Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. decembra 2017

Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. decembra 2017

Uznesenie číslo 128/1712     

vo veci  vzdania sa poslaneckého mandátu.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o mi e

 1. že Ivan Petráš sa listom zo dňa 16.11.2017 doručeným mestskému úradu dňa 16.11.2017 vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
 2. podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinky vzdania sa mandátu nastali dňom 16.11.2017.                       

B/ v y h l a s u j e

nastúpenie náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici Ing. Mareka Kurku, ktorý ako kandidát získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode č. 2, ale nebol zvolený za poslanca.                           

C/k o n š t a t u j e,

že Ing. Marek Kurka zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici                           

D/ž i a d a

primátora mesta, aby odovzdal Ing. Marekovi Kurkovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie číslo 129/1712    

vo veci odvolania Ivana Petráš z funkcie člena komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a 

Ivana Petráša z funkcie člena komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 130/1712     

vo veci odvolania Ivana Petráša z funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a

Ivana Petráša z funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 131/1712    

vo veci odvolania Ivana Petráša z funkcie člena  školskej rady v Základnej škole Ulica Pavla Križku v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a

Ivana Petráša z funkcie člena  školskej rady v Základnej škole Ulica Pavla Križku v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 132/1712    

vo veci odvolania Ivana Petráša z funkcie člena komisie mestských lesov.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a

Ivana Petráša z funkcie člena komisie mestských lesov.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 133/1712     

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 8/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 134/1712     

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 5 k 30.11.2017.   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 5 k 30.11.2017.      

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie číslo 135/1712     

vo veci návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018 a roky 2019, 2020

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/  s c h v a ľ u j e

 1. Rozpočet mesta Kremnica na rok 2018 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočetPríjmy4 498 286
Výdavky4 434 850
Saldo63 436
Kapitálový rozpočetPríjmy821 231
Výdavky1 006 075
Saldo-184 844
Finančné operáciePríjmy226 704
Výdavky104 089
Saldo122 615
 1. Programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2018 vrátane programov a podprogramov

B/  b e r i e    n a    v e d o m i e

 1. Rozpočet mesta Kremnica na rok 2019 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočetPríjmy4 481 724
Výdavky4 448 079
Saldo33 645
Kapitálový rozpočetPríjmy275 000
Výdavky281 650
Saldo– 6 650
Finančné operáciePríjmy97 919
Výdavky103 098
Saldo-5 179
 1. Programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2019 vrátane programov a podprogramov
 2. Rozpočet mesta Kremnica na rok 2020 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočetPríjmy4 481 724
Výdavky4 429 079
Saldo52 645
Kapitálový rozpočetPríjmy275 000
Výdavky279 650
Saldo– 4 650
Finančné operáciePríjmy97 919
Výdavky103 098
Saldo-5 179
 1. Programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2020 vrátane programov a podprogramov

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 7 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan)

PROTI: 2 (Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)

ZDRŽAL SA: 4 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Viera Vaská, Mgr Eva Hrončová)

Uznesenie číslo 136/1712     

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na roky 2018-2020.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na roky 2018-2020.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 10 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 1 (Mgr. Klára Štroffeková)

ZDRŽAL SA: 2 (Mgr. Alexander Sekaj,  Mgr. Ing. Martin Novodomec) 

Uznesenie číslo 137 /1712    

vo veci návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ  u j e

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018

(v eurách)

Výnosy:                            HČ  143 170    VČ   1 500      spolu       144 670              

Náklady:                          HČ  143 170     VČ   1 500      spolu      144 670               

Saldo:                                 HČ             0       VČ          0       spolu                  0    

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie číslo 138/1712    

vo veci návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

rozpočet príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018

Rozpočet príjmov a výdavkov 2018:

Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       230 490 €                                                179 532 €

výdavky:                                    230 490 €                                                172 313 €

saldo:                                                    0 €                                                    7 219 €                                               

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 139/1712     

vo veci zámeru kúpy nehnuteľností vo vlastníctve mesta Kremnica predloženého spoločnosťou  SEDUS GROUP a.s., Rusovská cesta 56, 851 01 Bratislava, IČO 46 709 754.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e

zámer kúpy nehnuteľností vo vlastníctve mesta Kremnica predložený spoločnosťou SEDUS GROUP a.s., Rusovská cesta 56, 851 01 Bratislava, IČO 46 709 754, a to pozemkov v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom:

