U z n e s e n i a zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  14. septembra 2017

U z n e s e n i a zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  14. septembra 2017

Uznesenie číslo 74/1709    

 

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 5/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Mgr. Eva Hrončová,  Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan,  Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Uznesenie číslo 75/1709    

 

vo veci odkúpenia pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva SR – Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 32  Banská Bystrica, IČO:  00 007 838  mestom Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i e ľ s t v o  –  r u š í

uznesenie MsZ č. 126/1609 zo dňa 8. septembra 2016.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová,  Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan,  Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Uznesenie číslo 76/1709    

 

vo veci odkúpenia pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva  SR – Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO:  00 007 838  mestom Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

 1. odkúpenie pozemku parcelné číslo CKN 1625/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 595 m² v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica od Rudných baní, š. p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 007 838, za kúpnu cenu 4.620 €, stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 42/2017, vypracovaného znalcom Ing. arch. Pavlom Bugárom,
 2. uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Rudnými baňami, š. p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 078 38 ako budúcim predávajúcim a mestom Kremnica ako budúcim kupujúcim.

                                               B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                

termín: 31.10.2017.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová,  Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan,  Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 77/1709    

 

vo veci volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 4. novembra 2017.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e, že

 1. predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky č. 166/2017 určil deň konania volieb na sobotu 4. novembra 2017
 2. primátor mesta vytvoril na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 5 volebných okrskov a určil nasledovné volebné miestnosti:

Okrsok č.1:

pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Langsfeldova ulica, Štúrova ulica, Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, Ul. J. Horvátha (čísla domov 860, 861, 862, 863, 871,  872, 878, 887, 888, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920 a 922), Revolta

volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, zasadačka, Langsfeldova ulica č. 698/13

Okrsok č. 2:

pre voličov bývajúcich v uliciach: Ul. Sama Chalupku, Ul. ČSA, Zechenterova ulica (čísla domov 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 352, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 a 1179)

volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vpravo, Ulica Pavla  Križku č. 391/6

Okrsok č. 3:

pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska  dolina, Ul. P. Križku, Ul. J. Kollára, Mesto Kremnica (bez určenia ulice a čísla domu)

volebná miestnosť – Mestský úrad, radná sieň,  Štefánikovo námestie č. 1/1

Okrsok č. 4:

pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica, Dolná ulica (čísla domov 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1362, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 a 96), Ul. J. Horvátha (čísla domov 902, 903, 904, 905, 924, 954, 955, 956 a 957)

volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo, Ulica Pavla Križku č. 391/6

Okrsok č. 5:

pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Dolná ulica (čísla domov 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 66, 100, 102 a 108), Zechenterova ulica (čísla domov 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 a 360) Ul. J. Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 925, 926, 927, 928 a 929) Galandov majer

volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo vzadu, Ulica Pavla Križku č. 391/6

 1. voľby sa budú konať v sobotu od 7.00 h do 22.00 h.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová,  Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan,  Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Uznesenie číslo 78/1709    

 

vo veci prerokovania Protokolu o výsledku kontroly  eGovernment a informačné     systémy obcí a miest Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,  konanej v čase od 07.03.2017 do 16.06.2017 v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e   

 1. Protokol o výsledku kontroly eGovernment a informačné   systémy obcí a miest Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,  konanej v čase od 07.03.2017 do 16.06.2017 v meste Kremnica
 2. informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová,  Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan,  Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Uznesenie číslo 79/1709    

 

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 30.06.2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o –   b e r i e   n a    v e d o m i e

predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 30.06.2017 nasledovne:

Bežný rozpočet:
príjmy:    2 639 670,58 €, t.j.    59,24 %
výdavky: 1 999 464,20 €, t.j.    46,23 %
saldo:         640 206,38 €

Kapitálový rozpočet:
príjmy:      297 962,24 €, t.j.    35,38 %
výdavky:    138 156,02 €, t.j.      9,02 %
saldo:         159 806,22 €

Finančné operácie:
príjmy:      194 968,12 €, t.j.   26,46 %
výdavky:     77 862,01 €, t.j.   54,26 %
saldo:         117 106,11 €

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová,  Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan,  Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Uznesenie číslo  80/1709    

