Zápisnica č. 25 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 20.11.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h
Ukončenie zasadnutia komisie: 15,40 h
Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas
Ospravedlnená: /
Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

Program

  1. Úvod
  2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

    Úvod

Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných  s programom dnešnej komisie.

2.Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

Ružena J. – žiadosť o kúpu nebytového priestoru

Uznesenie č. 209/2017

Komisia odporúča odpredať nebytový priestor pre Ruženu J.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Katarína P. – žiadosť o súhlas k trvalému pobytu

Uznesenie č. 210/2017

Komisia odporúča udeliť Kataríne P. súhlas k trvalému pobytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Igor P. – žiadosť o súhlas k trvalému pobytu

Uznesenie č. 211/2017

Komisia odporúča udeliť Igorovi P. súhlas k trvalému pobytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Predseda: Mgr. Eva Hrončová

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová                              

Zdieľať tento príspevok.