoľného požiarneho zboru a Horskej služby. Už v minulosti takáto spolupráca fungovala, dúfam, že sa k tomu nejakým spôsobom dopracujeme.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo     70 /1706    

 

vo veci správy o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici za rok 2016 predloženú prevádzkovateľom pohrebiska spoločnosťou T.B.S. servis-služby, spol. s r.o., Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

 

Mgr. Ing. Novodomec – dostal som dopis od občanov, že tam je jeden veľký kontajner. Je tam možnosť umiestniť aj separačné nádoby? Bc. Grosch – nie. Z toho dôvodu, že tam nie je čo separovať. Napríklad obal zo sviečok nemôže ísť do separácie. Nie je tam taký odpad, čo by mohol do separácie ísť.  Nemá to zmysel. Ani bioodpad. Ľudia tam hádžu jedno cez druhé.  Skúšali sme dávať na hromadu bioodpad, ale za chvíľu tam boli aj plastové vence. Ing. Vaská – stále sa opakujú požiadavky prevádzkovateľa na nevyhnutné investície do cintorína. Je potrebné sa zamyslieť spolu s ním, čo je najakútnejšie a zaradiť do plánu investícií. Ing. Mgr. Ferenčík – pripravuje sa výzva, ktorá by sa mala týkať práve domu smútku, dúfame, že to víde, ak nie, tak budeme musieť byť zase v takom režime, ktorý musíme akceptovať. Sú tam aj také námety, ktoré by neboli až tak finančne náročné.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo     71 /1706    

 

vo veci informácie o stave kroniky mesta Kremnica za rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o stave kroniky mesta Kremnica za rok 2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.


16,Rôzne


Uznesenie číslo     72 /1706    

 

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo     73 /1706    

 

vo veci Výročnej správy o výsledkoch činnosti za rok 2016 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

Výročnú správu o výsledkoch činnosti za rok 2016 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

