U z n e s e n i a zo 7. riadneho  Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  12. októbra 2017

U z n e s e n i a zo 7. riadneho  Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  12. októbra 2017

Uznesenie číslo 92/1710    

 

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 6/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 93/1710    

 

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 3 k 18.08.2017.

  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 18.08.2017.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 94/1710    

 

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 4 k 04.09.2017.

   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. č k 04.09.2017.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 95/1710    

 

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30.09.2017.

  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.09.2017.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 96/1710    

 

vo veci Návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                             4 571 926 €

kapitálové príjmy:                         851 991 €

príjmové finančné operácie:       736 847 €      

spolu príjmy:                        6 160 764 €

        

bežné výdavky:                           4 467 932 €

kapitálové výdavky:                   1 549 330 €

výdavkové finančné operácie:    143 502 €

spolu výdavky:                    6 160 764 €

saldo bežného rozpočtu:            103 994 €

saldo kapitálového rozpočtu:  – 697 339 €

saldo finančných operácií:         593 345 €

celkové saldo rozpočtu:                  0 €

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 97/1710    

 

vo veci schválenia návrhu I. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2017.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2017

                                Rozpočet 2017                    1. zmena 2017

Výnosy:                    HČ  164 580 €                      HČ   170 380 €  

Náklady:                  HČ  164 580 €                      HČ   170 380 €           

Saldo:                       HČ              0 €                      HČ               0 €     

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 98/1710    

 

vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017
 1. zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2017:

                                                      výnosy hlavná činnosť               163 803 €

                                                      náklady hlavná činnosť              163 803 €

                                                      výsledok hospodárenia                          0 €    

 1. zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2017:

                                                      výnosy hlavná činnosť               176 823 €

                                                      náklady hlavná činnosť              176 823 €

                                                      výsledok hospodárenia                        0 € 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 99/1710    

 

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2017 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 08. 2017 pre oblasť kultúra v celkovej výške 1 258 € v nasledovnom členení:

 1. z Fondu úhrady nákladov na energie 58 € nasledovne:
  a) Dychová hudba „Minciar“, Kremnica 58 €

   

 1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 600 € nasledovne:
  a) RINGBÜRGER, s.r.o., Kremnica 600 €
 1. z Fondu kultúry vo výške 600 € nasledovne:
  a) Knižnica Jána Kollára, Kremnica             300 €
  b) SOS Kremnica, občianske združenie       300 €

   

   

                                               B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 30.11.2017.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 100/1710    

 

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2017 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 08. 2017 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 250 € v nasledovnom členení:

 1. z Fondu športových podujatí vo výške 250 € nasledovne:
  a) TJ Kremnica, kolkársky oddiel   250 €

   

                                               B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 30.11.2017.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 101/1710    

 

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e  

upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 19 745,04 € za nájom a služby spojené s nájmom nebytových priestorov voči dlžníkovi – spoločnosti LASTET, s.r.o., Odbojárov 6, 914 41  Nemšová, IČO: 36 017 850 z dôvodu výmazu spoločnosti ex offo bez likvidácie Okresným súdom Trenčín.

B/u k l ad á  

Mestskému bytovému podniku realizovať odpis pohľadávky  podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná:  Ing. Lenka Reichlová

termín:  31.12.2017.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 102/1710    

 

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky mesta Kremnica voči spoločnosti TECHNOPOL BT, spol. s r.o., IČO 31 371 728.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –         A/  s ch v a ľ u j e 

upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 11 293,90 € za nezaplatenú časť kúpnej ceny na základe Kúpnej zmluvy č. OSMM 83/9705 zo dňa 12.09.1997 voči dlžníkovi – spoločnosti TECHNOPOL BT, spol. s r.o., IČO 31 371 728

                                                              

 B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať odpis pohľadávky, vedenej na podsúvahovom účte mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                        

termín: 31.10. 2017.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 103/1710    

 

vo veci obstarania nákladného vozidla  MULTICAR, M30 Fumo 4×4 komplet aj s príslušenstvom (sypač, radlica, cisterna). 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

odkúpenie nákladného vozidla MULTICAR, M30 Fumo 4×4 komplet aj s príslušenstvom  (sypač, radlica, cisterna),  rok výroby 2004 mestom Kremnica od spoločnosti KOSEC plus s.r.o., Domkárska 13F/17999, 821 05 Bratislava – Ružinov, IČO: 46 375 007, za kúpnu cenu dohodou vo výške 30.000 €. 

