Zápisnica č. 22 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 08.08.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,00 h Ukončenie zasadnutia komisie:16,20 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík Ospravedlnení: MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas, Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

Program

 

  1. Úvod
  2. Problémy s obyvateľmi bytového domu na Dolnej ulici a Jána Kollára
  3. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
  4. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda


1.Úvod

Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných s programom dnešnej komisie.

2.Problémy s obyvateľmi bytového domu na Dolnej ulici a Jána Kollára

Zasadnutia sociálnej komisie sa zúčastnili niektorí obyvatelia bytového domu na Dolnej ulici č. 62/47 a Jána Kollára, nakoľko sú tam neustále problémy s občianskym nažívaním. Komisia im dala slovo, vypočula si ich požiadavky na byty a prijala nasledovné uznesenia.

Uznesenie č. 167/2017

Komisia odporúča vypratať byt Dana G. na Dolnej ulici 62/47.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Uznesenie č. 168/2017

Komisia odporúča neprideliť byt Barbore G. na Dolnej ulici 62/47.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Uznesenie č. 169/2017

Komisia odporúča uvoľnený byt na Dolnej ulici 62/47 prideliť v nasledovnom poradí: 1. Filoména Š. Anastázia Š.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

3.Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

 

Slávka G. – žiadosť o súhlas k trvalému pobytu

Uznesenie č. 170/2017

Komisia odporúča udeliť súhlas Slávke G. k trvalému pobytu na ČSA 265.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Peter V. – žiadosť o súhlas k trvalému pobytu

Uznesenie č. 171/2017

Komisia odporúča udeliť súhlas Petrovi V. k trvalému pobytu na ČSA 265.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Ľudmila L. – žiadosť o súhlas k prechodnému pobytu

Uznesenie č. 172/2017

Komisia odporúča udeliť súhlas Ľudmile L. k prechodnému pobytu na Matunákovej ulici 378.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Anastázia Š. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov

Uznesenie č. 173/2017

Komisia odporúča zapísať Anastáziu Š. do zoznamu uchádzačov o byt.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Jozef W. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov

Uznesenie č. 174/2017

Komisia odporúča zapísať Jozefa W. do zoznamu uchádzačov o byt.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Mgr. Zdenko P. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov

Uznesenie č. 175/2017

Komisia odporúča zapísať Mgr. Zdenka P. do zoznamu uchádzačov o byt.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.


Ing. Veronika M. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov

Uznesenie č. 176/2017

Komisia odporúča zapísať Ing. Veroniku M. do zoznamu uchádzačov o byt.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.


Ján S. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov

Uznesenie č. 177/2017

Komisia odporúča zapísať Jána S. do zoznamu uchádzačov o byt.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.


Jerguš D. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov

Uznesenie č. 178/2017

Komisia odporúča zapísať Jerguša D. do zoznamu uchádzačov o byt.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.


Borislav Z. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov

Uznesenie č. 179/2017

Komisia odporúča zapísať Borislava Z. do zoznamu uchádzačov o byt.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.


Igor P. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov

Uznesenie č. 180/2017

Komisia odporúča zapísať Igora P. do zoznamu uchádzačov o byt.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.


Dagmar P. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov

Uznesenie č. 181/2017

Komisia odporúča posunúť žiadosť Dagmar P. do ďalšej komisie.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.


Barbora G. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov

Uznesenie č. 182/2017

Komisia odporúča zapísať Barboru G. do zoznamu uchádzačov o byt.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.


Sláva Š. – žiadosť o výmenu bytu

Uznesenie č. 183/2017

Komisia berie na vedomie žiadosť Slávy Š. o výmenu bytu, ale momentálne nie sú voľné byty.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Ľudmila P. – žiadosť o výmenu bytu

Uznesenie č. 184/2017

Komisia berie na vedomie žiadosť Ľudmily P. o výmenu bytu, ale momentálne nie sú voľné byty.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

4.Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda

Imrich V. si podal žiadosť o poskytnutie príspevku v náhlej núdzi – vecný príspevok na zakúpenie palivového dreva vo výške 150 €. Je slobodný a bezdetný. Podľa čl. 4 ods. 4 písm. a) VZN č. 4/2011 o podmienkach a postupe pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, príspevku v náhlej núdzi a príspevku pri narodení dvoch a viac detí súčasne obyvateľom mesta Kremnica je možné poskytnúť príspevok.


Uznesenie č. 185/2017

Komisia odporúča poskytnúť Imrichovi V. príspevok vo výške 100 €.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Predseda: Mgr. Eva Hrončová

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.