Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 6/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 02. októbra 2017

Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 6/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 02. októbra 2017

Prítomní:
Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová

Neprítomní:
Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová

Prizvaní:
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta,

 

Program:
1. Úvod

2.Finančné veci

2.1. Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 18. 08. 2017 a Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 4 k 04. 09. 2017
2.2 Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30. 09. 2017 a Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017
2.3 Návrh 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre rok 2017 Mestského bytového podniku Kremnica
2.4 Návrh 2. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre rok 2017 Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
2.5 Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky mesta Kremnica
2.6 Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky Mestského bytového podniku Kremnica

3. Majetkové veci

3.1  Žiadosť o odpredaj pozemku – Eleonóra Čechová, Kremnica
3.2 Odkúpenie pozemku mestom Kremnica od spoločnosti Železnice SR
3.3 Obstaranie nákladného vozidla MULTICAR s príslušenstvom
3.4 Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov

4.Rôzne

4.1. Doplnenie informácií  o možnosti digitalizácie kroniky mesta
4.2 Petícia za opravu chodníka na Ulici Československej armády v Kremnici
4.3 Návrh Komisie športu, školstva a mládeže na navýšenie spolufinancovania projektu na rekonštrukciu telocvične ZŠ Angyalova

5.Záver

 1. Úvod

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili šiesti členovia komisie, t.j. komisia bola uznášaniaschopná. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené finančné veci, majetkové veci a bod rôzne a prijala k nim nasledovné uznesenia:

 1. Finančné veci

Uznesenie k bodu 2.1

Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 3 k 18. 08. 2017 a Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 4 k 04. 09. 2017 berie na vedomie:

 1. Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 18. 08. 2017 a
 2. Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 4 k 04. 09. 2017,

podľa predložených návrhov.

Uznesenie k bodu 2.2

Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30. 09. 2017 a Návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017

 1. berie na vedomie Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30. 09. 2017
 2. Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017 odporúča doplniť o analýzu nárastu miezd Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Materskej školy a Základnej umeleckej školy. Takto pripravený materiál postúpiť na zasadnutie Komisie mestských lesov dňa 09. 10. 2017.

Uznesenie k bodu 2.3

Komisia vo veci Návrhu 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre rok 2017 Mestského bytového podniku, Kremnica odporúča MsZ schváliť Návrh 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre rok 2017 Mestského bytového podniku, Kremnica podľa predloženého návrhu.

Uznesenie k bodu 2.4

Komisia vo veci Návrhu 2. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre rok 2017 Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica odporúča doplniť Návrh 2. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre rok 2017 Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica o:

 1. a) analýzu nárastu miezd Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica,
 2. b) vývoj príspevku na činnosť Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za roky 2014 – 2017. Takto pripravený materiál postúpiť na zasadnutie Komisie mestských lesov dňa 09. 10. 2017.

 

Uznesenie k bodu 2.5

Komisia vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky spoločnosti TECHNOPOL BT, spol. s r.o.,

IČO 31 371 728  odporúča MsZ schváliť upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 11 293,90 € za nezaplatenú časť kúpnej ceny na základe Kúpnej zmluvy č. OSMM 83/9705 zo dňa 12. 09. 1997 voči dlžníkovi – spoločnosti TECHNOPOL BT, spol. s r.o., IČO 31 371 728.

Uznesenie k bodu 2.6

Komisia vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky spoločnosti LASTET, s.r.o., Nemšová IČO 36 017 850 odporúča MsZ schváliť upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 19 745,04 € za nájom a služby spojené s nájmom nebytových priestorov voči dlžníkovi spoločnosti LASTET, s.r.o., IČO 36 017 850.

 1. Majetkové veci

Uznesenie k bodu 3.1

Komisia vo veci žiadosti Eleonóry Čechovej, Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica odporúča MsZ schváliť odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 893 – záhrady s výmerou

539 m2 a pozemku parcelné číslo CKN 892- zastavané plochy a nádvoria s výmerou 89 m2 v katastrálnom území Kremnica Eleonóre Čechovej, Kremnica za kúpnu cenu dohodou vo výške 10 €/m2 pozemok parc. č. CKN 892 a 5 €/m2 pozemok parc. č. CKN 893 s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Uznesenie k bodu 3.2

Komisia vo veci odkúpenia pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava (v skrátenej forme ŽSR), Klementisova 8, Bratislava

IČO 31 364 501 mestom Kremnica odporúča MsZ schváliť odkúpenie časti pozemku parcelné číslo CKN 3335 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 81 m2 v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica od ŽSR, Klementisova 8, Bratislava IČO 31 364 501 .

Uznesenie k bodu 3.3

Komisia vo veci obstarania nákladného vozidla MULTICAR s príslušenstvom odporúča MsZ schváliť obstaranie nákladného vozidla MULTICAR s príslušenstvom mestom Kremnica od spoločnosti KOSEC plus, s.r.o., Bratislava, IČO 46 375 007, za kúpnu cenu dohodou vo výške 30 000 €.

Uznesenie k bodu 3.4

Komisia vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách berie na vedomie informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie

od 01. 06. 2017 do 30. 09. 2017 podľa prílohy.

 1. Rôzne:

Uznesenie k bodu 4.1

Komisia vo veci doplnených informácií o možnosti digitalizácie kroniky mesta berie na vedomie informácie o možnosti digitalizácie kroniky mesta Kremnica.

Uznesenie k bodu 4.2

Komisia vo veci petície za opravu chodníka na Ulici Československej armády v Kremnici berie na vedomie petíciu za opravu chodníka na Ulici Československej armády v Kremnici.

Uznesenie k bodu 4.3

Komisia vo veci návrhu Komisie športu, školstva a mládeže na navýšenie spolufinancovania

projektu na rekonštrukciu telocvične ZŠ Angyalova odporúča OŠKŠ preveriť možnosť zmeniť výšku spolufinancovania projektu napriek tomu, že projekt na rekonštrukciu telocvične ZŠ Angyalova bol už podaný. Informáciu o možnosti zmeny výšky spolufinancovania predložiť na zasadnutie Komisie mestských lesov dňa 09. 10. 2017.

 1. Záver

Po vyčerpaní všetkých tém predsedníčka komisie Ing. Viera Vaská poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

V Kremnici, dňa 02. 10. 2017
zapísala: Ing. Renáta Nováková

Ing. Viera Vaská
predsedníčka komisie

Zdieľať tento príspevok.