                                                         B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať kúpu a prehlásenie vozidla podľa bodu A/ uznesenia 

zodpovedný: Bc. Peter Grosch                                        

termín: 30.11.2017.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Viera Vaská)

Uznesenie číslo 104/1710    

 

vo veci žiadosti Eleonóry Čechovej, Zechenterova ulica 353/16 , 967 01 Kremnica,

o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e

odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Kremnica, obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to pozemku parcelné číslo CKN 893 – záhrady s výmerou 539 m² a pozemku parcelné číslo CKN 892 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 89 m², Eleonóre Čechovej, miesto trvalého pobytu Zechenterova ulica 353/16, 967 01 Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľky vrátane priľahlej plochy, za podmienky, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Kúpna cena za predaj pozemku sa stanovuje vo výške 2 695 € (5,00 €/m²) za pozemok parcelné číslo CKN 893 – záhrady a  890,00 € (10,00 €/m²) za pozemok parcelné číslo CKN 892 – zastavané plochy a nádvoria, t.j. spolu 3 585,00 €. 

Kupujúca nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže na predávanom pozemku stojí rodinný dom súpisné číslo 353 vo vlastníctve žiadateľky, a aj s  priľahlou plochou tvoria predávané pozemky svojím umiestnením a využitím neoddeliteľný celok so stavbou.

                                                           B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzatvorenie kúpnej

zmluvy

zodpovedá: Ing. Renáta Nováková                           

termín: 30.11.2017.

      

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml,  Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 2 (Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 105/1710    

 

vo veci majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľnosti v katastrálnom území Kremnica, odkúpenie časti pozemku mestom Kremnica z vlastníctva Železníc Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“, Klementisova 8, 813 61 Bratislava, IČO 31 364 501.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

odkúpenie časti pozemku parcelné číslo CKN 3335 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou cca 81 m², katastrálne územie Kremnica, obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom z vlastníctva ŽSR, Klementisova 8, 813 61 Bratislava, IČO 31 364 501.

B/ u k l a d á

mestskému úradu predložiť žiadosť na odkúpenie pozemku

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                            

termín: 30.11.2017.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 106/1710    

 

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.06.2017 do 30.09.2017 podľa prílohy.

                                             

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 107/1710    

 

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 108/1710    

 

vo veci zriadenia vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Kremnica v rozsahu 51 m2 v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na vedenie vodovodu v lokalite Kaskády.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e

 1. zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Kremnica v rozsahu 51 m2 v prospech oprávneného Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., sídlo Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 na vedenie vodovodu v lokalite Kaskády. Vecné bremeno bude zriadené v rozsahu zamerania trasy vodovodu podľa geometrického plánu číslo 36636029-50/2017 zo dňa 21.7.2017 a týka sa týchto pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica: diel 107 s výmerou 14 m2 – bol vytvorený z parcely č. EKN 2572/1, diel 108 s výmerou 12 m2 – bol vytvorený z parcely č. EKN 2572/1 diel 112 s výmerou 12 m2 – bol vytvorený z parcely č. CKN 3171/1 a diel 113 s výmerou 13 m2 – bol vytvorený z parcely č. CKN 3171/1. Tieto pozemky sú zapísané na LV č. 1388.
 2. vecné bremeno bude zriadené ako časovo neobmedzené vecné právo umiestnenia zariadení verejného vodovodu a právo prístupu pešo a príjazdu osobnými, nákladnými automobilmi a technikou na zaťažené pozemky za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, vykonávania opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu na zaťažených pozemkom umiestnených.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

Miloš Bíreš                                                                      

člen návrhovej komisie                                                   

Bc. Martin Kapšo
člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

Zdieľať tento príspevok.