Zápisnica č. 7/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 12. 10. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 7/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 12. 10. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

__________________________________________________________________________

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

Neskorší príchod nahlásili:

– Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec

Neprítomní:

Ospravedlnení:

– MUDr. Dana Blahyjová

Prizvaní a hostia:

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik v Kremnici

Veronika Chrienová, Kultúrne a informačné centrum v Kremnici

Mgr. Monika Golhová, riaditeľka, Materská škola Dolná ulica v Kremnici

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia v Kremnici

Mgr. Igor Kríž, riaditeľ, Základná škola Angyalova v Kremnici

Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 • k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:03 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 7. v tomto roku, 26. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (10) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 18.8.2017 a Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 4 k 4.9.2017
 • Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.9.2017 a Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017
 • Návrh 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2017
 • Návrh 2.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017
 • Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.8.2017
 • Majetkové záležitosti:
  1. Upustenie od vymáhania pohľadávky – LASTET,s.r.o., Nemšová
  2. Upustenie od vymáhania pohľadávky – TECHNOPOL BT, spol. s r.o.
  3. Obstaranie nákladného vozidla MULTICAR, M30 Fumo 4×4 komplet aj s príslušenstvom (sypač, radlica, cisterna)
  4. Žiadosť o odpredaj pozemkov – Eleonóra Čechová
  5. Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v katastrálnom území Kremnica, odkúpenie časti pozemku mestom Kremnica
  6. Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách
 • Rôzne
 • Interpelácie
 • Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ing. Viera Vaská, Mgr. Eva Hrončová

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Miloš Bíreš, Bc. Martin Kapšo

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ 16.11. 2017 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ivan Petráš

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ bolo jednohlasne zvolené.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 12. 10. 2017 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Ing. Novodomec

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ing. Kláru Popovú a Mgr. Alexandra Sekaja.

16:08 – na zasadnutie MsZ sa dostavil Mgr. Ing. Martin Novodomec.

 • K bodu: Kontrola plnenia uznesení

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 92/1710    

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 6/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 18.8.2017 a Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 4 k 4.9.2017

Uznesenie číslo       93/1710    

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 3 k 18.08.2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 18.08.2017.

16:11 – na zasadnutie MsZ sa dostavil Ivan Petráš

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo       94/1710    

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 4 k 04.09.2017. 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. č k 04.09.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.9.2017 a Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017

Uznesenie číslo       95/1710  

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30.09.2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.09.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo       96/1710    

vo veci Návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                          4 568 109 €

kapitálové príjmy:                     849 973 €

príjmové finančné operácie:      736 847 €      

spolu príjmy:                        6 154 929 €        

bežné výdavky:                                  4 462 097 €

kapitálové výdavky:                           1 549 330 €

výdavkové finančné operácie:               143 502 €

spolu výdavky:                                 6 154 929 €

saldo bežného rozpočtu:                     106 012 €

saldo kapitálového rozpočtu:          – 699 357 €

saldo finančných operácií:                  593 345 €

celkové saldo rozpočtu:                              0 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Návrh 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2017

Uznesenie číslo       97/1710    

vo veci schválenia návrhu I. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2017.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2017

                                Rozpočet 2017                     1. zmena 2017

Výnosy:                      HČ  164 580 €                       HČ   170 380 €  

Náklady:                   HČ  164 580 €                       HČ   170 380 €           

Saldo:                               HČ               0 €                             HČ                 0 €      

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Návrh 2.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017

Uznesenie číslo       98/1710    

vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017
 2. zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2017:

                                                      výnosy hlavná činnosť               163 803 €

                                                      náklady hlavná činnosť              163 803 €

                                                      výsledok hospodárenia                          0 €    

 1. zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2017:

                                                      výnosy hlavná činnosť               176 823 €

                                                      náklady hlavná činnosť              176 823 €

                                                               výsledok hospodárenia                                  0 € 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.8.2017

