Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 25. 10. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Zdeno Gális, Miloš Bíreš,

Prítomných členov komisie privítal predseda p. Kapšo.  

Vo veci možnosti rozšírenia počtu bytov v správe MsBP komisia odporúča:

  1. zaoberať sa možnosťou rozšírenia počtu bytov v správe MsBP z dôvodu . zvýšeného záujmu o nájomné byty
  2. zistiť záujem o nájomné byty formou dotazníka, zverejneného na webovej stránke mesta.

Vo veci navrhovanej spolupráce zo strany poľského mesta Ustrzyki Dolne komisia primátorovi mesta odporúča:

Preveriť o aké mesto sa jedná, aká je jeho história, čo by mohlo mať toto mesto spoločné s Kremnicou.

  1. Ceferová informovala o nákupe ferratových setov, ktoré budú k dispozícii na zapožičanie v Relax centre. Cena zapožičania bude 5 €. Ing. Tileschová má za úlohu zabezpečiť formality súvisiace s požičiavaním, prispôsobiť prevádzku Relax centra tejto službe, zabezpečiť informovanosť o službe a tiež možnosti poistenia pri pohybe na ferrate.
    P. Ceferová tiež otvorila otázku potreby ďalších atrakcií na Skalke. Reálna by mohla byť opičia dráha v lesíku pod garážami BS, lezecká stena, príp. iné atrakcie, ktoré návštevníci podobných stredísk očakávajú. Komisia odporúča zapracovať tieto atrakcie do návrhu rozpočtu na rok 2018.
  2. Kapšo informoval o možnosti zakúpenia čidiel, ktoré budú umiestnené na Skalke a dokážu merať údaje potrebné pre lyžiara – ako sú teplota, vlhkosť vzduchu a podobne. Celý systém môže byť prepojený na webovú stránku, dokáže tieto informácie vyhodnocovať a zdieľať a spolu s web kamerou a interaktívnou mapou poskytnúť všetky potrebné údaje. Členov komisie táto informácia zaujala a zadala predsedovi komisie zistiť všetky technické informácie a informácie o cene a poslať členom komisie.
  3. Ceferová ešte doplnila informáciu o predaji nálepiek na úpravu tratí. V pláne je zjednotiť spoplatnenie tratí v strediskách bežeckého lyžovanie, preto bude potrebné vycestovať na Štrbské pleso a dohodnúť spoločný postup. Myšlienka je denné spoplatnenie tratí a tiež možnosť zakúpenia permanentky. Detaily budú zverejnené po dohode s inými strediskami.

Zapísala: Ing. Zuzana Tileschová

Zdieľať tento príspevok.