CKN 1645 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 170 m²,

CKN 1644 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 217 m²,

CKN 1643 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 52 m²,

CKN 1648 – záhrady s celkovou výmerou 1322 m²,

CKN 1649 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 786 m²,

CKN 1647 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 478 m²,

CKN 1646 – ostatné plochy s celkovou výmerou 7244 m²,

CKN 1650/1 – záhrady s celkovou výmerou 600 m²,

EKN 1611/8 – záhrady s celkovou výmerou 8 m²,

a častí z pozemkov

CKN 1624 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 443 m²,

CKN 1635/2 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 1378 m²,

EKN 2655/1 – ostatné plochy s celkovou výmerou 1012 m²,

EKN 1599/2 – záhrady s celkovou výmerou 579 m² a

EKN 2732/6 – ostatné plochy s celkovou výmerou 3306 m².                                                                

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/predkladateľovi zámeru

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                     

termín: 31.12.2017.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 140/1712    

vo veci Koncepcie rozvoja cestovného ruchu pre rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

Koncepciu rozvoja cestovného ruchu pre rok 2018.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 141/1712     

vo veci pravidelnej správy o plnení úloh Koncepcie cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie cestovného ruchu v meste Kremnica.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 142/1712     

vo veci rozpisu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2018 so začiatkom o 16,00 h nasledovne:
 2. február 2018
 3. marec 2018
 4. apríl 2018
 5. jún 2018
 6. september 2018
 7. október 2018
 8. november 2018

2.režim, že poslanci MsZ si v roku 2018 nenárokujú odmenu za mimoriadne zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.     

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

MUDr. Dana Blahyjová                                                   Bc. Martin Kapšo

člen návrhovej komisie                                                    člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :     128/1712
Zo dňa :    14. decembra 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 128/1712    

vo veci  vzdania sa poslaneckého mandátu.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o mi e

 1. že Ivan Petráš sa listom zo dňa 16.11.2017 doručeným mestskému úradu dňa 16.11.2017 vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
 2. podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinky vzdania sa mandátu nastali dňom 16.11.2017.                       

B/ v y h l a s u j e

nastúpenie náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici Ing. Mareka Kurku, ktorý ako kandidát získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode č. 2, ale nebol zvolený za poslanca.                         

C/k o n š t a t u j e,

že Ing. Marek Kurka zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici                        

D/ž i a d a

primátora mesta, aby odovzdal Ing. Marekovi Kurkovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

Číslo    :     129/1712
Zo dňa :    14. decembra 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 129/1712    

vo veci odvolania Ivana Petráš z funkcie člena komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a 

Ivana Petráša z funkcie člena komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

Číslo    :     130/1712
Zo dňa :    14. decembra 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 130/1712    

vo veci odvolania Ivana Petráša z funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a

Ivana Petráša z funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :     131/1712
Zo dňa :    14. decembra 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 131/1712    

vo veci odvolania Ivana Petráša z funkcie člena  školskej rady v Základnej škole Ulica Pavla Križku v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a

Ivana Petráša z funkcie člena  školskej rady v Základnej škole Ulica Pavla Križku v Kremnici.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

Číslo    :     132/1712
Zo dňa :    14. decembra 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 132/1712    

vo veci odvolania Ivana Petráša z funkcie člena komisie mestských lesov.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a

Ivana Petráša z funkcie člena komisie mestských lesov.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
 primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :     133/1712
Zo dňa :    14. decembra 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 133/1712    

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 8/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
 primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :     134/1712
Zo dňa :    14. decembra 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 134/1712    

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 5 k 30.11.2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 5 k 30.11.2017.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva 

Číslo    :     135/1712
Zo dňa :    14. decembra 2017

Počet strán   :  2
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 135/1712     

vo veci návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018 a roky 2019, 2020

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/  s c h v a ľ u j e

 1. Rozpočet mesta Kremnica na rok 2018 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočetPríjmy4 498 286
Výdavky4 434 850
Saldo63 436
Kapitálový rozpočetPríjmy821 231
Výdavky1 006 075
Saldo-184 844
Finančné operáciePríjmy226 704
Výdavky104 089
Saldo122               5