Uznesenie číslo       99/1710  

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2017 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 08. 2017 pre oblasť kultúra v celkovej výške 1 258 € v nasledovnom členení:

 1. z Fondu úhrady nákladov na energie 58 € nasledovne:
 2. a) Dychová hudba „Minciar“, Kremnica              58 €
 3. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 600 € nasledovne:
 4. a) RINGBÜRGER, s.r.o., Kremnica 600 €
 5. z Fondu kultúry vo výške 600 € nasledovne:
 6. a) Knižnica Jána Kollára, Kremnica 300 €
 7. b) SOS Kremnica, občianske združenie   300 €

                                                           B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová              

termín: 30.11.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo      100/1710     

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2017 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 08. 2017 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 250 € v nasledovnom členení:

 1. z Fondu športových podujatí vo výške 250 € nasledovne:
 2. a) TJ Kremnica, kolkársky oddiel           250 € 

                                                           B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová              

termín: 30.11.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

9) Majetkové záležitosti:

Uznesenie číslo       101/1710    

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e  

upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 19 745,04 € za nájom a služby spojené s nájmom nebytových priestorov voči dlžníkovi – spoločnosti LASTET, s.r.o., Odbojárov 6, 914 41  Nemšová, IČO: 36 017 850 z dôvodu výmazu spoločnosti ex offo bez likvidácie Okresným súdom Trenčín.

B/u k l ad á  

Mestskému bytovému podniku realizovať odpis pohľadávky  podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná:  Ing. Lenka Reichlová

termín:  31.12.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia. 

Ing. Vaská – opýtala sa, za aký čas narástla táto pohľadávka? Koľko mali mesačné platby a či sa niečo nezanedbalo. Ing. Reichlová – vysvetlila ako to bolo s tou spoločnosťou. Nedalo sa im s nimi kontaktovať. A bez súdneho rozhodnutia to nešlo vypratať.  Ing. Vaská – povedala, že treba teda inak stavať zmluvy. Ing. Reichlová – nie je to také jednoduché.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo      102 /1710    

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky mesta Kremnica voči spoločnosti TECHNOPOL BT, spol. s r.o., IČO 31 371 728.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/  s ch v a ľ u j e 

upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 11 293,90 € za nezaplatenú časť kúpnej ceny na základe Kúpnej zmluvy č. OSMM 83/9705 zo dňa 12.09.1997 voči dlžníkovi – spoločnosti TECHNOPOL BT, spol. s r.o., IČO 31 371 728                                                           

 B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať odpis pohľadávky, vedenej na podsúvahovom účte mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                        

termín: 31.10. 2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – kým sa dalo niečo dosúdiť, tak spoločnosť bola nekontaktná. Ing. Vaská – myslí si, že tá zmluva bola v neprospech mesta. A treba si v budúcnosti dávať pozor na to, ako sa zmluvy tvoria.  Ing. Mgr. Ferenčík – nebol presne zadefinovaný predmet zmluvy.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo       103/1710    

vo veci obstarania nákladného vozidla  MULTICAR, M30 Fumo 4×4 komplet aj s príslušenstvom (sypač, radlica, cisterna). 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

odkúpenie nákladného vozidla MULTICAR, M30 Fumo 4×4 komplet aj s príslušenstvom  (sypač, radlica, cisterna),  rok výroby 2004 mestom Kremnica od spoločnosti KOSEC plus s.r.o., Domkárska 13F/17999, 821 05 Bratislava – Ružinov, IČO: 46 375 007, za kúpnu cenu dohodou vo výške 30.000 €. 

