Zápisnica č. 6/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 09. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 6/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 09. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

Neskorší príchod nahlásili:

– Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo

Neprítomní:

Ospravedlnení:

– Miloš Bíreš, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

Prizvaní a hostia:

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia Kremnica

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik v Kremnici

Mgr. Marek Žufka, riaditeľ, Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici

Mgr. Peter Durbák, riaditeľ, Centrum voľného času

Veronika Chrienová, Kultúrne a informačné centrum v Kremnici

Mgr. Monika Golhová, riaditeľka, Materská škola Dolná Kremnica

Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Igor Kríž, riaditeľ, Základná škola Angyalova v Kremnci

 • k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:06 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 6. v tomto roku, 25. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (8) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov – 4.11.2017
 • Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly eGovermment a informačné systémy obcí a miest Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
 • Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 30.6.2017 a Monitorovacia správa za rok 2017 k 30.6.2017
 • Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.6.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica
 • Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.6.3017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
 • Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 26.6.2017 a Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.6.2017
 • Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2017 k 20.6.2017
 • Konsolidovaná výročná správa mesta Kremnica za rok 2017
 • Informácia o zámere podania žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutí finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
 • Majetkové záležitosti:
  1. Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách
  2. Odpredaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Kremnica využívaného oddelením technických služieb
  3. Žiadosť o prenájom pozemkov v katastrálnom území Dolná Štubňa – AFG, s.r.o., Turčianske Teplice
 • Rôzne
 • Interpelácie
 • Záver               

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Jaroslav Slašťan, Mgr. Ing. Martin Novodomec

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ 12.10. 2017 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Ing. Martin Novodomec

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ bolo jednohlasne zvolené

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 14. 09. 2017 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Maroš Kraml

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Maroša Kramla a Evu Hrončovú.

16:09 – na zasadnutie MsZ sa dostavil Mgr. Alexander Sekaj

 • K bodu: Kontrola plnenia uznesení

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 74/1709    

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 5/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

16:13 – na zasadnutie MsZ sa dostavil Bc. Martin Kapšo.

Uznesenie číslo     75 /1709    

vo veci odkúpenia pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva SR – Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 32  Banská Bystrica, IČO:  00 007 838  mestom Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i e ľ s t v o  – A/ r u š í

uznesenie MsZ č. 126/1609 zo dňa 8. septembra 2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     76 /1709    

vo veci odkúpenia pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva  SR – Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO:  00 007 838  mestom Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

 1. odkúpenie pozemku parcelné číslo CKN 1625/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 595 m² v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica od Rudných baní, š. p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 007 838, za kúpnu cenu 4.620 €, stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 42/2017, vypracovaného znalcom Ing. arch. Pavlom Bugárom,
 2. uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Rudnými baňami, š. p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 078 38 ako budúcim predávajúcim a mestom Kremnica ako budúcim kupujúcim.

                                                           B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                

termín: 31.10.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov – 4.11.2017

Uznesenie číslo     77 /1709    

vo veci volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 4. novembra 2017.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e, že

 1. predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky č. 166/2017 určil deň konania volieb na sobotu 4. novembra 2017
 2. primátor mesta vytvoril na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 5 volebných okrskov a určil nasledovné volebné miestnosti:

Okrsok č.1:

pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Langsfeldova ulica, Štúrova ulica, Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, Ul. J. Horvátha (čísla domov 860, 861, 862, 863, 871,  872, 878, 887, 888, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920 a 922), Revolta

volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, zasadačka, Langsfeldova ulica č. 698/13

Okrsok č. 2:

pre voličov bývajúcich v uliciach: Ul. Sama Chalupku, Ul. ČSA, Zechenterova ulica (čísla domov 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 352, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 a 1179)

volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vpravo, Ulica Pavla  Križku č. 391/6

Okrsok č. 3:

pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska  dolina, Ul. P. Križku, Ul. J. Kollára, Mesto Kremnica (bez určenia ulice a čísla domu)

volebná miestnosť – Mestský úrad, radná sieň,  Štefánikovo námestie č. 1/1

Okrsok č. 4:

pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica, Dolná ulica (čísla domov 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1362, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 a 96), Ul. J. Horvátha (čísla domov 902, 903, 904, 905, 924, 954, 955, 956 a 957)

volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo, Ulica Pavla Križku č. 391/6

