Z á p i s n i c a č. 3/2017 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 06. septembra 2017