 

vo veci Monitorovania programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 30.06.2017.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a   v e d o m i e 

predloženú Monitorovaciu správu za rok 2017 k 30.06.2017.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová,  Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan,  Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Uznesenie číslo 81/1709    

 

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e   

správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica

(v eurách)

Výnosy:                    HČ  86 219  plnenie HČ 52,3 %

Náklady:                  HČ  72 213  plnenie HČ 43,8 %

Saldo:                       HČ  14 006                                           

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová,  Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan,  Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Uznesenie číslo 82/1709    

 

vo veci  plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:

              Hlavná činnosť   %      Podnikateľská  činnosť   %         Celkom KIC       %

Výnosy:    86 048           49,60            77 469             51,78          163 517      50,29

Náklady:  87 475            50,04           64 379             43,05          151 854      47,84

Výsledok -1 427                              13 090                               11 663
hospodárenia

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová,  Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan,  Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Uznesenie číslo 83/1709    

 

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 2 k 26.06.2017.

   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 26.06.2017.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová,  Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan,  Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 


Uznesenie číslo 84/1709    

 

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30.06.2017.

  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.06.2017.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová,  Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan,  Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 


Uznesenie číslo 85/1709    

 

vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2017 k 20.06.2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e   

Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2017 k 20.06.2017 podľa predloženého návrhu.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Viera Vaská)

 


Uznesenie číslo 86/1709    

 

vo veci Konsolidovanej výročnej správy mesta Kremnica za rok 2016.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e   n a   v e d o m i e   

 1. Konsolidovanú výročnú správu mesta Kremnica za rok 2016
 2. Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Dodatok správy audítora ku konsolidovanej výročnej správe.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj,  Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 


Uznesenie číslo 87/1709    

 

vo veci predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   s c h v a ľ u j e

 1. predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične.
 2. názov projektu: Rekonštrukcia telocvične, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
 3. výšku celkových výdavkov na projekt 69 970,1 €,
 4. spolufinancovanie projektu vo výške 10 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. v maximálnej výške 7 000 €
 5. spôsob spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj,  Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 


Uznesenie číslo 88/1709    

 

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e   

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017 podľa prílohy.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj,  Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 


Uznesenie číslo 89/1709    

 

vo veci odpredaja prebytočného hnuteľného majetku mesta Kremnica, využívaného oddelením technických služieb MsÚ.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/  s ch v a ľ u j e

odpredaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Kremnica:

 • Traktor ZETOR (ZH 955 AA)                OC:   4 563,57 €     ZC         0,00 €
 • Traktor ZETOR (ZH 931 AA)                OC: 15 269,20 €     ZC:        0,00 €
 • Multicar – sypač M-25 (ZH 099 AP)      OC:   4 136,29 €     ZC:        0,00 €
 • Triediace zariadenie                                     OC:   1 925,00 €    ZC: 1 013,00 €

                                              

B/  u k l a d á

mestskému úradu realizovať odpredaj vozidiel podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedný: Bc. Peter Grosch.                                        

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová,  Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan,  Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 


Uznesenie číslo 90/1709    

 

vo veci žiadosti spoločnosti AFG, s.r.o., Dlžiny 122/40, 039 01  Turčianske Teplice, IČO 36 383 422 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Dolná Štubňa.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ n e s ch v a ľ u j e     

prenájom poľnohospodárskych pozemkov parcelné číslo CKN 553, 605, 555/1, 541, 572, 551, ktoré nemajú založený list vlastníctva, zidentifikovaných na právny EKN stav vo vlastníctve mesta Kremnica, spoločnosti AFG, s.r.o., Dlžiny 122/10, 039 01 Turčianske Teplice, IČO 36 383 422 v katastrálnom území Dolná Štubňa, obec Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, list vlastníctva č. 937 a to poľnohospodárske pozemky parcelné číslo EKN 351/1, 351/7, 670, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 757/1, 757/2 a 758 s celkovou výmerou cca 245,8 ha

                                              

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková               

termín 30.09.2017.     