Okrsok č. 5:

pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Dolná ulica (čísla domov 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 66, 100, 102 a 108), Zechenterova ulica (čísla domov 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 a 360) Ul. J. Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 925, 926, 927, 928 a 929) Galandov majer

volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo vzadu, Ulica Pavla Križku č. 391/6

 1. voľby sa budú konať v sobotu od 7.00 h do 22.00 h.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly eGovermment a informačné systémy obcí a miest Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

Uznesenie číslo      78/1709    

vo veci prerokovania Protokolu o výsledku kontroly  eGovernment a informačné     systémy obcí a miest Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,  konanej v čase od 07.03.2017 do 16.06.2017 v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e   

 1. Protokol o výsledku kontroly eGovernment a informačné   systémy obcí a miest Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,  konanej v čase od 07.03.2017 do 16.06.2017 v meste Kremnica
 2. informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 30.6.2017 a Monitorovacia správa za rok 2017 k 30.6.2017

Uznesenie číslo     79/1709    

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 30.06.2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 30.06.2017 nasledovne:

Bežný rozpočet:      príjmy:       2 639 670,58 €, t.j.    59,24 %

                             výdavky:     1 999 464,20 €, t.j.    46,23 %

                             saldo:            640 206,38 €

Kapitálový rozpočet: príjmy:          297 962,24 €, t.j.    35,38 %

                              výdavky:          138 156,02 €, t.j.     9,02 %

                             saldo:            159 806,22 €

Finančné operácie: príjmy:          194 968,12 €, t.j.   26,46 %

                              výdavky:          77 862,01 €, t.j.   54,26 %

                             saldo:            117 106,11 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo      80/1709    

vo veci Monitorovania programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 30.06.2017.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a   v e d o m i e 

predloženú Monitorovaciu správu za rok 2017 k 30.06.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa na počet zrealizovaných projektov na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok a dopravné značenia. Kde sme použili tieto dopravné značenia? Ing. Mgr. Ferenčík –odpovedal, že projekty sa týkajú starej školy a knižnice. Bc. Grosch – vysvetlil o aké dopravné značenia sa jedná a koľko finančných prostriedkov bolo použitých.                                                                                              

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.6.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica

Uznesenie číslo      81/1709    

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e   

správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica

(v eurách)

Výnosy:                      HČ  86 219  plnenie HČ 52,3 %

Náklady:                   HČ  72 213  plnenie HČ 43,8 %

Saldo:                          HČ  14 006                                       

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.6.3017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

Uznesenie číslo      82/1709    

vo veci  plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Výnosy:                              86 048           49,60            77 469               51,78          163 517       50,29

Náklady:                             87 475           50,04            64 379               43,05          151 854       47,84

Výsledok hospodárenia:  -1 427                              13 090                                11 663

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 26.6.2017 a Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.6.2017

Uznesenie číslo      83/1709    

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 2 k 26.06.2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 26.06.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo      84/1709    

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30.06.2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.06.2017.

Ing. Vaská – informovala, že sa jedná o zdroje mimo podielových daní mesta Kremnica. Ide o rôzne transfery, dotácie.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2017 k 20.6.2017

Uznesenie číslo     85/1709 

vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2017 k 20.06.2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e   

Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2017 k 20.06.2017 podľa predloženého návrhu.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

Ing. Vaská –požiadala Mestský úrad, aby sa zamyslel nad tým, že Mestský bytový podnik nemá finančné prostriedky, má zvýšené náklady a musí prostriedky presúvať medzi rozpočtovými položkami. Ing. Reichlová – vysvetlila to, čo je v dôvodovej správe

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 ( Ing. Viera Vaská)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 • Konsolidovaná výročná správa mesta Kremnica za rok 2017

Uznesenie číslo      86/1709  

vo veci Konsolidovanej výročnej správy mesta Kremnica za rok 2016.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e   n a   v e d o m i e   

 1. Konsolidovanú výročnú správu mesta Kremnica za rok 2016
 2. Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Dodatok správy audítora ku konsolidovanej výročnej správe,

