Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. novembra 2017

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. novembra 2017

Uznesenie číslo 109/1711    

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 7/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 110/1711    

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.9.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica

(v eurách)

Výnosy:                      HČ  126 603                      plnenie HČ 76,8 %

Náklady:                   HČ  122 601                      plnenie HČ 74,4 %

Saldo:                          HČ      4 002    

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 111/1711     

vo veci plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.9.2017 za Kultúrne informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Výnosy:                            128 674           74,28          121 398               81,14          250 072       76,44

Náklady:                           121 017           71,92          103 277               69,06          224 294       71,02

Výsledok hospodárenia:     7 657                           18 121                                  25 778

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 112/1711    

vo veci návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017, podľa predloženého návrhu nasledovne:
Názov5. zmena rozpočtu 2017
Bežné príjmy4 597 317
Bežné výdavky4 496 908
Bežný rozpočet100 409
Kapitálové príjmy855 576
Kapitálové výdavky1 549 330
Kapitálový rozpočet-693 754
Príjmy z finančných operácií736 847
Výdavkové finančné operácie143 502
Finančné operácie593 345
Spolu príjmy6 189 740
Spolu výdavky6 189 740
Celkové saldo0

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 113/1711    

vo veci návrhu 6. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017, podľa predloženého návrhu nasledovne:
Názov6. zmena rozpočtu 2017
Bežné príjmy4 603 317
Bežné výdavky4 492 908
Bežný rozpočet110 409
Kapitálové príjmy855 576
Kapitálové výdavky1 559 330
Kapitálový rozpočet-703 754
Príjmy z finančných operácií736 847
Výdavkové finančné operácie143 502
Finančné operácie593 345
Spolu príjmy6 195 740
Spolu výdavky6 195 740
Celkové saldo0

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml,  Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

Uznesenie číslo 114/1711     

vo veci 3. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017

 

 1. zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2017:

                                                      výnosy hlavná činnosť               176 823 €

                                                      náklady hlavná činnosť              176 823 €

                                                      výsledok hospodárenia                          0 €    

 1. zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2017:

                                                      výnosy hlavná činnosť               182 823 €

                                                      náklady hlavná činnosť              182 823 €

                                            výsledok hospodárenia                    0 €  

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 115/1711     

vo veci schválenia mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2017 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e

pridelenie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2017 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške  2 898 € v nasledovnom členení:

 1. Športový klub tenisu                                    550 €
 2. Skiklub Kremnica                                          782 €
 3. Mestský klub lyžiarov                                  784 €
 4. Športový klub futbalu                                    782 €

                                               B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie mimoriadnej dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová              

termín: 12.12.2017.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 116/1711    

vo veci odkúpenia pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva  SR – Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 007 838  mestom Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

 1. odkúpenie pozemku parcelné číslo CKN 1625/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 595 m² v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica od Rudných baní, š. p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 007 838, za kúpnu cenu 4.620,- €, stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 42/2017, vypracovaného znalcom Ing. arch. Pavlom Bugárom,
 2. uzavretie Kúpnej zmluvy č. 18/2017 medzi Rudnými baňami, š. p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 078 38 ako predávajúcim a mestom Kremnica ako kupujúcim podľa predloženého návrhu.

                                               B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková               

termín: 30.11.2017

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ivan Petráš,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 117/1711    

vo veci uzavretia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica, Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, IČO 37 828 100 (ďalej „BBSK“) v zastúpení Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Kremnica, IČO 00 647 900 (ďalej „DSS“),  na časť pozemku

v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e  

uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, spočívajúceho v práve uloženia časti výtokového potrubia čistiarne odpadových vôd (ďalej „ČOV“) o rozmere cca 2 m2 na pozemku parcelné číslo CKN 2300/3 – vodná plocha (právna parcela EKN 242/2) v katastrálnom území Kremnica v rozsahu, ktorý bude vyznačený na tento účel vo vyhotovenom porealizačnom geometrickom pláne v prospech BBSK Banská Bystrica, námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, IČO 37 828 100, v zastúpení Domova dôchodcov a DSS Kremnica IČO 00 647 900, Bystrická 447/25, 967 01  Kremnica                                          