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová,  Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan,  Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 


Uznesenie číslo 91/1709    

 

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e   n a   v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová,  Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan,  Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


Ing. Viera Vaská
člen návrhovej komisie                                                                

Ivan Petráš
člen návrhovej komisie


Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     74/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 74/1709

 

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 5/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mestaM e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     75/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 75/1709    

 

vo veci odkúpenia pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva SR – Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 32  Banská Bystrica, IČO:  00 007 838  mestom Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i e ľ s t v o  –  r u š í

uznesenie MsZ č. 126/1609 zo dňa 8. septembra 2016.


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

 


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     76/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Uznesenie číslo 76/1709    

 

vo veci odkúpenia pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva  SR – Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO:  00 007 838  mestom Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

 1. odkúpenie pozemku parcelné číslo CKN 1625/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 595 m² v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica od Rudných baní, š. p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 007 838, za kúpnu cenu 4.620 €, stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 42/2017, vypracovaného znalcom Ing. arch. Pavlom Bugárom,
 2. uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Rudnými baňami, š. p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 078 38 ako budúcim predávajúcim a mestom Kremnica ako budúcim kupujúcim.

                                               B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                

termín: 31.10.2017.


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mestaM e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     77/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  2

Počet príloh  :  0


Uznesenie číslo 77/1709    

 

vo veci volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 4. novembra 2017.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e, že

 1. predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky č. 166/2017 určil deň konania volieb na sobotu 4. novembra 2017
 2. primátor mesta vytvoril na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 5 volebných okrskov a určil nasledovné volebné miestnosti:

Okrsok č.1:

pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Langsfeldova ulica, Štúrova ulica, Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, Ul. J. Horvátha (čísla domov 860, 861, 862, 863, 871,  872, 878, 887, 888, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920 a 922), Revolta

volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, zasadačka, Langsfeldova ulica č. 698/13

Okrsok č. 2:

pre voličov bývajúcich v uliciach: Ul. Sama Chalupku, Ul. ČSA, Zechenterova ulica (čísla domov 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 352, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 a 1179)

volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vpravo, Ulica Pavla  Križku č. 391/6

Okrsok č. 3:

pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska  dolina, Ul. P. Križku, Ul. J. Kollára, Mesto Kremnica (bez určenia ulice a čísla domu)

volebná miestnosť – Mestský úrad, radná sieň,  Štefánikovo námestie č. 1/1

Okrsok č. 4:

pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica, Dolná ulica (čísla domov 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1362, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 a 96), Ul. J. Horvátha (čísla domov 902, 903, 904, 905, 924, 954, 955, 956 a 957)

volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo, Ulica Pavla Križku č. 391/6

Okrsok č. 5:

pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Dolná ulica (čísla domov 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 66, 100, 102 a 108), Zechenterova ulica (čísla domov 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 a 360) Ul. J. Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 925, 926, 927, 928 a 929) Galandov majer

volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo vzadu, Ulica Pavla Križku č. 391/6

 1. voľby sa budú konať v sobotu od 7.00 h do 22.00 h.


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     78/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 78/1709     

 

vo veci prerokovania Protokolu o výsledku kontroly  eGovernment a informačné     systémy obcí a miest Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,  konanej v čase od 07.03.2017 do 16.06.2017 v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e   

 1. Protokol o výsledku kontroly eGovernment a informačné   systémy obcí a miest Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,  konanej v čase od 07.03.2017 do 16.06.2017 v meste Kremnica
 2. informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mestaM e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     79/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Uznesenie číslo 79/1709    

 

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 30.06.2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o –   b e r i e   n a    v e d o m i e
predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 30.06.2017 nasledovne:
Bežný rozpočet:
príjmy:    2 639 670,58 €, t.j.    59,24 %
výdavky: 1 999 464,20 €, t.j.    46,23 %
saldo:         640 206,38 €
Kapitálový rozpočet:
príjmy:    297 962,24 €, t.j.    35,38 %
výdavky:  138 156,02 €, t.j.      9,02 %
saldo:       159 806,22 €
Finančné operácie:
príjmy:    194 968,12 €, t.j.   26,46 %
výdavky:   77 862,01 €, t.j.   54,26 %
saldo:       117 106,11 €

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mestaM e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     80/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Uznesenie číslo  80/1709    

 

vo veci Monitorovania programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 30.06.2017.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a   v e d o m i e 

predloženú Monitorovaciu správu za rok 2017 k 30.06.2017.