2.Programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2018 vrátane programov a podprogramov

B/  b e r i e    n a    v e d o m i e

1.

a)Rozpočet mesta Kremnica na rok 2019 podľa predloženého návrhu nasledovne:

Bežný rozpočetPríjmy4 481 724
Výdavky4 448 079
Saldo33 645
Kapitálový rozpočetPríjmy275 000
Výdavky281 650
Saldo– 6 650
Finančné operáciePríjmy97 919
Výdavky103 098
Saldo-5 179

b)Programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2019 vrátane programov a podprogramov

2.

a)Rozpočet mesta Kremnica na rok 2020 podľa predloženého návrhu nasledovne:

Bežný rozpočetPríjmy4 481 724
Výdavky4 429 079
Saldo52 645
Kapitálový rozpočetPríjmy275 000
Výdavky279 650
Saldo– 4 650
Finančné operáciePríjmy97 919
Výdavky103 098
Saldo-5 179

b)Programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2020 vrátane programov a podprogramov

 Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
 primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 Číslo    :     136/1712
Zo dňa :    14. decembra 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 136/1712     

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na roky 2018-2020.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na roky 2018-2020.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

Číslo    :     137/1712
Zo dňa :    14. decembra 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 137 /1712    

vo veci návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ  u j e

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018

(v eurách)

Výnosy:                            HČ  143 170    VČ   1 500      spolu       144 670              

Náklady:                          HČ  143 170     VČ   1 500      spolu      144 670               

Saldo:                                 HČ             0       VČ          0       spolu                  0    

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :     138/1712
Zo dňa :    14. decembra 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 138/1712     

vo veci návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

rozpočet príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018

Rozpočet príjmov a výdavkov 2018:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       230 490 €                                                179 532 €

výdavky:                                    230 490 €                                                172 313 €

saldo:                                                    0 €                                                    7 219 €                                          

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

Číslo    :     139/1712
Zo dňa :    14. decembra 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 139/1712    

vo veci zámeru kúpy nehnuteľností vo vlastníctve mesta Kremnica predloženého spoločnosťou  SEDUS GROUP a.s., Rusovská cesta 56, 851 01 Bratislava, IČO 46 709 754.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e

zámer kúpy nehnuteľností vo vlastníctve mesta Kremnica predložený spoločnosťou SEDUS GROUP a.s., Rusovská cesta 56, 851 01 Bratislava, IČO 46 709 754, a to pozemkov v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom:

CKN 1645 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 170 m²,

CKN 1644 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 217 m²,

CKN 1643 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 52 m²,

CKN 1648 – záhrady s celkovou výmerou 1322 m²,

CKN 1649 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 786 m²,

CKN 1647 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 478 m²,

CKN 1646 – ostatné plochy s celkovou výmerou 7244 m²,

CKN 1650/1 – záhrady s celkovou výmerou 600 m²,

EKN 1611/8 – záhrady s celkovou výmerou 8 m²,

a častí z pozemkov

CKN 1624 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 443 m²,

CKN 1635/2 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 1378 m²,

EKN 2655/1 – ostatné plochy s celkovou výmerou 1012 m²,

EKN 1599/2 – záhrady s celkovou výmerou 579 m² a

EKN 2732/6 – ostatné plochy s celkovou výmerou 3306 m².                                                           

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/predkladateľovi zámeru

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                     

termín: 31.12.2017.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :     140/1712
Zo dňa :    14. decembra 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 140/1712    

 

vo veci Koncepcie rozvoja cestovného ruchu pre rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
Koncepciu rozvoja cestovného ruchu pre rok 2018.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :     141/1712
Zo dňa :    14. decembra 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 141/1712   

vo veci pravidelnej správy o plnení úloh Koncepcie cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie cestovného ruchu v meste Kremnica.
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE
Mestského  zastupiteľstva

Číslo    :     142/1712
Zo dňa :    14. decembra 2017

Počet strán   :  1
Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 142/1712    

vo veci rozpisu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2018 so začiatkom o 16,00 h nasledovne:
 2. február 2018
 3. marec 2018
 4. apríl 2018
 5. jún 2018
 6. september 2018
 7. október 2018
 8. november 2018

2.režim, že poslanci MsZ si v roku 2018 nenárokujú odmenu za mimoriadne zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

Zdieľať tento príspevok.