                                                                       B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať kúpu a prehlásenie vozidla podľa bodu A/ uznesenia 

zodpovedný: Bc. Peter Grosch                                                        

termín: 30.11.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

Ing. Vaská – opýtala sa či sa táto multikára znovu schvaľuje kvôli vyššej cene. Bc. Grosch – cena tej multikáry ostáva tých 22000€. Ale dohodlo sa, že sa k tomu kúpi ešte príslušenstvo. Informoval, že z ich rozpočtu sa presunuli na to peniaze.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Viera Vaská)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo       104/1710    

vo veci žiadosti Eleonóry Čechovej, Zechenterova ulica 353/16 , 967 01 Kremnica,

o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e

odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Kremnica, obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to pozemku parcelné číslo CKN 893 – záhrady s výmerou 539 m² a pozemku parcelné číslo CKN 892 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 89 m², Eleonóre Čechovej , miesto trvalého pobytu Zechenterova ulica 353/16, 967 01 Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľky vrátane priľahlej plochy, za podmienky, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Kúpna cena za predaj pozemku sa stanovuje vo výške 2 695 € (5,00 €/m²) za pozemok parcelné číslo CKN 893 – záhrady a  890,00 € (10,00 €/m²) za pozemok parcelné číslo CKN 892 – zastavané plochy a nádvoria, t.j. spolu 3 585,00 €. 

Kupujúca nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže na predávanom pozemku stojí rodinný dom súpisné číslo 353 vo vlastníctve žiadateľky, a aj s  priľahlou plochou tvoria predávané pozemky svojím umiestnením a využitím neoddeliteľný celok so stavbou.

                                                           B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy

zodpovedá: Ing. Renáta Nováková                           

termín: 30.11.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia. 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš)

PROTI: 2 (Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo       105/1710    

vo veci majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľnosti v katastrálnom území Kremnica, odkúpenie časti pozemku mestom Kremnica z vlastníctva Železníc Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“, Klementisova 8, 813 61 Bratislava, IČO 31 364 501.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

odkúpenie časti pozemku parcelné číslo CKN 3335 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou cca 81 m², katastrálne územie Kremnica, obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom z vlastníctva ŽSR, Klementisova 8, 813 61 Bratislava, IČO 31 364 501.

B/ u k l a d á

mestskému úradu predložiť žiadosť na odkúpenie pozemku

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                            

termín: 30.11.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo       106/1710    

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.06.2017 do 30.09.2017 podľa prílohy.

 Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.                                    

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

10) Rôzne

Uznesenie číslo       107/1710    

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo       108/1710    

vo veci zriadenia vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Kremnica v rozsahu 51 m2 v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na vedenie vodovodu v lokalite Kaskády.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e

 1. zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Kremnica v rozsahu 51 m2 v prospech oprávneného Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., sídlo Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 na vedenie vodovodu v lokalite Kaskády. Vecné bremeno bude zriadené v rozsahu zamerania trasy vodovodu podľa geometrického plánu číslo 36636029-50/2017 zo dňa 21.7.2017 a týka sa týchto pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica: diel 107 s výmerou 14 m2 – bol vytvorený z parcely č. EKN 2572/1, diel 108 s výmerou 12 m2 – bol vytvorený z parcely č. EKN 2572/1 diel 112 s výmerou 12 m2 – bol vytvorený z parcely č. CKN 3171/1 a diel 113 s výmerou 13 m2 – bol vytvorený z parcely č. CKN 3171/1. Tieto pozemky sú zapísané na LV č. 1388.
 2. vecné bremeno bude zriadené ako časovo neobmedzené vecné právo umiestnenia zariadení verejného vodovodu a právo prístupu pešo a príjazdu osobnými, nákladnými automobilmi a technikou na zaťažené pozemky za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, vykonávania opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu na zaťažených pozemkom umiestnených.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

11) Interpelácie:

