Zápisnica č. 7/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 4. decembra 2017

Prítomní:
Ing. Viera Vaská, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková (v zastúpení Ing. Dáša Olesová), Ing. Jana Kyselicová

Neprítomní:
Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, RNDr. Zuzana Balážová

Prizvaní:
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta,

Program:
1. Úvod

2.Finančné veci

2.1. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018

2.2 Mestské slávnosti pri príležitosti 690. výročia mesta Kremnica – predbežný a orientačný rozpočet

2.3 Návrh rozpočtu mesta Kremnica na roky 2018 – 2020

2.4 Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku pre rok 2018

2.5 Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 5 k 30. 11. 2017

 1. Majetkové veci

3.1 Zámer kúpy pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica spoločnosťou SEDUS GROUP
3.2 Žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Kremnica v k. ú. Krahule

4.Rôzne

4.1 Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Kremnici na rok 2018

5.Záver

 1. Úvod

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili štyria členovia komisie, t.j. komisia bola uznášaniaschopná. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené finančné veci, majetkové veci a bod rôzne a prijala k nim nasledovné uznesenia:

 1. Finančné veci

Uznesenie k bodu 2.1

Komisia vo veci návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra (KIC) mesta Kremnica na rok 2018:

 1. a) neodporúča
  • zvýšenie Príspevku na činnosť o 3.000,00 € na lanovú dráhu pod Relax centrom, o 2.000,00 € na preloženie a sprístupnenie terasy, o 11.200,00 € cena práce na údržbára, spolu v sume 16.200 €,
 1. b) odporúča
 • zvýšenie Príspevku na činnosť o 25000,00 € na organizovanie osláv okrúhleho výročia mesta Kremnica,
 • návrh rozpočtu so zapracovanými zmenami predložiť na rokovanie komisie mestských lesov dňa 11.12.2017 a následne na rokovanie MsZ.

Uznesenie k bodu 2.2

Komisia vo veci predbežného a orientačného rozpočtu Mestských slávností pri príležitosti 690, výročia mesta Kremnica berie na vedomie predložený predbežný a orientačný rozpočet Mestských slávností pri príležitosti 690, výročia mesta Kremnica a odporúča do programu mestských slávností zahrnúť viac aktivít domácich umelcov.

Uznesenie k bodu 2.3

Komisia vo veci návrhu rozpočtu mesta Kremnica na roky 2018-2020:

 1. neodporúča
  • do návrhu rozpočtu zapracovať finančné prostriedky v programe 005 Kultúra, podprogram 00501 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica položka Príspevok na činnosť vo výške 3.000 € na lanovú dráhu pod Relax centrom, 2.000 € na preloženie a sprístupnenie terasy, 11.200 € cena práce údržbára, spolu v sume 16.200 €,
 2. odporúča
  • do návrhu rozpočtu zapracovať finančné prostriedky na oslavy výročia mesta podľa predloženej kalkulácie vo výške 25.000 €, v programe 005 Kultúra, podprogram 00501 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica položku Príspevok na činnosť navýšiť na sumu 201.823 € na rok 2018, na roky 2019, 2020 vo výške 176.823 €,
  • navýšiť finančné prostriedky v programe 012 Komunikácie, podprogram 120101 Rekonštrukcia ciest a chodníkov položka Údržba miestnych komunikácií o sumu blížiacu sa výške vlaňajšieho rozpočtu na opravy komunikácií,
  • návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 so zapracovanými zmenami predložiť na rokovanie komisie mestských lesov dňa 11.12.2017 a následne na rokovanie MsZ.

Uznesenie k bodu 2.4

Komisia vo veci návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku pre rok 2018 berie na vedomie predložený návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku pre rok 2018 a odporúča predložiť návrh rozpočtu na zasadnutie komisie mestských lesov dňa 11.12.2017 a následne na rokovanie MsZ.

Uznesenie k bodu 2.5

Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 5 k 30. 11. 2017 berie na vedomie Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 5 k 30. 11. 2017 podľa predloženého návrhu.

 1. Majetkové veci

Uznesenie k bodu 3.1

Komisia vo veci predloženého zámeru spoločnosti SEDUS GROUP a.s., IČO 46709754, so sídlom Rusovská cesta 56, 851 01 Bratislava o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica v katastrálnom území Kremnica parc. č. CKN: 1645, 1644, 1643, 1648, 1649, 1647, 1646, 1650/1, 1624, 1635/2, 1611/8, 2655/1, 1599/2, 2732/6 (priestor ľahkoatletického ihriska a priľahlé pozemky) s investičným zámerom  – projekt obchodného centra (tzv. supermarket) so zameraním najmä na maloobchodný predaj potravín neodporúča odpredaj týchto pozemkov.

Uznesenie k bodu 3.2

Komisia vo veci žiadosti PaedDr. Tibora Ferenčíka o prenájom časti pozemku vo vlastníctve mesta Kremnica v katastrálnom území Krahule z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom osadenia baby vleku v období od 01.01.2018 do 31.03.2018 nemá námietky a odporúča prenajať časť pozemku v zmysle predloženej žiadosti.

 1. Rôzne

Uznesenie k bodu 4.1

Komisia vo veci Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Kremnici na rok 2018 berie na vedomie predloženú Koncepciu rozvoja cestovného ruchu v Kremnici na rok 2018.

 1. Záver

Po vyčerpaní všetkých tém predsedníčka komisie Ing. Viera Vaská poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

V Kremnici, dňa 04. 12. 2017
zapísala: Ing. Jana Kyselicová

Ing. Viera Vaská
predsedníčka komisie

Zdieľať tento príspevok.