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

Mgr. Ing. Novodomec – informoval o tom, že počet obyvateľov mesta klesá. Treba sa zamyslieť nad tým, ako sem pritiahnuť mladých ľudí. Opýtal sa aké fondy v súčasnosti sledujeme, čoho sa chceme zúčastniť. Aké sú výzvy pre nás na opravy kultúrnych pamiatok. Ing. Mgr.  Ferenčík – informoval, že mesto nemá možnosť ponúknuť ľuďom lepšie pracovné miesta. Neovplyvní to. Nejakým spôsobom môžeme pomôcť s bývaním. Ďalej vysvetlil ako je to s projektmi a obnovou kultúrnych pamiatok v meste.  Mgr. Ing.  Novodomec – myslí si, že by mala byť dlhšia analýza na pritiahnutie ľudí sem, nielen štartovacie byty.  Ing. Vaská – informovala, že pani Štroffeková naozaj žiadala podrobnú správu o výzvach a pýtala sa ako sme na ne reagovali.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Z radnej siene odišiel Jaroslav Slašťan.

 • Informácia o zámere podania žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutí finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične

Uznesenie číslo      87/1709    

vo veci predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   s c h v a ľ u j e

 1. predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične.
 2. názov projektu: Rekonštrukcia telocvične, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
 3. výšku celkových výdavkov na projekt 69 970,1 €,
 4. spolufinancovanie projektu vo výške 10 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. v maximálnej výške 7 000 €
 5. spôsob spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Majetkové záležitosti:

Uznesenie číslo      88/1709    

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e   

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017 podľa prílohy.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Do radnej siene sa vrátil Jaroslav Slašťan.

Uznesenie číslo      89/1709    

vo veci odpredaja prebytočného hnuteľného majetku mesta Kremnica, využívaného Oddelením technických služieb MsÚ.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/  s ch v a ľ u j e

odpredaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Kremnica:

 • Traktor ZETOR (ZH 955 AA)                      OC:   4 563,57 €         ZC         0,00 €
 • Traktor ZETOR (ZH 931 AA)                      OC: 15 269,20 €         ZC:        0,00 €
 • Multicar – sypač M-25 (ZH 099 AP)            OC:   4 136,29 €         ZC:        0,00 €
 • Triediace zariadenie                                      OC:   1 925,00 €         ZC: 1 013,00 €                                                      

B/  u k l a d á

mestskému úradu realizovať odpredaj vozidiel podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedný: Bc. Peter Grosch                                        

Ing. Vaská – opýtala sa, ako je to s triediacim zariadením? Bc. Grosch – informoval, že to zariadenie je len 3 roky staré, keď sa otváralo kompostovisko, tak sme ho kúpili.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo      90/1709    

vo veci žiadosti spoločnosti AFG, s.r.o., Dlžiny 122/40, 039 01  Turčianske Teplice, IČO 36 383 422 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Dolná Štubňa.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ n e s ch v a ľ u j e     

prenájom poľnohospodárskych pozemkov parcelné číslo CKN 553, 605, 555/1, 541, 572, 551, ktoré nemajú založený list vlastníctva, zidentifikovaných na právny EKN stav vo vlastníctve mesta Kremnica, spoločnosti AFG, s.r.o., Dlžiny 122/10, 039 01 Turčianske Teplice, IČO 36 383 422 v katastrálnom území Dolná Štubňa, obec Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, list vlastníctva č. 937 a to poľnohospodárske pozemky parcelné číslo EKN 351/1, 351/7, 670, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 757/1, 757/2 a 758 s celkovou výmerou cca 245,8 ha                                                   

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková            

termín 30.09.2017.     

Slašťan – opýtal sa čím sa zaoberá táto spoločnosť. Ing. Mgr. Ferenčík – vysvetlil, čím sa táto spoločnosť zaoberá.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

14) Rôzne

Uznesenie číslo      91/1709    

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e   n a   v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

Mgr. Ing.  Novodomec – poďakoval za detské akcie, ktoré sa v meste konajú.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Interpelácie