Mgr. Ing. Novodomec – bol sa pozrieť na Banskú cestu. Myslí si, že je v lepšom stave ako bola. Opýtal sa, či sa budú robiť ešte boky. Bc. Grosch – informoval, že v Kremnici sú všetky bočné cesty bez krajníc. Je to kvôli autám, aby sa mohli odstúpiť. Hlavne v zime je to aj pre nás taká záchranná zóna, keď odhŕňame. Mgr. Ing. Novodomec – priložil do zápisnice písomnú interpeláciu, v ktorej sa pýta, aký je súčasný stav a predstava rozvoja budúceho Relax centra. Požaduje aj písomnú odpoveď. Bíreš – opýtal sa, ako postupujú práce na telocvični od poslednej návštevy poslancov. Ing. Kyselicová – práce pokračujú. Tento týždeň sa budú klásť podlahy a podlahové kúrenie.  Bíreš – je to podľa plánu? Ing. Kyselicová – zatiaľ je to podľa plánu, nevieme, ale či tá firma preinvestuje do konca roka všetky peniaze. Na začiatku roka nebola známa suma, ktorú budú môcť preinvestovať. Ing. Vaská –s týmto nesúhlasí, pretože bola známa suma, ktorá sa dá z rezervného fondu. Len z opatrnosti podpísalo mesto zmluvu na 4 roky. Ten dodávateľ tam má priestor a neporuší zmluvu. Môžeme vychádzať z toho, že bude mať maximálnu snahu na to, aby to čo najskôr zrealizoval a dostal peniaze. Ing. Mgr. Ferenčík – vysvetlil, že pri podpise zmluvy rátali so sumou 300 000€ – 350 000€. Predpokladá, že zhotoviteľ sumu 300 000€ dokáže preinvestovať. Ing. Vaská – stále sa hovorilo o tom, že do konca januára. Nemôžeme povedať, že brzda bola finančné prostriedky. Hovorilo sa, že v krajnom prípade zoberie Mesto úver. Ing. Mgr. Ferenčík – požiadame firmu o pracovné stretnutie, aby sme si ujasnili aké majú kapacitné možnosti do konca roka. Bíreš – nemôžeme si dovoliť mať 4roky zavretú telocvičňu. Kraml – k Banskej ceste povedal, že nevie či bola dosť odborne spravená. Rodiny, ktoré tam bývajú povedali, že je dosť hrbolatá, kraje nespevnené. Nevie či dlho vydrží. Bc. Grosch – informoval ako a prečo tak robili tú cestu. Spoje budú ešte infražiaričom prežehlené. Mgr. Štroffeková – upozornila na kocky, ktoré sú vymyté pri pešej zóne smerom k bráne a pri MsKS. Bc. Grosch – nie je to naša komunikácia, riešili aj kocky pri starej škole. Mgr. Štroffeková – aj na Kutnohorskej ulici kocky vypadávajú.  Slašťan – chcel by, aby sa uzákonila nejaká výnimka pri múre medzi MŠ a Jednotou, aby tam mohli rodičia stávať kým idú do skôlky. Ing. Mgr. Ferenčík – vysvetlil, že toto je súkromný pozemok Jednoty, takže to bude ťažšie. Musí s tým súhlasiť vlastník. Slašťan – môžeme ich osloviť. Ing. Mgr. Ferenčík – s Jednotou sme už rokovali o tom, aby tú zelenú plochu poskytli na parkovanie. Na rokovaní povedali, že áno. Nakoniec prišla písomná odpoveď, že sa má postarať Mesto. Skúsiť to ale samozrejme môžeme. Ing. Popová – poprosila, aby sa zvýšiť počet kontajnerov pred Sviatkom všetkých svätých. Bc. Grosch – pravidelne pred týmto sviatkom ich tam dávajú viac. Sekaj – opýtal sa, či je už uzavretá zmluva s pánom Štefanom. Ing. Nováková – zmluva už je, stanovisko ešte nemá. Ing. Mgr. Ferenčík –  vysvetlil čo to všetko obnášalo.

12) K bodu: Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 16:56 hod. 7. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 26. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

Ing. Klára Popová                                                        Mgr. Alexander Sekaj

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.