Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 24. 10. 2017

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 24. 10. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny

Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová       

Program:

  1. Otvorenie
  2. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2016/2017
  3. Rozpočty škôl a školských zariadení na rok 2018 – postup
  4. Uznesenie sociálnej komisie – vyjadrenie k návrhu
  5. Rôzne
  6. Záver

K bodu č. 1:

Mgr. Sekaj, predseda komisie, privítal prítomných a oboznámil ich s programom komisie.

K bodu č. 2:

Mgr. Zlatošová informovala prítomných o predložených Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2016/2017 a ich spracovaní jednotlivými subjektmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

Prítomní členovia komisie navrhli:

  1. aby im podklady boli zasielané aj elektronickou podobou pred zasadnutím komisie
  2. aby základné školy zjednotili štruktúru správy pre ľahšie porovnávanie jednotlivých údajov

Uznesenie č. 1:

Komisia športu, školstva a mládeže odporúča predložiť Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2016/2017 na schválenie mestskému zastupiteľstvu 16. 11. 2017

Hlasovanie : za 4

K bodu č. 3:

Mgr. Zlatošová  informovala, že rozpočty škôl a školských zariadení budú do návrhu rozpočtu na rok 2018 predložené v znení základného rozpočtu pre rok 2017 a v  1. zmene rozpočtu pre rok 2018 budú upravené podľa aktuálnych informácií zverejnených a stránke MŠVVaŠ SR.

K bodu č. 4:

K predloženému uzneseniu č. 208/2017  Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky sa členovia komisie vyjadrili súhlasne.

Uznesenie č. 2:

Komisia športu, školstva a mládeže odporúča, aby okrem zverejnenia na webovej stránke mesta bola informácia zverejnená aj v Kremnických novinách.

Hlasovanie: za 4

K bodu č. 5:

Mgr. Sekaj sa informoval, v akom stave je riešenie havarijného stavu kúrenia v telocvični ZŠA a tiež v akom štádiu je podaný projekt na MŠVVaŠ SR.

Zást. primátora p. Ceferová mu odpovedala, že firma Global požiadala o výkop, aby sa mohol stav skontrolovať. Momentálne sa rieši tento výkop.

Ohľadne projektu na rekonštrukciu strechy a palubovky telocvične sa čaká na zhodnotenie podaných projektov a ich výsledky.

K bodu č. 8:

Po ukončení programu sa Mgr. Sekaj poďakoval prítomným a stretnutie ukončil.

Zapísala: Mgr. Zlatošová                                                    

Mgr. Alexander Sekaj 
predseda komisie

Mgr. Peter Weis
overovateľ zápisnice

Zdieľať tento príspevok.