Ing. Popová – opýtala sa pána primátora o postupe prác na ceste I/65. Ďalej sa opýtala ohľadom prestavby obchodu pri pošte. Opýtala sa tiež na dub v Zechenterovej záhrade. Či sa už investovali peniaze do jeho ochrany? Poznamenala, že kaskády sú veľmi pekne spravené. Privítala by  možnosť prepojenia chodníka z ROH ku kaskádam, pretože to nie je bezpečné. Opýtala sa či sa neplánuje vybudovať nejaký chodník.  Ing. Mgr. Ferenčík –informoval o prácach na viac na ceste I/65, ale že sa robí všetko preto, aby bola cesta spojazdnená do konca októbra. Povedal, že vlastníkom nového obchodu je súkromná firma a informoval o všetkom čo on sám vie. Ďalej vysvetlil, že vybudovanie chodníka medzi ROH a kaskádami je veľmi finančne a papierovo náročné. Je to na dlhé riešenie.  Povedal niekoľko možností vybudovania. Ing. Mutňanská – informovala ohľadom dubu v Zechenterovej záhrade. Nemá vedomosť, či už je dokončený znalecký posudok.  Slašťan – znalecký posudok ešte nie je vypracovaný. Hneď ako bude, majú volať. Peniaze sú stále na účte. Mgr. Sekaj – opýtal sa v akom štádiu je rokovanie ohľadne Kremnického potoka. Či sa niečo plánuje. Boli vyvolané nejaké stretnutia. Deje sa niečo?  Ing. Mgr. Ferečník – informoval, že stretnutia boli síce vyvolané,  ale pán Černaj povedal, že to už 5 rokov dáva do plánu, ale stále nedostali žiadne peniaze. Z tých zdrojov čo majú vedia len vypíliť dreviny.  Mgr. Sekaj – myslí si, že je potrebné to riešiť. Ing. Mgr. Ferenčík – tiež je toho názoru.  Mgr. Sekaj – opýtal sa či sa v budúcnosti plánujú vrátiť na pešiu zónu stromy. Ing. Mutňanská – vysvetlila, že projekt na pešiu zónu bol spravený dávno. Nevie, či a kedy sa bude robiť ďalší. Teraz to nie je možné, keďže tam je betón. Ing. Popová – povedala, že v čase keď sa robila pešia zóna na Dolnej ulici bola pri tom. Pripomienkovala vtedy, že tam chýba zeleň. Architekti sa vtedy vyjadrili, že o zeleň sa majú postarať jednotlivé subjekty, ktoré na pešej zóne sú.  Potom sa tam podarilo umiestniť zopár „nádob“, ktoré museli byť potom odstránené kvôli pamiatkárom. Ing. Novodomec – opýtal sa, či sa stihnú spraviť dve parkoviská, ktoré boli v rozpočte. Ďalej sa opýtal na chodník okolo bývalých WC. Bc. Grosch – povedal, že  čo sa týka parkovísk, budúci týždeň končia na Banskej ceste a potom sa presúvajú na parkovisko v „Londýne“.  Čo sa týka parčíka okolo WC, je to náhrada za ten oblúk. Pretože teraz tam je veľká premávka a otáčajú sa tam často kamióny a vylupujú tie obrubníky. Počkáme kým skončí uzávierka cesty I/65.   Kraml – opýtal sa, či je otváracia doba Relax centra dostačujúca.  Iné centrá majú otváracie hodiny o 10:00 my otvárame neskôr. Ing. Tíleschová – informovala, že zo skúseností z minulých rokov je zbytočné otvárať skôr.  Mgr.  Slašťan – opýtal sa na prechod pre chodcov od brány na pešiu zónu. Bc. Grosch – odpovedal, že to nie je naša cesta. My to neriešime. Ing. Mgr. Ferenčík – vysvetlil koľko vecí je spojených s vytvorením tohto prechodu. Petráš – opýtal sa, či  sa riešila nejakým spôsobom doprava na Skalke tento rok? Opýtal sa na tabulu zákaz vjazdu do starého strediska. Myslí si, že je tam zbytočná. Ing. Mgr. Ferenčík – myslí si, že keby tam tá tabula nebola, tak by sa tam chodil otáčať naozaj každý. Mgr. Brhlík –  všetci vedia aká je situácia na Skalke. Nie je možné, aby tam cez víkend posielal hliadky. Nejaké značenie sa tam porobilo. Ing. Popová – na parkovisku na skalke bol vrak auta. Je tam ešte? Mgr. Brhlík – už nie.

19) K bodu: Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:26 hod. 6. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 25. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.                                                                                              

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

Maroš Kraml                                                              Mgr. Eva Hrončová

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.