17,Interpelácie

Mgr. Štroffeková – chcem sa opýtať na parkovisko na Dolnej ulici. Občania tam už na to dávno apelovali. Bc.Grosch – vyzerá to tak, že v mesiaci júl – august. Ešte máme kockovanie. Takto to máme naplánované. Mgr. Štrofeková – občania na pešej zóne by mali radi tabulu na parte. Ing. Mgr. Ferenčík – je to vec 100 ľudí, 100 chutí. Ja som nejaké rozhodnutie o premiestnení parte nevydal, ale myslím si, že tak či tak je to pol na pol. Niektorý sú radi, že tam tá tabuľa už nie je. V prípade, že si to získa vašu podporu, ja nemám problém s tým, že kde tá tabuľa bude umiestnená. Len ide o to, že by sme mali tým pádom obstarať ďalšiu vývesnú tabuľu. Tak ako chcú, aby tabuľa s parte bola umiestnená na Dolnej ulici, tak som sa stretol s názorom, že tam kde je teraz si to ľudia pozrú tak povediac aj z auta. Mgr. Štroffeková – neviem povedať koľko občanov je za a koľko proti, to asi nemám ako zisťovať. Ale sťažujú sa, že aj petíciu spísali, a že to trvá už niekoľko rokov. Ing. Popová – poznám túto tému, riešili sme ju aj v predchádzajúcom MsZ. Riešili sme ako to spraviť a bola taká všeobecná vôľa, že tabuľa na parte sa umiestni tam, ako je teraz umiestnená. Priblížila sa bližšie k tomu zábradliu.  Lebo ak si spomínate v predchádzajúcom období bola tá tabuľa v tom rohu ako sa zabáča chodník. A bola tak ďalej, takže sa zle čítali tie oznamy. Takže potom sa premiestnila tam, kde je v súčasnosti a bola spokojnosť. Takže sme boli za to, že sme našli riešenie. V tom čase bolo vyhovené požiadavkám. Mgr. Štroffeková – strašne dlho sa tieto veci riešia. Oni tvrdia, že 8 alebo 10 rokov už. Ing. Popová – ale to bolo vyriešené, neviem o čom hovoria, keď sme to v tom období vyriešili. Jeden hovorí dajte to tam, druhý onam. V tom čase sa riešenie našlo. Ing. Vaská – koncom jari sme požadovali plán investícií na rok 2018. Je jún, zatiaľ nemáme nič. Druhá vec je, že by som potrebovala presne sa vyjadriť aký je stav projektu kompostoviska. Projekt sa schvaľoval v decembri, je tam sústava strojov, čo nie je stavebná činnosť, tak keby ste nám presne povedali koľko strojov je tu, koľko ešte príde a ako je to finančne zabezpečené. Ing. Mgr. Ferenčík – k tej prvej veci, okolo pol roka budeme vedieť ako sme na tom finančne.  Rozprávali sme sa o tom už aj s Vami. Na papieri to nie je. Môžeme si to prejsť na komisii Mestských lesov. Môžeme si určiť priority. Čo sa týka kompostoviska.  Stále sa riešia administratívne veci. Stroje tu ešte nie sú.  Napríklad jedna z vecí je, že jedná sa konkrétne o prípojové vozidlo na traktor. V prieskume trhu bolo toto vozidlo označené ako traktorový príves a v cenovej súťaži bolo ako traktorový náves.  Jeho typové označenie ďalej bolo presne to isté, ale k tomuto musel dať obstarávateľ vysvetlenie. A takéto banality sa svojim spôsobom doriešujú stále. Dnes išla posledná žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Zatiaľ nás to nestálo nič, čerpané to nebolo. Zatiaľ je to na administratívnych zádrheloch. Bc. Grosch – z našej strany bolo spravené všetko, čo bolo potrebné. Ing. Popová – chcela by som požiadať keby bolo možné aj prostredníctvom KN, zverejňovať informácie o dianí v meste. Konkrétne teraz mám na mysli, čo sa týka Mestskej telocvične. Ľudia sa ma na to pýtajú. Opätovne by som sa chcela opýtať na moju interpeláciu ako stojíme s opravou prístupovej cesty na Zlatej ulici?  Do teraz som odpoveď nedostala, robí sa s tým niečo? Našlo sa riešenie na opravu odtekania vody na Angyalovej ulici? Chcela by som oceniť kontajnery s kvetmi na dolnej ulici,  vyzerá to pekne. Chcela by som dať do pozornosti, že na cintoríne sa stretávam s nedostatkom smetných nádob. Hlavne pri starej márnici. Po sviatkoch alebo po zime kypí ten kontajner čo je tam, je plný odpadu. V tomto období tam dať možno niečo iné, väčšie. Bc. Grosch – nemáme pocit, že by ten kontajner býval tak plný, aby sme tam museli dať ďalšie. A čo sa týka sviatku všetkých svätých, tak vtedy 4-5 nádob tam dávame. Ing. Popová – ja osobne som ohľadne tohto interpelovala 3 krát. Možno sa to k Vám nedostalo. Bc. Grosch – v rámci sviatkov sú doplnené o 5 kusov 1000 litrových kontajnerov a dva veľkokapacitné kontajnery. Ing. Popová – hovorím to, že možno na tomto mieste kapacita tohto kontajnera nestačí. A ešte ma osobne trápi, že vstupy do cintorína sú nedôstojné. Stav je tam nezmenený 10 rokov. Aj na základe interpelácií sa s tým nič neudialo. Ing. Mgr. Ferenčík – informácie o telocvični, je to také kremnické povedať, že na telocvični sa nič nerobí a myslím si, že sa tam dosť robí. Informovať o tom samozrejme v KN môžeme, ale bude to minimálne 2 týždne v závese, kým je uzávierka, kým sa to dá do tlače. Ďalším bodom je pani Speváková. Oprava tej ich cesty by stála vyše 5 000€. V prípade, že na to odsúhlasíte finančné prostriedky, je samozrejme možné to vyasfaltovať. Myslím si ale, že v tomto prípade je na mieste ponúknuť odpredaj tohto pozemku za symbolickú cenu. Bavil som sa o tom s pani Spevákovou, ale oni samozrejme tento pozemok odkúpiť nechcú. Takže je to na vás, ak ste ochotný dať do toho peniaze, tak to spravíme. A kanál na Angyalovej ulici, k tejto téme bolo pracovné stretnutie s pánom Struhárom. V tomto prípade sa jedná o starý kanalizačný „zberač“, ktorý má boky vyukladané z kameňa, vrch je tiež obložený kameňom. Je to naozaj dosť stará kanalizácia. Slúži pre 3 alebo 4 rodinné domy. Nie sme vlastníkom, nie sme správcom ani prevádzkovateľom. Čo s tým môžeme spraviť je len to, že môžeme vybetónovať boky. Po legálnej stránke sme z tejto hry kompletne von. Keď to bude akútne, tak to budeme musieť investične riešiť. Zatiaľ to môžeme jedine zabetónovať. Ing. Popová – čo sa týka Zlatej ulice, tam je kardinálny problém vytekajúca voda a asfaltovanie tohto chodníka bolo až ako B. Ing. Mgr. Ferenčík – oporný múr je súčasťou stavby bytového domu. Tá voda vyteká z toho múru. V Kremnici je viacero miest, kde voda vyteká zo svahu a nerieši to mesto. Nevidím dôvod, prečo by to malo riešiť mesto. MUDr. Blahyjová – chcela by som poďakovať zamestnancom ZUŠ. Absolventský koncert bolo úžasné predstavenie. Na máloktorej ZUŠ takto spolupracujú 3 odbory ako na našej. A chcela by som sa opýtať či by sa dal vykosiť chodník popri ceste na ROH. Ing. Mutňanská – aj to bude keď začnú prázdniny. Ing. Mgr. Ferenčík – chcel by som poďakovať spolupracujúcim subjektom za projekt Knižnica familia. Jedná sa o centrum na hranie pre matky s deťmi, ktoré je umiestnené v detskej knižnici. Uchádzali sme sa o peniaze z projektu VÚB, kde sme boli úspešný. Za tieto peniaze sme obstarali koberec, herné prvky a mobiliár tejto miestnosti. A aj týmto spôsobom vás pozývame, aby ste sa prišli pozrieť.

18) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 18:00 hod. 5. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 24. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

MUDr. Dana Blahyjová
1.
overovateľ

Bc. Martin Kapšo
2. overovateľ

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.