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mestaM e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     81/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Uznesenie číslo 81/1709    

 

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e   

správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica

(v eurách)

Výnosy:                      HČ  86 219  plnenie HČ 52,3 %

Náklady:                   HČ  72 213  plnenie HČ 43,8 %

Saldo:                          HČ  14 006                                           


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mestaM e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     82/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Uznesenie číslo 82/1709    

 

vo veci  plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:

                        Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Výnosy:              86 048           49,60              77 469                   51,78         163 517       50,29

Náklady:            87 475           50,04               64 379                   43,05        151 854       47,84

Výsledok hospodárenia:
-1 427                                 13 090                                    11 663

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mestaM e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     83/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Uznesenie číslo 83/1709    

 

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 2 k 26.06.2017.

   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 26.06.2017.


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mestaM e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     84/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Uznesenie číslo 84/1709    

 

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30.06.2017.

  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.06.2017.


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mestaM e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     85/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Uznesenie číslo 85/1709    

 

vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2017 k 20.06.2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e   

Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2017 k 20.06.2017 podľa predloženého návrhu.


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mestaM e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     86/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Uznesenie číslo 86/1709    

 

vo veci Konsolidovanej výročnej správy mesta Kremnica za rok 2016.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e   n a   v e d o m i e   

 1. Konsolidovanú výročnú správu mesta Kremnica za rok 2016
 2. Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Dodatok správy audítora ku konsolidovanej výročnej správe.


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mestaM e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     87/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Uznesenie číslo 87/1709    

 

vo veci predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   s c h v a ľ u j e

 1. predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične.
 2. názov projektu: Rekonštrukcia telocvične, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
 3. výšku celkových výdavkov na projekt 69 970,1 €,
 4. spolufinancovanie projektu vo výške 10 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. v maximálnej výške 7 000 €
 5. spôsob spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov.


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mestaM e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     88/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Uznesenie číslo 88/1709    

 

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e   

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017 podľa prílohy.


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mestaM e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     89/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Uznesenie číslo 89/1709    

 

vo veci odpredaja prebytočného hnuteľného majetku mesta Kremnica, využívaného Oddelením technických služieb MsÚ.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/  s ch v a ľ u j e

odpredaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Kremnica:

 • Traktor ZETOR (ZH 955 AA)                OC:   4 563,57 €     ZC         0,00 €
 • Traktor ZETOR (ZH 931 AA)                OC: 15 269,20 €     ZC:        0,00 €
 • Multicar – sypač M-25 (ZH 099 AP)      OC:   4 136,29 €     ZC:        0,00 €
 • Triediace zariadenie                                     OC:   1 925,00 €    ZC: 1 013,00 €

                                              

B/  u k l a d á

mestskému úradu realizovať odpredaj vozidiel podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedný: Bc. Peter Grosch     

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     90/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Uznesenie číslo 90/1709    

 

vo veci žiadosti spoločnosti AFG, s.r.o., Dlžiny 122/40, 039 01  Turčianske Teplice, IČO 36 383 422 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Dolná Štubňa.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ n e s ch v a ľ u j e     

prenájom poľnohospodárskych pozemkov parcelné číslo CKN 553, 605, 555/1, 541, 572, 551, ktoré nemajú založený list vlastníctva, zidentifikovaných na právny EKN stav vo vlastníctve mesta Kremnica, spoločnosti AFG, s.r.o., Dlžiny 122/10, 039 01 Turčianske Teplice, IČO 36 383 422 v katastrálnom území Dolná Štubňa, obec Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, list vlastníctva č. 937 a to poľnohospodárske pozemky parcelné číslo EKN 351/1, 351/7, 670, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 757/1, 757/2 a 758 s celkovou výmerou cca 245,8 ha

                                              

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková               

termín 30.09.2017.   


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mestaM e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     91/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Uznesenie číslo 91/1709    

 

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e   n a   v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mestaM e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     92/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mestaM e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     93/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     94/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

 


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     95/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mestaM e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     96/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mestaM e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     97/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mestaM e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :     98/1709

Zo dňa :    14. septembra 2017

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

 

Zdieľať tento príspevok.