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a uzavrieť Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

zodpovedný: Ing. Renáta Nováková                                     

termín:  15.12.2017.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 118/1711     

vo veci zverenia nehnuteľného majetku do správy Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici – usporiadania skutkového stavu pozemkov s evidenciou v katastri nehnuteľností. 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/  s c h v a ľ u j e

zverenie nehnuteľného majetku – pozemkov pod stavbou telocvične I. Základnej školy v Kremnici a priľahlých pozemkov k nej, vytvorených geometrickým plánom č. 31636519-20/2017 zo dňa 25.03.2017, z dôvodu zosúladenia skutkového stavu so stavom právnym, pozemkov parc. č. CKN 735/1, 736/1, 736/2 a 737 do správy Základnej školy  Angyalova ulica 401/26, 967 01  Kremnica, IČO: 37 831 461 od 01.11.2017 na dobu neurčitú.

B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková               

termín: 30.11.2017.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 119/1711    

vo veci predĺženia nájmu poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Háj, podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. EO 348/97 zo dňa 29.05.1997 v znení dodatkov č. 1 – 5, uzatvorenou s Poľnohospodárskym družstvom Mošovce, č. 265, 038 21 Mošovce, IČO 00 198 762.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

predĺženie nájmu podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. EO 348/97 zo dňa 29.05.1997 v znení dodatkov 1 – 5, uzatvorenou s Poľnohospodárskym družstvom Mošovce, č. 265, 038 21 Mošovce, IČO 00 198 762 a to časti pozemku v obci Háj, katastrálne územie Háj, okres Turčianske Teplice parcelné číslo CKN 600/3 – trvale trávnaté porasty (právna parcela číslo EKN 299 s výmerou 3227 m² a EKN 300/1 s výmerou 3 7858 m²), t.j. spolu 4 1085 m², na dobú určitú 5 rokov od 01.01.2018 do 31.12.2022, za nájomné  za prenájom poľnohospodárskej pôdy vo výške 2 % z hodnoty prenajatej pôdy vo výške 55,22 €/rok.

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie dodatku k zmluve o nájme pozemkov

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31.12.2017.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 120/1711     

vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v katastrálnom území Čremošné a katastrálnom území Mošovce.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Kremnica ako budúcim povinným z vecného bremena a spoločnosťou Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 ako budúcim oprávneným z vecného bremena na časti pozemku parcelné číslo CKN 579/1 – lesné pozemky (právna parcela číslo EKN 1044/1, EKN 1042/2), obec Čremošné, katastrálne územie Čremošné, okres Turčianske Teplice a na časti pozemkov parcelné číslo CKN 1435/2, CKN 1566 – lesné pozemky (právna parcela číslo EKN 1039, EKN 1040), obec Mošovce, katastrálne územie Mošovce, okres Turčianske Teplice za účelom realizácie stavby: „Dolný Harmanec – Čremošné – VN prepoj VNV 307 a VNV 208“, za podmienky, že žiadateľ predloží porealizačný geometrický plán a uhradí výdavky spojené so zriadením vecného bremena.

                                                              B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31.12.2017.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 121/1711     

vo veci žiadosti Pavla Filčíka a Ing. Bc. Jany Filčíkovej, Ulica Jarná 1968/4, 984 01 Lučenec o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica s predložením geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zameraného geometrickým plánom č. 36624039-171/2017 zo dňa 12. 10. 2017 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom a to:

– novovytvoreného pozemku parcelné číslo CKN 2247/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 40 m², zameraného ako diel 1 z parcely EKN 472/2 s výmerou 29 m² a diel 2 z parcely EKN 2595/7 s výmerou 11 m² Pavlovi Filčíkovi a Ing. Bc. Jane Filčíkovej, Ulica Jarná 1968/4, 984 01 Lučenec, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, kde vedľa novovytvoreného predávaného pozemku parcelné číslo CKN 2247/2 stojí stavba súpisné číslo 330, ktorá Rozhodnutím č. Výst. 2016/01266  zo dňa 21. 10. 2016 bola povolená na odstránenie a následne bola povolená stavba „Prestavba a prístavba objektu, ul. Zechenterova č. 330, Kremnica“, na pozemku parcelné číslo CKN 936/2, list vlastníctva č. 3120, katastrálne územie Kremnica vo vlastníctve kupujúcich.

Podľa Znaleckého posudku č. 97/2017 zo dňa 25. 10. 2017 všeobecná hodnota pozemku parcelné číslo CKN 2247/2 je 472,00 € (11,80 €/m²).

Kúpna cena za predaj pozemku parcelné číslo CKN 2247/2 sa stanovuje vo výške 2 000,00 € (50,00 €/m²).

                                                              B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31.12.2017.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 122/1711    

vo veci žiadosti Ing. Michala Bršťáka, č. 272, 038 23 Dubové o odpredaj častí pozemkov

v katastrálnom území Dubové.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemkov v obci Dubové, katastrálne územie Dubové, okres Turčianske Teplice, a to časti pozemku parcelné číslo CKN 785/1 (právna parcela EKN 1087, EKN 1086) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 100 m², Ing. Michalovi Bršťákovi a manželke Martine Bršťákovej,  č. 272, 038 23 Dubové, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku, ktoré si kupujúci nechajú vypracovať na vlastné náklady s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 30.11.2017.

Poznámka:

V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán a znalecký posudok do 30. 04. 2018, uznesenie stráca platnosť.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 123/1711     

vo veci správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2016/2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2016/2017.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj,  Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 124/1711     

vo veci informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová,  Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 125/1711    

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 126/1711    

vo veci Finančný plán pre rok 2018 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01  Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“)

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e

Finančný plán pre rok 2018 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

– s celkovými výnosmi                                  3 533 310 eur

– s celkovými nákladmi                                3 491 000 eur

– hospodárskym výsledkom – zisk                              42 310 eur

– a s nájomným pre prenajímateľa mesto Kremnica     408 000 eur

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ivan Petráš, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 127/1711  

vo veci súdneho sporu o Rovnú Horu.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e 

rozsudok Krajského súdu v Žiline číslo konania 7Co/290/2016-1636 zo dňa 23. augusta 2017, ktorým Krajský súd na odvolanie mesta Kremnica proti rozsudku Okresného súdu Martin zo dňa 19. mája 2016 číslo konania 21C/208/2014, ktorým Okresný súd zamietol žalobu mesta Kremnica na vydanie Rovnej hory v katastrálnom území Sklené, tento rozsudok Okresného súdu potvrdil.

                                                             B/ j e  z a  t o,

aby v súdnom spore o Rovnú horu, katastrálne územie Sklené mesto Kremnica podalo dovolanie a prípadne aj ústavnú sťažnosť.

                                                     C/o c e ň u j e  ú s i l i e,

ktoré JUDr. Anton Vaský vynaložil pri legislatívnom presadení reštitúcie historického pozemkového (lesného a poľnohospodárskeho) majetku mesta Kremnica a pri praktickej realizácií reštitúcie tohto majetku.

                                             D/v y s l o v u j e  p o ď a k o v a n i e

JUDr. Antonovi Vaskému, za jeho činnosť právneho zástupcu mesta Kremnica v dlhoročnom súdnom spore o Rovnú horu, katastrálne územie Sklené. Toto súdne konanie bola začaté podaním žaloby mesta Kremnica na Okresný súd Martin dňa 22.08.1995, ktorú vypracoval JUDr. Vaský. V tomto súdnom konaní už dvakrát rozhodol Okresný súd Martin v prospech mesta Kremnica (rozsudok zo dňa 31.01.2006 a rozsudok zo dňa 22.11.2011) a jeden krát v prospech mesta Kremnica rozhodol aj Krajský súd v Žiline (rozsudok zo 7.11.2012). Súdny spis má už vyše 1600 listov.

                                                     E/ v y s l o v u j e  d ô v e r u

JUDr. Antonovi Vaskému, ako právnemu zástupcovi mesta Kremnica v spore o Rovnú horu, katastrálne územie Sklené vrátane právneho zastupovania mesta Kremnica v dovolacom konaní a v prípadnom konaní o ústavnej sťažnosti. 

PREZENTÁCIA: 13 

ZA: 8 (Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová,  Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ivan Petráš,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 4(Bc. Martin Kapšo, MUDr. Dana Blahyjová, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová)

(Iveta Ceferová nehlasovala)

                                                                                 Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                         primátor  mesta

    Maroš Kraml                                                                Mgr. Eva Hrončová

člen návrhovej komisie                                                    člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

Zdieľať tento príspevok.